Alla planerade byggprojekt i Västmanlands län

Arboga (30)
Fagersta (24)
Kungsör (18)
Köping (27)
Norberg (8)
Sala (33)
Surahammar (11)
Västerås (256)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 441 st.

Utökning av verksamhet i Västerås
ABB bygger nytt robotnav i Västerås med byggstart under 2024. Det nya robotnavet kommer ersätta de nio separata byggnaderna som vuxit sedan 1974. Det handlar om vad som kallas ett intergrerat Robotics Campus på 82000 kvadratmeter, som ska ersätta befintliga anläggningar och samla tillverkning, forskning, utveckling, kundupplevelser och utbildningsverksamhet under samma tak. Campuset ska invigas 2026 och öka produktionskapaciteten med 50 procent. Syftet är att förbättra ABB:s förmåga att möta den växande efterfrågan på flexibla automations- och robotiklösningar nära sina europeiska kunder.
Nybyggnad av reningsverk i Västerås
Planer finns att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Västerås. Placering oklar.
Nybyggnad av vårdbyggnad i Västerås
Vårdbyggnad för främst strålbehandling och diagnostik.
Utveckling av stadsdel med bl.a. anläggning för resande i Västerås
Utvecklingen av stadsdelen kommer att pågå till år 2050. Kommer att bli flera projekt/byggherrar samt etappindelning. Totalt 7000 bostäder och 15 000 arbetsplatser.
Nybyggnad av bostäder, kontor och skola m.m i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 875 lägenheter, 2 förskolor med 10 avdelningar, centrum verksamheter och kontor. Regattan 46 & Kryssen 3 Fyra områden: "Kv. Terrasserna", "Kv. Parkstråket", "Kv. Ekarna" och "Kv. Tallarna".
Spår, räls och växelbyte mellan Ålsäng-Jädersbruk, Tillberga-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck
Slopning av plankorsning vid Ytterbergsvägen. Bandel 348, 349, 350, 351, 450. Byte av växlar i Västerås Västra, Köping, Ålsäng och Strömsholm. Mötesspåret i Strömsholm ska förlängas ca 15 meter. Ca 100 km järnväg totalt. Trimningsåtgärder längs väg 230 mellan Alberga-Skogstorp ingår.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås
Avser nybyggnad av kontor samt ett parkeringshus med plats för ca 600 bilar. Kan komma att etapp indelas i 3-4 etapper.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Västerås, Etapp 2
Nybyggnad av ca 200 st lägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Nybyggnad av ca 300 bostäder.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Västerås. Etapp 1
Nybyggnad av ca 200 st lägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Västerås
Nybyggnad av ca 800 st lägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av solcellspark, Arboga
Solcellspark på ca 100 hektar mark.
Nybyggnad av stadsdel i Västerås
Avser utveckling av kvarteren mellan Västerås nya resecentrum och Öster Mälarstrand, Steam hotell. Gäller bland annat fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 1:207, Gasklockan 12 samt Marinan. Över 150 000 kvm mark.
Spårbyte samt byte av växlar sträckan Sala-Avesta Krylbo
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår. Utbyte av kontaktledningar och hjälpkraft.
Nybyggnad av polisstation och häkte i Västerås
Avser nybyggnation av lokaler till kriminalvården.
Nybyggnad av resecentrum i Västerås Etapp 1 Fas 2b
Avser Fas 2b – Sigurdspassagen” med tillhörande allmän platsmark.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Nytt huvudkontor på Finnslätten Västerås Effekten 2 & 3
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12,5 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg. Mittseparering, bulleråtgärder. Även en ny gc-bana ingår, 13,5 km lång.
Nybyggnad av flerbostadshus, centrala Arboga
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 240 lägenheter i centrala Arboga.
Rvining och tillbyggnad av kongresscenter i Västerås
Påbyggnad med två våningar på sydöstra delen av Forum huset som gradvis trappas upp till tio våningar mot hörnet Munkgatan/Kopparbergsvägen
Nybyggnad av busstorg i Västerås Etapp 1 Fas 2a
Fas 2a avser Bussterminal, busstorg och tillfällig bro.
