Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (8)
Heby (3)
Håbo (12)
Knivsta (3)
Tierp (6)
Uppsala (36)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 innehållande kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av lager och logistiklokaler i Bålsta
Den nya logistikanläggningen omfattar 72 000 kvadratmeter.
Nytt verksamhetsområde i Uppsala
Cirka 50 hektar kvartersmark för olika typer av verksamheter. Den huvudsakliga markanvändningen är industri och verksamheter i kombination med centrumverksamhet och besöksanläggningar på vissa utvalda platser längs huvudgatan där tillgängligheten är hög. Husbyborg 1:84 • Husbyborg 1:1 • Husbyborg 1:4 • Husbyborg 1:7 • Husbyborg 1:9 • Librobäck 1:4 • Librobäck 1:46
Ny, till och ombyggnad av avloppsreningsverk i Uppsala
Ny, till och ombyggnad av framtida Kungsängsverket
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av VA-verk i Skoklosterudde
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Nybyggnad av stall för frigående värphöns i Örsundsbro
Avser nybyggande av värphönsstall på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning av befintliga industribyggnader.
Nybyggnad av industri och lagerlokaler i Uppsala
Nybyggnad av industri och lager
Nybyggnad av fordonsverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av fordonsverksamhet. 1600 kvm+250 kvm entresolplan.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 3200 kvm 13 m i höjd.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad innehållande kontor, verkstad, lager och nybyggnad av carport.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 750 kvm
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Avser förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, samt återmontering av befintliga installationer. Anläggningen är belägen inom Akademiska sjukhusets område.
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentral vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Projektet avser byggnation av en 16MW fjärrvärmeundercentral i för inkommande fjärrvärme till Akademiska sjukhuset med tillhörande fjärrvärmekulvertar. Fjärrvärmeundercentralen placeras i en ny byggnad C14 på ca 250 kvm som ingår i detta projekt.
Ny industri i Vittinge
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industrihall
Ny anläggning för behandling av svartvatten i Knivsta
Anläggning för hygienisering av svartvatten från enskilda avlopp med urea. I objektet ingår plan ca. 1300 kvm inklusive gjutning av bottenplatta och montering av gödselbrunn med tillhörande pumpbrunn. Kabeldragning och montering av belysningsstolpe.
Nybyggnad av torkanläggning för spannmål, Uppsala kommun
Stiftelsen Jälla egendom har för avsikt att upphandla en komplett spannmålsanläggning för torkning och lagring av spannmål. Behovet av total lagringsvolym för anläggningen uppgår till ca 850 m3, lagringen kommer fördelas mellan utlastningsfickor, våtficka samt lagringssilo.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Älvkarleby
Nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av laboratorium i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av laboratorielokaler.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av lagerlokaler.
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ombyggnad med nytt våningsplan över butik samt ändrad användning från butik till hunddagis.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Tillbyggnad av förråd i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring av industribyggnad, solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad, solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för inredning av ytterligare en lokal i industribyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av båthus/sjöbod med förråd (rivning befintligt).
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av diselcistern.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Anmälan om bygglovsbefirad åtgärd, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser samt väderskydd.
Nybyggnad av reningsverk i Östhammar
Bygglov för container med reningsverk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bålsta
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Bygglov för uppförande av väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Uppsala
Bygglov för uppsättning av sopskåp.
Nybyggnad av förråd i Heby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Älvkarleby
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Tillbyggnad av industrilokal, kallförråd.
Tillbyggnad av reningsverk i Heby
Tillbyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Uppförande av skärmtak.
Uppställning av container i Tierp
Uppställning av containerbyggnad samt marklov avseende schaktning och uppfyllnad.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov - bodetablering.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tält.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för upplag/tält.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivningslov för en byggnad.
Rivning av förråd i Östhammar
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Älvkarleby
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av kallager i Tierp
Nybyggnad av sanddeponi.
Nybyggnad av förråd i Älvkarleby
Nybyggnad av vindskydd och verktygsbod.
Rivning av förråd i Uppsala
Rivning av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.