Alla planerade anläggningsprojekt i Hallands län

Halmstad (25)
Hylte (4)
Kungsbacka (26)
Laholm (11)
Varberg (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av personbangården vid Halmstad C
Ombyggnad av bangård, nytt plattformsläge vid spår 5, slopning av plattformsförbindelse, ny planskild förbindelse mellan mittplattformar och bussterminal. Förlängning och breddning av befintliga mittplattformar.
Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar. Stora miljöhänsyn måste beaktas.
Ombyggnad av väg 26 mellan Halmstad-Oskarström
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning till 14 meter på en sträcka av 10,9 km. Ombyggnad av vägskäl, nya öglor och en ny parallellväg med 4 meters bredd. Ny gc-väg mellan Sperlingsholm-Spånstad med en ny gc-port vid Sperlingsholm. Bulleråtgärder.
Ny vägbro över Västkustbanan i Halmstad
Ny vägbro, upprustning av järnvägsanläggningen med bla nya kontaktledningsstolpar.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Ca 656 mil väg, kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.
Utveckling av Gottskärs hamn, Kungsbacka
Utveckling av småbåtshamnen i Gottskärs hamn. En del av utvecklingen av Gottskär
Nybyggnad av havsbaserad vindpark i Halmstad
Avser nybyggnad av 21 havsbaserad vindpark, med maximal höjd på 340 meter. Den planerade produktionen av el från vindparken uppgår till cirka 1,7 TWh, vilket ungefär motsvarar konsumtionen från 340 000 hushåll. Samarbeten görs med: EEW (fundament), Hitachi (högspänningsutrustning) och NKT (kablar).
Nya mötesspår och plattformar längs Markarydsbanan i Knäred och Veinge
Mötesspår i Knäred med 2 plattformar och ny hållplats samt gc-tunnel samt en plattform i Veinge. Ombyggnad för hastighetshöjning sträckan Hässleholm-Markaryd ingår. Två mellanblocksignaler, hållplats i Veinge och järnvägsbro.
Anläggande av ny vattenverk i Halmstad
Projektet handlar om anläggande av nytt vattenverk.
Anläggande av ny vattentäkt i Halmstad
Projektet avser nytt vattentäkt i Halmstad, Brunskog.
Sanering av hamn i Falkenberg
Under granskning. Avser sanering av förorenad hamn.
Nya faunapassager längs väg 26 sträckan Oskarström-länsgränsen
Trimmingsåtgärder i form av faunaåtgärder och faunapassager byggs för att förbättra passager för faunan samt minska barriäreffekten. Ca 22-24 byggmånader. Faunapassage i plan byggs 2 st samt faunaåtgärder i form av stängsling, grindar, torrtrummor, viltuthopp samt färister. Siktstkärm på 2 st bef broar.
Nybyggnad av väg i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av väg.
Nya stigningsfält längs väg 153 vid Svartenbacken och Yttre Hjärtared
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Räta ut kurvor och förbättra sikten vid anslutningen till väg 153/819.
Nybyggnad av modulära reaktorer i Väröbacka, Varberg
Planer finns för uppförande av nya modulära reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk i Väröbacka.
Nybyggnad av vägar och järnvägsspår i Halmstad
Avser utbyggnad av väg- och järnvägskommunikationer i hamnområdet.
Vattenskyddsåtgärder längs E6/E20 vid Holm-Nissan
För att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken, kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördröjningsdammar.
Nybyggnad av bro i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bro vid Slottsmöllebro.
VA-utbyggnad i Voxlöv
Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 24 fastigheter i området Voxlöv.
Total ombyggnad i Falkenberg
ÄFS- Ätrafors Tot ombyggnad, deln Uniper.
Sanering av mark för ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Sanering av soptipp och markföroreningar inför nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen där skall består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Nybyggnad av en gång- och cykelbro i Kungsbacka
Ny gc-bro över Västkustbanan i höjd med Inlagsleden i södra Kungsbacka.
