Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 238 st.

Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.
Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, skola och centrumverksamhet. 33 olika tomter.
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Tulpanen 18 & Liljan 6
Nybyggnad av F-6 och särskola i Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Om och tillbyggnad för skolverksamhet i Linköping
Ny skolbyggnad för 80 elever, samt att bygga om och till den befintliga byggnaden för att inrymma en gymnastiksal/samlingssal.
Nybyggnad av bilhallar i Linköping
Nybyggnad av bilhallar samt komplementbyggnader, anläggande av parkeringsplatser samt 12 skyltar.
Ny och ombyggnad av skola i Linköping
Vreta Kloster skola består av flertalet olika skolbyggnader från olika tidsepoker samt paviljonglösningar. Projektet avser att ta bort behovet av paviljonger samt utöka skolans elevkapacitet för åk 1-6. Projektet innebär nyproduktion av 7 basenheter samt ny matsal och tillagningskök, som kopplas ihop med äldre befintlig skolmiljö. Tillbyggnad uppgår till ca 2700 kvm . Därutöver utförs ombyggnad och underhåll av hus A och B, ca 1400 kvm, till moderna undervisningslokaler. Projektet kommer även tillskapa ny infart och angöring för varuleveranser som avsevärt kommer förbättra trafiksäkerheten. Projektet kommer genomföras i 3 etapper. För nya huset, etapp 1, planeras inflyttning till HT 2023. Ombyggnad och underhåll av hus A och B, etapp 2, påbörjas HT 2023. Etapp 3 omfattar flytt av paviljonger och utemiljö.
Nybyggnad av anstalt i Skänninge
Ett sysselsättningshus i två våningsplan med installationer på vinden.
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av skola i Ryd, Linköping
Förskolan: Plats för 120 barn samt personal om 30 personer fördelat på tre basenheter i två plan. Björnkärrsskolan: Delar av den rivs och byggs om. Befintlig matsal och kök rivs och byggs om till administrationsdel för skolans personal.
Nybyggnad av skola mm i Vadstena
Mellan Hovsvägen och Pilgrimsvägen/Skänningegatan.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Nybyggnad av parkeringshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 1
Parkeringshus med 515 st parkeringsplatser.
Utbyggnad av skola i Tannefors etapp 2
Utbyggnad med plats för ytterligare utbildningslokaler på 5 000 till 7 000 kvadratmeter
Nybyggnad av skola och bostäder i Mjölby
Ny skola i planområdet samt möjliggöra för bostäder i form av villatomter och flerbostadshus. Ca 13.5 hektar mark
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget.
Ombyggnad i skola mm i Norrköping etapp 1
Renovering av skolmuseum, nybyggnad av idrottshall mm i Centrala Norrköping Del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3
Om och tillbyggnad av skola i Vadstena
Renovering, om- och tillbyggnad av St Persskolan. Bedömd berörd yta ca 4000 m2.
Nybyggnad av skol och förskolelokaler i Nykil
Ny byggnad på ca 1 100 kvm som innehåller klassrum, tillagningskök och matsal. Befintliga byggnader ska anpassas och moderniseras (delvis nya ytskikt och nya rum inom befintlig byggnad) Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola i Linköping
En ny skola, i första hand en grundskola, men det kan även bli aktuellt med förskoleplatser och/eller gymnasium.
Nybyggnad av vårdbostad i Boxholm
Projektet ska innehålla ett Vård- och omsorgsboende med 27+1 lägenhet uppdelat i tre enheter med 9+9+9 boende samt 1 lägenhet för dagverksamhet. Varje boendegrupp har eget kök och allrum. Lägenheterna ska ligga i markplan med en trädgård utanför som är lätt att nå för de boende. Projektet ska innehålla en del lokaler för husets administration och personal. Byggnaden ska kopplas till befintlig struktur i Bjursdalens trivselhus.
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Nybyggnad av förskola i Sturefors, Linköping
Avser ny förskola för 72 barn inklusive kök, lekytor och parkering.
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan i Norrköping
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan samt garage i källare.
Tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Tomter från 0,5 till ca 2 hektar Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Ny och ombyggnad av kontor, lager mm i Borensberg
Möjliggöra verksamhet som stödjer smådjurshantering, kontor och lager.
Nybyggnad av brandstation i Ljungsbro
Nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor och restaurang i Mjölby
Nybyggnad av kontorshus och restaurang.
Anpassning av gymnasieskola i Norrköping
Himmelstalund fd floristgymnasiet, anpassning lokaler
Nybyggnad av padelhall i Lundby/Sörby industriområde
Nybyggnad av padelhall + utebanor och boulebanor.
Nybyggnad av butik i Linköping
Nybyggnad av Eko stormarknad
Nybyggnad av sporthall i Vadstena
Upphandling av projektledare till projektet för renovering, om- och tillbyggnad av St Persskolan, renovering av Petrus Magniskolan med tillhörande sporthall, renovering och till- och ombyggnad av Katarinaskolan, uppförandet av ett tillagningskök i parken väster om Petrus Magni skola samt en ny sporthall på Kungsvalla idrottsplats, Vadstena kommun.
