Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (10)
Heby (5)
Håbo (8)
Knivsta (3)
Tierp (8)
Uppsala (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt verksamhetsområde i Uppsala
Cirka 50 hektar kvartersmark för olika typer av verksamheter. Den huvudsakliga markanvändningen är industri och verksamheter i kombination med centrumverksamhet och besöksanläggningar på vissa utvalda platser längs huvudgatan där tillgängligheten är hög. Husbyborg 1:84 • Husbyborg 1:1 • Husbyborg 1:4 • Husbyborg 1:7 • Husbyborg 1:9 • Librobäck 1:4 • Librobäck 1:46
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket.
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Nybyggnad av VA-verk i Skoklosterudde
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Nybyggnad av stall för frigående värphöns i Örsundsbro
Avser nybyggande av värphönsstall på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad med 26 Brf Portar som kommer att säljas.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning av befintliga industribyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad innehållande kontor, verkstad, lager och nybyggnad av carport.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Verksamhetslokaler för handel, lager och industri.
Nybyggnad av industri och lagerlokaler i Uppsala
Nybyggnad av industri och lager
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentral vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Projektet avser byggnation av en 16MW fjärrvärmeundercentral i för inkommande fjärrvärme till Akademiska sjukhuset med tillhörande fjärrvärmekulvertar. Fjärrvärmeundercentralen placeras i en ny byggnad C14 på ca 250 kvm som ingår i detta projekt.
Ny membrananläggning till vattenverk i Tierp
Objektet avser leverans och montering av membrananläggning i Odens källa. Entreprenaden innefattar maskin, VVS, el- och styrarbeten omfattande leverans, montage och idrifttagning av komplett monteringsklar membrananläggning inklusive kringutrustning.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industrihall
Nybyggnad av återvinningscentral i Knivsta
Deponi för byggavfall och återvinning
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av labb i Uppsala
Anläggning för att studera travhästars rörelsemekanik och träningsfysiologi.
Nybyggnad av torkanläggning för spannmål, Uppsala kommun
Stiftelsen Jälla egendom har för avsikt att upphandla en komplett spannmålsanläggning för torkning och lagring av spannmål. Behovet av total lagringsvolym för anläggningen uppgår till ca 850 m3, lagringen kommer fördelas mellan utlastningsfickor, våtficka samt lagringssilo.
Nybyggnad av industrihus i Heby
Rivning och nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ombyggnad med nytt våningsplan över butik samt ändrad användning från butik till hunddagis.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av verkstad, restaurang och showroom.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt skylt.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av lagerlokaler.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för fasadändring industribyggnad samt anmälan för ändrad planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för fasadändring samt ny planlösning industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av byggnad över tippficka.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av grillkåta.
Tillbyggnad av uthus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av uthus/verkstad samt rivningslov.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bålsta
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Anmälan om bygglovsbefirad åtgärd, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av pumphus samt mur och plank.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Heby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Tillbyggnad av industrilokal, kallförråd.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Heby
Nybyggnad av tvätthall för personbilar.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd buss samt rivning.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd buss, samt rivning.
Nybyggnad av växthus i Älvkarleby
Nybyggnad av växthus.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivningslov för en byggnad.
Rivning av förråd i Enköping
Rivningslov för rivning av byggnad efter brand.
Rivning av industrihus i Östhammar
Rivningslov för rivning av industri/lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av växthus i Enköping
Rivning av fyra stycken växthus.
Nytt skärmtak till lada på Linnés Hammarby
Uppdraget består av att bygga ett skärmtak mot befintlig lada. Plåttak på trästomme förankrad i gjutna plintar. Ytan under taket grusas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.