Alla planerade industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar.
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad av gods- och logistikhubb i Mölnlycke, Härryda
Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbollsplaner, ska Next Step Group AB och Fastighets AB Balder skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan är cirka 240 000 kvm BTA.
Nybyggnad av batterifabrik i Svenljunga
Avser nybyggnation av fabrik för battericellstillverkning i Svenljunga.
Nybyggnad av lager/logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager/logistik.
Nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg
Avser nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg. Anläggningen kommer att producera nästa generations avancerade battericeller, speciellt utvecklade för att användas i nästa generations helt elektriska Volvo- och Polestar-bilar. Fabriken kommer att ha en potentiell årlig kapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar batterier till närmare en halv miljon bilar om året. Bygget av fabriken beräknas starta under 2023, med storskalig produktion beräknad till 2026, och fabriken kommer att kunna sysselsätta upp till 3 000 personer. Den exakta platsen för anläggningen väntas bekräftas i början av 2022.
Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av växthus mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av växthus, verkstäder, lager, förråd och garage.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår. Del av Bälinge 6:16
Nybyggnad av batterifabrik i Mariestad
Avser nybyggnad av batterifabrik i Mariestad. Fabriken är tänkt att anläggas i Korstorp, i den östra delen av Mariestads tätort intill E20.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skövde
Planens syfte är att möjliggöra för ett verksamhetsområde för storskalig industri med tillhörande funktioner såsom tekniska anläggningar och ny anslutning till väg 200. Del av planområdet är idag detaljplanerat för flygplats och verksamheter. Flygplatsverksamheten kommer att avvecklas och upphör senast 30 juni 2022.
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 2
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 2 planeras det för 10 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Björbäck 1:45 pröva möjligheten att tillskapa ytterligare industrimark samt industrispår. Området består idag av natur och är inte planlagt.
Nybyggnad av verksamheter i Fässberg, Mölndal
Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga 20 000 BTA verksamheter i området som en naturlig fortsättning på befintligt verksamhetsområde i öster samt säkerställa en förlängning av Alfagatan till Jolengatan.
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Planer finns för nybyggnation av industriområde på Grunnebo i Vänersborg.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser fyra tomter (ca 17000 kvm) för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrifastigheter i Uddevalla
Planförslagets syfte är att pröva möjlighet att tillskapa industrifastigheter och industrispår samt att bevara stora delar av naturområdet i sydost.
Nybyggnad av betongelementfabrik i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av betongelement fabrik.
Nybyggnad av industri i Hällekis, Götene
tillbyggnad av lager och sprinkleranläggning, nybyggnad av utomhuslagring samt rivning av två lagerutrymmen på hönsäter 5:12 och del av hönsäter 5:4.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenugsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att bemöta kommunens behov av mer industrimark.
Nytt industriområde på Fröland, Uddevalla
Detaljplanens syfte är att kunna möjliggöra detta samt att etablera ett nytt industriområde som är anknuten till hamnen. I detta skede ska även ett mindre naturområde bevaras.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av verksamheter.
Nybyggnad av industriområde på Viared, Borås
Borås Stad arbetar med ett nytt industriområde söder om staden och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram detaljplan(er) för industriområdet. Området omfattar runt 230 hektar främst oexploaterad skogsmark i kuperad terräng där det också finns en del inslag av mossmark och sumpskog.
Nybyggnad av industriområde i Hamburgsund
Projektet avser nytt industriområde.
Nybyggnad av verksamheter, handel & kontor i Skepplanda
10 ha. Området är ej detaljplanelagt.
Nybyggnad av industrier på Orust
Projektet avser ett nytt industriområde.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Tillbyggnad av lagerskepp.
Markanvisning i Essunga
Intresseanmälan ska märkas med "Intresseanmälan industrimark" samt vilket eller vilka områden anmälan gäller.
