Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Blekinge
Väglängd ca 1 851 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om- och nybyggnad av skolbyggnad inkl idrottshall, Ronneby
Projektet avser ombyggnad av en industrifastighet till skola för årskurs 4-9 för ca 700 elever. Ett nytt mellanbjälklag kommer att byggas samt nya fläktrum. Skolan kommer även att ha ett storkök med en tillagning av ca 800 portioner/dag. Det ska även byggas en ny idrottshall i två plan med läktare för ca 150 personer samt en multihall. Total bruttoarea idrottshallen ca 2750 m2.
Rivning av skola i Olofström
Avser rivning av skola. Nybyggnation av äldreboende: 1612520
Ny-, om- och tillbyggnad F-3 i Karlskrona
Omfattar nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad av Jändelskolan på fastigheten Hammarby 14:1 m fl, i Jämjö, Karlskrona Kommun, inkl markarbeten. Total bruttoarea nybyggnad är 1800 m² samt om- och tillbyggnad ca 800 m², fördelat ungefär enligt: Nybyggnad av F-3, Byggnad 8, med BTA 1360+422 m². Nybyggnad garage, Byggnad 9, 50 m². Tillbyggnad Byggnad 2, 180 m², plus överbyggnad ca 27 m ². Tillbyggnad idrottshall, Byggnad 3, 600 m². Utöver detta är det ombyggnader i by 1, 2 och 5, samt en nybyggnad av en entréportal. Markarbeten enligt handlingar med bl a entréstråk till byggnad 8, ny lekplats och
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av väg 27 delen förbi Hallabro
2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar. 2+1-väg med mitträcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever. Nybyggnationen: 1651836
Om och tillbyggnad av LSS-boende inom Karlshams Kommun
Fastigheterna Mörrum 67:74 och Marieberg 1:245 används idag till LSS-boende och rymmer vardera 4st lägenheter, personalutrymmen, förråd och miljöhus. Fastigheterna kräver vardera en om- och tillbyggnad i form av 2st nya lägenheter, personalutrymmen, förråd/miljöhus samt en omfattande upprustning av befintlig byggnad. Göken 2 är en fastighet i centrala Karlshamn på 4 plan som använts till äldreboende och 2 plan är ombyggt till HVB-hem. Göken ska en ombyggnad av samtliga plan för omsorgsförvaltningens verksamhetsbehov.
Nybyggnad av café i Karlshamn
Avser nybyggnad a café på torget i Karlshamn. Huset blir nytt med i gammal tolkning.
Om- och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg.
Utförande av nya rörarbeten och underhåll av befintliga rör och utrustning inkl licenssvetsning inom främst fjärrvärme, Karlshamn
Omfattar utförande tjänster av nya rörarbeten och underhåll av befintliga rör och utrustning inkl licenssvetsning på löpande räkning under avtalstiden samt visst inköp av förenat material. Avtalet omfattar i huvudsak underhåll av fjärrvärmenät i mark samt i pannanläggningar och hos kunder till Karlshamn Energi i Karlshamns kommun. Även akut utryckning förekommer, och detta måste avhjälpas omgående för samhällskritiska funktioner. Möjlighet till förläning 1+1
Tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Avser tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden.
Om- och tillbyggnation av Kanehall, Sölvesborgs
Avser tillbyggnad av 2 st klassrum tillsammans med tillhörande lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för renovering av badrum i lägenheter. Oklart med antal badrum.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med 3 avdelningar, ca 300 kvm. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Planarbete - maj 19 Projektering våren 2019 Byggnation hösten 2020
Köp av schaktning, bortforsling och omhändertagande , i Ronneby
Avser köp av schaktning, bortforsling och omhändertagande av ca 5000 ton schaktmassor.
Tillbyggnad av fiberförläggning på Tjurkö i Karlskrona
Avser byggentreprenad för fiberbyggnation på Tjurkö i Karlskrona kommun. Entreprenaden utgör ett bidragsprojekt som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19, med ändringsföreskrift SJVFS 2020:4)
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser omfattar installation och ombyggnad av ventilationsanläggning för kontor, omklädningsrum.