Nybyggnad av bostäder och hotell i Västerås
Inom kvarteret som ska växa fram ryms olika boendeformer som är anpassade för såväl kortare och längre tidsperioder. Det rör sig bl.a. om hotell, coliving och lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, kontor m.m. i Ullvi, Köping
Detaljplanen innebär att det kan byggas verksamheter med en ny väg som går mellan Ullvileden och Ängebyleden. I norra delen av området finns möjlighet till handel och centrumverksamheter intill ett nytt äldreboende och plats reserveras för framtida ny skola. I öster av området kan det byggas bostäder, främst flerfamiljshus och radhus Exploateringen: 1167749
Nybyggnad av krematorium och upprustning av kapell i Västerås
Ett nytt krematorium med biogasdrift ska byggas och en omfattande förnyelse och upprustning av Hovdestalund kyrkogård.
Nybyggnad av lager/logistikbyggnad i Västerås
Nybyggnad av logistik/lager ca 14-25 000 kvm.
Anpassning/ombyggnad av kontor mm i Arboga
Avser anpassning av byggnaden Tornet i Arboga med nya kontor och ytor för verksamheten vid Arboga Garnison. Byggnaden som omfattar 23 000 kvm ska genomgå en totalrenovering då dess tekniska livslängd passerat. Renoveringen innefattar byte av installationer, ytskikt, fönster, dörrar, tak mm. Utöver ombyggnation av befintlig byggnad så tillkommer även rivning av befintliga förrådsbyggnader, nybyggnation av förrådsbyggnad, reservkraftbyggnad, ny vaktbyggnad, skärmtak, nya transformatorstationer, personalparkering, nya grindar samt stängsel runt området, kassuner samt utvändiga markarbeten.
Nybyggnad av stadsdel i Västerås
I denna del kommer det att byggas bostäder, kontor och järnvägspassage mm
Nybyggnad av skola och idrottshall i Västerås
Planen är att skolan ska ersätta Norra Vallby- och Vallbyskolan. Detaljplanen möjliggör också för en ny skola i tre våningar, samt en idrottshall i anslutning till skolan. För denna användning medger planen en bruttoarea på 10 000 m2.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerås
Ca 200 bostäder och en förskola med 6 avdelningar.
Rivning och nybyggnation av skola i Hallstahammar
Avser nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av högstadieskola i Västerås
Ny skolbyggnad på 3900 kvm BTA i den södra delen av planområdet som tillsammans med den befintliga byggnaden, Bryggargården (1945 kvm BTA), kommer tillhöra skolans verksamhet. Mellan den nya skolbyggnaden och Bryggargården planeras skolgård med tillhörande halvstor idrottshall i. Herta 6 och Herta 7 samt del av Västerås 1:201
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av flerbostadshus på Viksäng i Västerås.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Kungsör-Kolsva
Ca 10 km, bredd 13 m. Mötesfri landsväg 1+2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns för ca 400-450 bostäder i Fredriksdal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätra, Västerås etapp 1 lott 3
Denna markanvisning vänder sig direkt till arkitektkontor och omfattar ”Lott 3”, ett bostadskvarter omfattande en byggrätt för flerbostadshus om maximalt 7 200 kvadratmeter BTA samt byggrätter för rad- kedje- eller parhus. Markanvisningen riktar sig till arkitektkontor för att sätta extra fokus på utformning och gestaltning, vilket kommer att utgöra utvärderingskriterierna. Givetvis behöver samarbetspartners knytas till projektet men arkitektkontoret kommer att vara den part som håller ihop projektet från start till mål och den som staden tecknar markanvisningsavtal med.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer för bostäder på Fridnäs gamla tennisbanor.
Ny stadsdel i Sätra, Västerås etapp 1 lott 2B
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns för ca 400-450 bostäder i Fredriksdal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätra, Västerås etapp 1 lott 2A
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av skola i Västerås
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 1 eller 2 år.
Nybyggnad av verkstad och godsterminal i Tillberga, Västerås
Området är 91,5 ha. Möjliggöra för: en underhållsverkstad, en intermodal slussterminal där gods sömlöst kan flyttas mellan lastbil och tåg, samt en slutmonteringshall med järnvägsanslutning för grönt gods. Även en solcellspark på området för att tillhandahålla grön infrastruktur till verksamheten.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Totalt ca 400 st bostäder i småhus, radhus, parhus och stadsvillor på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Projektet kommer att handlas upp tillsammans med BRF Pilträdet (1486823).
