Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Ombyggnad av E22 mellan Ronneby Öst-Nättraby
Ombyggnad till motorväg, breddning och delvis ny sträckning. Nuvarande E22 byggs om till 7-metersväg med utökat utrymme för gång- och cykelbana. Två nya trafikplatser vid väg 670 och väg 672. Även ombyggnad av Nättraby trafikplats och rastplatsen i Förkärla. Ca 13 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Blekinge
Väglängd ca 1 851 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Rivning, om- och tillbyggnad av skola i Ronneby
Ingår i projektet Framtidens skola. Delar av skolan kommer att rivas, för att ge plats till en ny 4 - 9 skola. Samt ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Yta 5000 - 6000 m2.
Totalrenovering av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser fortsatt totalrenovering av 121 lägenheter i 6 huskroppar, med bla byte av tak, fasader, balkonger, fönster, stambyte, elsanering, kök- och badrumsrenovering, yttre markarbeten mm.
Tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser tillbyggnad av hotell med fyra nya byggnader och ca 74 nya hotellrum.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av väg 27 delen förbi Hallabro
2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar. 2+1-väg med mitträcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever. Nybyggnationen: 1651836
Om och tillbyggnad av LSS-boende inom Karlshams Kommun
Fastigheterna Mörrum 67:74 och Marieberg 1:245 används idag till LSS-boende och rymmer vardera 4st lägenheter, personalutrymmen, förråd och miljöhus. Fastigheterna kräver vardera en om- och tillbyggnad i form av 2st nya lägenheter, personalutrymmen, förråd/miljöhus samt en omfattande upprustning av befintlig byggnad. Göken 2 är en fastighet i centrala Karlshamn på 4 plan som använts till äldreboende och 2 plan är ombyggt till HVB-hem. Göken ska en ombyggnad av samtliga plan för omsorgsförvaltningens verksamhetsbehov.
Byte av apparatbyte och upprustning till anslutning krafttransformator i Karlshamn
Avser konstruktion, leverans, montage och utbyte av apparater, anslutning av ny krafttransformator samt upprustningsåtgärder i ställverksområdet för station Karlshamn Västra.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende Elarbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem. Möjlighet till förläning 1+1
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell.
Om- och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg.
Ombyggnad av lokaler inom Blekingesjukhuset i Karlskrona
Avser ombyggnad av kemlab och blocentralens lokaler i byggnad 02-41 inom BLS Karlskrona. Berörda vångingsplan är plan 2 till plan 6. Arbetena kommer att pågå etappvis som längst t.o.m 15 februari 2023.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Avser upprustning av skolkök i Karlshamn på Österlättsskolan.
Tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Avser tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivningslov rivning av kontor och affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för renovering av badrum i lägenheter. Oklart med antal badrum.
Ombyggnation av folktandvård, Olofström
Ombyggnation av folktandvård i Olofström.
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 i slutet av 2018 och etapp 3 senare. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Ombyggnad för Kliniskt Träningscenter , Karlshamn
Avser ombyggnad av kliniskt träningscenter hos Region Blekinge.
Köp av schaktning, bortforsling och omhändertagande , i Ronneby
Avser köp av schaktning, bortforsling och omhändertagande av ca 5000 ton schaktmassor.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Tillbyggnad av fiberförläggning på Tjurkö i Karlskrona
Avser byggentreprenad för fiberbyggnation på Tjurkö i Karlskrona kommun. Entreprenaden utgör ett bidragsprojekt som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19, med ändringsföreskrift SJVFS 2020:4)
Renovering och ombyggnad av storkök Nordenbergsskolan, Olofström
Omfattar renovering och ombyggnad av tillagningskök på Nordenbergsskolan i Olofström.
Reparationsarbete Dammbyggnad, Ronneby
Hängbrunnens nivå reglernas av dammluckor vid Listersjön i Ronneby Kommun. Dammluckorna är i trä och av typen ”spettluckor” som justeras manuellt med stålspett.
ROT-renovering av Kasern Najaden vid Marinbasen i Karlskrona.
Renovering av förläggningsbyggnad och kontor samt utbildningslokaler. Byggnadens BTA är ca 8650 m2 och ursprungligen uppförd kring 1895. Nya installationer och ytskikt ska utföras samt omläggning av högdelarnas yttertak.
Ramavtal avseende Vs-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende VS-arbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem.
Underhåll av väg i centrala Olofström
Avser stabiliseringsåtgärder av Dannefeldtsvägen i Olofströms centrum och omfattar: -Trafikavstängning och trafikomledning. -Rörspontning av slänt ner mot Vilshultsån samt utläggning av byggtimmer och erosionsskyddsmaterial. -Förlängning av befintlig VA-ledning
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten i Ronneby
Avser ventilationsservice, planerade och löpande underhållsåtgärder, reparationer, mindre om- och tillbyggnader samt anpassningar. Avtalstid: 2021-07-01 - 2024-06-30 Option: 2024-07-01 - 2025-06-30
Ramavtal avseende målningsarbeten i Ronneby
Avser målningsarbeten och omfattar planerade och löpande underhållsåtgärder, reparationer, mindre om- och tillbyggnader samt anpassningar. Avtalstid: 2021-07-01 - 2024-06-30 Option: 2024-07-01 - 2025-06-30
Om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan, Ronneby
Avser om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Utbyte av styrsystem till fjärrvärmeanläggningar i Olofström
Avser byte av styrsystem på produktionsanläggningar för fjärrvärme i Olofström.
