Alla planerade anläggningsprojekt i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (2)
Gislaved (10)
Gnosjö (5)
Habo (2)
Mullsjö (2)
Nässjö (20)
Sävsjö (0)
Tranås (3)
Vaggeryd (8)
Vetlanda (6)
Värnamo (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Spårväg längs busslinje 1 i Jönköping
Utredning pågår. Idéstudie för spårväg längs busslinje 1 mellan Råslätt-Centrum och Huskvarna. Tidigast byggstart 2027
Ny järnväg sträckan Byarum-Tenhult
Ca 25 km lång enkelspårig järnväg. Elektrifiering Vaggeryd-Byarum, ny bansträckning Byarum-Tenhult, ny väg förbi Tenhult, mötesstation Huskvarna-Tenhult. Bullerskydd. Mötesspår i höjd med industriområdet Stigamo, triangelspår i Byarum och Tenhult.
Nybyggnad av stationsområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Planer finns för nytt stations område söder om Munksjö. Byggstart oklart beroende på ny höghastighetsbana. Inväntar politiska beslut.
Ny trafikplats längs E4 vid Ljungarum
Ny trafikplats med genomgående körfält längs E4 i både norr- och södergående riktning, additionskörfält.
Basunderhåll på Jönköpingsbanan
Avtalstid 6 år med möjlighet till ytterligare ett optionsår.
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Nässjö-Vaggeryd-Värnamo
Elektrifiering och ombyggnad för höjd hastighet.
Nybyggnad av polishus i Värnamo
Avser nybyggnad av polishus väster om Malmövägen vid södra infarten till Värnamo. Polishuset ska innehålla lokaler för lokalpolisområdets medarbetare samt specifika utredningsgruppen som arrestverksamhet och polishundar. Nöbbele 7:2, Nöbbele 7:5 samt Rörstorp 6:31
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Eksjö
väglängd ca 1154 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Exploateringsarbete och nybyggnad av bostäder och verksamheter i Norrahammar, Jönköpingskommun
Planer finns att omvandla och förädla Norrahammars bruk till förmån för bostäder, centrumändamål och icke-störande verksamheter (t ex. lättare tillverkning i mindre skala).
Ombyggnad av väg 27 sträckan Bredaryd-Anderstorp
Breddning till mötesfri landsväg.
Nytt utvecklingsområde för centrumverksamheter, bostäder och skola i Bankeryd, Jönköpings kommun
Planer finns för stadsomvandling av området som omfattas av Sjöåkra industriområde i Bankeryd med centrumverksamheter, bostäder, och skola med begränsad omgivningspåverkan.
Eventuellt sanering av Munksjön i Jönköping
Omfattar sanering av Munksjön i Jönköping.
Nybyggnad av väg 40 förbi Eksjö
Ny väg söder om Eksjö tätort med omväxlande ett respektive två körfält. Ny väglängd är 7,2 km.
Ny mötesstation vid A6/Ryhov
Station för resandeutbyte med 2 sidoplattformar inklusive trappor, hissar och gång/cykel och mopedtunnel under E4, gc-tunnel under järnvägsspår samt en ny mötesstation för 750 m långa tåg.
Ombyggnad av Riksväg 26 mellan Mullsjö-Slättäng
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, trafiksäkerhetsåtgärder genom Broholm (1,5 km), viltstyrningsåtgärder, gc-bana mellan norra infarten till Mullsjö och Broholm.
Nybyggnad av förbifart vid Bor
Ombyggnad till mötesfri väg. Ny förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka.
Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka. Viltstängsel.
Nybyggnad av järnvägsspår i Forserum
Utbyggnad med ett tredje tågspår samt justering av ställverk och växlar.
Va-förnyelse vid Norra Strandgatan i Jönköping
Projektet omfattar VA-förnyelse i Norra Strandgatan, Östra Storgatan och Föreningsgatan med angränsande tvärgator. Arbetsområdet avgränsas av järnvägen i norr, hotellplan i väster, Undergången i öster och Östra Storgatan/ Föreningsgatan i söder. Målet med projektet är bygga ut ett nytt dagvattensystem för att minska belastningen på reningsverk och bräddningar ut i Vättern, samt att förnya ledningssystemet för dricks- och spillvatten. VA-entreprenaden omfattar ca 2 200 m ledningsgrav där befintligt system ska vara i drift under merparten av byggnationen.
Elektrifiering av järnväg mellan Nässjö-Eksjö
Elektrifiering av banan med ett BT-system, rivning av en växel och stickspår i Ormaryd. Ca 20 km lång sträcka.
Nybyggnad av vindkraftverk i Korsberga
Planer för nybyggnad av vindkraftverk, Ca 13 verk.
Förstudie för nybyggnad av viadukten, Värnamo
Planer finns för nybyggnad av viadukt i Värnamo. Den gamla viadukten var tänkt att renoveras men förstudie för att bygga ny har påbörjats.
