Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (6)
Bräcke (6)
Krokom (17)
Ragunda (2)
Strömsund (19)
Åre (7)
Östersund (63)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Svenstavik
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sveg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utveckling av centrum i Berg
Planens syfte är möjliggöra etablerandet av ett trygghetsboende och bibliotek i centrala Svenstavik. Byggnaden planeras vara i tre våningar med indragen takvåning och inrymma lokal för offentlig verksamhet på entréplan, lägenheter inom plan två och tre samt en takvåning innehållande bland annat terrass.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Tillbyggnad av hotell i Åre
Detaljplanen har blivit upphävd och kommunen kommer att behöva göra en ny innan detta kan komma igång.
Ombyggnad av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola i Östersund
Lugnviksskolan byggs om till skola för F-9 och 500 elever. Bruttoarea för ombyggnad av plan 2 (markplan) är ca 6600 kvm. Bruttoarea för nybyggnad plan 3 och tillhörande kanalvindar är ca 2800 kvm. Inom byggnaden finns skola, fritidsgård och sporthall. Projektet omfattar även ombyggnad av utemiljö. Sjöängsskolan byggs om till förskola med fyra hemvisten. Bruttoarea för ombyggnad i plan 1 är ca 2000 kvm. Gårdsmiljön byggs om och utrustas med anpassad utrustning.
Om- och tillbyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 760. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gymnastiksalen kommer att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Tillbyggnadsyta skola och sporthall ca 10100 kvm. Ombyggnadsyta: 6500 kvm.
Utveckling av centrum i Berg
Syftet är att möjliggöra vidare utveckling av den västra delen av Åsarna by och centrum genom att tillåta markanvändning i form av centrumverksamhet, kontor och bostäder för stora delar av bebyggelsen väster om E45:an.
Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal. Byte av 15 st kablar på Strömsundsbron, E45, med 4 st delkablar per kabel totalt 60 st kablar. Bytes på grund av uppkommen korrosion och skador på befintliga kablar.
Upprustning av damm i Burvattnet, Åre
Avser upprustning och renovering av damm med bla renovering och upprustning av bottenskov, fyllningsdamm, luckor och en befintligt fiskväg.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Havsnäs
Ca 13,63 km lång sträcka. Förstärkning, beläggning och breddning.
Renovering av skola i Hede
Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och brister i ventilationen. Renoveringen gör att skolans verksamheter kan nyttjas bättre. Simhall, sporthall, skolkök och matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar i skolan.
Om-och tillbyggnad av reningsverk i Östersund
Om- och tillbyggnad av befintlig reningsverk för utökad kapacitet.
Vägmarkering underhåll inom Jämtlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Upprustning av teknikhus längs bandel 211 i Bräcke kommun
Omfattar teknikhusen i Roback, Övsjö, Gastsjön, Karlsberg, Grötingen och Bodsjön på sträckan Bräcke– Långsele, bandel 211. Byte av befintliga kraftmatningar, allmän elinstallation rivs ut och byts, nya kiosker av typ 1 anordnas i anslutning till befintliga teknikhus. Huvuddel 1 (Roback, Övsjö och Gastsjön) ska slutbesiktas senast 2022-09-30, huvuddel 2 (Karlsberg, Grötingen och Bodsjön) senast 2023-09-30.
Halvvarm massabeläggning i Jämtlands län
Beläggningsgrupp Z10. 2-årigt kontrakt.
Värmebeläggning i region Mitt/Jämtlands län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp Jämtlands län: Z1.
Ramavtal avseende elmontör, Härjeåns Nät AB
Ramavtalet avseende arbeten som montör utför i enighet med elnätsbranschens riktlinjer EBR på spännings nivån 04-52kV. Avtalstid 2021-03-31 - 2024-12-30 med möjlighet till 2 års förlängning.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Tillbyggnad av hotell.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet. Bandel 223, km 537+800 - 539+700. Ombyggnad ställverk till ett Ställverk 59 ESIK samt byte kraftförsörjningssystem till ett modernare med 3-fas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder, gc-väg.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Ombyggnad av luftledning, Östersund
Avser ombyggnation av HL 46 Etapp 3 Sundsbacken FS – Bynom, 40 kV luftledning. Totalt ca 9km.
Reparation av bro i Östersund
Avser byte av övergångskonstruktion nr1 i huvudbrodelen i sin helhet och återställning med korrekt slitlager. Orientering om objektet: Frösöbrons anslutning mot Bergsgatan.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Avser ombyggnad i del av Frostviksskolan och omfattar byte av ventilationssystem, ytskiktsrenovering, byte av fasadpartier med fönster samt byte av värmesystem.
Ombyggnad av väg 314 mellan Ytterhogdal-Kölsillre
Ca 4 mil lång sträcka. Förstärkning, byte av trummor, dikesåtgärder, ny asfalt.
Ombyggnad av inledningsspann i Östersund
Ombyggnation av bägge inledningsspannen från avgreningen och in till Lugnvik FS. Avgreningarna är 2 km vardera och går parallellt med varandra. IL9S3 matas från Odensvik FS och IL9S8 matas från Kattstrupen KS. Ledningarna byggs för konstruktionsspänning 170 kV.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring, ändring av ventilation samt ändring i planlösning av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Östersund
Om- och tillbyggnad av affärshus mm.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
tillbyggnad av industribyggnad.