Nybyggnad av förskola i Finspång
Sex avdelningar och ett tillagningskök. , ca 100 barn
Nybyggnad av butik i Linköping
Projektet avser nybyggnad av butik.
Om- och tillbyggnad av kontor i Mjölby
Avser om- och tillbyggnation av fastigheten kv Näcken 7 hus A för Omsorgs- och socialförvaltningens verksamhet Arbete och välfärd.
Nybyggnad av byggvaruhus i Mjölby
Nybyggnad av Byggmax
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Nya byggnader för skol- och idrottsändamål samt att säkerställa yta för idrottsändamål i form av befintlig isbana. Vidare syftar detaljplanen till att reglera naturmarken i anslutning till skolan för att kunna säkerställa erforderlig friyta.
Ombyggnad i skola mm i Norrköping etapp 2
Renovering av skolmuseum, nybyggnad av idrottshall mm i Centrala Norrköping
Nybyggnad av padelhall mm i Ingelsta, Norrköping
Padelhall med tre stycken padelbanor och omklädningsrum
Ombyggnad till skola i Norrköping
Ombyggnad till grundskola
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Möjliggöra förskoleverksamhet Detaljplan för fastigheterna Jursla 5:219, Jursla 5:19 samt del av Jursla 1:26
Nybyggnad av kök och matsal vid skola i Boxholm
Nybyggnad av kök och matsal vid Åsbo skola
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Anmälan om ändring av planlösning, vvs-installationer samt brandskydd plan 2.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Norrköping
Avser nybyggnad av kontor/verkstad.
Tillbyggnad av hotell/motel i Ödeshög
Avser tillbyggnad på befintligt hotell med ca 30 rum.
Ombyggnad till hemtjänst i Norrköping
Ombyggnad av totalt 606 kvm BTA för ny verksamhet i befintliga lokaler. Nya rumsindelningar, nya ytskikt och ny utrymningsväg i trapphus.
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av befintliga lokaler till förskola.
Uppställning av paviljonger för skolsalar i Norrköping
Ca 20 st klassrum och personallokaler
Nybyggnad av omklädningsrum vid Mossen i Motala
Avser uppförande av nytt omklädningsrum innehållandes kontor, kiosk samt omkringliggande markarbete. BTA: ca 450 m2.
Renovering av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola, samt ombyggnation och ändring av vvs.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av skola samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av lokaler i Norrköping
Entreprenaden omfattar anpassning inom förhyrd lokal. Översiktligt ska befintliga rumsfunktioner inom kontorslokalen rivas och följande nya rumsfunktioner etableras: Besöksmottagning inklusive pentry och WC (39 kvm), Två konferensrum för 12-14 personer med särskilda ljuddämpningskrav (36 kvm), Teknikutrymme (ca 40 kvm) samt Arbetszon inklusive tre kontor/miljöer (ca 60 kvm). Fastighetsägare är Fastighets AB LE Lundberg.
Tillbyggnad av hotell i Vadstena
Bygglov tillbyggnad hotell.
Nybyggnad av cafeteria i Linköping
Nybyggnad av parkcafé.
Nybyggnad av padelhall och kontor i Linköping
Nybyggnad av idrottshall (padel), kontor samt anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av padelhall i Mjölby
Nybyggnad av anläggning, padelhall, parkering och skylt på Viby 3:18 samt nybyggnad av industri/lagerbyggnad och skylt på Mjölby 40:5.
Nybyggnad av kök och matsal i förskola i Vadstena
Nytt tillagningskök och matsal
Nybyggnad av hamnkontor/gästhamnsservice i Vadstena
Nybyggnad av servicebyggnad nere vid Hamnen. Rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av kontorshus i Norrköping
Ombyggnad för Trafikverket
Rivning av byggnader i Norrköping
Rivning av 20 000 kvm för nybyggnation av flerbostadshus
Tillbyggnad av restaurang i Ödeshög
Tillbyggnad av restaurang.
Inhyrning av skolmoduler i Mjölby
Två enplanskolpaviljonger med 4 st klassrum och 4 st grupprum per paviljong varav ett klassrum i en paviljong (i Paviljong nr. 4) ska vara anpassad för skolpersonal (20 arbetsplatser).
Nybyggnad av ridhus i Linköping
Nybyggnad av ridhus.
Rivning av affärsbyggnad i Skänninge
Rivning av gamla Coop inför nybyggnation av flerbostadshus
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Projektet avser ändrad användning av kontorsbyggnad samt ombyggnation och ändring i va och ventilation mm.
Installation av solceller på kommunala fastigheter i Motala
Solceller på nya kommunala fastigheter
Nybyggnad av tankstation för biogas i Norrköping
Tankstation för flytande biogas
Nybyggnad av depå i Linköping
Nybyggnad av depå i Linköping.
Nybyggnad av personallokal i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av maskinhall samt personalbostäder.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för handelsbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.