Ombyggnad av affärshus i Karlskrona
Ombyggnad av kommersiell fastighet. Rivning av butiker och tillbyggnad av en ny privattandläkare.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona
Avser reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende vitvaror för anläggningar tillhörande AB Karlskronahem.
Rivning av skola i Olofström
Avser rivning av Holjeskolan i Olofströms kommun.
Byte av SCADA system för fjärrvärme, Ronneby
SCADA systemet behöver ersättas för att förbättra operatörsmiljön, få den enhetlig för anläggningarna, förenkla underhåll, framtida ändringar och kompletteringar. Det nya SCADA systemet ska implementeras utan störningar för driften samt vara allmängiltigt inom automation i fjärrvärmebranschen för mindre och medelstora anläggningar.
Till- och ombyggnad av vattenverk i Ronneby
Avser ombyggnad av Kärragården Vattenverks El & styrinstallationer med anslutande grundvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Etapp 1 & 2 , 1116879. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Anläggning för komprimering och avfackling av deponigas, Mörrum
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas vid VMAB:s deponi i Mörum
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Ronneby
Ombyggnad av tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal, med uppsättning av väggar.
Utbyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser Utbyggnad av församlingshem på ca 120 kvm.
Rivning av ambulansstation i Karlskrona
Avser rivning av den gamla ambulansstationen i Karlskrona. På platsen kommer en nybyggnation av parkeringshus ske efter rivningen. Nybyggnad finns på projektid: 2082364.
Ramavtal avseende hiss och garageportarbeten
Avser ramavtal för hiss och garageportar.
Tillbyggnad av laddstolpar i Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av solceller på tak, 60 paneler.
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar som kommer från deras (olofströms kraft) fjärrvärmeverk. Askplattan ska ligga inom deras inhängda område.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Restaurering av sandmark inom Häljarums naturreservat i Karlskrona kommun
Avser restaurering av sandmark inom Häljarums naturreservat i Karlskrona kommun.
Ombyggnad av värmesystem i Ronneby
Ombyggnad av värmesystem i flerbostadshus till bergvärme vid Värendsvägen 45 i Ronneby.
Ombyggnad av värmesystem vid äldreboende i Reonneby
Ombyggnad av värmesystem till bergvärme vid Backens äldreboende i Ronneby.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från församlingsverksamhet till kontor.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från industrihall till kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från magasin, lager och kontor till visning av föremål för allmänheten.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad ramp för avfallshantering.
Tillbyggnad av brandstation i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av brandstation.
Ombyggnad av butik i Karlshamn
Bygglov för utvändig och invändig ändring.
Ombyggnad av bibliotek i Karlskrona
Avser ändrad användning från centrumlokal till bibliotek.
Ombyggnad till padelhall i Karlskrona
Avser ändrad användning från lager till padelhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från lokaler till bostäder/lägenheter (5 lgh).
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus (3 st lgh).
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlshamn
Anmälan ändring/installation av ventilation i båtsmansstugan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Ombyggnad/utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer att byta fönster på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Karlshamn
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Tillbyggnad av verkstad/servicehall, 6x12 m
Ombyggnad av hotell i Karlskrona
Ändrad användning från lokal till 6 st hotellrum.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lägenhet till bvc-mottagning.
Tillbyggnad av förråd i Olofström
Tillbyggnad av förråd.
Nytillverkning och reparation av trägärdsgårdar i Karlskrona
Uppdraget innebär bland annat att riva gammalt staket och stängsel, att tillverka grindar och ett trästaket.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov för befintligt garage / förråd samt tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Karlshamn
Rivningslov för rivning av enbostadhus.
Rivning av lager i Karlshamn
Rivningslov för rivning av tält.
Ombyggnad av restaurang i Karlshamn
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal i hotell- och restaurang.
Rivning av enbostadshus i Karlshamn
Anmälan om rivning av enbostadhus.
Ombyggnad av va-ledning i Karlskrona
Anmälan om va-installation.
Ombyggnad av markanläggning i Karlshamn
Marklov etapp 2 sanering östra väggaviken.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Marklov för utfyllnad/schaktning.
Ombyggnad av lägenhet i Ronneby
Ombyggnad av flerbostadshus, kontor till lägenhet.
Ombyggnad av förråd i Olofström
Ombyggnad av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Karlshamn
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlshamn
Bygglov för inredande av ytterligare lägenhet i flerfamiljshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från datorbutik till lägenhet (2 st).
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Karlskrona
Bygglov för om- och tillbyggnad fritidshus.
Nytt brandlarm i kontorshus i Sölvesborg
Avser installation av nytt brandlarm och omfattar framdragning av el, utrustning/komponenter, dokumentering, programmering, intrimning, rivning av tidigare brandlarm.
Upphandling av aktivt dynamiskt farthinder, Ronneby kommun
Avser köp av aktivt dynamiskt farthinder.
Tillbyggnad av laddstolpar i Karlshamn
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.