Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av grundskola F-6 i Kneippen
Nybyggnad av F-6 skola för ca 670 elever
Nybyggnad av F-6 och särskola i Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Nybyggnad av tingsrätt i Norrköping
fyra våningar med förhandlingssalar på plan 1 och 2, samt administration på plan 3 och 4. I källaren ska bland annat arkiv inrymmas. Teknikrum blir fördelade på flera plan. Norrköping Skepparen 1-3, Saltängen 1:14-1:15
Om- och tillbyggnad av skola i Mjölby
Avser renovering och tillbyggnad av Lagmansskolan i Mjölby kommun. I entreprenaden ingår även iordningställande av utemiljö. I tillbyggda delen ska bl.a nytt storkök upprättas. Nybyggnad ska utföras som ett PHI-passivhus och certifieras enligt PassiveHouse Classic.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Nya byggnader för skol- och idrottsändamål samt att säkerställa yta för idrottsändamål i form av befintlig isbana. Vidare syftar detaljplanen till att reglera naturmarken i anslutning till skolan för att kunna säkerställa erforderlig friyta.
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Tulpanen 18 & Liljan 6
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler Gamla Andreas Kvarn
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av skola i Ryd, Linköping
Förskolan: Plats för 120 barn samt personal om 30 personer fördelat på tre basenheter i två plan. Björnkärrsskolan: Delar av den rivs och byggs om. Befintlig matsal och kök rivs och byggs om till administrationsdel för skolans personal.
Nybyggnad av centralkök i Motala
Köket skall bereda och tillaga mat till externa enheter i form av varm lunch och kvällsmat i kantin samt kyld mat i 1-portionsformar och i Fleximatsystem. Byggnaden utformas med reservkaft, reservvatten. uppförs i två våningsplan och med huvudsakliga omfattningen produktionskök, personalavdelning, omklädningsrum, metodkök, beredskapslager, kontorsavdelning och teknikrum.
Utbyggnad av universitetssjukhuset mm i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
19000 kvm mark för etablering av verksamheter, industri, restaurang, räddningsstation och travverksamhet
Nybyggnad av idrottscenter i Motala
Ishall för bandy, skridsko samt ishall för hockey. Anläggning kommer vara förberedd för konståkning och parasport.
Ny- och ombyggnad av skola i Linköping
Nybyggnad av ett hus i två plan på ca 2750m2, kallad hus B. Rivning av paviljong A och B, markarbeten samt ombyggnation av matsal och slöjdsalar i huvudbyggnad A. Paviljong A rivs för att den nya byggnaden ska få plats medan paviljong B behöver användas av verksamheten under tiden som den nya byggnaden färdigställs. När den nya byggnaden är klar kan paviljong B rivas och kvarvarande markarbeten färdigställas. Idag är slöjdsalar i huvudbyggnaden, dessa flyttas över till den nya byggnaden sommaren 2024. Gamla slöjdsalar görs i samband med detta om till matsal samt musiksal. När projektet är färdigställt ska det vara en fullt fungerande byggnad/anläggning. Entreprenaden delas i huvuddelar enligt följande: 1. Rivning av paviljong A och B samt nybyggnation av hus B 2. Ombyggnation i hus A
Om och tillbyggnad av skola i Vadstena
Renovering, om- och tillbyggnad av St Persskolan. Bedömd berörd yta ca 4000 m2. Gamla installationer rivs och ersätts med nya. Utöver detta ska en ombyggnad av nuvarande skolutemiljö utföras
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av idrottshall mm i centrala Linköping
Ny byggnad innehållande bl.a. idrottshallar, skolmåltidslokal och underjordiskt garage (okänt antal våningar) på fastigheten Akropolis 2 i Linköping kallad Projektet.
Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Nybyggnad av idrottshall
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av 4-6 avd förskola.
Nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av koncept förskola i Kisa
Nybyggnad av koncept förskola
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget 1
Nybyggnad av skol och förskolelokaler i Nykil
Ny byggnad på ca 1 100 kvm som innehåller klassrum, tillagningskök och matsal. Befintliga byggnader ska anpassas och moderniseras (delvis nya ytskikt och nya rum inom befintlig byggnad) Miljöbyggnad Silver.
Om och tillbyggnad av förskola i Motala
Om- och tillbyggnad av förskola med en blivande total yta om 2015 m2 BTA. Projektet utgår från en verksamhetsanpassning där förskolan utökas från sex (6) till åtta (8) avdelningar. Dessutom sker utökning för så kallad dygnet-runt verksamhet i mindre omfattning.
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Tillbyggnad av skola och förskola i Söderköping
Utökad byggrätt för skola och förskola.
Nybyggnad av förskola i Väderstad
Nybyggnad av förskola
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Nybyggnad av skolmatsal, storkök och kontor vid skola i Åtvidaberg
Avser nybyggnad av fristående byggnad med bergvärme och med platta på mark, placerad nära Björsäter skola för skolmatsal, storkök av mottagningstyp samt kontor.
Till och ombyggnad av personallokal mm i Finspång
Till- och ombyggnad av personalbyggnad samt nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad/anpassning av kontorslokaler i Norrköping
Sjöfartsverkets personal har växt och myndigheten har ett behov av att se över Sjöfartsverkets lokaler på huvudkontoret i Norrköping, så att dess yta nyttjas optimalt. Lokalerna består av ca 9 500 kvm fördelat på fyra (4) våningsplan med en personalstyrka på ca 470 st.
