Alla planerade anläggningsprojekt i Uppsala län

Enköping (11)
Heby (12)
Håbo (13)
Knivsta (13)
Tierp (9)
Uppsala (78)
Östhammar (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 164 st.

Ny förvaring av kärnbränslestavar i urberget i Forsmark
6000 kopparkapslar ska sänkas 500 meter ner i urberget. Ett tunnelsystem på ca 6 mil ska anläggas, ytan är 4 km2.
Utbyggnad av Ostkustbanan mellan Söder Bergsbrunna-Uppsala Central
Utbyggnad av 2 nya spår vid Lennakatten samt en ny station i Bergsbrunna.
Ny spårväg mellan Bergsbrunna & Gottsunda centrum
Nybyggnation av spårväg mellan Bergsbrunna och Gottsunda.
Rivning och nybyggnad av Hjulstabron i Enköping
För att möjliggöra större lastfartyg i farleden på Mälaren. Nybyggnad av mellanhög bro i nytt läge öster om befintlig bro. Ett körfält i vardera riktningen samt gc-bana.
Ombyggnad av väg 288 mellan Gimo-Börstil
Ombyggnad till mötesfri väg, ny väg runt Hökhuvud. Ca 15 km lång sträcka varav ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar. Förbättring av korsningar, ny gc-väg mellan Gimo och Hökhuvud.
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Tierp
Utbredningsområdet för vindkraftparken är ca 350 km2 stort och inom detta område planerar Eolus för 50–67 vindkraftverk med en totalhöjd på max 365 m. Den installerade effekten planeras att optimeras till ca 1 000 MW, vilket innebär ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el in till det svenska elnätet.
Ny vattenförsörjning i Enköping
Enköping kan i framtiden få en del av sitt dricksvatten från Västerås. Då behöver det dras nya ledningar mellan de två kommunerna och byggas ett nytt vattenberedningsverk i Enköping. Huvuduppdrag: Framtagande av systemhandling för den nya dricksvattenförsörjningen. • Optioner som beställaren kan välja att beställa: Option 1: Utföra detaljprojektering fram till färdiga upphandlingsdokument samt medverka som expertstöd fram till färdig bygghandling Option 2: Medverka som stöd till beställaren under entreprenaden fram till driftsättning av den nya dricksvattenförsörjningen och vattenverket samt deltagande vid framtagande av relationshandlingar
Nybyggnad av överföringsledningar i Älvkarleby
Vattenförsörjning Mon. Överföringsledningar, del 2 och 4. Del 1, se projekt: 1474513.
Ny, till och ombyggnad av avloppsreningsverk i Uppsala
Nya Kungsängsverket som innefattar ytterligare försedimentering, biologisk reningssteg, ny efterpolering, nytt system för högflödesrening, ombyggnation och tillbyggnad av rötkammare samt byggnation av reningssteg för läkemedel och PFOS-avskiljning.
Ombyggnad av väg 55 mellan Örsundsbro-Kvarnbolund
Ca 15,7 km lång sträcka. Ombyggnad till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med målhastighet 100 km/h. En ny gång- och cykelväg byggs längs hela sträckan, delvis på den gamla järnvägsbanken. Det planeras också för fyra planskilda passager för gående och cyklister. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, nya pendlarparkeringar.
Nybyggnad av vattenverk i Uppsala
Uppsalas tredje vattenverk för framtida behov planeras mellan norr Uppsala och Lövstalöt. Det beräknas vara i drift runt 2050.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Enköping
Möjlig option om 1 eller 2 år. Väglängd ca 860 km.
Byte av spår och kontaktledningar längs järnväg sträckan Uppsala Norra-Sala
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår och kontaktledningar.
Nybyggnad av mötesspår och uppställningsspår i Heby
Tillgänglighetsanpassning av befintlig perrong, nytt spår med tillhörande sidoplattform, ny gång- och cykelpassage under järnvägen.
