Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Hallands län

Halmstad (29)
Hylte (5)
Kungsbacka (18)
Laholm (6)
Varberg (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av personbangården vid Halmstad C
Ombyggnad av bangård, nytt plattformsläge vid spår 5, slopning av plattformsförbindelse, ny planskild förbindelse mellan mittplattformar och bussterminal. Förlängning och breddning av befintliga mittplattformar.
Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar. Stora miljöhänsyn måste beaktas.
Ombyggnad av väg 26 mellan Halmstad-Oskarström
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning till 14 meter på en sträcka av 10,9 km. Ombyggnad av vägskäl, nya öglor och en ny parallellväg med 4 meters bredd. Ny gc-väg mellan Sperlingsholm-Spånstad med en ny gc-port vid Sperlingsholm. Bulleråtgärder.
Utbyggnad av lager på Sönneräng, Ullared
Utbyggnad av Gekås Ullared AB:s centrallager på Sönneräng i Ullared.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Ca 656 mil väg, kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser rivning av 53 lägenheter i ett kvarter och nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus med 6-8 våningar. Uppskattad kostnad. Rivning: projektnummer: 22585743.
Utveckling av Gottskärs hamn, Kungsbacka
Utveckling av småbåtshamnen i Gottskärs hamn. En del av utvecklingen av Gottskär
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungsbacka
Planområdet ligger på Säröns norra sida strax intill restaurang Blomstermåla. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en utveckling av Säröhus verksamhet men begränsa omgivningspåverkan. Detaljplanen ska pröva möjligheten för tillbyggnad av spaavdelningen, utökade ytor för konferenslokaler samt nya hotellrum.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Fortifikationsverket har för avsikt att utföra en om och tillbyggnad av Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Projektet avser: Ombyggnad av befintlig skola om cirka 1 800 m² samt tillbyggnad av befintlig skola om cirka 5 300 m². I ombyggnadsdelen kommer entreprenaden att etappindelas med pågående verksamhet i omgivande delar. Tillträde till de olika etapperna i befintlig byggnad är anpassade till verksamheten som bedrivs.
Om- och tillbyggnad av bostäder i Harplinge, Halmstad
Planens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad i området för bostäder.
Nya faunapassager längs väg 26 sträckan Oskarström-länsgränsen
Trimmingsåtgärder i form av faunaåtgärder och faunapassager byggs för att förbättra passager för faunan samt minska barriäreffekten. Ca 22-24 byggmånader. Faunapassage i plan byggs 2 st samt faunaåtgärder i form av stängsling, grindar, torrtrummor, viltuthopp samt färister. Siktstkärm på 2 st bef broar.
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Större delen av bebyggelsen i Hagryd-Dala och Sannå-Dala kommer att få anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Utbyggnad: 2-3 år.
Nya stigningsfält längs väg 153 vid Svartenbacken och Yttre Hjärtared
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Räta ut kurvor och förbättra sikten vid anslutningen till väg 153/819.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.
Vattenskyddsåtgärder längs E6/E20 vid Holm-Nissan
För att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken, kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördröjningsdammar.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Kungsbacka
Behov finns för ombyggnad och utbyggnad av Kungsbacka sjukhus.
Renovering av skola i Laholm, etapp 2
Planer finns för renovering av Parkskolan i Laholm. I etapp 2 handlar det om invändiga underhåll och avser verksamhetsanpassningar samt tillbyggnad av bibliotek.
Om- och tillbyggnad till hotell i Varberg
Projektet avser ombyggnad av Tullhuset till ett hotell med 19 rum och 200 sittplatser för restaurang. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ombyggnad av befintliga lägenheter. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser renovering av befintliga lägenheter. Tvättstugor som ska byggas om. byte av kök, badrum samt ytskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ombyggnad av befintliga lägenheter. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser renovering av befintliga lägenheter. Tvättstugor som ska byggas om. byte av kök, badrum samt ytskikt.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Tävlingens huvuduppgift är att ta fram ett gestaltningsförslag för Stora torg i Halmstad. Gestaltningen av torget ska ha en arkitektonisk och konstnärlig helhet där konsten är en väl integrerad del i gestaltningen. I uppgiften ingår också att presentera idéskisser för användning och eventuell om- eller tillbyggnad av den befintliga torgkioskbyggnaden samt gestaltning av delar av anslutande gator. Förslagen för torgkioskbyggnaden och anslutande gator ska ha en tydlig koppling till torget och dess gestaltning.
