Alla planerade industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad av gods- och logistikhubb i Mölnlycke, Härryda
Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbollsplaner, ska Next Step Group AB och Fastighets AB Balder skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan är cirka 240 000 kvm BTA.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nybyggnad av batterifabrik i Svenljunga
Avser nybyggnation av fabrik för battericellstillverkning i Lockryd.
Nybyggnad av lager/logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager/logistik.
Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vid Göteborgs Universitet.
Ny kretsloppspark i Göteborg
Projektet avser ny kretsloppspark. Området där kretsloppsparken byggs håller på att omvandlas från industriområde till blandstad med bostäder och skolor i närheten. För att smälta in och inte störa omgivningen byggs bullerskydd och mindre byggnader mot gatan och ÅVC-kelen är överbyggd. Kretsloppsparken ska bidra till att göteborgarna lättare kan göra rätt med sitt avfall så att mer avfall kan återbrukas, förberedas för återbruk och återvinnas. Anläggningen gör det möjligt att avfall lyfts högre upp i avfallstrappan och har stort fokus på återbruk. Byggnaderna ska så mycket som möjligt byggas av återanvänt material som ska lyftas fram så att det visar potentialen av återbruksmaterial och inspirera besökarna.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler/industrifastighet i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler/industrifastighet.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/logistikbyggnad med entresolplan och laddningsstation.
Nybyggnad av järnvägsansluten Dry Port i Borås
Planer finns för nybyggnad av en järnvägsansluten Dry Port. En omlastningsplats för gods på väg och järnväg vid industriområdet Osdal i Borås.
Nybyggnad av livsmedelslager på Hisingen i Göteborg
Fastighetskontoret önskar tillsammans med en aktör skapa ett viktigt tillskott av ett livsmedelslager i Låssby. Målet med projektet är att tillskapa ca 70 000 kvm verksamhetsmark. Ambitionen är att stärka stadens uthållighet och robusthet vid situationer av kris eller samhällsstörning. Nu aktuell markanvisning syftar till att möjliggöra sammanlagt ca 70 000 kvm tomtarea verksamhetsmark i ett av stadens starkare logistiklägen. Området kommer bli en förlängning av Hisingen Logistikpark och ligger ca 5 km norr om Göteborgs hamn.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skövde
Planens syfte är att möjliggöra för ett verksamhetsområde för storskalig industri med tillhörande funktioner såsom tekniska anläggningar och ny anslutning till väg 200. Del av planområdet är idag detaljplanerat för flygplats och verksamheter. Flygplatsverksamheten kommer att avvecklas och upphör senast 30 juni 2022.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industribyggnad och nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av 45-70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår. Del av Bälinge 6:16
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 1
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 1 planeras det för 15 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 2
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 2 planeras det för 10 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Tillbyggnad av lagerskepp.
Rivning av industrihus och nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av en flexibel lager- och logistikbyggnad. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Ombyggnad av betongsilo till hotellanläggning i Töreboda
Detta är ett visionsprojekt. Ingen byggstart under 2023.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Björbäck 1:45 pröva möjligheten att tillskapa ytterligare industrimark samt industrispår. Området består idag av natur och är inte planlagt.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Balteryd, Tibro
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 60 000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Herrljunga
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler samt att säkra naturmark vid Hudenevägen.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser fyra tomter (ca 17000 kvm) för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamheter i Fässberg, Mölndal
Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga 20 000 BTA verksamheter i området som en naturlig fortsättning på befintligt verksamhetsområde i öster samt säkerställa en förlängning av Alfagatan till Jolengatan.
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Planer finns för nybyggnation av industriområde på Grunnebo i Vänersborg.
Nybyggnad av industrifastigheter i Uddevalla
Planförslagets syfte är att pröva möjlighet att tillskapa industrifastigheter och industrispår samt att bevara stora delar av naturområdet i sydost.
Nybyggnad av förrådsbyggnad på Skredsvik och Villingsberg, Fortifikationsverket
Avser nybyggnad av servicepunkt i Uddevalla och Karlskoga. Servicepunkt (SeP) Villingsberg är beläget i Karlskoga kommun, inom Skövde garnisonsområde och SeP Skredsvik (option) är beläget i Uddevalla kommun, inom Göteborg garnisonsområde. Bägge byggnaderna omfattar ca 1450 kvm BTA fördelat på två plan.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nytt industriområde på Fröland, Uddevalla
Detaljplanens syfte är att kunna möjliggöra detta samt att etablera ett nytt industriområde som är anknuten till hamnen. I detta skede ska även ett mindre naturområde bevaras.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av verksamheter.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att bemöta kommunens behov av mer industrimark.
Nybyggnad av industriområde i Hamburgsund
Projektet avser nytt industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nytt väderskydd för stridsbåtar i Göteborg
Projektet avser väderskydd för stridsbåtar.
Nybyggnad av industrier på Orust
Projektet avser ett nytt industriområde.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Uddevalla
Planer finns för nybyggnad av återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Lokalisering ej fastställd.
Nybyggnad av verksamheter, handel & kontor i Skepplanda
10 ha. Området är ej detaljplanelagt.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av industri, hamn mm i Lysekil
Projektet avser ett område innehållande bl a industrier, hamn, sjöbodar, badplatser, vägar.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av verksamheter inom befintligt verksamhetsområde på ett område som tidigare nyttjats till fotbollsplaner. Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Bäckefors, Bengtsfors
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omlastningsterminal för virke inom planområdet samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Detaljplanen ska även säkerställa dagvattenhantering för att skydda områdets grundvatten- och dricksvattentäkt från lakvatten från timmer och lagrad aska och flis.
Utbyggnad av verksamhet i Skövde
Avser utbyggnad av Furhoffs Rostfria verksamhet på Haganders väg. Markreservation på ca 9200 kvm har totalt givits till AB Furhoffs Rostfria samt Ferrocon AB.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande. Vägar och VA skall göras först, finns på 1474806.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen
Avser nybyggnad av återvinningscentral. Omfattning oklar.
Sluttäckning av deponi mm i Skärhamn
Projektet avser sluttäckning av Heås deponi och fortsatt ombyggnad av ÅVC.
Utbyggnad av verksamhet i Skövde
Avser utbyggnad av Ferrocons verksamhet på Haganders väg. Markreservation på ca 9200 kvm har totalt givits till Ferrocon AB samt AB Furhoffs Rostfria.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser tomter för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av stall i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av stall i Götene
Nybyggnad av djurstall. 220 platser för nötkreatur.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för en lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av entrésoltak industribyggnad.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokalerna för Kretslopp och vattens ackrediterade dricksvattenlaboratorium.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Herrljunga
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Skärhamn
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Essunga
Projektet för etapp 2 omfattar nybyggnad och ombyggnad av industrihus. Rivning, fasadarbeten, sockelelement, sandwichelement, plåtarbeten ingår.
Ombyggnad av återvinningscentral på Orust
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Nybyggnad av silo vid avloppsreningsverk i Stenungsunds kommun
Avser en ny slamsilo på ca 50 kbm för lagring av avvattnat slam vid Strävlidens avloppsreningsverk.
Ombyggnad av industrihus i Öckerö, etapp 3
Projektet avser renovering av industrilokaler på andra våningenen samt byte av tak.
Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Järpås, Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Om- och tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri Svenljunga
Nybyggnad av industri och förråd.
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad i Kungälv
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad för kyrkogård.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri. Tomter för småindustri ska säljas.
Tillbyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad och rivning av affärshus i Kungshamn
Avser nybyggnad av affärslokal och lager. I projektet ingår även rivning av affärslokal. Yta: 70-100 m2.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).