Reservkraft till dricksvattenanläggningar, Östersunds kommun
Avser reservkraftanläggningar i containeröverbyggnader för försörjning av två olika dricksvattenanläggningar i Östersunds kommun.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 2
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Östersund
Avser leverans av och montage av brandskydd i betong till turbintransformator vid Lugnviks kraftvärmeverk.
Anläggande av fibernät för bredband i Krokom
Avser fiberutbyggnad i Skärvången, Åkersjön i Krokoms kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser omläggning av taket på flerbostadshuset.
Anläggande av fibernät för bredband i Krokom
Avser projektering och utförande av fiberarbete, installation, markarbete, återställning, projektering samt andra arbeten nödvändiga för komplett upprättande av fiberoptiskt bredbandsnät inom Krokom Valne.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Strömsunds kommun
Avser att bygga ut ett befintligt bredbandsnät med ett nytt passivt fiberoptiskt bredbandsnät etapp 4.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Renovering av avloppsledningar i Strömsund
Avser schaktfri renovering av avloppsledningar, totalt ca 1 670 m och 23 brunnar som ska renoveras. Objektets läge: Strömsund, Hammerdal, Kyrktåsjö, Gäddede och Hoting i Strömsunds kommun.
Ramavtal avseende elarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för elarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende glasarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för glasarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende golvslipning, Östersundshem AB
Avser ramavtal för golvslipning. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende plattsättning, Östersundshem AB
Avser ramavtal för plattsättning. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för ventilationsarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende sanering/avfuktning, Östersundshem AB
Avser ramavtalsarbeten för sanering/avfuktning. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 + 1 år.
Flytt av återvinningsstation i Ragunda
Avser flytt av åvs i bispgården.
Besiktning av ventilation, Österund
avser obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets allmänna råd i Rikshems fastigheter i Östersund med planerad start i första kvartalet under 2021.
Hyresgästanpassning av lokal i Åre
Avser hyresgästanpassning av före detta Espresso House lokaler till Naturkompaniet.
Ramavtal avseende intelligent låssystem, Åre kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av butik i Sveg
Bygglov nybyggnad butik, garage och lager.
Tillbyggnad av restaurang i Östersund
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sveg
Ändrad användning/ombyggnation från äldreboende till lokaler för spf och återbrukspoolen.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sveg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kulturhus i Östersund
Underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Krokom
Tillbyggnad samt ändrad planlösning av flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Östersund
Ändrad planlösning samt fasadändring på servicehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadrenovering samt byte av fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Bräcke
Bygglov ändrad användning affärslokaler.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov ändrad användning av industribyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för fasadändring, ändrad användning, ändring av bärande konstruktion, ändring i brandskydd samt ändring i planlösning av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Avser tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser ombyggnad av yttertak, garage och trappor.
Ombyggnation av befintliga lokaler i Krokom
Avser ombyggnad av personalutrymmen och förrådslokal för den egna personalen vid Krokomsbostäders Hk i Krokom. Ombyggnadsyta: c:a 190 kvm
Rivning av Älvgläntan och Torpet i Krokoms kommun
Avser rivning av 2 st hus i Krokom. Objektets läge: Älvgläntan- Aspåsvägen 12 Torpet- Krokomsporten 6
Underhåll av bro på E45 i höjd med Åsarna
Betongreparationer och asfaltering.
Underhåll av bro över Faxån vid Smedsåsen
Betongreparationer, fyll under bron.
Nybyggnad av gärdesgård i Härjedalen
Omfattningen är cirka 550 meter på fäbodvallen Nyvallen, Hede samt cirka 467 meter i Hammarvallen och cirka 290 m i Bodrösta inom Hamrafjällets naturreservat.
Underhåll av bro över Ljusnan vid Mosätt
Förstärkning av brostöd med ny betong.
Underhåll av bro över Indalsälven vid Kattstrupeforsen
Förstärkningsarbeten, betongreparation.
Underhåll av bro över Billstaån
Förstärkningsarbeten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av skola i Krokom, etapp 1
Förberedande för rivning av skola. Etapp 2- 1657613.
Tillbyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industri.
Rivning av skola i Krokom, etapp 2
Rivning av skola. Etapp 1- 2078293.
Rivning av industrihus i Krokom
Rivningsanmälan för industribyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Strömsund
Ombyggnad av kyrka.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurangbyggnad på 8 kvm på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå 220, åre.
Ombyggnad av kontor i Krokom
Ändrad användning av kontorshus.
Tillbyggnad av Ica i Svenstavik
Avser tillbyggnad och fortsatt utveckling av ICA butiken. Omfattning oklar.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov ändrad användning, fasadändring av affärshus samt hissinstallation.
Rivning av flerbostadshus i Östersund
Avser rivning av en huskropp efter brand.
Renovering av simhall i Ragunda
Avser renovering av badhus, man planerar att se över ytskikt och byta ventiler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser asfaltering av parkering samt nya laddstolpar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser balkongrenovering till 12 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring i brandskydd i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.