Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 176 st.

Omvandling av kvarter i Norrköping
Omvandling av Triangeln 10, 11 och 15 inom Sylten
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Stångåstaden ska genomföra ROT av området Ryd i Linköping och kommer påbörja arbetet i området som benämns Område 26 med fastigheterna Ostformen 1, 2, 3 och 4. Projektet omfattar totalt 240 lägenheter inklusive markarbeten.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Basunderhåll väg i område Kisa
Möjlig option 1 eller 2 år.
Basunderhåll väg i område Norrköping
Möjlig option 1 eller 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Söderköping
Möjlig option om 1 eller 2 år. Väglängd ca 1064 km.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Ombyggnad av kontor i Linköping
Den förhyrda lokalytan är idag ca 8 000 kvm LOA och beräknas minska i och med ombyggnationen.
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Geomembrantätning av betongdamm vid Motala vattenkraftstation
Tekniska verken undersöker möjligheten att täta betongdammen vid Motala vattenkraftstation med geomembran. Leverantörer sökes med kunskap och erfarenhet av tätning av vattenkraftsdammar med geomembranteknik. Vidare krävs att leverantören kan genomföra installationer av geomembran under vatten.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad till bostäder i Finspång
Möjliggöra en omvandling av det befintliga hotellet till bostäder, butiks- och verksamhetslokaler.
Utbyggnad av sågverksverksamhet i Kisa
Expandera sågverkets verksamhet inom befintlig fastighet.
Ombyggnad av vård och omsorgsboende i Ydre
Solängens äldreboende som byggs om till Framtidens äldreboende
Ombyggnad av trafo i Rimforsa
HS06 Rimforsa, ByteT1 och nya trafogropar.
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Anpassning av station i Söderköping
HS10 Söderköping parallellskydd fack 108, del av HS10 Förnyelse Söderköping.
Ombyggnad till kontor och bostäder i Linköping
Prova möjlighet till bostadsändamål samt kontorsändamål. Stolplyckekapellet byggdes med en större och en mindre samlingssal på bottenvåningen och en mindre bostad på övervåningen. Samlingssalarna användes för verksamheter såsom predikningar, föredrag, söndagsskola och syföreningar. Planlösningen är i stort oförändrad, men bostaden har inte använts som bostad på många år.
Nytt 130 kV stv ny kontrollutr i Norrköping
TRIA Triangeln Nytt 130 kV stv ny kontrollutr.
Förtätning med bostäder i Åtvidaberg
Planområdet är beläget i Långbrott och omfattar fastigheterna Snickaren 1-9 och en del av Åtvidaberg 4:2 Planens syfte är i huvudsak att utöka möjligheterna för tillbyggnation av befintliga bostäder samt att undersöka möjligheterna till mindre förtätning i området.
ROT renovering i flerbostadshus i Finspång etapp 1-6
Rot renovering av sammanlagt ca 190 lägenheter. Kommer att delas upp i optioner.
Spårbyte samt ballastrening mellan Fiskeby-Kimstad
Spårbyte inkl ballastrening uppspår km 196+805 - 200+752. Rälsbyte pga äldre räl från 1964.
Ombyggnad av bostäder och vårdboende i Motala
Pröva förutsättningarna för att möjliggöra användningarna bostäder och vård
Ombyggnad till bostäder i Norrköping
Omvandling av fastighet till bostäder
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
Påbyggnad av logistik och lagerlokaler i Händelö
Möjliggöra en utökning av tillåten byggnadshöjd från nuvarande sju meter till tolv meter. Det är tänkt att skapa moderna och effektiva logistik- och lagerlokaler som kräver en invändig frihöjd om 11,7 meter inom fastigheten.
Ombyggnad till bostäder i Mjölby
Omvandling av befintlig bebyggelse på fastigheten Mejeriet 1 till bostäder. Planområdet ligger mellan Kanikegatan, Prästgårdsliden och Bryggargränd.
