Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (10)
Gällivare (11)
Haparanda (2)
Jokkmokk (1)
Kalix (2)
Kiruna (10)
Luleå (23)
Pajala (4)
Piteå (7)
Älvsbyn (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Projektet Östra Stråket innefattar kvarteren 75, 76, 81 och 82. Avser projektering och byggnation av flerbostadshus uppdelat i två huvuddelar, HD 1 (Kv 75 och 76) och HD 2 (Kv 81 och 82) i Nya Kiruna Centrum. I entreprenaden ska förutom bostadshus även ingå arbeten för parkeringar, cykelparkeringar, förråd, miljörum, skyddsrum samt utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus, drivmedelsanläggning och pendelstation i Boden
Planläggning avser för att möjliggöra förtätning av flerbostadshus samt etablering av drivmedelsanläggning. Planen ska också möjliggöra pendeltågsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage, parkeringshus i Luleå
Avser bostäder på 9 våningar och parkering/garage i bottenplan och i våning under mark. Antal lägenheter uppskattas till ca 72 st. Nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Miljöcertifierade hus, 250 parkeringar med platser för el-laddning. Kommer utföras i 3 etapper varav det här är den andra etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Avser nybyggnad av 70 st hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 1, 1095705. Etapp 2, 1649117 Etapp 3, 2223433 (denna) Etapp 4, 2412934
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna nya stadskärna
Avser nybyggnad av flerbostadshus som byggs ovanpå parkeringsgarage, ovan mark.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus. Aspen 18 & 21.
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Luleå
Inom kvarteret ska en blandad bebyggelse, till exempel bostäder och centrumändamål, uppföras av aktören. Inom fastigheten ska även ett nytt parkeringsgarage uppföras.
Nybyggnad av bostäder i Abisko
Avser bostäder i form av flerbostadshus/radhus/kedjehus/parhus/friliggande småhus. Abisko 1:54: Abisko 1:55, rsm-id 2298765
Nybyggnad av bostäder i Abisko
Avser bostäder i form av flerbostadshus/radhus/kedjehus/parhus/friliggande småhus. Abisko 1:55 Abisko 1:54, rsm-id 1504133
Byte av fasad på flerbostadshus i Luleå
Byte av fasad på Skurholmen 8:62, 8:63, 8:64, 8:65 och 8:66.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 30 lgh.
ROT-renovering av flerbostadshus i Luleå
ROT-renovering av befintligt hyreshus. Nytt valmat sadeltak (idag inåtlutande), nytt ventilationssystem, nytt fläktrum på yttertak. Ny El-installation, ny VS-installation. Nya inglasade balkonger mot innergård. Nya entrétak och ramper mot Tullgatan. Nya fönster och dörrar i fasad, omputsning och omfärgning av fasader i entréplan. Förändrad planlösning i entréplan (idag lokaler för socialförvaltningens verksamheter) och mindre planlösningsförändringar i källare, övriga våningar uppåt endast ytskiktsrenovering. Nya kök i alla lägenheter. Anslutning/sammanbyggnad mot annexet på innergården rivs. Markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare flerfamiljshus och parhus. Planområdet ligger i den sydöstra delen av Gällivare tätort och omfattar tre fastigheter, Lasarettet 4, 5 och 6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 10-14 lgh. Etapp 2, 2204905.
Ombyggnad/renovering av serviceboende i Luleå
Renovering hus A för Serviceboende. Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, sprinkler-, luftbehandlings- el och tele-, styr och övervaknings- samt transport (hiss) arbeten. Rivning och invändig ombyggnad hus a plan 6-7 f.d äldreboende, Rivning som ej kräver lov samt ändring som påverkar brandskydd, konstruktion, planlösning, hiss och ventilation Örnen 6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnation av flerbostadshus innehållande 16 lägenheter och tillhörande carport.
Nybyggnad av bostäder i Piteå
Detaljplan har godkänts för området med 24 st villatomter. Utöver de 24 tomterna så har man även i planprogrammet en tomt för hyreshus där man kommer tillåta 600 kvadratmeter byggnadsarea och man har även två befintliga gårdar som idag nyttjas för uthyrning
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gruppboende som utförs som utförandeentreprenad. I kontraktsarbetena ingår även utförandet av en solcellsanläggning som utförs på totalentreprenad.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Norrbotten, Fortifikationsverket
Avser Förrådsbyggnad i platsgjuten betong. Entreprenaden utförs i Norrbottens län.
