Alla planerade industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad av gods- och logistikhubb i Mölnlycke, Härryda
Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbollsplaner, ska Next Step Group AB och Fastighets AB Balder skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan är cirka 240 000 kvm BTA.
Nybyggnad av fabrik i Svenljunga
Avser nybyggnation av fabrik.
Nybyggnad av lager/logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager/logistik.
Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vid Göteborgs Universitet.
Ny kretsloppspark i Göteborg
Projektet avser ny kretsloppspark. Området där kretsloppsparken byggs håller på att omvandlas från industriområde till blandstad med bostäder och skolor i närheten. För att smälta in och inte störa omgivningen byggs bullerskydd och mindre byggnader mot gatan och ÅVC-kelen är överbyggd. Kretsloppsparken ska bidra till att göteborgarna lättare kan göra rätt med sitt avfall så att mer avfall kan återbrukas, förberedas för återbruk och återvinnas. Anläggningen gör det möjligt att avfall lyfts högre upp i avfallstrappan och har stort fokus på återbruk. Byggnaderna ska så mycket som möjligt byggas av återanvänt material som ska lyftas fram så att det visar potentialen av återbruksmaterial och inspirera besökarna.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler/industrifastighet i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler/industrifastighet.
Nybyggnad av järnvägsansluten Dry Port i Borås
Planer finns för nybyggnad av en järnvägsansluten Dry Port. En omlastningsplats för gods på väg och järnväg vid industriområdet Osdal i Borås.
Nybyggnad av livsmedelslager på Hisingen i Göteborg
Projektet avser att möjliggöra sammanlagt ca 70 000 kvm tomtarea verksamhetsmark i ett av stadens starkare logistiklägen. Området kommer bli en förlängning av Hisingen Logistikpark och ligger ca 5 km norr om Göteborgs hamn.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av vallbaserat bioraffinaderi i Bohuslän
Extern kompetens ska anlitas i projektet och är nödvändigt för att få fram rätt beslutsunderlag för etablering av ett vallbaserat bioraffinaderi i Bohuslän. Ny teknik behöver utvecklas eftersom den teknik som finns kring de danska bioraffinaderierna är anpassad utifrån odling i ett slättlandskap. Bioraffinaderiet ska förädla gräsprotein till djurfoder och på sikt livsmedelsprotein. Detta projekt kommer utreda förutsättningarna för en pilotanläggning som kommer konfigureras efter västsvenska förhållanden.
Rivning av industribyggnad och nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av ca 65 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrifastighet i Landvetter, Härryda kommun
Den totala fastighetsytan uppgår till ca 9 500 m², varav ca 5 000 m² beräknas kunna bebyggas med uthyrningsbar yta.
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 1
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 1 planeras det för 15 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 2
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 2 planeras det för 10 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Tillbyggnad av lagerskepp.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus och nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av en flexibel lager- och logistikbyggnad. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Ombyggnad av betongsilo till hotellanläggning i Töreboda
Detta är ett visionsprojekt. Ingen byggstart under 2023.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Björbäck 1:45 pröva möjligheten att tillskapa ytterligare industrimark samt industrispår. Området består idag av natur och är inte planlagt.
Nybyggnad av logistikfastighet i Göteborg
Avser nybyggnad av logostilfastighet i Göteborg.
Nybyggnad av verksamheter i Fässberg, Mölndal
Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga 20 000 BTA verksamheter i området som en naturlig fortsättning på befintligt verksamhetsområde i öster samt säkerställa en förlängning av Alfagatan till Jolengatan.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Herrljunga
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler samt att säkra naturmark vid Hudenevägen.
Nybyggnad av industrifastigheter i Uddevalla
Planförslagets syfte är att pröva möjlighet att tillskapa industrifastigheter och industrispår samt att bevara stora delar av naturområdet i sydost.
Nybyggnad av förrådsbyggnad på Skredsvik och Villingsberg, Fortifikationsverket
Avser nybyggnad av servicepunkt i Uddevalla och Karlskoga. Servicepunkt (SeP) Villingsberg är beläget i Karlskoga kommun, inom Skövde garnisonsområde och SeP Skredsvik (option) är beläget i Uddevalla kommun, inom Göteborg garnisonsområde. Bägge byggnaderna omfattar ca 1450 kvm BTA fördelat på två plan.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av maskinhall med tillhörande kontor och personaldel.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnationen av återvinningscentral på Öckerö
Avser ombyggnationen av Kärrsviks nya återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att bemöta kommunens behov av mer industrimark.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av verksamheter.