Ombyggnad av väg 55 mellan Enköping-Litslena
Ca 6,5 km lång sträcka. Ombyggnaden startar vid trafikplats Annelund (korsning E18/55) och slutar vid cirkulationsplats Litslena (korsning väg 55/väg 263). Vägen byggs om till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med målhastighet 100 km/h. En ny gång- och cykelväg byggs längs hela sträckan. Vi bygger även en planskild korsning för gående och cyklister i Skolsta.
Nybyggnad av väg, gc bro mm i Tierp
Infrastruktur för Siggbo Väg, samt GC-broar 7+3m.
Nybyggnad av vattenverk inkl processanläggningar för dricksvatten i Älvkarleby
Ett nytt vattenverk ska anläggas i Älvkarleby kommun, vilket ska förse både Gävle och Älvkarleby med dricksvatten.
Nybyggnad av huvudgata mm i Uppsala etapp 1
Huvudgata, allmänplats, dagvatten mm Södra Storvreta skall byggas ut med nya bostäder och förskola i den nya huvudgatan igenom området.
Nybyggnad av anslutningsväg, bro och spårväg i Uppsala
Avser kapacitetsökning för kollektivtrafiken från nya Rosendalsområder och Ulleråker in till centralstationen. Ett nytt kollektivtrafikstråk. Nya broar ska byggas, eventuellt uppgradering av spårväg eller nybyggnad av vägar kommer att ske.
Utbyggnad av stadsdel i Främre Boländerna, Uppsala
Etapp 4 - Bangården Närmast järnvägen ligger Bangården som är etapp fyra. I denna etapp kommer det till stor del att se ut som idag då järnvägen behöver sitt utrymme. Etappen utvecklas efter hand och i nära samarbete med Trafikverket.
Exploatering för nya av bostäder i Håbo
Exploatering för nya av bostäder.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 255 mellan Uppsala-Vassunda
12 kilometer längs Västersjövägen, väg 255 mellan Uppsala och Vassunda.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Alunda, Östhammar kommun
Alunda Avloppsreningsverk behöver byggas om och utökas för att kunna ta emot mer avloppsvatten från en förväntad befolkningsökning. Ökningen är från 2 000 pe (personekvivalenter) till 3 500 pe. Byggnaden ska byggas ut och processen ska förändras. Befintlig process består idag av förbehandling, biologisk behandling i en aktivslamanläggning (luftningsbassäng och mellansedimentering) och kemisk behandling i flockningsbassänger och slutsedimentering. Ny process ska utföras med grovrening, försedimentering, biobädd och kemisk rening.
Anpassning av järnväg för nya tåg mellan Uppsala-Gävle
Stationsanpassning, plant insteg mellan perrong och tåg samt förlängning av perronger. Kommer att utföras i 3 etapper (A, B och C).
Nya överföringsledningar i Östhammar Östra, överföringssystem Östhammar-Öregrund
Omfattningen för Programmet Östhammar Östra och projektet överföringsledningar är uppdelat i etapper: Överföringssystem: Östhammar (Krutudden) - Öregrund (reningsverket), Anslutningspunkt till omvandlingsområde Kavaröbro/Sunnanö samt Anslutningspunkt till omvandlingsområde Kavarö.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 600 mellan Uppsala-Lövstalöt-Björklinge
Gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge via Lövstalöt. Avser trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder. Ca 15,7 km lång sträcka. 18 busshållplatser ska tillgänglighetsanpassas och på ytterligare 8 busshållplatser planeras mindre åtgärder.
Utbyggnad av allmän platsmark samt VA-anläggning i Uppsala kommun
Inom ramen för Detaljplan Börjetull ska befintliga Fyrisvallsgatan, Seminariegatan och Vallongatan byggas om. Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse och service i kombination med utbyggnad av befintlig industri. Detta objekt avser nybyggnad och ombyggnad av gator, allmänna VA-ledningar, belysning, fjärrvärme-, el- och fiberledningar, inom allmän platsmark. Inom delar av Fyrisvallsgatan och Vallongatan återfinns en f.d. deponi. I entreprenaden ingår hantering av förorenade massor i angiven omfattning.
