Alla planerade industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar.
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Projektet är tänkt att uppföras i området kring Per Dubbsgatan, där en byggnad på Sahlgrenskatomten respektive Medicinarberget länkas samman genom en överbyggnad över Per Dubbsgatan. Byggnaderna beräknas omfatta totalt ca 12500 kvm. BTA. Projektet planeras att genomföras som en etapp. Hus 1, på sjukhussida.: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mo Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Hus 4, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Akademiska Hus och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamheter inom akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Projektet “Per Dubb” i Göteborg ska skapa en fysisk miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Ny laboratoriebyggnad på Sahlgrenska i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av laboratoriebyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd.
Tillbyggnad av depå i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och kontor samt utökning från två till sex spårplatser.
Nybyggnad av växthus mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av växthus, verkstäder, lager, förråd och garage.
Utbyggnad av pappersbruk i Mariestad
Planer finns för bla ny pappersmaskin, masslagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor. Avser även markarbeten med bla skyddsvallar, utjämning av marknivå mm.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter, industri och kontor inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark gata och natur.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm).
Nedläggning av reningsverk samt anläggande av överföringsledning i Nol
Avser nedläggning av reningsverk samt anläggande av en överföringsledning med tillhörande anordningar för spillvatten mellan nuvarande avloppsreningsverk i Älvängen till en anslutningspunkt i södra Nödinge.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av vattenintag (brandvatten och kylvatten för fabriksområdet), processvatten samt reningsverk och ställverk.
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Tibro
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 60 000 kvm.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Planer för nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av distributionscenter för fisk- och sjömatsprodukter, med stora ytor för bla portionering och paketering av fisk och sjömat. Det kommer även att byggas en stor parkering och grönytor. Byggnaden byggs enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad och betygsnivån silver.
Nybyggnad av betongelementfabrik i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av betongelement fabrik.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad med ca 6600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn.
Utbyggnad av industriverksamhet i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig industriverksamhet. Inom planområdet ska både industri- och handelsverksamhet tillåtas.
Ny ångturbin till Lidköping Energi AB
Avser ny ångturbin i storlek 5-10 MW till Lidköping Energi AB. Installation beräknas till vinter 2021.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Trollhättan
Planer finns på utbyggnad av avloppsreningsverk med kapacitetsökning och existerande reningsanläggning.
Nybyggnad till produktionshall i Göteborg
Nybyggnad av produktionshall.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer (objektnummer 1603513) till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaab vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Objektet avser nybyggnation av ett nytt betongbassängblock för avloppsrening samt teknikhus vid Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde med tillhörande ledningar i mark, vägar, maskinutrustning och process-el.
Nybyggnad av industriområde på Viared, Borås
Nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att bemöta kommunens behov av mer industrimark.
Nytt industriområde på Fröland, Uddevalla
Detaljplanens syfte är att kunna möjliggöra detta samt att etablera ett nytt industriområde som är anknuten till hamnen. I detta skede ska även ett mindre naturområde bevaras.
Nybyggnad av verksamheter, handel & kontor i Skepplanda
10 ha. Området är ej detaljplanelagt.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av småindustri, kontor och lager i Björlanda, Göteborg
Planer finns för nybyggnad av småindustri, kontor och lager.
Tillbyggnad av reningsverk i Öckerö
Projektet avser tillbyggnad av reningsverk.
Renovering av växthus i Göteborg
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus.
Ny reningsanläggning gas i Stenungsund
Projektet avser ny reningsanläggning gas. Reningsanläggning: Cool Sorption A/S, Smedeland 6, 2600 Glostrup, Danmark, +45 43454745.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av hästskola i Skara
Nybyggnad av skola med inriktning hästhållning.
Nybyggnad av produktionsanläggning på Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en produktionsanläggning för fiskerianknuten verksamhet.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar och körhall.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för industriändamål och samtidigt ge möjlighet för handel med skrymmande varor i ett skyltläge vid E45.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Nybyggnad av ladugård vid Kastellegården, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ladugård.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Ny kylcentral i Göteborg
Projektet avser att befintlig kylanläggning 1,9 MW i kylcentral ska demonteras, ny kylanläggning ska byggas i befintlig byggnad, ny kyleffekt ska vara så hög som befintliga förutsättningar tillåter minst 5-7 MW.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande. Vägar och VA skall göras först, finns på 1474806.
Nybyggnad av industriverksamheter i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att utveckla industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen
Avser nybyggnad av återvinningscentral. Omfattning oklar.
Nybyggnad av skadecenter i Borås
Avser nybyggnad av ett skadecenter för Borås Bil. Verkstaden blir 4360 kvm stor och byggs på Viared, strax utanför Borås.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av spolanläggning, plank och markåtgärder, Bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler Syrhåla 2:1.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Verksamhetsområde för industri i Kungälv
Projektet avser 6 stycken industri tomter som är till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Ombyggnad av ÅVC i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av ÅVC.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av verkstad och tvätthall.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 2400 kvm.
Till- och ombyggnad av industrihus i Mölnlycke
Projektet avser till- och ombyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nytt verksamhetsområde i Tranemo
Projektet är under utredning.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört.
Ny råvattenledning mm i Skärhamn
Projektet avser ny råvattenledning mellan Tolleby tjärn och Bö tjärn, vilken ansluts till befintlig utloppsledning ute i Bö tjärn. Tillhörande ny råvattenpumpstation intill Tolleby tjärn och en ny intagssil med intagsledning ute i Tolleby tjärn.
Nybyggnad av silos i Uddevalla
Avser utbyte av en siloanläggning med 2 silor i pelletsfabriken vid Lillesjöverket i Uddevalla.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vara
Avser nybyggnad av yta för återvinningscentral med personalbyggnad mm i Varberg.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Tillbyggnad av industrihus i Alafors
Tillbyggnad av industri med 13 lägenheter.
Nytt vattenverk Överby vattenverk
1 Nytt vattenverk: Pilotstudier pågår för två tänkbara beredningsprocesser, dessutom projektering i programskede. Processval ska ske sommaren 2021, därefter uppstart systemskede. Detaljplan och vattendom är i uppstartsskedet.
Tillbyggnad av industrihus i Essunga
Projektet för etapp 2 omfattar nybyggnad och ombyggnad av industrihus. Rivning, fasadarbeten, sockelelement, sandwichelement, plåtarbeten ingår.
Iordningställande av restaurang och kontor i Göteborg
Projektet avser åtgärder för 100 års regn med bl a höjning av golv, entréer mm för blivande restaurang och kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.