Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde med promenadstråk, kafé mm i Luleå
Avser nytt bostadsområde genom att utvigda centrumhalvön med mudder/fyllnadsmassor. uppdelat i 8 bostadskvarter som är 5-6 våningar samt ett höghus på 30 våningar. I projektet finns planer om en strandpromenad, restauranger, kaféer och att anlägga en badstrand med hopptorn mitt emot badhuset och ett maritimt museum.
Exploatering av infrastruktur för industri och logistikcentral i Luleå
Avser förberedande arbete och infrastuktur för ca 120 hektar industripark. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Industriparken kommer att byggas ut etappvis under en period om tio år. Totala projektkostnaden för samtliga etapper är ca 10 mdkr. Projektkostnad för respektive etapp är okänd.
Ombyggnad av bangård i Luleå
Mark, bana, el, signal, tele och kanalisation. Byte av signalställverk. Kommer att etappindelas.
Renovering av flerbostadshus i Luleå
Avser samtliga fastigheter på Edeforsgatan, från golv till tak inklusive vatten- och avloppssystem samt utemiljö. Inför tänkta renoveringar säkerställs husens och lägenheternas tekniska status och behov. Beroende på resultatet av inventeringarna kan tidplanen komma att förändras.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- och tillbyggnad av förskola till bostäder.
Vägmarkering inom Norrbottens län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan
Förstärkt vägskydd vid Holmvägen, Degervattnet, Åsens Kolonat, Särkirovavägen.
Växelbyte i Luleå
Omfattar 8 växlar.
Ombyggnad av gata i Luleå
Ombyggnad av gata.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel 2.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Inom planområdet finns idag en förskola uppdelad i två byggnadskroppar, en huvudbyggnad och en paviljong. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av förskolan med ett gemensamt kök och två nya avdelningar.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Byte av tak på flerbostadshus i Luleå
Avser byte av tak på 2 flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärslokaler Sunderbyn 90:6,90:2.
Reinvestering i Persöskolans sporthall i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Byte av sporthallsgolv inkl målning av linjer, Höjning och tilläggsisolering av yttertak. Byte råspont och takpapp, förlängning av takfot, ny takavvattning, Byte av fönster, Byte av fasadmaterial på del av byggnad, Rivning av bef silo, uppbyggnad av nytt pumphus, Lagning av tegelfasad, Byte av ventilationsaggregat, Åtgärder av befintligt innertak i omklädningsrum, Akustikåtgärder i sporthall, Tillskapande av ny utrymningsväg i yttervägg i sporthallen, Montage av duschbås, Tillskapande av ny RWC samt Nya utvändiga ramper.
Ombyggnad av torg i Luleå
Tanken är att markbeläggningen ska restaureras och belysningen ses över. För att skapa ett mer flexibelt torg föreslås flyttbara träd i planteringskärl och flyttbara sittytor.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Utvändig ändring/ändrad användning av kontorshus.
Nytt gårdsbjälklag i Luleå
Avser nytt gårdsbjälklag över parkering.
Installation av säkerhetsdörrar samt renovering av trapphus i flerbostadshus i Luleå
Nya säkerhetsdörrar, renovering av trapphus med nya räcken, målning samt slipning av stengolv.
Byggledare vägmarkering inom Norrbottens län
Avser 1 byggledare och 1 biträdande byggledare. Kontraktstid 1+1+1+1 år.
Renovering av flerbostadshus i Luleå
Avser ändrad användning från flyktingboende till hyreslägenheter.
Utvändigt underhåll och renovering av flerbostadshus i Luleå
Planeras för underhåll innehållande fönsterrenovering, fasad, takomläggning och tilläggsisolering.
Byte av hiss i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av hiss.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för fönsterrenovering.
Installation av passersystem i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av passersystem.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Rivning av kontor i Luleå
Ändring av bärande konstruktion samt ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet samt rivning av byggnader.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för renovering av fönster.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planeras för ombyggnation av en övernattningslägenhet.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för renovering av fönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).