Alla planerade anläggningsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av Ostkustbanan mellan Söder Bergsbrunna-Uppsala Central
Utbyggnad av 2 nya spår vid Lennakatten samt en ny station i Bergsbrunna.
Ny spårväg mellan Bergsbrunna & Gottsunda centrum
Nybyggnation av spårväg mellan Bergsbrunna och Gottsunda.
Ny, till och ombyggnad av avloppsreningsverk i Uppsala
Nya Kungsängsverket som innefattar ytterligare försedimentering, biologisk reningssteg, ny efterpolering, nytt system för högflödesrening, ombyggnation och tillbyggnad av rötkammare samt byggnation av reningssteg för läkemedel och PFOS-avskiljning.
Ombyggnad av väg 55 mellan Örsundsbro-Kvarnbolund
Ca 15,7 km lång sträcka. Ombyggnad till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med målhastighet 100 km/h. En ny gång- och cykelväg byggs längs hela sträckan, delvis på den gamla järnvägsbanken. Det planeras också för fyra planskilda passager för gående och cyklister. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, nya pendlarparkeringar.
Nybyggnad av vattenverk i Uppsala
Uppsalas tredje vattenverk för framtida behov planeras mellan norr Uppsala och Lövstalöt. Det beräknas vara i drift runt 2050.
Byte av spår och kontaktledningar längs järnväg sträckan Uppsala Norra-Sala
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår och kontaktledningar.
Nybyggnad av huvudgata mm i Uppsala etapp 1
Huvudgata, allmänplats, dagvatten mm Södra Storvreta skall byggas ut med nya bostäder och förskola i den nya huvudgatan igenom området.
Nybyggnad av anslutningsväg, bro och spårväg i Uppsala
Avser kapacitetsökning för kollektivtrafiken från nya Rosendalsområder och Ulleråker in till centralstationen. Ett nytt kollektivtrafikstråk. Nya broar ska byggas, eventuellt uppgradering av spårväg eller nybyggnad av vägar kommer att ske.
Utbyggnad av stadsdel i Främre Boländerna, Uppsala
Etapp 4 - Bangården Närmast järnvägen ligger Bangården som är etapp fyra. I denna etapp kommer det till stor del att se ut som idag då järnvägen behöver sitt utrymme. Etappen utvecklas efter hand och i nära samarbete med Trafikverket.
Anpassning av järnväg för nya tåg mellan Uppsala-Gävle
Stationsanpassning, plant insteg mellan perrong och tåg samt förlängning av perronger. Kommer att utföras i 3 etapper (A, B och C).
Nybyggnad av gc-väg längs väg 255 mellan Uppsala-Vassunda
12 kilometer längs Västersjövägen, väg 255 mellan Uppsala och Vassunda.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 600 mellan Uppsala-Lövstalöt-Björklinge
Gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge via Lövstalöt. Avser trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder. Ca 15,7 km lång sträcka. 18 busshållplatser ska tillgänglighetsanpassas och på ytterligare 8 busshållplatser planeras mindre åtgärder.
Nytt stationsläge för Lännakatten i Bergsbrunnaparken, Uppsala
Museijärnvägen Lennakatten har sitt stationsläge direkt öster om Uppsala C men i samband med utbyggnaden av Uppsala C kommer Lennakattens station behöva flytta till Bergsbrunnaparken. För att möjliggöra denna flytt behöver en järnvägsplan upprättas.
Sanering av mark i Uppsala
75 750 ton förorenad jord skall schaktas bort.
Exploatering för verksamhetsområde i Uppsala
Cirka 50 hektar kvartersmark för olika typer av verksamheter. Den huvudsakliga markanvändningen är industri och verksamheter i kombination med centrumverksamhet och besöksanläggningar på vissa utvalda platser längs huvudgatan där tillgängligheten är hög. Husbyborg 1:84 • Husbyborg 1:1 • Husbyborg 1:4 • Husbyborg 1:7 • Husbyborg 1:9 • Librobäck 1:4 • Librobäck 1:46
Nybyggnad av mobilitetshus i Kungsängen, Uppsala
Under mark skapas ett mobilitetscenter för 600 bilar.
Förbättrad kapacitet vid trafikplats Fullerö norr om Uppsala
Ombyggnad av trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen, gångpassage vid väg 290. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats på väg 290.
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp A2 Sjukhusvägen (KM 0/750‐1/950).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp A1b Regementsvägen‐Ångström (KM C2/700–C3/600).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp C3, C4, C6 SVA, Ullsväg (KM C5/300‐C9/000).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp D1‐D2 Fyrisån‐Hemslöjdsvägen (KM 9/600‐10/000).
Nybyggnad av exploateringsområde av sydöstra staden, Uppsala
Ett av 3 delprojekt av Sydöstra staden. Allmän plats deletapp 1 Iordningställande av kvartersmark, deletapp 1
Nybyggnad av parkeringsgarage i Uppsala
Ett parkeringsgarage under Vaksala torg, en parkeringsanläggning med ca 260 p-platser under det klassiska Uppsalatorget.
