Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kommunhuset i Linköping
Avser ombyggnation av Kommunhuset Drottninggatan/Djurgårdsgatan och avser cirka 8600 kvm. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av skola i Ryd, Linköping
Förskolan: Plats för 120 barn samt personal om 30 personer fördelat på tre basenheter i två plan. Björnkärrsskolan: Delar av den rivs och byggs om. Befintlig matsal och kök rivs och byggs om till administrationsdel för skolans personal.
Nybyggnad av lokaler för Fenomenmagasinet i Linköping
Fenomenmagasinet i Linköping är ett regionalt Science Center och tar idag emot ca 40 000 besökare varje år. Verksamheten erbjuder bland annat sina besökare omfattande utställningsytor med experiment med koppling till naturvetenskap och teknik samt undervisningslokaler.
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Nybyggnad av förskola och trygghetsboende i Linköping
Nybyggnad av förskola och trygghetsboende
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Ny- och ombyggnad av skola i Linköping
Nybyggnad av ett hus i två plan på ca 2750m2, kallad hus B. Rivning av paviljong A och B, markarbeten samt ombyggnation av matsal och slöjdsalar i huvudbyggnad A. Paviljong A rivs för att den nya byggnaden ska få plats medan paviljong B behöver användas av verksamheten under tiden som den nya byggnaden färdigställs. När den nya byggnaden är klar kan paviljong B rivas och kvarvarande markarbeten färdigställas. Idag är slöjdsalar i huvudbyggnaden, dessa flyttas över till den nya byggnaden sommaren 2024. Gamla slöjdsalar görs i samband med detta om till matsal samt musiksal. När projektet är färdigställt ska det vara en fullt fungerande byggnad/anläggning. Entreprenaden delas i huvuddelar enligt följande: 1. Rivning av paviljong A och B samt nybyggnation av hus B 2. Ombyggnation i hus A (huvudbyggnad)
Ny- och ombyggnad av Rosendalsskolan i Linköping
Ny- och ombyggnad av Rosendalsskolan och Rosendalsgården. Nybyggnad avser cirka 440 kvm. Ombyggnad cirka 2600 kvm. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser.
Nybyggnad av matsal i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industri- och kontorslokaler, lunchrestaurang samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Vallastaden, Linköping
Förskola för 100 barn (2,5 basenheter) i två plan med tillagningskök och matsal plus ett tredje plan för förskole-admin. Objektet kommer att ha en portik och ett växthus/vinterträdgård som är typisk för Vallastaden. I övrigt kommer objektet att ha solceller på taket och en utemiljö innehållande förråd, lek och natur för den bästa läromiljön.
Till och ombyggnad av F-6 skola i Linköping etapp 3
Om och tillbyggnad av skola för ca 350-400 elever. Förskoleklass till år 6. Ytan uppgår idag till ca 4 000 kvm BTA och består av 7 huskroppar (AB, C, D samt 4 tillfälliga paviljonger (G+H samt F+E). I entreprenaden ingår rivning av Hus G, H, E, F och C samt nybyggnad av hus K och tillbyggnad samt ombyggnad av hus D och A. Eventuella åtgärder med hus B ligger som optioner i två alternativa utföranden och kan komma att avropas under entreprenadtiden. Skolgården ska anpassas efter nya byggnader samt kompletteras efter rivna byggnader. Då verksamheten kommer vara i drift under entreprenadtiden krävs att entreprenaden utförs i huvvuddelar (etapper) samt att det under entreprenadtiden anordnas ett provisoriskt mottagningskök och matsal i hus C.
Dynamiskt inköpssystem avseende tekniska konsulttjänster för Region Östergötland
Omfattar konsulttjänster inom följande områden: • Projektledning/Byggledning/Projekteringsledning • Projektering. Vi har ett ramavtal för de stora disciplinerna A, E, VVS, K och Brand och avser fortsätta med det avtalet. • Övriga tekniska konsulter - Specialistkompetens inom olika områden kopplade till Byggprojekt och fastighetsförvaltning.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor., Rivning av kontor. Tannefors 1:107.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt marklov.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning från handelslokaler till kontor.
Nybyggnad av utegym mm i Linköping
Nybyggnad av utegym, ny belysning i elljusspåret mm
Rivning samt nybyggnad av kyrkcentrum/församlingshem i Linköping
Rivning av församlingshem samt nybyggnad av kylcentrum.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning kontor.
Utbyggnad av multiarena mm i Slaka
Objektet består av utbyggnad av en multiarena som kan spolas till isbana samt en mötesplats av parkkaraktär.
Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av fullstor konstgräsplan med belysning och tillhörande anslutningsväg.
Stadsdelslekplats vid Ekholmens skatepark i Ekholmen i Linköping
Objektet består av tre områden runt skateparken i Ekholmen där vi kompletterar lekvärdena i området genom bygga nya lekplatsmiljöer så att samtliga anläggningar tillsammans, inklusive skateparken, bildar Ekholmens Stadsdelslekplats. Temat för anläggningarna är Rymden. Skateanläggningen och de valda lekutrustningarna anspelar gestaltningsmässigt på temat. Område 1 är en befintlig lekplats vars utrustning rivs och platsen tonas ner som lekplats, och blir en park med lekinslag istället. Platsen är nedslagsplatsen för en rymdfarkost. Område 2 är en lekplats med målgruppen de yngre barnen. Här finns sandlådor, gungor, höga rutschbanor, lekhus med mera, och leken förläggs upp mot skogsbrynet för att inspirera barnen till att upptäcka skogen. Område 3 är en lekplats utformad för att locka de äldre barnen med mer utmanande lekutrustningar och inbjudande sittplatsmiljöer. Områdena får nya belysningsanläggningar där vissa lekutrustningar har integrerad belysning. Lekplatserna dräneras och arbete med dagvattenanläggningar görs. Nya stenmjölsvägar, växtbäddar och planteringar anläggs.
Nybyggnad av värmestuga mm vid Stångåmynningen i Linköping
Området vid Stångåmynningen ska tillgängliggöras och stärkas som ett besöksmål. En ny värmestuga och fågeltorn ska uppföras. I anslutning till byggnaden ska ett trädäck med brygga tillgänglig för kanoter anläggas.
Nybyggnad av lekplatser i Linköping
Objektet består av två närlekplatser i Hjulsbro som ska rustas upp. Ny klätterställning, ny sandlek och kojor mellan trädstammarna och yta för bollspel.
Renovering av fotbollsplan i Linköping
Objektet består av en fotbollsplan (storlek 11 mot 11) belysningsstolpar med tillhörande armatur. Runt fotbollsplanen finns en löparbana.
Färdigställande av lokal i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad färdigställa lokal i markplan i Kv. Eddan 11. Idag är lokalen stomren med framdragna installationer som ska anpassas.
Renovering av fotbollsplaner i Ryd, Linköping
Objektet består av två fotbollsplaner med intilliggande, omgärdande gräsytor. Fotbollsplanernas storlek är 7 mot 7 och 9 mot 9.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler - från verkstad till pub/restaurang.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).