Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus & kontor i Eskilstuna
Planer för parkeringshus och kontor.
Nybyggnad av kulturhus och kongresshall i Eskilstuna
Nybygganad av ett centralt beläget kongress- och kulturhus med tillhörande hotell.
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Här planerar vi för ny förskola, skola och matsal inom fastigheterna.
Nybyggnad av bildningscenter i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga ett bildningscenter med plats för en gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola vid del av fastigheten Strängnäs 3:1. Centret ämnar ge plats för cirka 1000 elever.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Konceptförskola.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Utveckling av resecentrum/stationsområde i Eskilstuna
Eskilstuna kommun har sedan 2017 arbetat med att ta fram underlag och analyser för Järnvägssystemet som resecentrum. Två alternativ till resecentrums lokalisering har tagits fram och kompletterande utredningar och analyser behövs. Parallellt med resecentrums analyser pågår åvs-arbeten av Trafikverket där det ingår i uppdraget att ta fram underlag för kommunens räkning relaterat till Trafikverkets projekt.
Nybyggnad av skola i Katrineholm
Planer på en helt ny stadsdel på Norr med bla skola, Gersnäs 3:8 i Katrineholm. Exploatering på: 1546681.
Nybyggnad av F-9 skola i Strängnäs
Planer på en F-9 skola vid Läggesta.
Nytt område för handel, industri och logistik i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Nybyggnad av centrumverksamhet mm i Mariefred
Planen syftar till att möjliggöra för centrumverksamhet på den befintliga fastigheten Baderskan 1, samt att utöka byggrätten.
Nytt handelsområde i Stenbro
Mark finns avsedd för handelsområde.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar.
Nybyggnad av service, handel, parkering och parkeringshus i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är skapande av en mer levande miljö kring stationen med utökade möjligheter till service, handel, parkering och parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utbyggnad av förskolan Gränden.
Nybyggnad av padelhall i Oxelösund
Inriktningen är att detaljplanen ska möjliggöra en något högre byggnadsvolym mot idag med möjlighet till större flexibilitet i vad markanvändningen. Idag får marken endast användas för handel och kontor. Den nya detaljplanen utformas för att medge byggandet av en padelhall med kringfunktioner.
Nybyggnad av förskola i Vingåker
Nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av ca 500 m2 samt ombyggnad av ca 3200 m2. Objektet är beläget på Krongatan 14 i Eskilstuna.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Nybyggnad av brandstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av kontor, hotell-verksamhet mm i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, hotell-verksamhet, småindustri, hälsovård och handel samt möjlighet till utbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny förskola för 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Trosa
Nybyggnad av Willys butik.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för ändrad användning av kontor till gymnasieskola i kontorshus.
Nybyggnad av modulhus i Vingåker
I Vingåker planerar kommunen att bygga tillfälliga bostäder, modulhus, åt personer som har svårt att på egen hand skaffa och behålla ett eget boende. Tomten är obebyggd och används som parkeringsplats. Bredvid fastigheten ligger en förskola.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Utbyggnad av befintlig förskola på Årbygatan.
Nybyggnad av skola i Balsta
Nybyggnad av skola för ca 1500 elever.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Bussterminal, skärmtak, cykelgarage, rivning/flytt av godsmagasin, ombyggnad Brunnsgatan, ramper/trappor/torg etc vid Västra passagen, busstorg, parker, parkering, markplanering/stödmurar, omläggning av ledningar, bro över järnvägsspåret vid Hemgården mm.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens.
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Invändigt underhåll av kyrka i Mellösa
Åtgärda sprickor invändigt i valvet m.m.
Nybyggnad av padelbanor i Sandlycke
850 kvm hall och utebanorna mäter 21 x 11 meter styck
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Renovering av skolkök, Gensta
Ny epoxi på hela golvet. Kylrum och nedkylning/upptiningsrum ska bytas ut.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning av Oppebyskolan.
Rivning inför nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
Rivning inför nybyggnad av förskola på Rådjursgränd 1.
Takarbeten på Husby-Oppunda kyrka
Restaurering tak och plåtdelar, målning av tak m.m.
Takåtgärder på kyrka i Nyköping
Projektering av takåtgärder.
Renovering av klockstapel på Lilla Malma kyrka, Malmköping
Tjärning & renovering av klockstapel.
Renovering av kyrka i Flen
Renovering av tornets tak & ljudluckor samt renovering av tornets fasader.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.