Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Norrbottens län

Arjeplog (8)
Boden (21)
Gällivare (15)
Haparanda (8)
Jokkmokk (4)
Kalix (7)
Kiruna (19)
Luleå (56)
Pajala (6)
Piteå (14)
Älvsbyn (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 172 st.

Nytt bostadsområde med promenadstråk, kafé mm i Luleå
Avser nytt bostadsområde genom att utvigda centrumhalvön med mudder/fyllnadsmassor. uppdelat i 8 bostadskvarter som är 5-6 våningar samt ett höghus på 30 våningar. I projektet finns planer om en strandpromenad, restauranger, kaféer och att anlägga en badstrand med hopptorn mitt emot badhuset och ett maritimt museum.
Exploatering av infrastruktur för industri och logistikcentral i Luleå
Avser förberedande arbete och infrastuktur för ca 120 hektar industripark. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Industriparken kommer att byggas ut etappvis under en period om tio år. Totala projektkostnaden för samtliga etapper är ca 10 mdkr. Projektkostnad för respektive etapp är okänd.
Tillbyggnad av anstalt i Haparanda
Planen är att anstalten ska byggas ut och få ett tillskott av 80 nya platser.
Ombyggnad av bangård i Luleå
Mark, bana, el, signal, tele och kanalisation. Byte av signalställverk. Kommer att etappindelas.
Mötesseparering av E10 mellan Mertainen-Kauppinen
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Ca 20 km lång sträcka. Viltstängsel.
Renovering eller nybyggnad av simhallar i Piteå
Alternativen är att; renovera de befintliga simhallarna i Öjebyn, Munksund och Hortlax med ett 25-årigt perspektiv, bygga ett nytt badhus som ersätter de befintliga eller att renovera och bygga ut Öjebyns simhall för att ersätta de övriga två.
Renovering av flerbostadshus i Luleå
Avser samtliga fastigheter på Edeforsgatan, från golv till tak inklusive vatten- och avloppssystem samt utemiljö. Inför tänkta renoveringar säkerställs husens och lägenheternas tekniska status och behov. Beroende på resultatet av inventeringarna kan tidplanen komma att förändras.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- och tillbyggnad av förskola till bostäder.
Kontaktledningsupprustning mellan Sävastklinten-Boden C-Boden S
Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad av matarledning 15 kV.
Ombyggnad av plankorsningar i Sikträsk
Ersättningsväg Plk 51758.
Vägmarkering inom Norrbottens län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Utveckling av område i Kiruna
Kiruna: Svappavaara Förutsättningar: 45 kilometer söder om Kiruna ligger Svappavaara, en by med många årsringar. Med anor från 1600-talet, förverkligandet av Ralph Erskines idéer för bostadsbygge i arktiskt klimat på 1970-talet samt omfattande kallställningar av bostäder på 1990-talet, bor det idag 390 personer i lantlig gruvmiljö. Svappavaara ligger i nära anslutning till en stor arbetsplats, har mataffär, skola, sporthall, ungdomsgård och natur samt pendlingsavstånd till Kiruna. Kiruna är Sveriges största kommun och många drömmer om livet utanför stadskärnan. Samtidigt står flera hus öde här. Utmaning: Är Svapppavaara en potentiell resurs för Kiruna kommun att växa bortom stadskärnan? Ett monument över outnyttjade möjligheter? Teamet kommer att fokusera på frågan: hur kan vi i tidiga skeden, genom gestaltningens processer och kraft, stärka livs- och boendemiljöer på landsbygden? Detta för att utifrån befintliga lokala behov och utmaningar, såväl som framtida planer och ambitioner, stärka Svappavaara i att utgöra en attraktiv livsmiljö.
Utveckling av område i Boden
Boden: Ödehusen i älvdalen Förutsättningar: Cirka 25 kilometer norr om Bodens stadskärna passerar Råneå älv, älvdalen. Ett kommunöverskridande landskap som löper från Gällivare i norr till Luleå i öst. Norrbyarna, som byarna längs älvdalen kallas, har ett engagerat civilsamhälle och här bedrivs mataffär och en servicepunkt i samarbete mellan civilsamhälle och kommun. I området finns cirka 550 ödehus, kartlagda genom projektet Växa Tillsammans. Ett antal av dessa saknar dessutom kända ägare. Utmaning: Vilken roll kan det redan byggda spela i framtidens samhällen? Teamet kommer att fokusera på frågan: Hur kan de kartlagda ödehusen användas och bidra till att möta behoven kring bostäder och goda livsmiljöer för både befintliga och nya invånare? Hur kan detta gestaltas med både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i fokus?
