Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sportcentrum i Vingåker
Planer för ett nytt sportcenter som bland annat kommer att innehåll ett badhus och konstgräs.
Utveckling av stadsdel i Nyköping
En första strukturplan har godkänts av kommunen som pekar ut de strategiska delarna som ska organisera det nya området. Skavsta torg, länken till transportnavet, Skavsta Boulevard, områdets huvudgata och Parken. Den nya fysiska strukturen behöver rymma block som möjliggör klustring av företag i olika skalor och flexibiliteten att utvecklas i olika steg, samt innovativa logistikaffärer.
Utveckling av stadsdel i Nyköping
I området ingår fastigheterna Samariten 1 och Sjukhemmet 5 som ägs av Region Sörmland samt Anderslund 1:28, del av Hållet 1:8, Anderslund 1:27 och Väster 1:1 som ägs av Nyköpings kommun. Fastigheten, Väster 1:4 som utgörs av kyrkogården ägs av Nyköpings församling och Odlaren 1 som utgörs av skola ägs av Stiftelsen Mikaeliskolan i Nyköping.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en ny grundskola (f-9) med idrottshall. Grundskolan ska ha plats för totalt 1200 elever. Mesta 5:22 och 5:25.
Ombyggnad/ROT-renovering till kontorslokaler i Eskilstuna
Projektet består totalt av en yta på 13 487 kvm. Hela fastigheten ska ROT-renoveras och byggas om till administrativa kontor för olika verksamheter. Rotrenoveringen kommer omfatta fasadbyte, byte av el, vent samt vvs i hela fastigheten. I ombyggnaden omfattas även viss justering på yttre miljön fast i mindre omfattning.
Kongress - och kulturhus med hotell i Eskilstuna
Nybygganad av ett centralt beläget kongress- och kulturhus med tillhörande hotell.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Nybyggnad av service, handel, parkering och parkeringshus i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är skapande av en mer levande miljö kring stationen med utökade möjligheter till service, handel, parkering och parkeringshus. Marielund 1:3 och del av Åkers-Järsta 1:7
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Ombyggnad av kontor mm i Nyköping
Nyköpings kommun inbjuder härmed byggherrar som är intresserade av att delta om tilldelning av markanvisning för fastighet Polisen 1 i centrala Nyköping. Tilldelningsområdet omfattar del av Polisen 1 och är ca 2000m2stort. Detaljplanearbete pågår och det finns befintliga byggnader på fastigheten. Tilldelad aktör kommer erbjudas möjlighet att inkluderas i planarbetet. Befintliga byggnader har tidigare använts som bland annat polisstation, vårdmottagning och kontor åt kommunen. Byggnaderna, exklusive garagelänga, har en total BTA om 2749m2
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Ombyggnad till gymnasium i Eskilstuna
Ombyggnad från affärslokaler till gymnasium för 800 elever.
Nybyggnad av vårdcentral i Trosa
Nybyggnad av vårdcentral.
Nybyggnad av skola i Balsta
Nybyggnad av skola för ca 1500 elever.
Nybyggnad av grundskola i Strängnäs
Avser nybyggnad av grundskola för årskurs 4-9 med plats för ca 600 elever.
Utveckling av handelsområde i Eskilstuna
Här planeras att öka byggrätten och användningsområdet för fastigheten Grossisten 1. Fastigheten används redan för handel men lämpligheten för fler centrumfunktioner ses över.
Nybyggnad av centrumbyggnad i Eskilstuna
Ny byggnad för centrumändamål, byggnaden är tänkt att uppföras i glas.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Konceptförskola.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
I ett centralt läge nära Eskilstunas resecentrum planeras nu bl.a. för skolverksamhet.
Nybyggnad av skola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Planer för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av kontorsverksamhet i Trosa
Planer för nytt verksamhetsområde.
Återuppbyggnad av moské i Eskilstuna
Återuppbyggnad efter brand
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Detaljplanen medger att fastigheten kan bebyggas med kontor, handels och hantverkslokaler, hotell, konferens- och restaurangverksamhet eller café. Fastigheten är 4715m2 stor och omfattar en maximal byggnadsarea om 1886m2.
Nybyggnad av förskola i Gnesta
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att bygga en förskola i två plan på den fastighet som tidigare var bebyggd med Solrosens förskola.