Avveckling av gamla Kiruna centrum, LKAB
Denna upphandling avser avveckling av kvarter Kattfoten 4, Kattfoten 6 och tidigare Fjällveronikan 1 i gamla Kiruna centrum. I kommande förfrågan ingår rivning av flerfamiljshus i trä och betong samt komplementbyggnader och garage. Även gestaltning av ytan efter rivning kommer att ingå i entreprenaden. Byggnadshöjder varierar, mestadels 9-12 m Byggnadsvolym ca 29 000 m3.
Nybyggnad av specialbostäder i Boden
Bygglov för nybyggnad specialbostäder.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Jukkasjärvi
Avser nybyggnation av bostäder och centrumverksamhet samt eventuell rivning av två befintliga byggnader, gamla folkets hus samt en bostadsbyggnad med tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av LSS-boende i Gällivare
Nybyggnad av LSS-boende, 6+1 lgh.
Nybyggnad och renovering av garage i Luleå
Objektet är beläget inom fastigheten Hertsön S:24, Ekorrstigen, Vesslestigen. Fastigheten Hertsön S:22, Rådjurstigen inom Luleå kommun. Nybyggnad och renovering av garage samt hårdgjorda ytor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser ombyggnation av lokaler till flerbostadshus.
Nybyggnad av modulhus i Gällivare
1 byggnad sammansatt av 20 moduler. Uppförande av entreprenörsbostäder.
Uppförande av garagebyggnad för Räddningstjänsten i Boden
Räddningstjänsten i Boden genomgår en verksamhetsutökning där denna första etapp, med uppförande av garagebyggnad, avser frigöra yta för fler stora fordon i brandstationens vagnhall.
Nybyggnad av carportar i Haparanda
Entreprenaden avser rivning av befintliga garage och återställande med nya byggnader innehållandes carportar, förråd, teknikutrymmen och avfallsrum.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Gällivare
Ombyggnad och inglasning av ca 60 balkonger.
Nybyggnad av gruppbostad i Piteå
Nybyggnation av gruppbostad med solceller på tak, inklusive komplementbyggnader och omgivande markarbeten.
Nybyggnad av sandlada i Merkenäs
Ny sandlada åt Underhåll väg för förvaring av sand till snöröjning och halkbekämpning. Kallutrymme.
Renovering av garage i Luleå
Garagen får ny panel och nya garageportar, samt ny ytterbelysning. Vi byter även ut bärande regelverk mot mark och utför dränering på garagelängornas baksidor. Forskarvägen 152-172, Forskarvägen 52-86 samt Forskarvägen 2-50.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Ombyggnad till 17 st brf lägenheter.
Ny bergvärme på äldreboende i Pajala
Avser ny bergvärme på Tallgården
Ombyggnad till LSS-boende i Överkalix
Projektet avser ombyggnation av ett flerfamiljshus till LSS-boende med mindre planlösningsändringar. Nytt sprinklersystem, ny ventilation och ny brandlarmsanläggning ska installeras. Brand- och trygghetslarm utförs även i grannfastigheten Bränna 4:17, Renstigen 2-4.
Ombyggnad av lägenheter i Luleå
Ombyggnad av 3 st lägenheter.
Byte av ventilationsaggregat vid äldreboende i Råneå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Byte av tre (3) luftbehandlingsaggregat med tillhörande El-, VS- och SÖ-, och byggarbeten. De nya aggregaten ska anpassas mot ny kravställning gällande ventilationsbrandskydd och ska även ha kyld tilluft.
Ventilationsåtgärder i flerbostadshus i Gällivare
Avser ombyggnad av luftbehandlingssystem i en hyresfastighet med fyra sammanbyggda huskroppar med källarvåning, På kallvind genom befintliga yttertaket, ska ett nytt fläktrum byggas.
Byte av glastak över innergård i Piteå
Avser glasarbeten över innergård.
Nybyggnad av carportar i Råneå
Avser nybyggnad av två (2) stycken carportar med 22 bilplatser till hemtjänsten i Råneå.
Stambyte/byte av värme- och tappvattenstammar i flerbostadshus i Kiruna
Avser byte av värme- och tappvattenstammar inklusive kulvert i mark. 2 st huskroppar med 10 st lägenheter vardera.
Renovering av balkonger och fasad på fastighet i Gällivare
Avser renovering av 36 balkonger och fasadåtgärder på Hasseln 9 i Gällivare.
Ombyggnad av bostäder, kontor mm i Kalix
Ändrad användning av före detta förskola på fastigheterna Grytnäs 1:157-1:161 till bostads-, kontors- och verksamhetsändamål.
Relining i flerbostadshus i Arvidsjaur
Objektet avser stamrenovering genom relining av avlopp på fastigheterna Ärlan 10, hus A Lärkan 7, hus E samt Lärkan 8, hus D.