Utökning av gruva i Pajala
Området omfattar 909 hektar och delar av fastigheterna Kaunisvaara 5:10, 7:1, 7:2, 7:4, 7:5, 9:3, 9:6, 9:8, 9:10, 9:12, 9:13, 9:14, 10:6, 10:7, 10:8, 10:9, 10:12, 10:14, 10:22, 11:4, 11:5, 13:1, 13:21, 14:7, 15:3, 15:4, 15:7, 15:9, 15:11, 16:4, 17:5, 17:6, 20:1, 20:2, 21:1, 22:1, 27:2, 27:3, 28:1, 29:1, 29:2 samt Allmänningsskogen 1:1.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Byggentreprenad i Norrbotten, Fortifikationsverket
Fortifikationsverket inbjuder er att lämna ansökan för att för att få avge anbud i upphandling av en generalentreprenör för en byggentreprenad. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg, mark samt installation.
Tillbyggnad av äldreboende i Pajala
Tillbyggnad av äldreboende med ca 30 platser.
Ombyggnad av produktledningar i Luleå Hamn
Beställaren har behov av att flytta produktledningar i Luleå hamn. För att säkerställa kapaciteten i Luleå Hamn finns ett behov av att utöka med en ny kaj med tillhörande etablerings yta på delvis ledigt landområde. För att kunna genomföra denna utökning av kaj och tilltänkt etableringar på land behöver befintliga produktledningar dras om under 2025.
Inspektion av vägbroar i Norra Regionen
Omfattar Brogrupp 1 Västernorrlands län, Brogrupp 2 Jämtlands län, Brogrupp 3 Västerbottens län, Brogrupp 4 Norrbottens län och Brogrupp 5 Norra Regionen enskilda vägnätet.
Växelbyte i Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg
Brännberg växel 1 och 6, Hednoret växel 6, Storsund växel 6 och Laduberg växel 1 och 6.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan
Förstärkt vägskydd vid Holmvägen, Degervattnet, Åsens Kolonat, Särkirovavägen.
Växelbyte i Luleå
Omfattar 8 växlar.
Design and Installation of a 700 MVA Power Transformer (T3) - Trolltjärn station
Avser leverans av transformator 700 MVA till Trolltjärn station.
Tillbyggnad av hotell i Boden
Tillbyggnad av hotell.
Flytt av byggnad i Kiruna
Pekinghuset, som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, ska flyttas från befintlig placering i gamla Kiruna till kvarter 97 i Nya Kiruna Centrum. Pekinghusets nock är för hög för angiven placering där nockhöjden begränsas till 9 meter i detaljplan. För att planenligt placera Pekinghuset i kvarter 97 krävs därmed en planändring.
Utbyggnad av helikopterflygplats i Kvikkjokk
Planerade verksamheten avsedd att bestå av flygtrafik, hangar, personalutrymmen, komplementbyggnader och parkeringar.
Om- och tillbyggnad av skola/förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola/förskola i Böle, Piteå.
Ombyggnad av gata i Luleå
Ombyggnad av gata.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel 2.
Konsult för analys av basunderhåll järnväg Luleå-Murjek samt Haparandabanan (Södra malmbanan)
Analys av data om anläggningens status och skick i syfte att utvärdera åtgärder, ge förslag på åtgärder, identifiera rotorsaker till avvikelser och brister.
Invändig renovering mm på skola i Piteå
Invändiga anpassningar, renovering av skador och ombyggnad av kök.
Spår och växelbyte vid Boden C
Växelbyte 624_621.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten.
Byte av yttertak på skola i Piteå
Byte av tak på skola.
Ombyggnad av skolkök i Piteå
Anpassningar till tillagningskök
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Inom planområdet finns idag en förskola uppdelad i två byggnadskroppar, en huvudbyggnad och en paviljong. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av förskolan med ett gemensamt kök och två nya avdelningar.
Invändig renovering av bibliotek i Haparanda
Anpassning av gamla äldreboendet.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Överkalix hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 105 på Överkalix hälsocentral.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Gällivare sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat i J och H huset på Gällivare sjukhus.
Beläggningsunderhåll/maskinavjämning varmmassa i Norrbottens län
Utförande av beläggningsunderhåll i form av Maskinavjämning, varmmassa, på vägar: E45 Arvidsjaur-Arvidsjaursjön N 519 AC/BD gräns-Bäckås 654 Laver-Nattberg v94 691 Rörbäck-Jämtön och 691.1 Väg 709, 710 Bredviken V(E4)-Bredviken-Vikanholmen-Karlsborg Väg E45 Avaviken-Julträsk.
Beläggning av väg 543 mellan Åträsk-Lillpite
Avser en sträcka på 7,8 km.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Norrbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Norrbottens län.
Infrastrukturarbete inför bostadsområde i Boden
Avser ny infrastruktur för bostäder.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Pajala hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 106 på Pajala Hälsocentral.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärslokaler Sunderbyn 90:6,90:2.
Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen
Bastuträsk, Norra Sunderbyn, Piteå, Skelleftehamn övre.
Tillbyggnad av industrihus samt kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av tak på flerbostadshus i Luleå
Avser byte av tak på 2 flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).