Nybyggnad av industrilokaler på Fröland, Uddevalla
Infrastrukturen kommer under 2024 genomföras på id: 1603870.
Nybyggnad av industrilokaler på Fröland, Uddevalla
Infrastrukturen kommer under 2024 genomföras på id: 1603870.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Markanvisning i Essunga
Intresseanmälan ska märkas med "Intresseanmälan industrimark" samt vilket eller vilka områden anmälan gäller.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamheter, handel & kontor i Skepplanda
10 ha. Området är ej detaljplanelagt.
Nybyggnad av industriområde i Hamburgsund
Projektet avser nytt industriområde.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av lagerlokal som kopplas samman med befintlig byggnad med sluss.
Ombyggnad av industri, hamn mm i Lysekil
Projektet avser ett område innehållande bl a industrier, hamn, sjöbodar, badplatser, vägar.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Nybyggnad av industrilokaler för etablering av varvs-, marin- och hamnverksamhet.
Nybyggnad av återvinningscentral i Trollhättan
Avser nybyggnad av en återvinningscentral på Hedeäng i Trollhättan längs med 44:an – granne med DHL. Marken motsvarar drygt 7 fotbollsplaner till ytan på ett redan etablerat industriområde. På den nya återvinningscentralen planerar Trollhättan Energi också att bygga en ny omlastningshall för mat- och restavfall.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av verksamheter inom befintligt verksamhetsområde på ett område som tidigare nyttjats till fotbollsplaner. Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av industrihall i Kungälv
Nybyggnad av industribyggnad samt mur och plank.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Bäckefors, Bengtsfors
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omlastningsterminal för virke inom planområdet samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Detaljplanen ska även säkerställa dagvattenhantering för att skydda områdets grundvatten- och dricksvattentäkt från lakvatten från timmer och lagrad aska och flis.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av verksamhet i Skövde
Avser utbyggnad av Furhoffs Rostfria verksamhet på Haganders väg. Markreservation på ca 9200 kvm har totalt givits till AB Furhoffs Rostfria samt Ferrocon AB.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser att renovera industrilokalen till fräschare och mer funktionella lokaler.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser tomter för nybyggnad av verksamhetslokaler. Mark och VA-arbetet finns på id: 1650941.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen, Lerum, etapp 2
Projektet omfattar byggnation av ny kretsloppspark Stenkullen. Projektet omfattar bl.a byggnation av verksamhetslokaler. Skärmtak ovan återvinningscontainrar. Option: Projektering samt byggnation av solcellssystem.
Sluttäckning av deponi mm i Skärhamn
Projektet avser sluttäckning av Heås deponi och fortsatt ombyggnad av ÅVC.
Nybyggnad av stall i Trollhättan,
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Förhandsbesked för en lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för småindustri, lager och hantverk i området mellan Västergårds allé och Industrivägen i Stenungsund.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Rivning av industrihus och kontor i Göteborg
Rivning av industribyggnad och kontor.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Nybyggnad av lager i Kungshamn
Nybyggnad plåthall - båtförvaring.
Nybyggnad av lager i Skärhamn
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av fiskodling i Lilla Edet
Avser avelsbyggnad för fisk samt nytt läge av förråd.
Ny- och ombyggnad av Omställningslabbet 0.6 i Frihamnen, Göteborg
Omställningslabbet används idag för olika slags aktiviteter bland annat workshops, möten, etc. Samordning behöver ske kring hur byggnationen påverkar den pågående verksamheten och öppethållandet. Omställningslabbet består idag av en permanent byggnad innehållandes toaletter, två förrådscontainrar, ett makerspace (av två hopbyggda containrar), en båthytt som har funktionen av personalrum, ett urbant vardagsrum med grill, en sittgradäng med möjlig scenyta framför samt ett mobilt utekök.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av industrilokal/lagerlokal samt mur och plank.
Tillbyggnad av industrihus i Essunga
Projektet för etapp 2 omfattar nybyggnad och ombyggnad av industrihus. Rivning, fasadarbeten, sockelelement, sandwichelement, plåtarbeten ingår.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad i Kungälv
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad för kyrkogård.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Marklov för anläggande av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Vara
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Fasadändring och ändrad användning, industribyggnad.
Tillbyggnad av tryckeri i Kinna
Tillbyggnad av industribyggnad (tryckeri).
Tillbyggnad vid återvinningscentral i Vänersborg
Avser tillbyggnad av Hus A inom kretsloppsparken i Vänersborg.
Tillbyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).