Rivning av fastigheter, Ronneby
Avser rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av affärslokal.
Ramavtal avseende årsentreprenör gällande EL- och teleinstallationer, Ronneby
Ramavtal avser område för Ronneby Års entreprenör EL- och teleinstallationer. Möjlighet till förläning 1+1+1+1+1
Ramavtal avseende årsentreprenör gällande byggarbeten , Ronneby
Ramavtal avser område för Ronneby Års entreprenör kylinstallatör. Möjlighet till förläning 1+1+1+1+1
Ramavtal avseende årsentreprenör gällande kylarbeten , Ronneby
Ramavtal avser område för Ronneby Års entreprenör kylinstallatör. Möjlighet till förläning 1+1+1+1+1
Ramavtal avseende årsentreprenör gällande mark & anläggning , Ronneby
Ramavtal avser område för Ronneby Års entreprenör mark & anläggningsarbeten. Möjlighet till förläning 1+1+1+1+1
Ramavtal avseende målningsarbete, Ronneby
Ramavtal avser område för Ronneby Års entreprenör målningsentreprenör Möjlighet till förläning 1+1+1+1+1
Underhåll av väg i centrala Olofström
Avser stabiliseringsåtgärder av Dannefeldtsvägen i Olofströms centrum och omfattar: -Trafikavstängning och trafikomledning. -Rörspontning av slänt ner mot Vilshultsån samt utläggning av byggtimmer och erosionsskyddsmaterial. -Förlängning av befintlig VA-ledning
Reparationsarbete Dammbyggnad, Ronneby
Hängbrunnens nivå reglernas av dammluckor vid Listersjön i Ronneby Kommun. Dammluckorna är i trä och av typen ”spettluckor” som justeras manuellt med stålspett.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende Elarbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem. Möjlighet till förläning 1+1
Ramavtal avseende Vs-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende VS-arbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem.
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 i slutet av 2018 och etapp 3 senare. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Till- och ombyggnad av vattenverk i Ronneby
Avser ombyggnad av Kärragården Vattenverks El & styrinstallationer med anslutande grundvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar.
Utbyte av styrsystem till fjärrvärmeanläggningar i Olofström
Avser byte av styrsystem på produktionsanläggningar för fjärrvärme i Olofström.
Om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan, Ronneby
Avser om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten i Ronneby
Avser ventilationsservice, planerade och löpande underhållsåtgärder, reparationer, mindre om- och tillbyggnader samt anpassningar. Avtalstid: 2021-07-01 - 2024-06-30 Option: 2024-07-01 - 2025-06-30
Ramavtal avseende årsentreprenör gällande VS-arbeten, Ronneby
Ramavtal avser område för Ronneby Års entreprenör VS-arbeten. Möjlighet till förläning 1+1+1+1+1
Ombyggnad av affärshus i Karlskrona
Ombyggnad av kommersiell fastighet. Rivning av butiker och tillbyggnad av en ny privattandläkare.
Ramavtal avseende årsentreprenör gällande golvarbeten, Ronneby
Ramavtal avser område för Ronneby Års entreprenör golvarbeten. Möjlighet till förlängning 1+1+1+1+1
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona
Avser reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende vitvaror för anläggningar tillhörande AB Karlskronahem.
Rivning av skola i Olofström
Avser rivning av Holjeskolan i Olofströms kommun.
Byte av SCADA system för fjärrvärme, Ronneby
SCADA systemet behöver ersättas för att förbättra operatörsmiljön, få den enhetlig för anläggningarna, förenkla underhåll, framtida ändringar och kompletteringar. Det nya SCADA systemet ska implementeras utan störningar för driften samt vara allmängiltigt inom automation i fjärrvärmebranschen för mindre och medelstora anläggningar.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Ändring av befintlig byggnad, ombyggnation i kontor.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Etapp 1 & 2 , 1116879. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Installation av semi-Automatisk Fender RoRo 2
Karlshamns hamn avser att installera ett så kallat semi-automatiskt fender system i RoRo2.
