Alla planerade industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 134 st.

Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar.
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad av batterifabrik i Svenljunga
Avser nybyggnation av fabrik för battericellstillverkning i Svenljunga.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg
Avser nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg. Anläggningen kommer att producera nästa generations avancerade battericeller, speciellt utvecklade för att användas i nästa generations helt elektriska Volvo- och Polestar-bilar. Fabriken kommer att ha en potentiell årlig kapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar batterier till närmare en halv miljon bilar om året. Bygget av fabriken beräknas starta under 2023, med storskalig produktion beräknad till 2026, och fabriken kommer att kunna sysselsätta upp till 3 000 personer. Den exakta platsen för anläggningen väntas bekräftas i början av 2022.
Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd.
Nybyggnad av processanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av processanläggning.
Nybyggnad av växthus mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av växthus, verkstäder, lager, förråd och garage.
Utbyggnad av pappersbruk i Mariestad
Planer finns för bla ny pappersmaskin, masslagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor. Avser även markarbeten med bla skyddsvallar, utjämning av marknivå mm.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skövde
Planens syfte är att möjliggöra för ett verksamhetsområde för storskalig industri med tillhörande funktioner såsom tekniska anläggningar och ny anslutning till väg 200. Del av planområdet är idag detaljplanerat för flygplats och verksamheter. Flygplatsverksamheten kommer att avvecklas och upphör senast 30 juni 2022.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår.
Nedläggning av reningsverk samt anläggande av överföringsledning i Nol
Avser nedläggning av reningsverk samt anläggande av en överföringsledning med tillhörande anordningar för spillvatten mellan nuvarande avloppsreningsverk i Älvängen till en anslutningspunkt i södra Nödinge.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Bäckefors, Bengtfors kommun
Nybyggnad av omlastningsterminal från bil till järnväg avseende virke. Samt nybyggnad av anslutningsväxel till Norgebanan.
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Björbäck 1:45 pröva möjligheten att tillskapa ytterligare industrimark samt industrispår. Området består idag av natur och är inte planlagt.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Balteryd, Tibro
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 60 000 kvm.
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Planer finns för nybyggnation av industriområde på Grunnebo i Vänersborg.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.
Nybyggnad av industrifastigheter i Uddevalla
Planförslagets syfte är att pröva möjlighet att tillskapa industrifastigheter och industrispår samt att bevara stora delar av naturområdet i sydost.
Nybyggnad av industri i Hällekis, Götene
Detaljplanen medger utveckling av och utökning av befintlig industri. Detaljplanen säkerställer en ny lokalisering av allmän väg, Strandvägen, för att möjliggöra utvecklingen. Förslaget ger också en möjlighet att inom delar av befintligt område bygga högre byggnader än idag, som högst 40 meter över marknivån.
Nybyggnad av betongelementfabrik i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av betongelement fabrik.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad till produktionshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av produktionshall. Markarbetet påbörjas i november 2021.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenugsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer (objektnummer 1603513) till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaab vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av verksamheter.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att bemöta kommunens behov av mer industrimark.
Nytt industriområde på Fröland, Uddevalla
Detaljplanens syfte är att kunna möjliggöra detta samt att etablera ett nytt industriområde som är anknuten till hamnen. I detta skede ska även ett mindre naturområde bevaras.
Nybyggnad av industriområde på Viared, Borås
Borås Stad arbetar med ett nytt industriområde söder om staden och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram detaljplan(er) för industriområdet. Området omfattar runt 230 hektar främst oexploaterad skogsmark i kuperad terräng där det också finns en del inslag av mossmark och sumpskog.
Ny pumpstation samt ledningar i Kungälv
Projektet avser ny pumpstation och 2 nya ledningar under älven.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Uddevalla
Planer finns för nybyggnad av återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Lokalisering ej fastställd.
Nybyggnad av verksamheter, handel & kontor i Skepplanda
10 ha. Området är ej detaljplanelagt.
Tillbyggnad av reningsverk i Öckerö
Projektet avser tillbyggnad av reningsverk.
Renovering av växthus i Göteborg
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till produktionslokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Tillbyggnad av lagerskepp.
