Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (15)
Heby (7)
Håbo (10)
Knivsta (11)
Tierp (3)
Uppsala (42)
Östhammar (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket med 2 bassänger.
Nybyggnad av lager- och logistikanläggning i Uppsala
Lager- och logistik-anläggning där den sammanlagda uthyrningsbara ytan kommer att bli omkring 14 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad med plats för 6-7 hyresgäster.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och miljöhus.
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Ledningsarbete av vattenledningar, råvattenledningar, ca 1500 ledningsschakt o 4500 meter Va-ledningar. Arbetet omfattar ledningschakt samt arbete med schaktfria metoder, hammarborrning under väg samt styrdborrning under Fyrisån. Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Nybyggnad av industri , kontor eller handelshus i Uppsala
Avser Tomtarea 14 057 m2, totalt 10 hyresgäster.
Nybyggnad av VA-verk i Skoklosterudde
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Avser tillbyggnad av maskinsal.
Utbyggnad av reningsverk i Alunda, östhammar kommun
Gästrike Vatten AB planerar en om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda. Bakgrunden är att Alunda samhälle växer och fler hushåll kommer att behöva anslutas till verket i framtiden.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Nybyggnad av en industribyggnad med 26 Brf Portar som kommer att säljas.
Nybyggnad av industrihus i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av industri-/verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uppsala
Anläggning av en återvinningscentral (ÅVC) vid Fyrislund i Uppsala.entreprenaden omfattar framtagning av projekterings- och konstruktionsunderlag, produktion, leverans och montage av en modulär containerramp/plattfor. Ingår också projektering, leverans och utförande av en personalbyggnad samt paviljonger för hantering av återbruk, farligt avfall och elavfall.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av fordonsverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av fordonsverksamhet. Går att bygga 2 mindre hallar eller 1 stor.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 3200 kvm 13 m i höjd. Avser Fullerö backe 107 och 109.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad med lager, kontor och produktion.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad med kontor med viss utrustning avseende prov*&analys av bränsleleveranser
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Enköpig
Nybyggnad av lager med miljöcertifieringen BREEAM Excellent.
Nybyggnad av industri/lager Enköping
Industritomt färdig för byggnation
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Uppförande av pelletspannanläggning 5 MW i Knivsta
Avser uppförande av 1 st nytillverkad nyckelfärdig Pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning i Knivsta. I samband med detta så krävs mark- och anläggningsarbeten. Markarbetet är uppdelat i två huvuddelar: Huvuddel 1 ska utföras 2022 och omfattar övergripande: Rivning av befintlig parkering (asfalt) och uppförande av en ny parkering samt schaktning & uppförande av nya betongplattor och plintar. Huvuddel 2 ska utföras 2023 och omfattar övergripande: Rivning av befintliga asfaltsytor och uppförande av nya asfalterade ytor, gjutning av kulverttak samt igensättning i del av 2 väggar med profilplåt.
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentral vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Projektet avser byggnation av en 16MW fjärrvärmeundercentral i för inkommande fjärrvärme till Akademiska sjukhuset med tillhörande fjärrvärmekulvertar. Fjärrvärmeundercentralen placeras i en ny byggnad C14 på ca 250 kvm som ingår i detta projekt.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Totalentreprenaden omfattar förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, återmontering av befintliga installationer.
Nybyggnad av verkstad i Uppsala
Nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Uppsala
Exploatering för verksamhetsområde på ca 210000 kvm
Nybyggnad av industrihall i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av höglager i Uppsala
Nybyggnad av höglager
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av lager i Heby
Avser tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Avser tillbyggnad av industribyggnad med maskinhall och produktion.
Tillbyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av en industribyggnad.
Utbyggnad av industri, Östhammar
Utbyggnad av industri.
Nybyggnad av panncentral i Knivsta
Avser nybyggnad av en panncentral.
Rivning av industribyggnader i Uppsala
Projektet avser rivning av följande fastigheter: Librobäck 7:4, Librobäck 7:5, Librobäck 14:2, Librobäck 14:3 och Librobäck 13:4 (del av). Arbetet gäller total rivning av samtliga byggnader inkl. dess innehåll. Dessutom ska omgivande mark rivas så att en plan grusyta lämnas.
Nybyggnad av industrihus i Heby
Rivning och nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Modernisering av pumpstationer i Östhammar, etapp 2
Avser styrutrustning till ett 20-tal pumpstationer i Östhammars kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Luktåtgärdsutredning för Kungsängsverket i Uppsala
Utredningen syftar till att ta fram förslag på åtgärder där det finns möjligheter till att minska lukt från Kungsängsverket. Åtgärderna ska sedan bedömas vad gäller effektivitet, kostnad och genomförbarhet.
Organisatorisk Livscykelanalys (LCA) av Uppsala Vattens verksamhet
Uppdragets mål är att ta fram organisatorisk Livscykelanalys (LCA) av Uppsala Vattens hela verksamhet samt en miljöutredning inom utvalda delar, som omfattar hela bolaget.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring och marklov.
Nybyggnad av tvätthall i Knivsta
Avser nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av flislager i Knivsta
Anmälan, rivning av flislager.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Anläggande av parkering och förråd.
Nybyggnad av förråd i Heby
Anmälan komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd till vretaskolan).
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (grillkåta).
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd till bränslekross.
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av sophus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förråd för reservkraft.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förråd och parkering (12 platser), Anmälan om borr av egen brunn Björnäs 5:12,5:13.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av silo i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnader (silos).
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Uppsala
Fasadändring på bilverkstad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad, solceller.
Nybyggnad av tvätthall i Uppsala
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Uppsala
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Uppsala
Nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av förråd i Heby
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Älvkarleby
Nybyggnad av grillkåta.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Bålsta
Rivningslov för en byggnad industrilokaler.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov förråd.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Tillbyggnad av förrådsbyggnad samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Uppsala
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Enköping
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Tierp
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uppsala
Uppförande av plank och återvinningsstation samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av förråd i Älvkarleby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Tillbyggnad av skärmtak på industrilokal.
Installation av spånsugsanläggning vid Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna, Uppsala
Upphandlingen omfattar Spånsugsanläggning med integrerad brikettpress samt installation av vald spånsugsanläggning till utbildnings- och jobbcenter i Boländerna, Uppsala.
Nybyggnad av virkes- och maskinförråd i Östhammar
Avser nybyggnad av virkes- och maskinförråd i naturreservatet Andersby ängsbackar.
Omläggning av tak på ängslador i naturreservaten Andersby ängsbackar och Florarna, Risön
Avser omläggning av tak på två (2) ängslador. Ladorna står i naturreservaten Andersby ängsbackar (Östhammars kommun) och Florarna, Risön (Tierps kommun). Anbud kan lämnas på respektive lada var för sig.
Tillbyggnad av kallförråd i Älvkarleby
Avser tillbyggnad av kallförråd.
Rivning av fastighet samt komplementbyggnader i Uppsala
Uppdraget innebär selektiv rivning av huvudbyggnad(bostadshus), mindre garage och förråd, bortforsling till deponi av båt på trailer, diverse bråte och lösöre som tvättmaskin, glaskross, fönster, tegelrester samt diverse rasmassor på fastigheten Hagby-Forsa 1:30, adress Hagby-Forsa Värndal 26 i Vänge.
Tillbyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal/kontor.
Utvändiga arbeten på stall i Älvkarleby
Renovering fasad o byte fönster

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.