Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (13)
Krokom (10)
Ragunda (6)
Åre (21)
Östersund (27)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning sträckan Bräcke-Bispgården
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft. Komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.) inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem.
Kontaktledningsupprustning sträckan Bispgården-Mellansel
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft. Komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.) inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem.
Utveckling av Duveds centrum, Åre kommun
Syftet med planprogrammet är att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister samt möjliggöra för bostäder och verksamheter .
Förstärkning av väg 662 mellan Bonäshamn-Huså
Projektet avser en sträcka på 16 km. Förbättrad bärighet och framkomlighet. Asfaltering.
Vägmarkeringar inom Jämtlands län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av pooler.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E14 vid Åsbacken
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsåtgärder och stigningsfält.
Om- och tillbyggnad av skola i Lit, Östersunds kommun
Avser ombyggnation av Treälvsskolan. Hus A-E, samt en tillbyggnation av Hus E med ca 95 kvm. Samt ytskiktrenoveringar, byte av ventilationssystem och byte av belysning. Då evakuering av hela skolan inte är möjligt ska entreprenaden genomföras i etapper: • Etapp 1: Hus E & Mark • Etapp 2: Hus AB & Mark • Etapp 3: Hus CD & Mark • Etapp 4: Mark
Beläggning av E45 mellan Hammerdal-Lit
Slitlager, värmebeläggning.
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Svenstavik-Fåker
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
Ombyggnad och renovering av skola och förskola i Östersund
Ombyggnad och renovering av skola och förskola, Brunflo södra Östersund.
Ombyggnad av väg 614 mellan Häste-Ytterån
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsågärder.
Bärighetshöjande åtgärder på broar längs E14 vid Järpen och Staa
Bro över Järpströmmen vid Järpen (bro 23-200-1) och bro över Indalsälven vid Staa (bro 23-217-1).
Geodetisk mätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs
Uppdatera/upprätta stomnät samt övrig inmätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs.
Spår- och växelbyte i Bräcke
Omfattar 6 st växlar.
Ombyggnad till förskola i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Viltåtgärder längs väg 87 sträckan Odenskog-Lillsjöhögen
Viltåtgärder, faunapassage, stängsel.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Östersund
Planer finns för ombyggnad- och renovering av skola. Skolbyggnaden byggs om i mindre omfattning. Här återställer/behåller vi ursprunglig rumsindelning i stor utsträckning. I angränsade byggnader gör vi en total ombyggnad. Här ska bli fyra förskoleavdelningar, slöjdsalar och tillagningskök. Vi bygger ihop befintliga byggnader med en länk, som kommer att innehålla matsal, bibliotek och personaladministration. Mindre tillbyggnader med nya entréer planeras för både skol- och förskolebyggnad. Vi kommer också att se över hela fastigheten med ny hämt/lämnazon, parkeringsutredning och ny lekmiljö
Ombyggnad av ishall i Bräcke
Planer finns för ombyggnad av Bräcke ishall .
Beläggning av väg 84 sträckan riksgräns Norge-Vemdalen
Justering + slitlager, värmebeläggning.
Åtgärdande av vandringshinder/faunapassager inom Jämtland och Västernorrlands län
Omfattar ca 10 objekt årligen. Vandringshinder/faunapassager fisk/utter.
Viltåtgärder längs E45 sträckan Östersund-Indalsälven
Viltåtgärder, faunapassage, stängsel.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Viltåtgärder längs väg E45/E14 mellan Ope korsning-Rannåsen Trafikplats
E45/14 Trafikplats Rannåsen-korsning med väg 605.
Rivning av affärshus samt nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler, finns även planer på att bygga fyrvåningshus. Omfattning oklar.
Beläggning av väg 514 sträckan Vsk 84-Vemdalen
Infräsning + beläggning halvvarm.
Ny gång- och cykelväg längs E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder, gcm-väg, ca 800 m lång. Vägbelysning.
Upprustning av bangårdsbelysning i Norra regionen
Omfattar bangårdsbelysning i Brunflo, Duved, Enafors, Gällö, Storlien, Ånn och Åre.
Beläggning av väg 604 mellan Vallsundsbron-E45
Slitlager + beläggning värme.
Beläggning på väg 296 mellan X-länsgräns-Ytterhodgal
Justering/lappning, beläggning varmt.
Beläggning av väg 644 i Åre
Infräsning + beläggning halvvarm.
Ombyggnad av transformatorstation i Ragunda
Hammarforsen åtgärder anslutning 130kV.
