Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av personbangården vid Halmstad C
Ombyggnad av bangård, nytt plattformsläge vid spår 5, slopning av plattformsförbindelse, ny planskild förbindelse mellan mittplattformar och bussterminal. Förlängning och breddning av befintliga mittplattformar.
Ombyggnad av väg 26 mellan Halmstad-Oskarström
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning till 14 meter på en sträcka av 10,9 km. Ombyggnad av vägskäl, nya öglor och en ny parallellväg med 4 meters bredd. Ny gc-väg mellan Sperlingsholm-Spånstad med en ny gc-port vid Sperlingsholm. Bulleråtgärder.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Fortifikationsverket har för avsikt att utföra en om och tillbyggnad av Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Projektet avser: Ombyggnad av befintlig skola om cirka 1 800 m² samt tillbyggnad av befintlig skola om cirka 5 300 m². I ombyggnadsdelen kommer entreprenaden att etappindelas med pågående verksamhet i omgivande delar. Tillträde till de olika etapperna i befintlig byggnad är anpassade till verksamheten som bedrivs.
Om- och tillbyggnad av bostäder i Harplinge, Halmstad
Planens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad i området för bostäder.
Nya faunapassager längs väg 26 sträckan Oskarström-länsgränsen
Trimmingsåtgärder i form av faunaåtgärder och faunapassager byggs för att förbättra passager för faunan samt minska barriäreffekten. Ca 22-24 byggmånader. Faunapassage i plan byggs 2 st samt faunaåtgärder i form av stängsling, grindar, torrtrummor, viltuthopp samt färister. Siktstkärm på 2 st bef broar.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.
Vattenskyddsåtgärder längs E6/E20 vid Holm-Nissan
För att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken, kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördröjningsdammar.
Ombyggnad av väg 15/Klastorpsrondellen i Halmstad
Cirkulationsplats och 2 st GC-broar. Samarbete med Halmstads kommun.
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Tävlingens huvuduppgift är att ta fram ett gestaltningsförslag för Stora torg i Halmstad. Gestaltningen av torget ska ha en arkitektonisk och konstnärlig helhet där konsten är en väl integrerad del i gestaltningen. I uppgiften ingår också att presentera idéskisser för användning och eventuell om- eller tillbyggnad av den befintliga torgkioskbyggnaden samt gestaltning av delar av anslutande gator. Förslagen för torgkioskbyggnaden och anslutande gator ska ha en tydlig koppling till torget och dess gestaltning.
Nybyggnad av bostäder, och centrumverksamhet i Harplinge, Halmstad
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder på fastighet Harplinge 5:49.
Ombyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser omvandling av Marbäcks bruk till bostäder. Omfattning oklar.
130kV Getinge-Harplinge-Hovgård-Linehed
130kV Getinge-Harplinge-Hovgård-Linehed OPGW.
Ledningsflytt vid Halmstad
130 kV TRP-BED Ledningsflytt SvK
Ombyggnad av kontorslokaler i Halmstad
Mer information gällande omfattning av projektet kan ges när detaljplanen är antagen.
Renovering av flerbostadshus av i Halmstad
Avser renovering utav 42 st lägenheter fördelat i två huskroppar för att bl.a energieffektivisera. Objektets läge: på Odengatan 23 A-D i Oskarström, Halmstad kommun.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 15 vid Eldsbergaåsen
Väg 15 Halmstad-Veinge, delen Eldsberga.
Utvändigt och invändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på vind. Tak renoveras – tegelpannor och papptak samt plåtar Fasad renoveras – tegelskador, tegelfogar, puts, balkonger. Trapphus ska målas om och belysning byts. Passersystem och digitalt bokningssystem installeras. I källare ska nya lägenhetsförråd som ersätter vindsförråd iordningställas
Renovering och ommålning av skorsten vid P1/P2, Kristinehedsverket i Halmstad
Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) skall måla om sin skorsten för panna 1 och 2 på Kristinehedsverkets Värmekraftverk. I samband med målningen skall ett antal mindre betonglagningar utföras samt nya flyghinderljus installeras.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Halmstads Fastighets AB
Avser ombyggnad av 5 personhissar i flertalet fastigheter i Halmstads kommun. Objektens läge: Fastighet: Breared 1:246 Adress: Brearedsvägen 30 Fastighet: Siken 6 Adress: Bredgatan 7 Fastighet: Flundran 4 Adress: Kaptensgatan 9D Fastighet: Hajen 6 Adress: Kungsgatan 13 och Viktoriagatan 6A (2 hissar)
Ombyggnad till trygghetsboende i Knäred
Finns i dagsläget ingen tidsplan för projektet.
Rivning av industrihus i Halmstad
Avser rivning av industribyggnad/lokal.
Upprustning av storkök i Halmstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024. Avser upprustning av storkök inom Halmstad kommuns fastigheter.
Upprustning av storkök i Halmstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024. Avser upprustning av storkök inom Halmstad kommuns fastigheter.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Avser utvändig ändring, takbyte av idrottshall/sporthall/läktare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).