Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kommunhuset i Linköping
Avser ombyggnation av Kommunhuset Drottninggatan/Djurgårdsgatan och avser cirka 8600 kvm. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av skola i Ryd, Linköping
Förskolan: Plats för 120 barn samt personal om 30 personer fördelat på tre basenheter i två plan. Björnkärrsskolan: Delar av den rivs och byggs om. Befintlig matsal och kök rivs och byggs om till administrationsdel för skolans personal.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Nybyggnad av förskola och trygghetsboende i Linköping
Nybyggnad av förskola och trygghetsboende
Ny- och ombyggnad av skola i Linköping
Nybyggnad av ett hus i två plan på ca 2750m2, kallad hus B. Rivning av paviljong A och B, markarbeten samt ombyggnation av matsal och slöjdsalar i huvudbyggnad A. Paviljong A rivs för att den nya byggnaden ska få plats medan paviljong B behöver användas av verksamheten under tiden som den nya byggnaden färdigställs. När den nya byggnaden är klar kan paviljong B rivas och kvarvarande markarbeten färdigställas. Idag är slöjdsalar i huvudbyggnaden, dessa flyttas över till den nya byggnaden sommaren 2024. Gamla slöjdsalar görs i samband med detta om till matsal samt musiksal. När projektet är färdigställt ska det vara en fullt fungerande byggnad/anläggning. Entreprenaden delas i huvuddelar enligt följande: 1. Rivning av paviljong A och B samt nybyggnation av hus B 2. Ombyggnation i hus A (huvudbyggnad)
Ny- och ombyggnad av Rosendalsskolan i Linköping
Ny- och ombyggnad av Rosendalsskolan och Rosendalsgården. Nybyggnad avser cirka 440 kvm. Ombyggnad cirka 2600 kvm. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt komplementbyggnad.
Till och ombyggnad av F-6 skola i Linköping etapp 2
Om och tillbyggnad av skola för ca 350-400 elever. Förskoleklass till år 6. Ytan uppgår idag till ca 4 000 kvm BTA och består av 7 huskroppar (AB, C, D samt 4 tillfälliga paviljonger (G+H samt F+E). I entreprenaden ingår rivning av Hus G, H, E, F och C samt nybyggnad av hus K och tillbyggnad samt ombyggnad av hus D och A. Eventuella åtgärder med hus B ligger som optioner i två alternativa utföranden och kan komma att avropas under entreprenadtiden. Skolgården ska anpassas efter nya byggnader samt kompletteras efter rivna byggnader. Då verksamheten kommer vara i drift under entreprenadtiden krävs att entreprenaden utförs i huvvuddelar (etapper) samt att det under entreprenadtiden anordnas ett provisoriskt mottagningskök och matsal i hus C.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Identiteten 4. • Inom tilldelningsområdet ska det uppföras tre radhus. • Tilldelningsområdet ska delas in i tre fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Entréer ska vändas mot Hugo Theorells gata. • I kvarteret Identiteten pågår byggnation inom fastigheterna Identiteten 1, 7, 8 (ca 70 bostadsrätter, inflyttning beräknas starta våren 2023) och fastigheten Identiteten 3 (ca 12 hyresrätter, inflyttning beräknat vår 2023). Byggnation inom fastigheten Identiteten 5 (ca 10 lägenheter) och fastigheten Identiteten 6 (parhus) beräknas starta våren 2023.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av fullstor konstgräsplan.
Nybyggnad av mindre kontorsbyggnad vid Linköpings garnison
Nybyggnad av mindre kontorsbyggnad vid Linköpings garnison.
Nybyggnad av utegym mm i Linköping
Nybyggnad av utegym, ny belysning i elljusspåret mm
Utvändigt underhåll av affärshus i Linköping
Fasadändring av handelslokaler.
Ny och ombyggnad av lekplats i Norrköping
Upprustning och nybyggnation av lekmiljön i Lagerlundaparken. Befintlig småbarnslek ska uppdateras med ny lekutrustning och nya fallskyddsområden. Delar av den befintliga utrustningen flyttas. Lekmiljön byggs ut med en pumptrackbana för hjullek. Ett asfaltstorg med tillhörande lekbuskage skapas mellan småbarnsleken och pumptracken för att binda ihop parken.
Ombyggnad av landsstatshus vid Linköpings slott
Landsstatshuset vid Linköpings slott är inredd som kontorslokaler med tillhörande biutrymmen. Entreprenaden omfattar installation av två nya ventilationsanläggningar med därtill hörande arbeten, ombyggnad till HWC samt ytskiktsunderhåll. I entreprenaden ingår byggnadsarbeten, målningsarbete, rörarbeten, ventilationsarbeten och styrarbeten.
Upprustning av närlekplats i Linköping
Rågångens närlekplats i Skäggetorp ska rustas upp med ny lekutrustning och viss omdisponering av ytor.
Ombyggnad av reningsanläggning vid utebassäng på Stångebro, Linköping
Entreprenaden omfattar arbeten inom badvattenrening, el, VVS, styr samt brand. Största delen avser badvattenrening. I denna entreprenad ingår samordning med sidoentreprenad, såväl teknisk som tidsmässig. Sidoentreprenaden omfattar bygg-, mark- och VA-arbeten enligt handlingar som framgår under AFB.22, 07 Övriga handlingar. Sidoentreprenaden kommer att avropas genom Lejonfastigheters ramavtal för byggarbeten.
Dränering och fasadarbeten på Stärnorps kyrka
Dränering vid kyrkan och fasad/fönster renovering, målning.
Fasadarbeten mm på kyrka, Linköping
måla fasad, fönster mm
Målning av fasad mm på klockstapel, Linköping
Målning av fasad, omläggning av spån mm
Målning av fönster på kyrka, Linköping
Målning av fönster invändigt
Sanering av kyrka, Linköping
Sanering av mögel, röta, svamp och fukt

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).