Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Nybyggnad av tingsrätt i Norrköping
fyra våningar med förhandlingssalar på plan 1 och 2, samt administration på plan 3 och 4. I källaren ska bland annat arkiv inrymmas. Teknikrum blir fördelade på flera plan. Norrköping Skepparen 1-3, Saltängen 1:14-1:15
Om- och tillbyggnad av skola i Mjölby
Avser renovering och tillbyggnad av Lagmansskolan i Mjölby kommun. I entreprenaden ingår även iordningställande av utemiljö. I tillbyggda delen ska bl.a nytt storkök upprättas. Nybyggnad ska utföras som ett PHI-passivhus och certifieras enligt PassiveHouse Classic.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Nya byggnader för skol- och idrottsändamål samt att säkerställa yta för idrottsändamål i form av befintlig isbana. Vidare syftar detaljplanen till att reglera naturmarken i anslutning till skolan för att kunna säkerställa erforderlig friyta.
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av skola i Ryd, Linköping
Förskolan: Plats för 120 barn samt personal om 30 personer fördelat på tre basenheter i två plan. Björnkärrsskolan: Delar av den rivs och byggs om. Befintlig matsal och kök rivs och byggs om till administrationsdel för skolans personal.
Ombyggnad av rådhus, Norrköping
Projektet avser in- och utvändig renovering med delvis nya planlösningar, ytskikt, installationer, åskskydd, Cafékök, fönsterrenovering, målning av trapphallar, utemiljö ink dränering och yttre VA arbete mm. Takbyte inkl. plåtdetaljer samt byte av ränndalar lämnas som optioner (avser byggentreprenad)
Nybyggnad av centralkök i Motala
Köket skall bereda och tillaga mat till externa enheter i form av varm lunch och kvällsmat i kantin samt kyld mat i 1-portionsformar och i Fleximatsystem. Byggnaden utformas med reservkaft, reservvatten. uppförs i två våningsplan och med huvudsakliga omfattningen produktionskök, personalavdelning, omklädningsrum, metodkök, beredskapslager, kontorsavdelning och teknikrum.
Påbyggnad av centrumbyggnad mm i Norrköping
Påbyggnad av centrumbyggnad, Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende. cirka 200 nya bostäder och cirka 3500 kvadratmeter lokalyta.
In och utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av kontorsbyggnad- fasadändring.
Ny- och ombyggnad av skola i Linköping
Nybyggnad av ett hus i två plan på ca 2750m2, kallad hus B. Rivning av paviljong A och B, markarbeten samt ombyggnation av matsal och slöjdsalar i huvudbyggnad A. Paviljong A rivs för att den nya byggnaden ska få plats medan paviljong B behöver användas av verksamheten under tiden som den nya byggnaden färdigställs. När den nya byggnaden är klar kan paviljong B rivas och kvarvarande markarbeten färdigställas. Idag är slöjdsalar i huvudbyggnaden, dessa flyttas över till den nya byggnaden sommaren 2024. Gamla slöjdsalar görs i samband med detta om till matsal samt musiksal. När projektet är färdigställt ska det vara en fullt fungerande byggnad/anläggning. Entreprenaden delas i huvuddelar enligt följande: 1. Rivning av paviljong A och B samt nybyggnation av hus B 2. Ombyggnation i hus A (huvudbyggnad)
Nybyggnad av förskola i Vilbergen, Norrköping
8 avdelningar varav 2 avd är anpassade avdelningar
Nybyggnad av matsal i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industri- och kontorslokaler, lunchrestaurang samt anläggande av parkeringsplatser.
Till och ombyggnad av F-6 skola i Linköping etapp 2
Om och tillbyggnad av skola för ca 350-400 elever. Förskoleklass till år 6. Ytan uppgår idag till ca 4 000 kvm BTA och består av 7 huskroppar (AB, C, D samt 4 tillfälliga paviljonger (G+H samt F+E). I entreprenaden ingår rivning av Hus G, H, E, F och C samt nybyggnad av hus K och tillbyggnad samt ombyggnad av hus D och A. Eventuella åtgärder med hus B ligger som optioner i två alternativa utföranden och kan komma att avropas under entreprenadtiden. Skolgården ska anpassas efter nya byggnader samt kompletteras efter rivna byggnader. Då verksamheten kommer vara i drift under entreprenadtiden krävs att entreprenaden utförs i huvvuddelar (etapper) samt att det under entreprenadtiden anordnas ett provisoriskt mottagningskök och matsal i hus C.