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ombyggnad av befintliga lägenheter. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser renovering av befintliga lägenheter. Tvättstugor som ska byggas om. byte av kök, badrum samt ytskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ombyggnad av befintliga lägenheter. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser renovering av befintliga lägenheter. Tvättstugor som ska byggas om. byte av kök, badrum samt ytskikt.
Ombyggnad av väg 15/Klastorpsrondellen i Halmstad
Cirkulationsplats och 2 st GC-broar. Samarbete med Halmstads kommun.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Nybyggnad av bostäder, och centrumverksamhet i Harplinge, Halmstad
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder på fastighet Harplinge 5:49.
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till ett antal fastigheter utmed Lerbergsvägen och anslutande gator i Anneberg. Anslutning: kan antas bli möjlig 1–2 år efter byggstart.
Ombyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser omvandling av Marbäcks bruk till bostäder. Omfattning oklar.
Invändig renovering av hotell i Varberg
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Breddning av gata i Kungsbacka
Projektet avser breddning av gata till fyrfiligt.
Ledningsflytt vid Halmstad
130 kV TRP-BED Ledningsflytt SvK
130kV Getinge-Harplinge-Hovgård-Linehed
130kV Getinge-Harplinge-Hovgård-Linehed OPGW.
Exploatering av fastighet i Varbergs kommun
Upphandlingen avser tecknande av avtal gällande konsulttjänst för utredningar och projektledning i ett tidigt skede inför en kommande exploatering av VFAB:s fastighet Getakärr 9:9. Det kommunala fastighetsbolaget Varbergs Fastighets AB (VFAB) äger en utvecklingsfastighet (Getakärr 9:9) i stadsnära läge. Getakärr 9:9 är ca 12,3 hektar och har befintlig verksamhet i form av industri och lager. Med anledning av den stadsutveckling som nu sker i det direkta närområdet (planering av den nya stadsdelen Västerport och flytt av hamnen västerut – Farehamnen) har det blivit mer aktuellt att påbörja en långsiktig planering av fastigheten.
Ombyggnad av kontorslokaler i Halmstad
Mer information gällande omfattning av projektet kan ges när detaljplanen är antagen.
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna.
Ombyggnad av silo till bostadshus i Laholm
Kontor finns idag i silons bottenplan. Utreds huruvida man kan bygga bostäder i våningsplan över.
Ombyggnad av äldreboende i Vessigebro, Falkenberg
Ett förslag har tagits fram på en ombyggnad av 22st lägenheter till ca 16-17 st. Ökat utrymme för att stämma in med dagens standarder.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Ramavtal avseende Elarbeten för Varbergs Bostads AB
Upphandlingen avser ramavtal för elarbeten som omfattar elinstallationer, felsökning, reparationer, service- och underhållsarbeten. Option på ytterligare 1+1 år.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 15 vid Eldsbergaåsen
Väg 15 Halmstad-Veinge, delen Eldsberga.
Utveckling av lekplats i Kungsbacka
Björkris växer. För att tillgodose det ökade behovet av rekreation och lek behöver parken utvecklas. Projektet av Parken finns på obj.nr: 2363305
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Sträckan mellan Snipen och Sandlyckan ingår i ett större projektet med att förstärka vattenledningsnätet för att klara kapaciteten för reservvatten. Vi har dimensionerat upp arbetet på sträckan för att förberedda kommande VA-utbyggnad i område Släps-Högås. Bolsheden: 2269273
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Kommunen behöver förstärka vattenledningsnätet längs Lindomevägen mellan Snipen och Bolsheden och längs Bolshedens Industriväg. Detta görs genom att försörja VA-utbyggnadsområde Släps-Högås och Hällesås med dricksvatten. I samband med att man förstärker och lägger om vattenledningen kommer man även att lägga om en tryckspillvattenledning. Sandlyckan: 2269278
Renovering av flerbostadshus av i Halmstad
Avser renovering utav 42 st lägenheter fördelat i två huskroppar för att bl.a energieffektivisera. Objektets läge: på Odengatan 23 A-D i Oskarström, Halmstad kommun.
