Alla planerade industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av gods- och logistikhubb i Mölnlycke, Härryda
Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbollsplaner, ska Next Step Group AB och Fastighets AB Balder skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan är cirka 240 000 kvm BTA.
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad av batterifabrik i Svenljunga
Avser nybyggnation av fabrik för battericellstillverkning i Svenljunga.
Nybyggnad av lager/logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager/logistik.
Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vid Göteborgs Universitet.
Nybyggnad av lager i Falköping
Avser nybyggnation av jättelager om ca 40 000- 50 000 kvm på området inriktat huvudsakligen mot svensk exportindustri.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Utbyggnad av pappersbruk i Mariestad
Planer finns för bla ny pappersmaskin, masslagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor. Avser även markarbeten med bla skyddsvallar, utjämning av marknivå mm.
Nybyggnad av järnvägsansluten Dry Port i Borås
Planer finns för nybyggnad av en järnvägsansluten Dry Port. En omlastningsplats för gods på väg och järnväg vid industriområdet Osdal i Borås.
Nybyggnad av livsmedelslager på Hisingen i Göteborg
Fastighetskontoret önskar tillsammans med en aktör skapa ett viktigt tillskott av ett livsmedelslager i Låssby. Målet med projektet är att tillskapa ca 70 000 kvm verksamhetsmark. Ambitionen är att stärka stadens uthållighet och robusthet vid situationer av kris eller samhällsstörning. Nu aktuell markanvisning syftar till att möjliggöra sammanlagt ca 70 000 kvm tomtarea verksamhetsmark i ett av stadens starkare logistiklägen. Området kommer bli en förlängning av Hisingen Logistikpark och ligger ca 5 km norr om Göteborgs hamn.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår. Del av Bälinge 6:16
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 2
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 2 planeras det för 10 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skövde
Planens syfte är att möjliggöra för ett verksamhetsområde för storskalig industri med tillhörande funktioner såsom tekniska anläggningar och ny anslutning till väg 200. Del av planområdet är idag detaljplanerat för flygplats och verksamheter. Flygplatsverksamheten kommer att avvecklas och upphör senast 30 juni 2022.
Nybyggnad av batterifabrik i Mariestad
Avser nybyggnad av batterifabrik i Mariestad. Fabriken är tänkt att anläggas i Korstorp, i den östra delen av Mariestads tätort intill E20.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Bäckefors, Bengtfors kommun
Nybyggnad av omlastningsterminal från bil till järnväg avseende virke. Samt nybyggnad av anslutningsväxel till Norgebanan.
Rivning av industrihus och nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av en flexibel lager- och logistikbyggnad. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Ombyggnad av betongsilo till hotellanläggning i Töreboda
Detta är ett visionsprojekt. Ingen byggstart under 2023.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Björbäck 1:45 pröva möjligheten att tillskapa ytterligare industrimark samt industrispår. Området består idag av natur och är inte planlagt.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Balteryd, Tibro
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 60 000 kvm.
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Planer finns för nybyggnation av industriområde på Grunnebo i Vänersborg.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Herrljunga
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler samt att säkra naturmark vid Hudenevägen.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser fyra tomter (ca 17000 kvm) för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamheter i Fässberg, Mölndal
Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga 20 000 BTA verksamheter i området som en naturlig fortsättning på befintligt verksamhetsområde i öster samt säkerställa en förlängning av Alfagatan till Jolengatan.
Nybyggnad av industrifastigheter i Uddevalla
Planförslagets syfte är att pröva möjlighet att tillskapa industrifastigheter och industrispår samt att bevara stora delar av naturområdet i sydost.
Nybyggnad av betongelementfabrik i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av betongelement fabrik.
Utökning av industriområde i Ulricehamn
Haglunds industri AB har i avsikt att utveckla sin verksamhet. Detaljplanens syfte är att utöka industrin som finns inom fastigheten Holmared 1:25 genom att planlägga en del av fastigheten Holmared 1:40 för industriändamål.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nytt industriområde på Fröland, Uddevalla
Detaljplanens syfte är att kunna möjliggöra detta samt att etablera ett nytt industriområde som är anknuten till hamnen. I detta skede ska även ett mindre naturområde bevaras.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att bemöta kommunens behov av mer industrimark.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av verksamheter.
Nytt väderskydd för stridsbåtar i Göteborg
Projektet avser väderskydd för stridsbåtar.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Uddevalla
Planer finns för nybyggnad av återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Lokalisering ej fastställd.