Nybyggnad av förskola i Väderstad
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Tomter från 0,5 till ca 2 hektar Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Nybyggnad av skolmatsal, storkök och kontor vid skola i Åtvidaberg
Avser nybyggnad av fristående byggnad med bergvärme och med platta på mark, placerad nära Björsäter skola för skolmatsal, storkök av mottagningstyp samt kontor.
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Nybyggnad av kontor i Boxholm
Bygglov nybyggnation kontorshus & industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Kolmården
Avser nybyggnad innehållande förskoleverksamhet på fyra avdelningar inkl. personalutrymmen, serveringskök, teknikutrymmen samt tillhörande utemiljö etc.
Renovering av idrottshall i Norrköping
Objektet avser Renovering av Idrottshall tillhörande De-Geergymnasiet. Byggnaden är byggnadsminne.
Till och ombyggnad av personallokal mm i Finspång
Till- och ombyggnad av personalbyggnad samt nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av hamburgerrestaurang i Ödeshög
Ombyggnad av hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av läkarcentral i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad till vaccinationscentral, samt tillbyggnad och skylt.
Uppförande av moduler vid skola i Norrköping
Uppförande av paviljong för tillfälliga omklädningsrum vid Djäkneparkskolan
Rivning samt nybyggnad av kyrkcentrum/församlingshem i Linköping
Rivning av församlingshem samt nybyggnad av kylcentrum.
Återställande av skyddsrum i Linköping
Uppdraget avser att utföra återställande åtgärder i skyddsrum enligt framtagna besiktningsprotokoll med tillhörande projekteringshandlingar. Entreprenaden omfattar 77 skyddsrum.
Nybyggnad av mindre kontorsbyggnad vid Linköpings garnison
Nybyggnad av mindre kontorsbyggnad vid Linköpings garnison.
Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av fullstor konstgräsplan.
Nybyggnad av ridhus i Söderköping
Ansökan om bygglov ridhus.
Utbyggnad av multiarena mm i Slaka
Objektet består av utbyggnad av en multiarena som kan spolas till isbana samt en mötesplats av parkkaraktär.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Påbyggnad av VA-kontoret i Söderköping, etapp 2
Objektet omfattar rivning av befintlig takkonstruktion ovan kontorsdel. Ny påbyggnad ovan befintlig kontorsbyggnad. Nya kontor, konferensrum, allmänna ytor, invändigt trapphus, wc, hcp-wc med dusch. Tillbyggnad nytt trapphus med hiss.
Nybyggnad av utegym mm i Linköping
Nybyggnad av utegym, ny belysning i elljusspåret mm
Stadsdelslekplats vid Ekholmens skatepark i Ekholmen i Linköping
Objektet består av tre områden runt skateparken i Ekholmen där vi kompletterar lekvärdena i området genom bygga nya lekplatsmiljöer så att samtliga anläggningar tillsammans, inklusive skateparken, bildar Ekholmens Stadsdelslekplats. Temat för anläggningarna är Rymden. Skateanläggningen och de valda lekutrustningarna anspelar gestaltningsmässigt på temat. Område 1 är en befintlig lekplats vars utrustning rivs och platsen tonas ner som lekplats, och blir en park med lekinslag istället. Platsen är nedslagsplatsen för en rymdfarkost. Område 2 är en lekplats med målgruppen de yngre barnen. Här finns sandlådor, gungor, höga rutschbanor, lekhus med mera, och leken förläggs upp mot skogsbrynet för att inspirera barnen till att upptäcka skogen. Område 3 är en lekplats utformad för att locka de äldre barnen med mer utmanande lekutrustningar och inbjudande sittplatsmiljöer. Områdena får nya belysningsanläggningar där vissa lekutrustningar har integrerad belysning. Lekplatserna dräneras och arbete med dagvattenanläggningar görs. Nya stenmjölsvägar, växtbäddar och planteringar anläggs.
Nybyggnad av värmestuga mm vid Stångåmynningen i Linköping
Området vid Stångåmynningen ska tillgängliggöras och stärkas som ett besöksmål. En ny värmestuga och fågeltorn ska uppföras. I anslutning till byggnaden ska ett trädäck med brygga tillgänglig för kanoter anläggas.
Nybyggnad av kontor i Mjölby
Nybyggnad av kontorshus.
Nytt konstgräs och garage mm vid fotbollsarena i Åtvidabergs kommun
Kopparvallen konstgräs, garage & omklädningsrum till personal
Upprustning av lekplats i Linköping
Avser ombyggnad av befintlig lekplats i Fridhemsparken, ca 2600 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ny och ombyggnad av lekplats i Norrköping
Upprustning och nybyggnation av lekmiljön i Lagerlundaparken. Befintlig småbarnslek ska uppdateras med ny lekutrustning och nya fallskyddsområden. Delar av den befintliga utrustningen flyttas. Lekmiljön byggs ut med en pumptrackbana för hjullek. Ett asfaltstorg med tillhörande lekbuskage skapas mellan småbarnsleken och pumptracken för att binda ihop parken.
Utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser i Ydre
Utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser vid sjön Östra Lägern.
Ombyggnad av bilhall i Norrköping
Ny entré, byte av glaspartier mm
Byte av fasad på affärshus i Norrköping
Byte av fasad från klinker till putsfasad
Nybyggnad av lekplatser i Linköping
Objektet består av två närlekplatser i Hjulsbro som ska rustas upp.
Ombyggnad av reningsanläggning vid utebassäng på Stångebro, Linköping
Entreprenaden omfattar arbeten inom badvattenrening, el, VVS, styr samt brand. Största delen avser badvattenrening. I denna entreprenad ingår samordning med sidoentreprenad, såväl teknisk som tidsmässig. Sidoentreprenaden omfattar bygg-, mark- och VA-arbeten enligt handlingar som framgår under AFB.22, 07 Övriga handlingar. Sidoentreprenaden kommer att avropas genom Lejonfastigheters ramavtal för byggarbeten.
Fönsterrenovering på Vadstena slott
Vadstena slott, byggnaden uppfördes vid mitten av 1500-talet och är ett byggnadsminnesmärke sedan 1935. Entreprenaden omfattar målning av fönster samt tvättning.
Upprustning av närlekplats i Linköping
Rågångens närlekplats i Skäggetorp ska rustas upp med ny lekutrustning och viss omdisponering av ytor.
Utveckling av friluftsområde i Motala
Råssnäs och Charlottenborg i Motala och sedan spåret i Borensberg. På Råssnäsudden blir det led-lampor som sätts in. I övrigt blir det arbeten med elljusspåren i Karlsby och Älvan. I Karlsby har spåret varit avstängt efter stormar och träd som fallit.
Lokalanpassning av mindre byggnad vid Linköpings garnison
Avser lokalanpassning av mindre byggnad vid Linköpings garnison. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Uppförande av tillfällig idrottshall/tält i Ektorp, Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig idrottshall anpassad för skolverksamhet. Hyresperioden är 36 månader med rätt till förlängning. Byggnadsarea om ca 450 m2.
Om- och tillbyggnad av lekmiljö i park i Norrköping
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av lekmiljö i Klingsbergsparken samt belysning.
Installation av solceller på universitet i Linköping
Akademiska Hus har för avsikt att bygga två solcellsanläggningar vid Linköpings universitet, Campus Valla. Anläggningarna ska placeras på C-Huset och Key-Huset.
Tillbyggnad av spa i Vadstena
Tillbyggnad av SPAverksamhet hotell - glasad paviljong och gång.
Byte av löparbanor på Vifolkavallen i Mjölby
Omfattar byte av syntetbeläggning på befintliga löparbanor, längdhoppsbana samt halvcirkel på Vifolkavallens idrottsplats.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola/förskola.
Nybyggnad av utomhusscen i Motala
Nybyggnad av utomhusscen.
Ombyggnad av kontor i Motala
Installation av hissar.
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig paviljong för förskola med två avdelningar.
PCB-sanering i sim- och sporthall i Motala
Projektet omfattar sanering av PCB-haltig fogmassa invändigt och utvändigt samt utvändig marksanering på icke hårdgjord yta i anslutning till fastigheten. Saneringen innefattar förutom borttagning av samtliga PCB-halter även erforderliga ställningar, inklädnader, avspärrningar, återfogning mm.
Invändigt underhåll av Vinnerstads Kyrka
Utbyte av elsystem och invändiga ytskikt
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Finspång
Utvändig ändring av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av sjukhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av kontorsbyggnad - fasadändring.
Ombyggnad av omklädningsrum i Åtvidaberg
Ändrad planlösning i gymnastiksal och omklädningsrum.
Ombyggnad av idrottsplats i Norrköping
Anmälan om underhåll av idrottsanläggning.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning av handelsbyggnad.
Utvändiga arbeten på Lönsås kykra
Fasadrenovering, tornfasad. renovering av fönster och dörrar.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Ändrad användning av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av idrottsplats i Linköping
Anläggande av idrottsplats.
Ombyggnad av konferenslokal i Ödeshög
Ansökan om bygglov för ändrad användning från skolbyggnad till konferenslokal.
Ombyggnad av hotell i Motala
Ändrat användningssätt av kontor - till hotell.
Tillbyggnad av samlingslokal i Ödeshög
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lägergård.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Ändring av affärshus - fasadändring.
Invändigt underhåll i kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av butik till körskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).