Alla planerade anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av personbangården vid Halmstad C
Ombyggnad av bangård, nytt plattformsläge vid spår 5, slopning av plattformsförbindelse, ny planskild förbindelse mellan mittplattformar och bussterminal. Förlängning och breddning av befintliga mittplattformar.
Ombyggnad av väg 26 mellan Halmstad-Oskarström
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning till 14 meter på en sträcka av 10,9 km. Ombyggnad av vägskäl, nya öglor och en ny parallellväg med 4 meters bredd. Ny gc-väg mellan Sperlingsholm-Spånstad med en ny gc-port vid Sperlingsholm. Bulleråtgärder.
Ny vägbro över Västkustbanan i Halmstad
Ny vägbro, upprustning av järnvägsanläggningen med bla nya kontaktledningsstolpar.
Anläggande av ny vattentäkt i Halmstad
Projektet avser nytt vattentäkt i Halmstad, Brunskog.
Anläggande av ny vattenverk i Halmstad
Projektet handlar om anläggande av nytt vattenverk.
Nya faunapassager längs väg 26 sträckan Oskarström-länsgränsen
Trimmingsåtgärder i form av faunaåtgärder och faunapassager byggs för att förbättra passager för faunan samt minska barriäreffekten. Ca 22-24 byggmånader. Faunapassage i plan byggs 2 st samt faunaåtgärder i form av stängsling, grindar, torrtrummor, viltuthopp samt färister. Siktstkärm på 2 st bef broar.
Vattenskyddsåtgärder längs E6/E20 vid Holm-Nissan
För att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken, kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördröjningsdammar.
Nybyggnad av vägar och järnvägsspår i Halmstad
Avser utbyggnad av väg- och järnvägskommunikationer i hamnområdet.
Nybyggnad av bro i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bro vid Slottsmöllebro.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Tävlingens huvuduppgift är att ta fram ett gestaltningsförslag för Stora torg i Halmstad. Gestaltningen av torget ska ha en arkitektonisk och konstnärlig helhet där konsten är en väl integrerad del i gestaltningen. I uppgiften ingår också att presentera idéskisser för användning och eventuell om- eller tillbyggnad av den befintliga torgkioskbyggnaden samt gestaltning av delar av anslutande gator. Förslagen för torgkioskbyggnaden och anslutande gator ska ha en tydlig koppling till torget och dess gestaltning.
Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.
Ombyggnad av väg 15/Klastorpsrondellen i Halmstad
Cirkulationsplats och 2 st GC-broar. Samarbete med Halmstads kommun.
Nybyggnad av transformatorstationer i Hallands län
Avser 7+3 Power Transformers upp till 20MVA 50kV. Halland och Värmland.
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Ledningsflytt vid Halmstad
130 kV TRP-BED Ledningsflytt SvK
130kV Getinge-Harplinge-Hovgård-Linehed
130kV Getinge-Harplinge-Hovgård-Linehed OPGW.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 15 vid Eldsbergaåsen
Väg 15 Halmstad-Veinge, delen Eldsberga.
Slopning av plankorsning vid Halmstad Central
Ny gång- och cykeltunnel samt ändring av färdvägar och parkeringsplatser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).