Ny vägsträckning vid sågen i Kinnared
Omdragning av väg 722 och väg 728 i ny sträckning förbi fabriksområdet vid Derome Timber. Ny bro över Västerån med bärighet BK4 ingår.
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park.
Omläggning av konstgräsplaner i Varberg
Objekten avser omläggning av konstgräsplaner på Ankarvallen och Påskbergsvallen samt option på omläggning av konstgräsplan på Övrevi i Varbergs kommun.
Utvändigt och invändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på vind. Tak renoveras – tegelpannor och papptak samt plåtar Fasad renoveras – tegelskador, tegelfogar, puts, balkonger. Trapphus ska målas om och belysning byts. Passersystem och digitalt bokningssystem installeras. I källare ska nya lägenhetsförråd som ersätter vindsförråd iordningställas
Renovering av idrottshall i Hyltebruk
Projektet avser renovering av idrottshall.
Tillbyggnad av bårhus i Varberg
Tillbyggnad av bårhus med en yta på 80 m2.
Ombyggnad av lokaler för ögon på Hallands sjukhus i Kungsbacka
Entreprenaden omfattar ombyggnad av befintliga lokaler i by 005. Ombyggnaden har som syfte anpassa lokalerna för sjukhusets Ögonverksamhet. Det som huvudsakligen ingår är: nybyggnad av två mottagningsrum samt ombyggnad omklädningsrum respektive väntrum, ombyggnad av luftbehandling inklusive nytt aggregat och takhuv, byte respektive renovering av ett antal fönster, anpassning av medicinska gaser samt ny belysning.
Renovering och ommålning av skorsten vid P1/P2, Kristinehedsverket i Halmstad
Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) skall måla om sin skorsten för panna 1 och 2 på Kristinehedsverkets Värmekraftverk. I samband med målningen skall ett antal mindre betonglagningar utföras samt nya flyghinderljus installeras.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Halmstads Fastighets AB
Avser ombyggnad av 5 personhissar i flertalet fastigheter i Halmstads kommun. Objektens läge: Fastighet: Breared 1:246 Adress: Brearedsvägen 30 Fastighet: Siken 6 Adress: Bredgatan 7 Fastighet: Flundran 4 Adress: Kaptensgatan 9D Fastighet: Hajen 6 Adress: Kungsgatan 13 och Viktoriagatan 6A (2 hissar)
Ombyggnad av gångstråk och cykelbana i Varberg
Förslag finns på bredare gångvägar och en separat cykelväg. Utformningen av gatan ska även rymma ytor för trädplantering/allé.
Ombyggnad till trygghetsboende i Knäred
Finns i dagsläget ingen tidsplan för projektet.
In- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Avser installation av solceller, laddstolpar för bil, samt renovering av fasad.
Slopning av plankorsningar i Varberg
Plk 61735 vid Österleden och 21904 vid Österleden GC.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
Tillbyggnad som inrymmer lager, utlastning, personalutrymmen och kontor.
Fasadrenovering på kyrka Hylte
Fasadrenovering, ommålning och eventuellt byte av putsfasad. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av spillvattenpumpstation i Falkenberg
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation försedd med reservkraft. Befintliga byggnader rivs, endast grundkonstruktion till pumpstation behålls. Reservkraft, el- och styrutrustning samt rör och pumpar byts ut.
Rivning av industrihus i Halmstad
Avser rivning av industribyggnad/lokal.
Upprustning av storkök i Halmstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024. Avser upprustning av storkök inom Halmstad kommuns fastigheter.
Upprustning av storkök i Halmstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024. Avser upprustning av storkök inom Halmstad kommuns fastigheter.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Avser utvändig ändring, takbyte av idrottshall/sporthall/läktare.
Rivning av skola i Hylte
Projektet avser rivning av skola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Varberg
Fasadändring av sporthall. Kostverk på fasad.
Underhållsarbeten i badhus i Falkenberg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024.
Underhållsarbeten i badhus i Falkenberg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024.
Underhållsarbeten i badhus i Falkenberg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).