Nybyggnad av VA-verk i Skoklosterudde
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Nytt stationsläge för Lännakatten i Bergsbrunnaparken, Uppsala
Museijärnvägen Lennakatten har sitt stationsläge direkt öster om Uppsala C men i samband med utbyggnaden av Uppsala C kommer Lennakattens station behöva flytta till Bergsbrunnaparken. För att möjliggöra denna flytt behöver en järnvägsplan upprättas.
Sanering av mark i Uppsala
75 750 ton förorenad jord skall schaktas bort.
Nybyggnad av mobilitetshus i Kungsängen, Uppsala
Under mark skapas ett mobilitetscenter för 600 bilar.
Exploatering för verksamhetsområde i Uppsala
Cirka 50 hektar kvartersmark för olika typer av verksamheter. Den huvudsakliga markanvändningen är industri och verksamheter i kombination med centrumverksamhet och besöksanläggningar på vissa utvalda platser längs huvudgatan där tillgängligheten är hög. Husbyborg 1:84 • Husbyborg 1:1 • Husbyborg 1:4 • Husbyborg 1:7 • Husbyborg 1:9 • Librobäck 1:4 • Librobäck 1:46
Integrerat brounderhåll i Uppsala län
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll, MHU, Trafikskador. IB paket 2025-2028.
Förbättrad kapacitet vid trafikplats Fullerö norr om Uppsala
Ombyggnad av trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen, gångpassage vid väg 290. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats på väg 290.
Vattenskyddsåtgärder längs E18 i Bålsta
Ca 4,9 km lång motorvägssträcka med 2 körfält i vardera riktningen.
Utbyte av kontaktledningar sträckan Grillby-Enköping
Utbyte av all kontaktledning mellan Grillby och Enköping på uppspåret. Montage av nya kontaktledningsfundament.
Till- och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Nybyggnad av järnvägsspår i Knivsta
För 750 meters tåg. Förstärkningsarbete vid Trunsta Mosse.
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp A1a Dag Hammarskjölds väg (KM 1/900‐C2/750).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp B2 Vårdsätravägen (KM 3/750‐5/550).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp D3 v255/Skåneresan (KM 10/100‐11/000).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp B3‐B7 Hugo Alvén, Gottsunda allé (KM 5/550‐8/000).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp D1‐D2 Fyrisån‐Hemslöjdsvägen (KM 9/600‐10/000).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp C3, C4, C6 SVA, Ullsväg (KM C5/300‐C9/000).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp A1b Regementsvägen‐Ångström (KM C2/700–C3/600).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp A2 Sjukhusvägen (KM 0/750‐1/950).
Kontaktledningsupprustning mellan Samman-Örbyhus
Byte av äldre stolpar längs uppspåret. Byte av signalställverk i Örbyhus.
Ny avloppsledning i Knivsta
Överföringsledningen kommer att förläggas mellan Knivsta reningsverk och en lämplig plats för anslutning till Sigtunatunneln i Märsta som ligger inom Sigtuna kommun, och som leder vidare till Käppalaverket på Lidingö. Överföringsledningen beräknas bli omkring 13 km lång. Initialt är det anslutning av huvudsakligen områdena Knivsta och Alsike, men framgent kommer flertalet både nybyggnads- och omvandlingsområden att nyttja överföringsledningen. Fågelvägen är sträckan från Knivsta till påslaget i Märsta ca 12 km.
Ny anslutningsväg i Uppsala
Detaljplanen ska möjliggöra en anslutningsväg från Uppsala södra till kommungränsen mot Knivsta, detaljplaneläggning sker till kommungränsen. Detaljplaneläggningen är en förutsättning för att trafikförsörja och bygga de sydöstra stadsdelarna. Väginfrastrukturen kommer att sammanbinda stadsdelarna i den sydöstra staden med övriga Uppsala. Vägarna är också viktiga för byggtrafiken i kommande bebyggelseprojekt.
