Alla planerade industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Svenljunga
Avser nybyggnation av fabrik.
Nybyggnad av lager/logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager/logistik.
Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vid Göteborgs Universitet.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av järnvägsansluten Dry Port i Borås
Planer finns för nybyggnad av en järnvägsansluten Dry Port. En omlastningsplats för gods på väg och järnväg vid industriområdet Osdal i Borås.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/logistikbyggnad med entresolplan och laddningsstation.
Nybyggnad av livsmedelslager på Hisingen i Göteborg
Projektet avser att möjliggöra sammanlagt ca 70 000 kvm tomtarea verksamhetsmark i ett av stadens starkare logistiklägen. Området kommer bli en förlängning av Hisingen Logistikpark och ligger ca 5 km norr om Göteborgs hamn.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår. Del av Bälinge 6:16
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 1
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 1 planeras det för 15 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 2
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 2 planeras det för 10 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Rivning av industribyggnad och nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av ca 65 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av batterifabrik i Mariestad
Avser nybyggnad av batterifabrik i Mariestad. Fabriken är tänkt att anläggas i Korstorp, i den östra delen av Mariestads tätort intill E20, på 142 hektar industrimark. Battericellerna kommer monteras ihop till kompletta batterier för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner i Skövde och på andra Volvoanläggningar i Europa.
Nybyggnad av industrifastighet i Landvetter, Härryda kommun
Den totala fastighetsytan uppgår till ca 9 500 m², varav ca 5 000 m² beräknas kunna bebyggas med uthyrningsbar yta.
Nybyggnad av vallbaserat bioraffinaderi i Bohuslän
Extern kompetens ska anlitas i projektet och är nödvändigt för att få fram rätt beslutsunderlag för etablering av ett vallbaserat bioraffinaderi i Bohuslän. Ny teknik behöver utvecklas eftersom den teknik som finns kring de danska bioraffinaderierna är anpassad utifrån odling i ett slättlandskap. Bioraffinaderiet ska förädla gräsprotein till djurfoder och på sikt livsmedelsprotein. Detta projekt kommer utreda förutsättningarna för en pilotanläggning som kommer konfigureras efter västsvenska förhållanden.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Tillbyggnad av lagerskepp.
Samlokalisering/ombyggnad av verksamhetslokaler för RISE AB i Mölndal
Göteborgsområdet är i dagsläget utspridd på flera adresser och behov finns av att samlokalisera Inom RISE bedrivs såväl egen, som uppdragsfinansierad forskning och provning. Verksamheten i dessa där Argongatan 30 i Mölndal identifierats som en möjlig plats. På Argongatan bedrivs verksamheten främst av två divisioner; Digitala System och Material och Produktion.
Rivning av industrihus och nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av en flexibel lager- och logistikbyggnad. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Björbäck 1:45 pröva möjligheten att tillskapa ytterligare industrimark samt industrispår. Området består idag av natur och är inte planlagt.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Herrljunga
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler samt att säkra naturmark vid Hudenevägen.
Nybyggnad av forkningsanläggning på RISE AB:s anläggning i Borås
Omfattar projektering och nyanläggning inom RISE område i Borås.
Nybyggnad av industriområde på Grunnebo i Vänersborg
Planer finns för nybyggnation av industriområde på Grunnebo i Vänersborg.
Nybyggnad av verksamheter i Fässberg, Mölndal
Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga 20 000 BTA verksamheter i området som en naturlig fortsättning på befintligt verksamhetsområde i öster samt säkerställa en förlängning av Alfagatan till Jolengatan.
Nybyggnad av industrifastigheter i Uddevalla
Planförslagets syfte är att pröva möjlighet att tillskapa industrifastigheter och industrispår samt att bevara stora delar av naturområdet i sydost.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av maskinhall med tillhörande kontor och personaldel.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av EMC-kammare vid RISE i Borås
Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla EMC-kammare, preparationsyta, teknikrum i två våningar, entresolbjälklag med yta för avlastning och förvaring samt en förbindelsegång i två våningar som går till befintlig byggnad samt en väg som möjliggör transporter med en lastbil till och från byggnaden. Fasadssystem kommer att vara av typ paroc-element eller liknande. Den nya byggnaden uppförs i två plan och kommer också utgöra en Br2-byggnad och omfattar preliminärt ca: 425 m2 BYA.