Nybyggnad av bostäder och förskola i Kvicksund, Västerås
En ny detaljplan för del av Nyckelön i Kvicksund. Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder och förskola med fyra avdelningar. Den nya bebyggelsen ska vara i en skala och utformning som är anpassad till den befintliga bebyggelsen på Nyckelön. Planområdet ligger öst om riksväg 56 på Nyckelön i nordöstra delen av Kvicksund. Det ligger i anslutning till befintlig bebyggelse som till största delen består av lägre småhus. I dagsläget består planområdet av kuperad skogsmark med genomfartsväg som binder samman två bostadsområden. –Förslaget följer den utvecklingsplan som har tagits fram gemensamt mellan kommunerna Västerås och Eskilstuna. Vi har gjort en gemensam plan eftersom tätorten Kvicksund ligger i båda kommunerna. Den här detaljplanen gäller ny bebyggelse på Västeråssidan och innehåller bland annat bostäder som kommer att öka underlaget för till exempel affärer och skola, som i huvudsak finns på Eskilstunasidan,
Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Västerås
Projektet kommer att handlas upp tillsammans med BRF Piltornet (1080805)
Nybyggnad av bostäder och utveckling av lasarett i Sala
Detaljplanen är att möjliggöra nya användningar såsom kontor, vård, skola, och bostäder i den befintliga lasarettsbyggnaden genom till- och påbyggnad. Syftet med planen är också att möjliggöra för nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Dingtuna
Hyresbostäder och preliminärt LSS
Nybyggnad av bostäder och förskola i Forsby
Omfattar fastigheterna Forsby 1:3 och Skultuna-Gillberga 1:2 och gör det möjligt att bygga cirka 100 bostäder och en förskola. Bebyggelsen i Forsby består huvudsakligen av fristående enbostadshus på större tomter, med möjlighet till parhus och radhus på mindre tomter i södra delen av planområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Pettersberg, Västerås
Nybyggnad av 60 hyreslägenheter samt 2 kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Lägenheterna ska byggs med noggrant utvalda material och låg energiförbrukning.
Nybyggnad av brandstation i Köping
Avser nybyggnad av brandstation i Köping.
Nybyggnad av grundskola i Surahammar
Storlek: ca 5000 kvm för 450 elever samt lärare, pedagoger etc. Skolverksamhet i två plan, ca 2500 kvm per plan Ca 16-18 st ordinarie klassrum med tillhörande grupprum, gärna med fönster till klassrum Varje Klassrum ska rymma 28 elever 2 st slöjdsalar, 1 st träslöjdsal och 1 st syslöjdsal 1 st musiksal 2 st NO-sal Elevstudio för elever med speciella behov Skolbibliotek 2-4 arbetsrum för lärare , beroende på utformning av klassrum på plan 1 och 2, för totalt ca 40 pedagoger 2 st speciallärarrum 1 st rum för kurator 1 st rum för skolsköterska 1 st rum för rektor 1 st reception, för administratör Mottagningskök som är förberett för tillagningskök Matsal för 200 elever
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 10
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm.
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 525 elever samt särskola på ca 60 st elever som skall byggas ihop med äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 9
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Västerås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med ca 84 lägenheter samt en förskola med 78 platser.
Nybyggnad av bostäder mm i Västerås
Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72
Nybyggnad av hyresrätter Oxbackens centrum, Västerås
De blivande bostäderna i Oxbacken kommer ha solceller på taken och fasader i trä, tegel och puts, som kommer harmonisera väl med nuvarande bebyggelse i området.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Västerås
Två flerbostadshus intill det befintliga bostadshuset som finns på platsen idag. Totalt innefattar det ca 45 nya lägenheter och ett parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av trygghetsboende i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett trygghetsboende. Kommer att handlas upp tillsammans med Karlslund hus F (1655588)
Anläggande av gator och VA-ledningar i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 3
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 4
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 5
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av trygghetsboende i Västerås
Nybyggnad av ett trygghetsboende. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Karlslund hus G (1657030)
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 80 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage på suterrängplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).