Ny gång- och cykelväg längs väg 939 i Kungsbacka
3500 m lång sträcka. Cirkulationsplats i korsningen mellan väg 939 och väg 934 ingår. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.
Utbyggnad av ny VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp till fastigheter i området Kläppa utmed Ölmevallavägen, Stockalidsvägen och Kläppavägen.
Utbyggnad av ny VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp till fastigheter i området Kläppa utmed Ölmevallavägen, Stockalidsvägen och Kläppavägen.
Utbyggnad av ny VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av vatten och avlopp i fastigheter vid området Kläppa utmed Ölmevallavägen, Stockalidsvägen och Kläppavägen.
Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Tävlingens huvuduppgift är att ta fram ett gestaltningsförslag för Stora torg i Halmstad. Gestaltningen av torget ska ha en arkitektonisk och konstnärlig helhet där konsten är en väl integrerad del i gestaltningen. I uppgiften ingår också att presentera idéskisser för användning och eventuell om- eller tillbyggnad av den befintliga torgkioskbyggnaden samt gestaltning av delar av anslutande gator. Förslagen för torgkioskbyggnaden och anslutande gator ska ha en tydlig koppling till torget och dess gestaltning.
Ombyggnad av väg 15/Klastorpsrondellen i Halmstad
Cirkulationsplats och 2 st GC-broar. Samarbete med Halmstads kommun.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Nybyggnad av bilanläggning i Mellbystrand, Laholm
Planer finns för etablering av bilservice tillsammans med tillhörande försäljning, kontor och lager i korsningen E6- riksväg 24 i Mellbystrand.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Utbyggnad av väg i Laholm
Avser utbyggnad av väg för att säkra en farligt gods-led genom Laholm. I projektet ingår även nybyggnad av 2 st g/c-tunnlar under väg.
Anläggande av infrastruktur för ny stadsdel i Laholm
Anläggande av ny infrastruktur för nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker
Avser exploateringsområde inför nytt bostadsområde.
VA-förnyelse i Onsala, Kungsbacka
Kungsbacka kommun planerar att förnya dricksvattennätet för en fortsatt säker leverans av dricksvatten i Onsala.
Utbyggnad av ny VA-ledningar i Kungsbacka
Kungsbacka kommun bygger ut vatten och avlopp till 22 fastigheter utmed och invid Hamragårdsvägen i Åsa. kommunen planerar att ansluta fastigheter i området till kommunala vattentjänster enligt de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå har ännu inte fastställts. Byggstart: Beräknas bli i samband med utbyggnad av angränsande detaljplan, eller senast 2032.
Utbyggnad av ny VA-ledningar i Kungsbacka
Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 55 fastigheter i området Buared. Anslutning: kan antas bli möjlig 1-3 år efter byggstart.
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till ett antal fastigheter utmed Lerbergsvägen och anslutande gator i Anneberg. Anslutning: kan antas bli möjlig 1–2 år efter byggstart.
Nybyggnad av transformatorstationer i Hallands län
Avser 7+3 Power Transformers upp till 20MVA 50kV. Halland och Värmland.
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Ny gc-port samt ombyggnad av ramper längs väg 767 vid Tröingeberg
Ny gång- och cykeltunnel under väg 767 (gamla E6), breddning av väg 767 för att anlägga accelerations- och retardationsfält, nya på- och avfartsramper.
Breddning av gata i Kungsbacka
Projektet avser breddning av gata till fyrfiligt.
Ledningsflytt vid Halmstad
130 kV TRP-BED Ledningsflytt SvK
Pumpbyte samt nytt fundament vid Kvarnagårdens vattenverk, Varberg
Avser 3 stycken pumpbyten inklusive anslutande rörgalleri och utrustning. Nytt fundament för ny pump och förstärkningar i bjälklaget ska byggas.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbro.
Ny pendelstation i Väröbacka
Grov tidplan för utvecklingen av Väröbacka ser ut så här: Arbete med Fördjupad översiktsplan för Väröbacka, ca 2021-2024 Arbete med detaljplaner för inledande etapper i Väröbacka, ca 2024-2026 När detaljplanerna vunnit laga kraft kan byggnation starta. Avser gångtunnel, perrong. Målet är att stationen ska kunna trafikeras 2026.