Nybyggnad av bostäder samt småbåtshamn mm i Håbo
Förtäta området med bostäder samt möjligheten till att anlägga en pir/brygga med småbåtshamn och service.
Exploatering inför industriområde i Knivsta
Exploatering av Brunnby 5:1, 11:1, 6:4.
Nybyggnad av exploateringsområde av sydöstra staden, Uppsala
Ett av 3 delprojekt av Sydöstra staden. Allmän plats deletapp 1 Iordningställande av kvartersmark, deletapp 1
Nybyggnad av parkeringsgarage i Uppsala
Ett parkeringsgarage under Vaksala torg, en parkeringsanläggning med ca 260 p-platser under det klassiska Uppsalatorget.
Utbyggnad av infrastruktur för Uppsala Business Park
Just nu pågår planläggning av Uppsala businesspark där målet är att utveckla en ny stadsdel i sydöstra Uppsala. Projektområdet är cirka 70 hektar stort och omfattar utveckling av cirka 500 000 kvadratmeter bruttototalarea ny bebyggelse för främst industri och kontor men även handel, mobilitetsanläggningar och hotell. Infrastrukturen omfattar nytt nät för el, gas, processmedia, sprinklervatten, VA, belysning samt nytillkommande elnät, telenät, bredband, närvärme /-kyla och belysning. Det skall även göras en utredning av förutsättningarna för en gc-bro över Tycho Hedéns väg.
Anläggade av vattentäkt i Järlåsa, Uppsala
Uppsalas tredje vattenverk för framtida behov planeras mellan norr Uppsala och Lövstalöt. Det beräknas vara i drift runt 2050.
Utbyggnad av platsmark, sanering av mark mm i Uppsala
Avser utbyggnad av allmänplats samt underjordiskt mobilitetscenter.
Ny gång- och cykelväg mellan Tierp-Tierps kyrkby
Ca 3,5 km ny GC-väg mellan Tierp och Tierps kyrkby längs med väg 600 och väg 742. Tillgänglighetsanpassning av 8 busshållplatser ingår.
Inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region Mellersta
Inspektioner av broar och broliknande konstruktioner i region Mellersta 2025-2027, 3 års kontrakt fördelat på olika gruppor som innefatta ca 50-350 broar/grupp/år. Omfattar vägbroar i Uppsala, Södermanland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborgs och Värmlands län.
Byte av signalställverk stäckan Bålsta-Västerås
Byte av 8 signalställverk, elektronisk linjeblockering ska införas.
Nybyggnad av logistikcenter mm i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av logistikcenter, bilhall och verkstad.
Nybyggnad av torg mm i Uppsala
Flogsta 11:6 och 11:14
Upprustning av norra Dragarbrunnsgatan i Uppsala
Uppdraget avser upprustning av gatusträckningen mellan Bangårdsgatan och Sankt Olofsgatan. De angränsande torgen Dragarbrunnstorg och Vårfrutorg ingår i grunduppdraget. Gatusträckan som hanteras i projektet mäter ca 550 m.
Anpassningar vid resecentrum i Skutskär
Utbyggnad av parkeringar och bussterminalen.
Flytt och förnyelse av VA-ledningar i Älvkarleby
Flytta och förnya VA-ledningar längs Kronsågsvägen i Älvkarleby under 2024 och 2025.
Exploatering av mark i Ulleråker
Exploatering av Kv Vinghästen
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Akademiska sjukhusets vattenverk behöver renoveras bytas ut. Nuvarande vattenverk har passerat sin tekniska livslängd och behöver byggas om i dess helhet. Befintlig avhärdningsanläggning skall bytas ut och en redundant anläggning skall byggas med tillhörande styr- och övervakningsfunktionalitet samt integration upp mot överliggande system.
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggning, Uppsala
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggningen i Uppsala.
Ny gasuppgradering vid biogasanläggning, Uppsala
Gasuppgradering vid biogasanläggningen i Uppsala.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 4
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Ny gödselmottagning vid biogasanläggning, Uppsala
Nybyggnad av gödselanläggning vid biogasanläggningen i Uppsala.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).