Om- och tillbyggnation av avloppsreningsverk i Funäsdalen
Planerat projekt, komplettera det befintliga avloppsreningsverket med tillhörande färdiga personalbyggnaden med nya anläggningar såsom ytterligare kontor, övernattningsmöjligheter och konferensrum mm. Eventuellt kommer huvuddelen även omfatta byggnation av mottagningsanläggning för externt slam samt eventuella andra kompletteringar av reningsverket.
Beläggning av väg 632 mellan Hammarnäs-Vsk 631
Justering/lappning, beläggning varmt.
Beläggning av väg 645 mellan Edsåsdalen-Vsk 644
Justering/lappning, beläggning halvvarm.
Beläggning av väg 630 mellan Hovde-Vsk 321
Infräsning + beläggning halvvarm.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Beläggning på väg E45 mellan Svenstavik-Åsarna
Justering/lappning, beläggning varmt.
Beläggning av väg 666 mellan Valne-Vsk E14
Justering + slitlager, beläggning halvvarm.
Tillbyggnad av restaurang i Vemdalen
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av plankorsningar längs Mittbanan i Åre
2 st ALEX-anläggningar vid Erikssons väg och Jönssons väg. Ny A-anläggning med helbom.
Underhåll av badhus i Kälarne, Bräcke
Förslag har lagts fram att badhusen i Bräcke och Gällö ska stängas och att Kälarne badhus ska rustas för att klara några år till.
Förstärkning av väg 829 genom Lövberga
800 m lång sträcka, förstärkning av beläggningen.
Ombyggnad av fördelningsstation i Åre
Jämtkraft Elnät AB har en fördelningsstation i Björnänge som byggdes år 1975. Stationen matar i huvudsak östra Åreområdet. För ökad driftsäkerhet och för att klara framtida lastökningar skall fördelningsstation i Björnänge byggas om under 2024 – 2026. Den nya ställverksbyggnaden byggs på Jämtkrafts mark inom befintligt stationsområde.
Om- och tillbyggnad av fritids i Valla på Frösön, Östersunds kommun.
Avser ombyggnad av K-märkt timmerbyggnad i i två plan samt tillbyggnad i ett plan. Den befintliga byggnaden ska flyttas bort för att utföra ny grundläggning enligt samma princip som tillbyggnaden. Befintligt bjälklag plan 1 ersätts av uppreglat golv och nytt bjälklag plan 2. BTA befintlig byggnad: ca 365 kvm BTA tillbyggnad: ca 163 kvm Behandlad tomtarea exkl byggnader ca 1 200 kvm
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Ombyggnad av affärshus i Åre
Förhandsbesked gällande ändrad användning av handelslokal till samlingslokal, bostad och handelslokal på fastigheten ytterhallen 3:27, hallenvägen 35.
Renovering av simbassäng i Gällö, Bräcke
Planer finns för renovering av simbassängen i Gällö.
Ombyggnad av hotell i Strömsund
Ombyggnation av spa-anläggning och hotellrum.
Fasadrenovering av skola i Strömsund
Fasadrenovering på Gröna Skolan.
Förstärkning av bro över Haraån
BK4-åtgärd. Bro över Haraån 0,5 km N Hara.
Underhåll av bro över Ljusnan vid Hedeviken
Betongreparationer, bättringsmålning, utbyte av övergångskonstruktioner, ev utbyte slitlager.
Upprustning av bro längs väg 346 till Rossön
Upprustning för högre bärighetsklass.
In- och utvändigt underhåll av pensionärslägenheter i Stugun
Projektet avser byte av tak, tilläggsisolering av vindar och åtgärder i källare i pensionärslägenheter.
Utvändigt underhåll av kyrka i Klövsjö
Planer för renovering av tak på Klövsjö kyrka .
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Avser renovering av stenmur vid kyrka.
Rivning av kabinbana i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Konvertering från olja till värmepump på äldreboende i Östersund
Konvertering från olja till värmepump på Hemgården i Fåker. Oljepannor samt befintlig värmepumpsanläggning tas bort och ersätts med en ny värmepumpsanläggning.
Byte golv i sporthallen i Gällö
Byte golv stora sporthallen Gällö. Upptagen i investeringsbudget 2024.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Krokom
Utvändigt underhåll av flerbostadshus som avser målning av fasad och installation av solceller.
Rivning av reningsverk i Östersund
Anmälan för rivning av reningsverk.
Byte av fönster på Kälarne skola, Bräcke kommun
Planer för byte av fönster, Kälarne skola

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).