Nybyggnad av parker och lekparker i Norrköping
Nybyggnad av lekparker och stadsparker i Norrköpings kommun.
Tillbyggnad av kontor i Finspång
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Projektet omfattar nya kontorsytor, konferensytor, teknikrum för installationer samt reservkraftanläggning för Sos-alarmstation i Norrköpings kommun. BTA uppgår till ca 200 m2.
Ombyggnad till hotell i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Renovering av affärshus Depot i Mantorp etapp 1
Ombyggnad och renovering av befintligt affärshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Ödeshög
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av lysingskolans sporthall.
Renovering av förskola i Motala
Renovering av förskola
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av befintliga lokaler till förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad och fasadändring av handelsbyggnad.
Nybyggnad av mindre kontorsbyggnad vid Linköpings garnison
Nybyggnad av mindre kontorsbyggnad vid Linköpings garnison.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av Bergets förskola till grundskola
Anpassning av kulturcentrum i Åtvidaberg
Renovering av lokaler till bruks- hembygds- och Åssamuseum. Dessa åtgärder innefattar även en gemensam reception för museerna vilket kan leda till samverkan kring bl. a. öppettider och bemanning. Därtill en hantverks- och konstateljé. Senare i etapp 3 ingår även en evenemangslokal, som kan hyras för större tillställningar, såsom teaterföreställningar, konstutställningar, musikevenemang och mässor
Tillbyggnad av däcklager i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Nybyggnad av skidlift i Vadstena
Bygglov för uppförande/uppsättning/anordnande av skidlift.
Nytt konstgräs och garage mm vid fotbollsarena i Åtvidabergs kommun
Kopparvallen konstgräs, garage & omklädningsrum till personal
Ombyggnad av kontor i Finspång
Ändrad användning av lager till kontor/utbildningslokal.
Nybyggnad av kontor i Mjölby
Nybyggnad av kontorshus.
Utbyte av varukyla vid skola i Mjölby
Dackeskolan storkök ska byta Varukyla inklusive frys/kylrum.
Rivning av skola i Linköping
Rivningen avser befintliga Kungsbergsskolan inkl flera byggnader i Linköping.
Takarbeten på kyrka i Regna Kyrkby
Omläggning av skiffertak
Upprustning av närlekplats i Linköping
Rågångens närlekplats i Skäggetorp ska rustas upp med ny lekutrustning och viss omdisponering av ytor.
Invändig renovering på kommunhuset i Åtvidaberg
Nya kommunhuset, invändig renovering
Fönsterrenovering på Vadstena slott
Vadstena slott, byggnaden uppfördes vid mitten av 1500-talet och är ett byggnadsminnesmärke sedan 1935. Entreprenaden omfattar målning av fönster samt tvättning.
Uppförande av paviljongbyggnad (skolverksamhet) i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för skolverksamhet. Bruttoarea om ca 2800 m2.
Uppförande av paviljonger för särskola och korttids, Ebersteinska Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för särskola med dess korttidstillsyn. Placering av paviljongerna på parkeringsytan framför Ebersteinska Hus H.
Utveckling av friluftsområde i Motala
Råssnäs och Charlottenborg i Motala och sedan spåret i Borensberg. På Råssnäsudden blir det led-lampor som sätts in. I övrigt blir det arbeten med elljusspåren i Karlsby och Älvan. I Karlsby har spåret varit avstängt efter stormar och träd som fallit.
Ombyggnad av reningsanläggning vid utebassäng på Stångebro, Linköping
Entreprenaden omfattar arbeten inom badvattenrening, el, VVS, styr samt brand. Största delen avser badvattenrening. I denna entreprenad ingår samordning med sidoentreprenad, såväl teknisk som tidsmässig. Sidoentreprenaden omfattar bygg-, mark- och VA-arbeten enligt handlingar som framgår under AFB.22, 07 Övriga handlingar. Sidoentreprenaden kommer att avropas genom Lejonfastigheters ramavtal för byggarbeten.
Invändiga arbeten på gymnasieskola i Åtvidaberg
Hiss, ventilation och ombyggnad av kontor/mindre lokal
Ombyggnad av förskola i Åtvidaberg
Ändrad användning från butik till förskola samt fasadändring.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Fasadändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av butik i Söderköping
Ansökan om bygglov för ny takbeläggning samt solpanel.
Ombyggnad av kontor i Åtvidaberg
Ändrad användning från lokaler till lokaler för utställning och kontor samt fasadändring.
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Nya solceller på skola i Norrköping
Utvändig ändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av skola i Linköping
Bygglov för fasadändring av skola samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av kontorsdel samt ombyggnation av hotell.
Nybyggnad av veterinärstation i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av hunddagis för ca 100 hundar
Utvändigt underhåll av kyrka i Linköping
Bygglov för fasadändring av kyrka samt anmälningspliktiga åtgärder.
Utbyte av bassängtäckningar på Centralbadet i Norrköping
Entreprenaden avser utbyte av befintliga bassängtäckningar på 3 st bassänger (stora 50:an, runda hopp, samt undervisningsbassängen).
Tillbyggnad av idrottsplats i Linköping
Tillbyggnad av träningsanläggning.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Åtvidaberg
Fasadändring - fönster och dörrar.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola/förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Motala
Tillbyggnad med skärmtak och fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Norrköping
Fasadändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Tillbyggnad av förråd samt fasadändring av kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).