Nybyggnad av logistikverksamheter i Jönköping
Detaljplanen avser att möjliggöra etablering av verksamheter (logistik) inom del av fastigheten Tahe 1:129 öster om Taberg.
Ombyggnad av väg 26 mellan Smålandsstenar-Isberga
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, viltstyrningsåtgärder, skydd av vattentäkter. Mittseparering. Ny gc-väg mellan Smålandsstenar och Kappeled ingår.
Nybyggnad av logistikanläggning i Nässjö
Tidigt skede. Avser nybyggnation av logistikfastighet på fastighet Lagret 2 i Nässjö.
Ombyggnad av väg 26 mellan Isberga-Gislaved södra
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, viltstyrningsåtgärder, skydd av vattentäkter. Mittseparering. Ca 6 km lång sträcka.
Nytt bostadsområde i Bankeryd
Planer finns för nybyggnad av parhus, grupphus på del av Bankeryds Målskog 10:2 och 10:35 m.fl. i norra Berghalla.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 3,5 km. Ombyggnad av trafikplats. Viltstängsel.
Ny 40/10 station i Jönköping
RAHM Ramsjöholm ny 40/10 kV STN.
Ombyggnad av station i Gnosjö
KUL-. Totalombyggnad av 40/10 kV-station.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL- Tyngel Totalombyggnad på ny plats.
Ny transformatorstation i Nässjö
MABK Malmbäck ny STN på ny plats.
Ombyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Nybyggnad av parkeringshus i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus i centrala Värnamo. Upptagen i investeringsbudget 2023-2027
Ombyggnad av väg 842 förbi Tenhult
Ny sträckning väster om Tenhult genom en ca 2 km lång förbifart.
Nybyggnad av bro i Jönköping
Planskildhet för gående & cyklister. Gammal bro i dålig skick, BK2. Östra Strandgatan/Herkulesvägen över Rocksjöån. Tidigt skede.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1819 mellan Furusjö-Habo, del 1
Ny gc-väg mellan Furusjö och Dungen. Ca 3,4 km lång sträcka.
Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo Södra
Kapacitetshöjning. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggs. Breddning av en bro över gc-väg.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Ombyggnad av Esplanadområdet i centrala Huskvarna
Planer finns för utveckling och omvandling av Esplanadområdet. Området som omfattas sträcker sig från esplanadens östra del vid Floragatan, genom rondellerna Esplanadrondellen och Bokcirkeln, över esplanadbron till Vårstarondellen.
Exploatering av bostadsområde i Nässjö
Exploatering av bostadsområde söder om Vattenverksgatan och Vallgatan och norr om Södra vägen. Bostäder Id 2134126
Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation och råvattenledning i Värnamo.
Leverans av krafttransformatorer 40 kV/10 kV till station M001 och M003, Gislaved Energi AB
Gislaved Energi avser att köpa in två (2) nya krafttransformatorer för att ersätta befintliga krafttransformatorer i station M001. (Station M001 byggs om på befintlig plats och får nytt littera M004).
Nybyggnad av gata Smålandsstenar, Gislaved
Avser att bli transportväg för farligt gods och kommer i framtiden att vara den enda infarten för tunga transporter till Västra Industriområdet Etapp 1 2022012
Exploatering av stadsdel Västra staden, Nässjö
Planer finns för nybyggnad av stadsdel i centrala Nässjö, viktig målsättning med den nya stadsdelen är att knyta ihop Nässjös västra stadsdelar, Åker och Målen, samt handelsområdet Almenäs med stadskärnan. Området är 6-7 ha. Området byggs ut etappvis.
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av hamnpiren och kajstråket, Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Exploatering av verksamhetsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad: 1172211
Exploatering av nytt område i Vetlanda
Exploatering av bostadsområde, Madhagen-Norget-Nässja . Nybyggnad Id 2149934
Ombyggnad av bangård i Nässjö
Upprustning av kontaktledningar och växlar.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Värnamo
Exploatering av bostadsområde.
Sanering av mark vid fd kemtvätt i Jönköping
Planer finns för sanering av mark vid f.d kemtvätten Färgaren i Jönköping. Sammanlagda yta knappt 6000 m2. Åtgärd för reducering av klorerade kolväten i jord, berg och vatten vid f.d kemtvätt Den tidigare kemtvätten ligger ca 3 km söder om Osby samhälle i anslutning till Helgeås utlopp i Osbysjön i Norra Skåne Rivning : Id 2273657
VA-sanering i Tranås kommun
Projektet omfattar VA-sanering med tillhörande återställning/uppbyggnad av väg, gc-väg samt park- samt övriga finplaneringsarbeten.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Planer för uppförande av 2 verk ,
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar sträckan Värnamo-Halmstad
Ombyggnad/utbyte av 5 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Västra järnvägsgatan, Parkgatan, Skeppshult, Brogatan och Kärda längs bandel 732.