Nytt handelsområde i Stenbro
Påljungshage fortsätter att förberedas för mer handel, service och lättare industri som ett led i den långsikta planen för utveckling av området. Ytan blir totalt 100 000 kvm.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. Förskola upp till 12 avdelningar & utemiljö. Option från etapp 4-5 (2167548).
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
Nytt vård- och omsorgsboende i Ekeby
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Det finns planer på att bygga en fullstor idrottshall som främst ska användas för grundskoleeleverna vid den nuvarande Fristadsskolan samt S:t Eskils gymnasium.
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar.
Nybyggnad av hotell i Flen
Kommunen har initierat processen för att överlåta fastigheten till en privat entreprenör för att bedriva verksamhet som gynnar invånarna. Det första steget är att inleda en markanvisning där byggmarknaden får möjlighet att konkurrera genom att presentera sina projektidéer. Denna tävling gör det möjligt för olika byggföretag att lämna in sina förslag för hur de skulle utveckla och använda fastigheten på ett sätt som gynnar samhället. Efter tävlingen kommer kommunen att ingå ett markanvisningsavtal med den vinnande byggentreprenören. Detta avtal kommer att fastställa villkoren för överlåtelsen av fastigheten och de förpliktelser som följer med utvecklingen av projektet. Dessutom kommer en detaljplan att utarbetas för att reglera byggnationen och fastställa de specifika krav och riktlinjer som måste följas under processen. Det vinnande byggföretaget kommer att tilldelas ensamrätt att utveckla och genomföra det angivna byggprojektet inom en förutbestämd tidsram. Detta ger dem möjlighet att förverkliga sina visioner och planer för fastigheten, samtidigt som det säkerställer att kommunen får den önskade verksamheten som gynnar dess invånare. Genom denna noggrant reglerade process kan kommunen säkerställa att fastigheten utvecklas på ett sätt som bäst möter samhällets behov och intressen.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny förskola för 120 barn.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Katrineholm
Nybyggnad av Max hamburgerrestaurang.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Invändig renovering av hotell i Nyköping
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Utveckling av camping i Katrineholm
Avser utveckling av campingområde.
Nybyggnad av församlingshem i Trosa
Nybyggnad av klimatsmart enplansbyggnad.
Nybyggnad av cafeteria i Katrineholm
Avser nybyggnad av strandcafé/reception samt rivning av befintligt strandcafé.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar.
Nybyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Nybyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad (padelhall) till kyrka och församlingshem.
Ombyggnad av mellanbjälklag i Alphaskolan, Nyköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation på Alphaskolan i Nyköping. Ombyggnaden innebär bjälklagskomplettering i två rum som är öppna genom plan. På ovanvåningen ska nya rum bildas för att utgöra klassrum.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Utveckling av hamnområde i Nyköping
Ett kallbadhus kan fylla många funktioner. Förutom badmöjligheten så kan ett soldäck i söderläge även bli en åskådarläktare mot kanotstadion. Det stärker också Nyköpings identitet kring vatten och omsorg om medborgarna och kan bli en stark identitetsbärare för Nyköping. Behovet av att skapa en framtida stadspark ökar i och med att Nyköpings tätort växer samt att stadsdelen Kungshagen över tid kommer att omvandlas från verksamhetsområde till blandstad. I området runt Stadsfjärden finns goda förutsättningar för att skapa en framtida stadspark – ”Stadsfjärdsparken”. Här finns till exempel redan närheten till vatten, populära stråk för gående och cyklister och angränsande restauranger längs östra kajen.
Invändigt underhåll av kyrka i Mellösa
Åtgärda sprickor invändigt i valvet m.m.
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Planer finns för tillbyggnad av kontorshus i Eskilstuna
Om- och tillbyggnad av församlingshem och garage i Björnlunda
Om- och tillbyggnad av församlingshem och garage. Nybyggnad av kallgarage.
Utbyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en utbyggnad av Kjula skola med planerad start 2023.
Nytt konstgräs i Hållsta
Nytt konstgräs.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Installation av solceller på skola i Strängnäs
Planerar att sätta solceller på fler skoltak SFAB håller på att ta fram en plan för att sätta upp solceller på fler fastigheter.
Renovering av Lerbo kyrka
Renovering av Lerbo kyrka.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning av Oppebyskolan.
Rivning av församlingshem i Trosa
Rivning inför nybyggnad av klimatsmart enplansbyggnad.
Renovering av skyddsrum i Flen
Renovering av skyddsrum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).