Utbyte av bergvärmeanläggning i bostadshus i Nikkala
Avser utbyte av befintlig värmeanläggning till ny bergvärmeanläggning i byggnaderna på fastigheten som är belägen på Lövvägen 2 och 4 i Nikkala by. Arbetena omfattar förutom leverans och montage av ny bergvärmeanläggning, även rivning och demontering av befintlig värmeanläggning.
Byte av hissar i flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på fastigheten med fastighetsbeteckningen Engelsmannen 2 & 3 byta hissar.
Renovering av flerbostadshus i Luleå
Avser ändrad användning från flyktingboende till hyreslägenheter.
Fasadmålning på bostadshus i Överkalix
Avser fasadmålning på 8 st bostadshus samt 4 komplementbyggnader. Område 1: Bränna 4:15, Skolgatan 9–31. Område 2: Tallvik 5:33-35, 13:66, 13:30, Ringvägen 48–58, Björkvägen 7–9, 15–17 Område 3: Grelsbyn 3:70, Järvstigen 1–15. OBS. optionspris
Fasadändring på flerbostadshus i Piteå
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Uppdatering av VVS- och styrsystem i flerbostadshus i Arvidsjaur
Entreprenaden omfattar installation av energieffektiviserande åtgärder och styråtgärder gällande värme och styrsystem. Objektets läge: Ejder 3, adress Östra Skolgatan 9, Skarven 10, adress Östra Skolgatan 8, Skarven 10, adress Östra Skolgatan 10, Skarven 1, Östra Skolgatan 12, Skarven 2, Nygatan 24 samt Skarven 3, Nygatan 26 i Arvidsjaur.
Takrenovering på Talvatisgården i Jokkmokk
Jokkmokks kommun har för avsikt att renovera taket på Talvatisgården med framförallt nytt ytskikt.
Upprustning av belysning i trapphus mm på Hertsön, Luleå
Avser byte av armaturer i trapphus, loftgångar, fasad, kvartersgårdar, garage, cykelförråd mm på Kvarter A, B, 5, 6 och årgångshus på Hertsötorget i Luleå kommun.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Gällivare
Ombyggnad och inglasning av ca 25 balkonger.
Ytskiktsrenovering fasader på flerbostadshus i Luleå
Kv Fräsaren, Ringgatan 29-39. Ytskiktsrenovering fasader. Målning av träfasader och kompletterande detaljer av 3 st flerbostadshus. Husen består av två våningar.
Selektiv rivning av fastigheter samt markåterställning i Luleå
Avser byggnader på fastigheterna med adress Östra Malmgatan 14 på Östermalm, samt Lantmätarens förskola i Sunderbyn, Luleå kommun.
Utbyte av hiss i flerbostadshus i Luleå
Avser modernisering av en hiss i fastigheten Kårhus 5, Hiss B. Originalfabrikat Kone, tillverkningsår 2004.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pajala
Avser ombyggnation till 2 st lägenheter.
Omläggning av tätskikt på tak i Arvidsjaur
Avser omläggning av takpapp och delvis reparation för att säkerställa tak-säkerheten på sina fastigheter. Objektets läge_ Arvidsjaurhem AB: - EJDERN 3, Östra Skolgatan 9 - SKARVEN 1, Östra Skolgatan 12, - LOMMEN 10, Östra Skolgatan 18A Arvidsjaurs Energi AB: - ARVIDSJAUR 9:41, industrihus 3. Södra strandvägen 13 samt Södra strandvägen 15
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Bullerdämpande åtgärder på fastigheter i Junosuando och Tornefors
Bullerdämpande åtgärder för fönster, fönsterdörrar och entrédörr på flera fastigheter.
Tillbyggnad av uthus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak på flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av 4-5 st skärmtak på flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Kalix
Bygglov för fasadändring.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Boden
Planer finns för spolning av stammar.
Tillbyggnad av skärmtak på flerbostadshus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad av 6-7 st skärmtak på flerbostadshus. Trädgårdsgatan och Hjalmar Lundbohmsvägen.
Byte av hiss i flerbostadshus i Gällivare
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för renovering av tak.
Rivning av radhuslängor i Hedenäset, Övertorneå
Avser rivning av 4 radhuslängor (med en bruttoarea på ca 370 m2 vardera). Koivukylä 6:19 och 6:20.
Byte av takfläktar på flerbostadshus i Luleå
Avser byte av 10 takfläktar.
Installation av bredband i flerbostadshus i Boden
Planer finns för installation av bredband.
Upprustning av golv i tvättstugor i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för upprustning av golv i tvättstugor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).