Ny luftledning utanför Värnamo
50kV VMON-ABYT anslutning ny station Bredasten
Ny station i Gnosjö
TOTP Törestorp, ny station ersätter Tyngel
Utbyggnad av allmän platsmark i Jönköping
Denna anläggningsentreprenad består i huvudsak av byggnation av Vaggerydsgatan, Tjärpappsgatan, Påsgatan, Bygatan inkl. ledningsarbeten.
Nybyggnad av vagnhall/övningsanläggning i Jönköping
Nybyggnad av garage, vagnhall, övningsanläggning för räddningstjänsten, Jönköping.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Exploatering av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Planer för exploatering av bostadsområde del av fastigheten Götastrand 1:1.
Ombyggnad av gata i Jönköping
Planer finns för ombyggnad av Klostergatan till bussgata första kvarteret norr och söder om Kungsgatan, samt breddande av gång- och cykelbanor.
Signalåtgärder i Nässjö
Kapacitetsförbättringar, trimningsåtgärder ATC, isärdragning av signaler samt skyddsåtgärder teknikbyggnader.
Översvämningsåtgärder Område 8, Värnamo
Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Ombyggnad av avfarter till Forserum
Avfarterna från väg 31/40/47 till Forserum. Samfinansiering mellan Nässjö kommun och Trafikverket.
Anläggande av gc-väg Barnarp-Råslätt, Jönköping
Upptaget i cykelplan. GC-väg på vägren finns. 2500 m.
Ny bro vid Kvarnen i Vaggeryd
Avser ny bro vid Kapellgatan, kvarnen, Vaggeryd.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 3
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 5
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 2 mfl
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 1
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament. Svenska kraftnät kommer att gräva upp kvarlämnade stolpar och stagfundament på sträckan för KL13 Tälle-Nässjö samt utföra övriga återställningsåtgärder. Då ledningen revs för ett antal år sedan enligt då gällande krav och dokumentationen är bristfällig ingår det i projektet att identifiera samtliga stolpplatser. I projektet ingår att informera och ha dialog med berörda intressenter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde, Mullsjö
Avser anläggande av vägar, va-ledningar och elledningar för nytt bostadsområde med 200 lägenheter.
Sanering av mark i Sommen
Geoundersökningar är utförda. Ansöker om medel hos Naturvårdsverket. Oviss byggstart och kostnad.
Upprustning av vägbro över järnväg i Nordsjö
Utbyte överbyggnad, åtgärd räcke och enklare betongskador. Stålbalksbro med träfarbana, 8 meter lång och 3,5 meter bred. Bandel 326 km 221+663.
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 3 - 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Etapp 3-5. Etapp 1: Id 2264004 Etapp 2: Id 2264018 Etapp 4-5: Id 2264020
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 4 och 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Etapp 4-5. Etapp 1: Id 2264004 Etapp 2: Id 2264018 Etapp 3. Id 2264019
Ombyggnad av fjärrvärmenät vid Ryhovs sjukhus i Jönköping
Avser Av-växling av inkommande fjärrvärmeledning till Ryhovs sjukhus. I projektet skall ny ringmatningsledning runt sjukhusbyggnader i mark utföras.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Planer på en förläning av Barnhemsgatan i Jönköping.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 2
Plankorsning vid Strandfors byggs om till en ALEX-anläggning, plankorsningen vid Pettersborg strängs och en ny ersättningsväg ska byggas.
Exploateringsarbeten för industriområde i Värnamo
Exploatering av industriområde.
Nybyggnad av teknikhus och biodamm i Vetlanda
Avser teknikhus och biodamm.
Nyttor och vikten av centrala stationslägen.
Projektet avser att ta fram ett samlat kunskapsunderlag som klarlägger nyttor och vikten av centrala stationslägen vid byggandet av nya stambanor. Götalandsbaneorganisationen drivs av kommunerna Jönköping, Linköping, Borås och Göteborg.
Upprustning av vattenverk, Gnosjö
Tidigt skede. Upprustning av vattenverk.
Utveckling av strandpromenad längs Vätterstranden i Jönköping
Avser utredning för möjligheter och förutsättningar för att skapa en attraktiv strandpromenad längs Vätterstranden i Jönköping. Det geografiska området sträcker sig från Skeppargården i väster till Rosenlundsbacken i öster. Gestaltningsförslaget ska sedan ligga till grund för genomförandet av olika projekt utmed sträckan.
Ombyggnad av fjärrvärmenät vid Ryhovs sjukhus i Jönköping
Avser rör-entreprenad avseende av- växling av inkommande fjärrvärmeledning till Ryhovs sjukhus i Jönköping.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).