Renovering av växthus i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus. Renovering av Palmhuset ska ske etappvis uppdelat per byggnadskropp då övriga delar ska vara öppna för allmänheten. Byggnationen kan endast ske under sommarhalvåret /ca 15 maj - ca 15 september) vilket gör att projektet kommer att pågå fram till slutet av sommaren år 2026.
Nybyggnad av industriområde i Hamburgsund
Projektet avser nytt industriområde.
Markanvisning i Essunga
Intresseanmälan ska märkas med "Intresseanmälan industrimark" samt vilket eller vilka områden anmälan gäller.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av industri, hamn mm i Lysekil
Projektet avser ett område innehållande bl a industrier, hamn, sjöbodar, badplatser, vägar.
Nybyggnad av återvinningscentral i Trollhättan
Avser nybyggnad av en återvinningscentral på Hedeäng i Trollhättan längs med 44:an – granne med DHL. Marken motsvarar drygt 7 fotbollsplaner till ytan på ett redan etablerat industriområde. På den nya återvinningscentralen planerar Trollhättan Energi också att bygga en ny omlastningshall för mat- och restavfall.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av verksamheter inom befintligt verksamhetsområde på ett område som tidigare nyttjats till fotbollsplaner. Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Bäckefors, Bengtsfors
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omlastningsterminal för virke inom planområdet samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Detaljplanen ska även säkerställa dagvattenhantering för att skydda områdets grundvatten- och dricksvattentäkt från lakvatten från timmer och lagrad aska och flis.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillgänglighetsåtgärder samt nytt plattformstak vid Göteborgs station
Plattform 6: Plattformstaket ska rivas i sin helhet och återbyggas i liknande utformning, material och färgsättning, inklusive fundamentet till pelarna ska ersättas. Plattform 6 ska även tillgänglighets anpassas vilket innebär bland annat en förändring av lutning av plattformen, ledstråk, säkerhetszon, sittplatser och belysning. Plattform 7: Tillgänglighetsåtgärder som ska utföras på denna plattform är i form av bland annat ledstråk, säkerhetszon, belysning, sittplatser och målning av befintligt takkonstruktion. Plattform 8: Åtgärderna som ska utföras på denna plattform avser omplacering av belysning samt annan utrustning i form av soffor och papperskorgar för att uppnå likartad gestaltning och funktion på Göteborg Central, samt målning av befintligt takkonstruktion
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen
Avser nybyggnad av återvinningscentral. Omfattning oklar.
Nybyggnad av servicebyggnad i Göteborg
Avser nybyggnad av servicehus på platsen där en gammal pumpstation har stått och där grundläggning utgörs av dess kvarstående delar. I servicehuset ska i huvudsak verkstad, reservkraftsaggregat, kontor och pausrum inrymmas. Byggnation kommer att ske på mark med komplicerade geotekniska förutsättningar.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av verksamhet i Skövde
Avser utbyggnad av Furhoffs Rostfria verksamhet på Haganders väg. Markreservation på ca 9200 kvm har totalt givits till AB Furhoffs Rostfria samt Ferrocon AB.
Utbyggnad av verksamhet i Skövde
Avser utbyggnad av Ferrocons verksamhet på Haganders väg. Markreservation på ca 9200 kvm har totalt givits till Ferrocon AB samt AB Furhoffs Rostfria.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande. Vägar och VA skall göras först, finns på 1474806.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för en lagerhall.
Nybyggnad av stall i Götene
Nybyggnad av djurstall. 220 platser för nötkreatur.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industriradhus i Bastekärr, Strömstad
Avser nybyggnad av 24 lokaler om ca 6x12 meter där varje enhet är en friköpt fastighet.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av maskin-/lagerhall med kontorsdel och trapphus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av maskin-/lagerhall med kontorsdel och trapphus samt option på byggnation av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av entrésoltak industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, delar av befintligt rivs, markförändring (parkeringsplatser).
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Öppet väderskydd för trävaror. Utförs i plåt.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Ombyggnad av återvinningscentral på Orust
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av industrihus i Öckerö, etapp 3
Projektet avser renovering av industrilokaler på andra våningenen samt byte av tak.
Nybyggnad av lager i Falköping
Tillbyggnad av servicehall samt nybyggnad lager.
Tillbyggnad av tryckeri i Borås
Avser större lokaler för tryckeri.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri Svenljunga
Nybyggnad av industri och förråd.
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad i Kungälv
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad för kyrkogård.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207.
Tillbyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri. Tomter för småindustri ska säljas.
Nybyggnad och rivning av affärshus i Kungshamn
Avser nybyggnad av affärslokal och lager. I projektet ingår även rivning av affärslokal. Yta: 70-100 m2.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Nybyggnad av återbrukscentral i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av återbrukscentral.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).