Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kretsloppsverk i Tegelviken, Kalmar
Till största del nybyggnation. Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde. Kommer ta 3-4 år att bygga.
Nybyggnad av centrumverksamhet i Torsås
Mark för centrumverksamhet kommer säljas under hösten 21.
Om- och tillbyggnad av Nynäs ARV i Mönsterås
Avser om- och tillbyggnad av Nynäs avloppsreningsverk, samt ny personalbyggnad. Entreprenadens omfattning avser huvudsakligen: - Upprustning av inloppsdel med ny mekanisk rening - Upprustning av biosteg med ny luftaranläggning - Ombyggnad för ny kväverening med luftarsystem och etanol. - Nya anläggningar för kem-, polymer samt etanol - Upprustning av blåsmaskinanläggning, nya blåsmasiner. - Nytt kompletterande skivfilter samt flytt av bef. filter till ny tillbyggnad - Ny anläggning för slambehandling - Utbyte av ställverk från hög- till lågspänning - Nytt el- och styrsystem - Ny anläggning för reservkraft - Ny process för tekniskt renat avloppsvatten med dynasandfilter och UV -behandling -Rivning av befintlig personal och ställverkbyggnad. Ny personalbyggnad. - Tillbyggnader för rörförråd, filter, kem, tekniskt vatten samt slambehandling - Uppfräschning av befintligt reningsverk komplett med nya installationer för VVS och allmänel. - Instängsling av området runt reningsverket samt ny asfaltering av området inom stängslet.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Vid Rössmålavägen, med infart från Allmogevägen.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Nordöstra delen av samhället, norr om Emån.
Markområde för handel och lättindustri, Hultsfred
Planens syfte är att ändra markanvändningen från storindustri till lättindustri, det vill säga verksamheter, handel och kontor samt drivmedelsanläggningar för att möjliggöra nyetableringar och utvidgningar av befintliga verksamheter inom området. En nydaning av industriområdet medför även att trafiksituationen och dagvattenhanteringen ses över och förbättras i detaljplanen. Planområdet ligger cirka 1 kilometer nordväst om Hultsfreds centrum.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av spannmålslager med foderberedning, Ottenby Kungsgård Öland
Avser uppförande av ett spannmålslager med foderberedning om ca 1 600 kvm. Byggnaden kommer vara oisolerad.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lättindustri, kontor mm i Nybro
Mark till försäljning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Ombyggnad av vattenverk i Högsby
Avser ombyggnad av Långemåla vattenverk i Högsby kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Nybyggnad av kontor och garage (3 bilplatser).
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Avser nybyggnad av avloppspumpstation. Objektet är beläget inom norra Kalmar stad, ca 500 m öster om Norra vägen och ca 40 m norr om Norrlidsvägen.
Nybyggnad av kontor och lagerbyggnad i Nybro
Nybyggnad av kontor och lagerbyggnad.
Nybyggnad av tryckstegring och dricksvattenreservoar i Borgholms kommun
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation och drickvattenreservoar med tillhörande mark- och VA-arbeten.
Nybyggnad av industribyggnad i Hultsfred
Nybyggnad av industribyggnad. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Helrenovering av kontor/industribyggnad.
Rivning av produktionslokal i Mörbylånga
Rivning av 10-tal byggnader. Däckverkstad, verkstad, förrådsbyggnader med mera. På marken kommer sedan bostäder att byggas.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak samt rivning av förråd i Vimmerby
Rivning av oisolerat förråd. Nybyggnad av skärmtak samt asfaltering av ytor.
Nybyggnad av tvätthall i Nybro
Nybyggnad av tvätthall.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av lagerhall för båtförvaring.
Rivning av produktionslokal i Mörbylånga
Rivning av verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Torsås
nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hultsfred
Nybyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak samt fasadändring lagerlokal.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förråd samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av lada.
Nybyggnad av skärmtak i Emmaboda
Bygglovsansökan för tillbyggnad av lagerlokal med nytt skärmtak.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Torsås
Anmälan icke bygglovspliktig åtgärd avloppstank.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Hultsfred
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hultsfred
Idrottsplats, nöjespark, camping mm.
Ombyggnad av industrihus i Hultsfred
Installation av ventilation där det i dagsläget inte finns någon.
Nybyggnad av cistern i Vimmerby
Cisterner för kemiska produkter.
Utvändigt underhåll av förråd i Kalmar
Fasadändring av en byggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Kalmar
Fasadändring av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring samt tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kalmar
Nybyggnad av plank samt uppställning av containrar för återvinning.
Nybyggnad av pumpstation i Oskarshamn
Nybyggnad av pumpbyggnad och markarbeten.
Nybyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager.
Rivning av förråd i Oskarshamn
Rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av gammalt hyvleri/såg.
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av industrilokal, dass med mera.
Rivning av förråd i Mörbylånga
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kallförråd i Oskarshamn
Uppförande av kallförråd.
Ombyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Ändring av verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Hultsfred
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstadslokal på 120 kvm.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Rivning av uthus i Oskarshamn
Rivning av uthus.
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Avser en tälthall på 40 X 20 meter.
Rivning av ekonomibyggnader i Kalmar
Rivning, sortering och bortforsling av rivnigsavfall samt återställande av berörd mark på fastigheten Skällby 2:22 i Kalmar län.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av förbindelsegång mellan 2 byggnader.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.