Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Breared-Söderåsen FL7 S3-4 luftledning.
Nybyggnad av grundskola i Väröbacka, Varberg
Ny grundskola i Väröbacka.
Nybyggnad av grundskola i Nordväst, Varberg
Ny grundskola norr om Tångaberg ska byggas för cirka 650 elever på obebyggd mark. Tillsammans med den nya F-9 skolan ska det även byggas en ny fullstor idrottshall samt iordningställas en utemiljö för skolan samt parkering.
Om- och tillbyggnad av skola i Väröbacka, Varberg
Väröbackaskolan ska utökas till en F-9 skola och därmed öka sitt elevantal från 400 till 575 elever. Det innebär en ombyggnad på ca 600 kvm och en tillbyggnad på ca 2000 kvm av den befintliga skolan. I projektet ingår att övriga delar ska ses över och renoveras. Eventuellt kan även utbyggnad av idrottshallen bli aktuell i projektet
Nybyggnad av räddningsstation i Värö, Varberg
Objektet avser byggnation av en ny räddningsstation på fastigheten Värö-Backa 17:17, Väröbacka, Varbergs kommun om ca 700 m2 BTA. Byggnadsarea (BYA) 620 m2 + 8 m2 skärmtak. Byggnaden uppförs likt referensprojektet Tvååkers räddningsstation med en vagnhall samt en anslutande administrativ del. Räddningstjänsten Väst bemannar byggnaden vid larm eller övning. Övrig tid möjliggörs samnyttjande av byggnaden för annan verksamhetsinriktning genom att skapa en uthyrningsbar del. En tomtyta på ca 6 000 m2 bearbetas samt att en ny in- och utfart iordningställs som ansluter från fastigheten Värö-Backa 17:17 (över del av Värö-Backa 17:13) till Industrivägen. Idag består fastigheten främst av en inhägnad hårdgjord yta med buskage i utkanten i den norra delen. Ytan har tidigare använts som återvinningscentral. I nordväst avgränsas området av en bilväg (Industrivägen) och i sydöst av järnvägsspår.
Nya stigningsfält längs väg 153 vid Svartenbacken och Yttre Hjärtared
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Räta ut kurvor och förbättra sikten vid anslutningen till väg 153/819.
Renovering/fastighetsåtgärder på sjukhus i Varberg
Byggnaderna på Hallands sjukhus i Varberg är i stort behov av fastighetstekniska åtgärder för att säkerställa ändamålsenliga lokaler för vårdverksamheterna.
Påbyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Ombyggnad till hotell i Varberg
Projektet avser ombyggnad av Tullhuset till ett hotell med ca 20 rum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Valinge, Varberg
Planer finns för ombyggnation av Valinge församlingshem till bostäder.
Ombyggnad av gångstråk och cykelbana i Varberg
Förslag finns på bredare gångvägar och en separat cykelväg. Utformningen av gatan ska även rymma ytor för trädplantering/allé.
Ombyggnad av skola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kung Karls Skola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084665.
Ombyggnad av förskola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kungsängen förskola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084657.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).