Ny anslutningsväg i Uppsala
Detaljplanen ska möjliggöra en anslutningsväg från Uppsala södra till kommungränsen mot Knivsta, detaljplaneläggning sker till kommungränsen. Detaljplaneläggningen är en förutsättning för att trafikförsörja och bygga de sydöstra stadsdelarna. Väginfrastrukturen kommer att sammanbinda stadsdelarna i den sydöstra staden med övriga Uppsala. Vägarna är också viktiga för byggtrafiken i kommande bebyggelseprojekt.
Utbyggnad av infrastruktur för Uppsala Business Park
Just nu pågår planläggning av Uppsala businesspark där målet är att utveckla en ny stadsdel i sydöstra Uppsala. Projektområdet är cirka 70 hektar stort och omfattar utveckling av cirka 500 000 kvadratmeter bruttototalarea ny bebyggelse för främst industri och kontor men även handel, mobilitetsanläggningar och hotell. Infrastrukturen omfattar nytt nät för el, gas, processmedia, sprinklervatten, VA, belysning samt nytillkommande elnät, telenät, bredband, närvärme /-kyla och belysning. Det skall även göras en utredning av förutsättningarna för en gc-bro över Tycho Hedéns väg.
Utbyggnad av platsmark, sanering av mark mm i Uppsala
Avser utbyggnad av allmänplats samt underjordiskt mobilitetscenter.
Anläggade av vattentäkt i Järlåsa, Uppsala
Uppsalas tredje vattenverk för framtida behov planeras mellan norr Uppsala och Lövstalöt. Det beräknas vara i drift runt 2050.
Integrerat brounderhåll i Uppsala län
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll, MHU, Trafikskador. IB paket 2025-2028.
Inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region Mellersta
Inspektioner av broar och broliknande konstruktioner i region Mellersta 2025-2027, 3 års kontrakt fördelat på 7 brogrupper. Omfattar vägbroar i Uppsala, Södermanland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborgs och Värmlands län.
Nybyggnad av torg mm i Uppsala
Flogsta 11:6 och 11:14
Upprustning av norra Dragarbrunnsgatan i Uppsala
Uppdraget avser upprustning av gatusträckningen mellan Bangårdsgatan och Sankt Olofsgatan. De angränsande torgen Dragarbrunnstorg och Vårfrutorg ingår i grunduppdraget. Gatusträckan som hanteras i projektet mäter ca 550 m.
Finplaneringsarbeten i Uppsala, etapp 5-6
Genom denna marknadsundersökning vill Uppsala kommun ta reda på mer om branschens förutsättningar för att använda eldrivna arbetsmaskiner i en specifik entreprenad, Östra Fyrislund etapp 5-6. Entreprenaden innebär färdigställande av gator och park i Östra Fyrislund. Arbetsområdet är beläget ca 4 km öster om Uppsala centrum.
Exploatering av mark i Ulleråker
Exploatering av Kv Vinghästen
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggning, Uppsala
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggningen i Uppsala.
Ny gasuppgradering vid biogasanläggning, Uppsala
Gasuppgradering vid biogasanläggningen i Uppsala.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 4
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Upprustning av gator och torg i Uppsala
Arbetet med Green line omfattar fyra delområden: Hamnesplanaden Kungsängstorg Samaritergränd Hamnplan Stråket byggs ut i etapper, i takt med den pågående stadsutvecklingen.
Nybyggnad av GC-väg mm i Uppsala
Granitvägen är tänkt som ett viktigt kollektivtrafikstråk. Gång- och cykelvägar på båda sidor om körbanan ska utredas. En helt ny gång- och cykelväg genom hela området ska också utredas. Syftet är att skapa ett mer finmaskigt gång- och cykelvägnät som knyter ihop Eriksbergs olika delar bättre och tydligare. Eriksberg 27:1 m fl
Upprustning av gator och torg i Uppsala
I området pågår en större stadsutveckling som har stor påverkan på allmän platsmark. Vid utvecklingen av Kvarteret Hugin sker en omvandling från kvartersmark till allmän platsmark och en ny park kan anläggas – Hamnesplanadsparken. Det ger möjligheter att skapa ett unikt stråk för gående i öst-västlig riktning som hjälper innerstaden att växa söderut. Projektet benämns ”Green Line”. Kungsängstorg och Hamnesplanaden är en del av Greenline - ett av innerstadsstrategins prioriterade projekt Arbetet med Green line omfattar fyra delområden: Hamnesplanaden Kungsängstorg Samaritergränd Hamnplan
Nybyggnad av cykelväg i Uppsala
Planer finns för ny gång cykelväg samt en liten bro.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för asfaltering av parkering.
Asfaltering av väg vid flerbostadshus i Uppsala
Asfaltering av rundslingan vid flerbostadshus

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).