Renovering av växthus i Göteborg
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Uddevalla
Planer finns för nybyggnad av återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Lokalisering ej fastställd.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrisområde i Mariestad
Inom Korstorp 2:1 m.fl. planeras för industri av ett område cirka 140 hektar stort. Planen ligger öster om Mariestads centralort och gränsar bland annat till E20 och väg 202.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för industriändamål och samtidigt ge möjlighet för handel med skrymmande varor i ett skyltläge vid E45.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och sjöbodar på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och sjöbodar.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriradhus i Alingsås
Avser nybyggnad av industriradhus i Alingsås. Varje fastighet är ca 72 kvm (6x12m) och har en vikport om 4,2 x 4 meter.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Bäckefors, Bengtsfors
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omlastningsterminal för virke inom planområdet samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Detaljplanen ska även säkerställa dagvattenhantering för att skydda områdets grundvatten- och dricksvattentäkt från lakvatten från timmer och lagrad aska och flis.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av verksamhet i Skövde
Avser utbyggnad av Furhoffs Rostfria verksamhet på Haganders väg. Markreservation på ca 9200 kvm har totalt givits till AB Furhoffs Rostfria samt Ferrocon AB.
Utbyggnad av verksamhet i Skövde
Avser utbyggnad av Ferrocons verksamhet på Haganders väg. Markreservation på ca 9200 kvm har totalt givits till Ferrocon AB samt AB Furhoffs Rostfria.
Nybyggnad av industriradhus i Tidaholm
Planer finns för uppförande av industriradhus i Tidaholm. Plats ej fastställd.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Nybyggnad av industriradhus i Tibro
Planer finns för uppförande av industriradhus i Tibro. Plats ej fastställd.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande. Vägar och VA skall göras först, finns på 1474806.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Nybyggnad av industriradhus i Bastekärr, Strömstad
Avser nybyggnad av 24 lokaler om ca 6x12 meter där varje enhet är en friköpt fastighet.
Nybyggnad av industriradhus i Skövde
Avser nybyggnad av 22 industriradhus på en tomt bredvid Circk K, invid Karstorpsrondellen och nära Skövde centrum. Varje fastighet är ca 72- 105 kvm med möjlighet att utöka ytan med 33 kvm i ett entresolplan.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Ombyggnad av återvinningscentral på Orust
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av industrihus i Öckerö, etapp 3
Projektet avser renovering av industrilokaler på andra våningenen samt byte av tak.
Tillbyggnad av industrihus i Järpås, Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av lager i Falköping
Tillbyggnad av servicehall samt nybyggnad lager.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungälv
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad för kyrkogård.
Tillbyggnad av tryckeri i Borås
Avser större lokaler för tryckeri.
Tillbyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri. Tomter för småindustri ska säljas.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivningsarbeten. Markarbetet pågår.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Takrenovering på Pannverkstaden i Göteborg
Projektet avser takrenovering på Pannverkstaden och omfattar: Takdel 3 ca 6300 kvm Takdel 4 ca 1100 kvm Takdel 5 ca 650 kvm
Nybyggnad av Industrihall i Borås
Planer finns för en industrihall.
Ombyggnad av industrihus i Kinna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Ombyggnad av ventilation i industrifastighet i Åmål
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt rivning och nybyggnad av fläktrum.
Ombyggnad av ventilation i industrifastighet i Åmål
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt rivning och nybyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av kallager mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad åv-hus och kallager samt rivning befintligt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ulricehamn
Avser nybyggnation av återbruksbyggnad samt markåtgärder.
Leverans av ett lagertält till återvinningscentral i Lysekils kommun
Projektet avser leverans av ett läger tält/hall till Hogenäs ÅVC inklusive montering.
Portar till Ulricehamns kommun
Avser 2 stycken verkstadsportar. Port 1 Ska vara manuell vikport med måtten 4000mm bred och 4500mm hög. Placering inomhus och vara i standardfärg. Port 2 Ska vara motordriven vikport med måtten 5200mm bred och 3500 hög

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).