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Kungsbacka
Kungsbacka kommun utreder för nya dagvattenledningar i området Sönnerbergen. Anslutning: kan antas bli möjlig 1–3 år efter byggstart.
Nybyggnad av en gång- och cykelbro i Kungsbacka
Kommunen planerar att rusta och och utveckla Hallabäcksparken i Varla. Utvecklingen innebär att bygga en ny gång- och cykelbro över Kungsbackaån samtidigt som mindre grusgångar, sittplatser, lekutrustning, ett utegym samt plantera en del nya träd.
Anläggande av gator och VA i Varberg, etapp 2
Avser fortsatt anläggande av gator och VA inför ny stadsdel.
Anläggande av gator och VA i Varberg, etapp 3
Avser anläggande av gator och VA inför ny stadsdel.
Anläggande av gator och VA i Varberg, etapp 1
Avser anläggande av gator och VA inför ny stadsdel.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Sanering av mark inför bostäder i Hyltebruk
Planer finns för nytt bostadsområde i centrala Hyltebruk, avser ca 130-140 lägenheter i 8 huskroppar med 4 till 6 våningar.
Nybyggnad av panncentral i Hylte
Avser nybyggnad av panncentral inom fastigheten Unnaryd 4:57, omedelbart öster om brandstationen vid Hyltevägen.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Utbyggnad av Skottorps vattenverk i Laholm
Avser utbyggnad av Skottorps vattenverk. Vattenverket ska kompletteras med en förfiltrering och avhärdningsanläggning för att behandla vatten från Dömestorpstäkten.
Nybyggnad av vägbro i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av bilbro. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Sträckan mellan Snipen och Sandlyckan ingår i ett större projektet med att förstärka vattenledningsnätet för att klara kapaciteten för reservvatten. Vi har dimensionerat upp arbetet på sträckan för att förberedda kommande VA-utbyggnad i område Släps-Högås. Bolsheden: 2269273
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Kommunen behöver förstärka vattenledningsnätet längs Lindomevägen mellan Snipen och Bolsheden och längs Bolshedens Industriväg. Detta görs genom att försörja VA-utbyggnadsområde Släps-Högås och Hällesås med dricksvatten. I samband med att man förstärker och lägger om vattenledningen kommer man även att lägga om en tryckspillvattenledning. Sandlyckan: 2269278
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Slopning av plankorsning vid Halmstad Central
Ny gång- och cykeltunnel samt ändring av färdvägar och parkeringsplatser.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 15 vid Eldsbergaåsen
Väg 15 Halmstad-Veinge, delen Eldsberga.
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av butik och café i Fjärås
Avser ombyggnad av butik och cafe´i Västra Magasinet på Tjolöholm. Arbetet omfattar ny WC del, tilläggsisolering med ny betongplatta på mark samt att befintliga ytterväggar klädda med lockpanel isoleras invändigt. På insidan monteras träpanel på både vägg och i tak. Nytt fläktrum på plan 3 som försörjer plan 0 och 1 samt ny WC del. Ny dragning av VA och värme.
Upförande av bullerskärm i Kungsbacka
Avser uppförande av bullerskärm.
Ombyggnad av gångstråk och cykelbana i Varberg
Förslag finns på bredare gångvägar och en separat cykelväg. Utformningen av gatan ska även rymma ytor för trädplantering/allé.
Anläggande av gång- och cykelväg i Varberg
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av mobiltorn i Falkenberg
Nybyggnad av ett mobiltorn i Falkenberg i turiststaden Skrea.
Slopning av plankorsningar i Varberg
Plk 61735 vid Österleden och 21904 vid Österleden GC.
Ombyggnad av spillvattenpumpstation i Falkenberg
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation försedd med reservkraft. Befintliga byggnader rivs, endast grundkonstruktion till pumpstation behålls. Reservkraft, el- och styrutrustning samt rör och pumpar byts ut.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).