Anläggning för komprimering och avfackling av deponigas, Mörrum
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas vid VMAB:s deponi i Mörum
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Ronneby
Ombyggnad av tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal, med uppsättning av väggar.
Utbyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser Utbyggnad av församlingshem på ca 120 kvm.
Ramavtal avseende hiss och garageportarbeten
Avser ramavtal för hiss och garageportar.
Installation av skumkanoner i oljehamnen på Sutudden.
Avser att installation av skumkanoner i oljehamnen på Sutudden, i Karlshamn
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar som kommer från deras (olofströms kraft) fjärrvärmeverk. Askplattan ska ligga inom deras inhängda område.
Tillbyggnad av laddstolpar i Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av solceller på tak, 60 paneler.
Breddning av ramp RoRo 2
Omfattning i denna entreprenad innefattar att konstruera, tillverka och montera bredda befintligt ramp/linkspan i hamnen i Stilleryd
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Renovering av Betongstomme Lyckeby Medborgarhus
Renovering av Betongstomme Lyckeby Medborgarhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av nya hissar, ombyggnad i tvättstuga.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från magasin, lager och kontor till visning av föremål för allmänheten.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivningslov rivning av kontor och affärshus.
Direktupphandling Konsult projektering, Karlskrona
Upphandlingen avser konsulttjänst för att man ska genomföra en projektering av en så kallad tröskling förbi Bubbetorpsdammen som ligger i Silletorpsån. Tanken är att behålla den lägsta dammnivån för att underlätta projektets genomförande och ekonomi samt att inte riskera att bottensediment rör sig nedströms i samband med åtgärden. Det är den västra åfåran som berörs. Den östra åfåran med befintlig damm och lucka behålls intakt för att kunna reglera flödet vid behov.
Tillbyggnad av lager i Karlshamn
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Tillbyggnad av verkstad/servicehall, 6x12 m
Ombyggnad av industrihus i Ronneby
Ändring av en byggnads planlösning avsevärt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ändrad användning från kontor till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Ombyggnad/utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggand av restaurang.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av bibliotek i Karlskrona
Avser ändrad användning från centrumlokal till bibliotek.
Ombyggnad till padelhall i Karlskrona
Avser ändrad användning från lager till padelhall.
Ombyggnad av gym i Ronneby
Avser ändrad användning/handel till gym, Bygglov för utvändig ändring, isolering av tak med takpapp Huven 1.
Tillbyggnad av brygga i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av café och restaurang (brygga).
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av frisersalong i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kommersiell fastighet till frisörsalong.
Ombyggnad av personallokal i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor och lunchrum till vilorum.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Ronneby
Ombyggnad av flerbostadshus, kontor till lägenhet.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Marklov för schaktning och utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Marklov för utfyllnad/schaktning.
Ombyggnad av förråd i Olofström
Ombyggnad av förråd.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov för befintligt garage / förråd samt tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Ronneby
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Ronneby
Avser rivning av flerbostadshus. Kommer att utföras tillsammans med Id 2021862.
Rivning av flerbostadshus i Ronneby
Avser rivning av flerbostadshus. Kommer att utföras tillsammans med Id 2021881
Upphandling av aktivt dynamiskt farthinder, Ronneby kommun
Avser köp av aktivt dynamiskt farthinder.
Tillbyggnad av laddstolpar i Karlshamn
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar.
Rensning av tomt, Ronneby
Avser en rensning av tomten Stegeryd 2:1 i Ronneby kommun på diverse bråte.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ändrad användning från entré till lägenhet.
Renovering av fönster på gamla kulturbyggnader i Ire naturreservat, Karlskrona
Avser renovering av fönster på gamla kulturbyggnader i Ire naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.