Ombyggnationen av återvinningscentral på Öckerö
Avser ombyggnationen av Kärrsviks nya återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av verksamheter.
Nybyggnad av industrilokaler på Fröland, Uddevalla
Infrastrukturen kommer under 2024 genomföras på id: 1603870.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att bemöta kommunens behov av mer industrimark.
Nybyggnad av industriområde i Hamburgsund
Projektet avser nytt industriområde.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen, Lerum, etapp 2
Projektet omfattar byggnation av ny kretsloppspark Stenkullen. Projektet omfattar bl.a byggnation av verksamhetslokaler. Skärmtak ovan återvinningscontainrar. Option: Projektering samt byggnation av solcellssystem.
Markanvisning i Essunga
Intresseanmälan ska märkas med "Intresseanmälan industrimark" samt vilket eller vilka områden anmälan gäller.
Nybyggnad av förrådsbyggnad på SeP Skredsvik, Fortifikationsverket
Avser nybyggnad av servicepunkt i Uddevalla. Servicepunkt (SeP) Skredsvik är beläget i Uddevalla kommun, inom Göteborg garnisonsområde. Byggnaden omfattar ca 1450 kvm BTA fördelat på två plan.
Nybyggnad av verksamheter, handel & kontor i Skepplanda
10 ha. Området är ej detaljplanelagt.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av lagerlokal som kopplas samman med befintlig byggnad med sluss.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ombyggnad av industri, hamn mm i Lysekil
Projektet avser ett område innehållande bl a industrier, hamn, sjöbodar, badplatser, vägar.
Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Nybyggnad av industrilokaler för etablering av varvs-, marin- och hamnverksamhet.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för industriändamål och samtidigt ge möjlighet för handel med skrymmande varor i ett skyltläge vid E45.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av verksamheter inom befintligt verksamhetsområde på ett område som tidigare nyttjats till fotbollsplaner. Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Bäckefors, Bengtsfors
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omlastningsterminal för virke inom planområdet samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Detaljplanen ska även säkerställa dagvattenhantering för att skydda områdets grundvatten- och dricksvattentäkt från lakvatten från timmer och lagrad aska och flis.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser att renovera industrilokalen till fräschare och mer funktionella lokaler.
Utbyggnad av verksamhet i Skövde
Avser utbyggnad av Furhoffs Rostfria verksamhet på Haganders väg. Markreservation på ca 9200 kvm har totalt givits till AB Furhoffs Rostfria samt Ferrocon AB.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser tomter för nybyggnad av verksamhetslokaler. Mark och VA-arbetet finns på id: 1650941.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Förhandsbesked för en lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för småindustri, lager och hantverk i området mellan Västergårds allé och Industrivägen i Stenungsund.
Rivning av industrihus och kontor i Göteborg
Rivning av industribyggnad och kontor.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Nybyggnad av lager i Skärhamn
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungshamn
Nybyggnad plåthall - båtförvaring.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Tillbyggnad av industrihus i Essunga
Projektet för etapp 2 omfattar nybyggnad och ombyggnad av industrihus. Rivning, fasadarbeten, sockelelement, sandwichelement, plåtarbeten ingår.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Ombyggnad av industrihus i Öckerö, etapp 3
Projektet avser renovering av industrilokaler på andra våningen samt byte av tak.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Marklov för anläggande av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad i Kungälv
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad för kyrkogård.
Tillbyggnad av tryckeri i Kinna
Tillbyggnad av industribyggnad (tryckeri).
Ombyggnad av hamnmagasin i Göteborg
Projektet avser ändring av lokal, wc och teknikrum samt soprum.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207.
Tillbyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Ellös
Svanesund 2:104, 2:34 ombyggnad av industri/lagerlokal.
Ombyggnad av industrihus i Kinna
Ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad till lägenheter.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning del av industribyggnad.
Nybyggnad av Industrihall i Borås
Planer finns för en industrihall - Paketsorteringshall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ulricehamn, etapp 2
Avser nybyggnation av återbruksbyggnad samt markåtgärder.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri/lager.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).