Nybyggnad av industriområde i Hamburgsund
Projektet avser nytt industriområde.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av kemlager PNA i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kemikaliebyggnad inrymmande ny kemkalieanläggning.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för industriändamål och samtidigt ge möjlighet för handel med skrymmande varor i ett skyltläge vid E45.
Nybyggnad av stall och körhall i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar och körhall.
Nybyggnad av industrisområde i Mariestad
Inom Korstorp 2:1 m.fl. planeras för industri av ett område cirka 140 hektar stort. Planen ligger öster om Mariestads centralort och gränsar bland annat till E20 och väg 202.
Nybyggnad av fjärrkylanläggning i Mölndal
Nybyggnad av en huvudbyggnad som är 16 x 49 m (fasadhöjd 13 m) med tillhörande markarbeten samt pålning och grundläggning för denna byggnad. Det ingår även en hel del rör i mark, för de rör som ligger inom arbetsområdet. Ett fundament till en framtida ackumulatortank ingår.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande. Vägar och VA skall göras först, finns på 1474806.
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utökning av befintlig småindustri för att anpassa detaljplanen till verkliga förhållanden. Del av planområdet föreslås att ändras från allmän plats, gatuplantering till kvartersmark för verksamheteter.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen
Avser nybyggnad av återvinningscentral. Omfattning oklar.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av spolanläggning, plank och markåtgärder, Bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler Syrhåla 2:1.
Renovering- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Kinna
Avser renovering och ombyggnad och omfattar renovering och ombyggnad av bassänger, personaldel, samt processförbättring vid Skene ARV.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Verksamhetsområde för industri i Kungälv
Projektet avser 6 stycken industri tomter som är till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad samt skärmtak.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Nybyggnad av silos i Uddevalla
Avser utbyte av en siloanläggning med 2 silor i pelletsfabriken vid Lillesjöverket i Uddevalla.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Utbyggnad vid Alelyckans vattenverk i Lärje, Göteborg
Avser exploatering av mark med avsikt att bygga ut anläggningar för dricksvattenförsörjning samt ytor för förvaring av material, fraktioner och byggvagnar för förvaltningens byggavdelning.
Ny råvattenledning mm i Skärhamn
Projektet avser ny råvattenledning mellan Tolleby tjärn och Bö tjärn, vilken ansluts till befintlig utloppsledning ute i Bö tjärn. Tillhörande ny råvattenpumpstation intill Tolleby tjärn och en ny intagssil med intagsledning ute i Tolleby tjärn.
Ombyggnad av verkstad i Borås
Om- och tillbyggnad av verkstad, bilhall, nybyggnad däckhotell.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppsreningsverk (400 pe).
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Essunga
Projektet för etapp 2 omfattar nybyggnad och ombyggnad av industrihus. Rivning, fasadarbeten, sockelelement, sandwichelement, plåtarbeten ingår.
Tillbyggnad av förråd med padel och spinninghall i Vara
tillbyggnad av idrottshall med padelhall,spinninghall och förråd m.m.
Tillbyggnad av förråd vid restaurang i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förråd vid restaurang.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Ombyggnad av återvinningscentral på Orust
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av tryckeri i Borås
Avser större lokaler för tryckeri.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av lagerbyggnad och verkstad.
Ny tryckstegringsstation och en ventilkammare i Kungälv
Projektet avser ny tryckstegringsstation och en ventilkammare.
Nya byggnader för scrubber i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två byggnader för scrubber vid ishall och bandyplan.
Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Ombyggnation av rökgaskanal Sävenäs HP3 i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av rökgaskanal på panna HP3.
Anläggning för externslammottagning i Stenungsund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av mottagningsanläggning för kommunalt externslam.
Tillbyggnad av industrihus i Järpås, Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Falköping
Tillbyggnad av servicehall samt nybyggnad lager.
Nybyggnad av sjöhus på Orust, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av sjöhus.
Ombyggnad av vattenverk Fengersfors, Åmål
Identifierade betongskador. Befintliga rör, rördelar och ventiler i lågreservoar ska bytas ut och vattendistributionsystem mot Fröskogs tätort ska byggas om. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653023,1653028,1653032

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.