Ny rötkammare vid biogasanläggning i Linköping
The Purchaser plans to increase its biogas production and, as part of this expansion, construct two new digestion chambers (digesters) at its biogas plant in Linköping. One of the digesters will operate as a normal digester (primary) and the other one will operate as a secondary digester which substrate for the primary digesters. Scope: Two(2) digesters 6000 m3 according to specification. Detta delprojekt, 203 – Rötkammare, är uppdelat i nedanstående delentreprenader: - E1 – Rötkammare - E2 – Mark & bygg - E3 – Elinstallationer
Utöka verksamheter i Ödeshög
6-7 tomter på det gamla stationsområdet.
Utbyggnad av avlopp och vattenledningar i Boxholm
VA- utredningens syfte är att finna en långsiktig slutgiltig VA-lösning för Kopparhult, Blåvik, Hårdaholmen och Liljeholmen.
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Fasadarbeten mm på flerbostadshus, Linköping
Fasad, fönster och takarbeten
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus där man kommer att byta ut fönster, entrépartier, insättning av port, plåtarbeten, underhåll av uteplatser samt balkonger.
Verksamhetsutveckling av fastighet i Motala
Möjliggöra för verksamhetsutveckling på fastigheten Stenavadet 8.
Utbyggnad av bostäder i Motala
Möjliggöra för utbyggnation på fastigheten.
Tillbyggnad av industrihus i Boxholm
Ansökan förhandsbesked gällande tillbyggnad industribyggnad.
Justering av räls på spårväg i Norrköping
Fortsättning av justering av räls på Nygatan
Ombyggnad av vind mm i Söderköping
Pröva möjligheten att ändra regleringen i gällande detaljplan mark för uthus och dylikt till mark för bostadsändamål i syfte om att inreda bostäder i befintliga byggnader.
Utbyggnad av järnväg i Norrköping
Herstadberg 9:1 (järnvägsmark Ingelsta golfbana – Slottshagen), Kvillinge
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Ombyggnad till hotell i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping etapp 2
Objektet består av upprustning av Järnvägsparken. Järnvägsparken är en central och kulturhistoriskt viktig park i Linköping. Parken delas av Järnvägsaveny. I den södra delen av parken ska lekytor med olika innehåll skapas, vilket kommer att göra parken till en välkomnande plats även för barn. Även i den södra delen ska gångnätet förbättras och utökas så att fotgängare rör sig i fler delar av parken. Förhoppningen är dessutom att parken på sikt även ska kunna innehålla någon form av publik verksamhet, som till exempel ett café.
Upprustning av gator i Linköping
Objektet består av ombyggnad av Ekholmsvägen mellan Järdalavägen och infarten till Ekholmsskolan. Hela normalsektionen disponeras om för att bli en mer modern stadsgata. Ny belysning på aktuell sträcka.
Renovering av skolbyggnad vid Kvarn, Fortifikationsverket
Avser en totalentreprenad för renovering av en skolbyggnad.
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Tillbyggnad av lager i Finspång
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Inredande av ytterligare lokal i industribyggnad.
Utbyggnad av va-ledningar i Linköping etapp 2
Utbyggnad av verksamhetsområdet
Ombyggnad av bostäder i Norrköping
Möjliggöra användning som bostad och att skapa en större byggrätt. Idag används fastigheten som hotell.
Tillbyggnad av affärshus mm i Linköping
Upprustning del av fasad, nytt dörrparti för burk och flaskåtervinningsrum och renovering och utbyggnad av lastkaj med tillhörande skärmtak
Renovering av fasad på flerbostadshus i Norrköping
Fasadrenovering på flerbostadshus
Pålning av inre hamnens södra delen i Norrköping
Pålning av inre hamnens södra del
Ombyggnad av skolsalar i Motala
Ombyggnad och anpassning av skolsalar
Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping
Avser installation av solceller och åtgärder på tak.
Byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadsverket i Linköping
Syftet med upphandlingen är att handla upp en (1) Leverantör för att genomföra byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadverket.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 12
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 11
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 10
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 9
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 8
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 7
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).