Alla planerade byggprojekt i Hallstahammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Hallstahammar
Projektet avsåg tidigare ombyggnation av Ädelstenen äldreboende, det är nu beslutat om en nybyggnad på annan placering istället. Lokaliseringsutredningen pekade ut Herrevadsvägen i Kolbäck som ett av de bästa alternativen. För att det ska vara möjligt att bygga ett nytt särskilt boende på platsen krävs det att marken prövas genom detaljplaneläggning
Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
Planer att möjliggöra bostadsbebyggelse vid rondellen mellan Sörkvarnsvägen och Västeråsvägen.
Ombyggnas av flerbostadhus i Hallstahammar
Avser ombyggnad av ett flerbostadshus med 7 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
Planuppdrag för att pröva lämplighet för bostäder i form av flerbostadshus samt kedjehus och radhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för flerbostadshus med eventuella centrumfunktioner i bottenplan samt tillhörande friytor och gator.
Nybyggnation av skola i Hallstahammar
Avser nybyggnad av grundskola.
Nya bostäder i Hallstahammar
Planer finns på nybyggnad av ca 50 bostäder.
Nya bostäder i Hallstahammar, etapp 2
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus samt radhus.
Ny förskola samt nya bostäder i Hallstahammar, etapp 1
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder samt förskola.
Nya bostäder i Hallstahammar, etapp 3
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus samt radhus utmed Kyrkbygatan.
Nya bostäder i Hallstahammar, etapp 4
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus samt radhus utmed Kyrkbygatan.
Nybyggnad av brandstation i Köping
Avser nybyggnad av brandstation i Köping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nybyggnad av ca 25-30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Hallstahammar
Planer finns att bygga en ny idrottshall vid Nibbleskolan.
Utbyte av signalställverk vid Hallstahammar-Ängelsberg
Ställverk 85, utbyte utdelssystem.
Nybyggnad av småhus i Hallstahammars kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för småhusbebyggelse.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hallstahammars kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av ridbana i Strömsholm
Avser anläggande av en utomhusridbana som kommer vara 100x60 m.
Nybyggnad av industrihus Eriksberg Hallstahammar
9 hektar mark återstår att markanvisa.
Nybyggnad av resecentrum i Hallstahammar
Planer för 4 busshållplatser med väderskydd, Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett, Cirka 200 cykelparkeringar, Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar, Cykelväg, gångstråk och torgyta, Träd och buskar, Belysning, bänkar, papperskorgar.
Ny bostadsbebyggelse & utveckling av verksamheter, kontor, sällanköpshandel i Hallstahammar
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för utveckling av mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel samt bostäder.
Nybyggnad av parhus i Hallstammar
11 parhus med 22 lägenheter
Nybyggnad av GC-väg i Hallstahammar
Sanering behöver göras på delar av området, utredningar pågår, se projektnummer:1483725.
Renovering/byte av balkonger vid flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering/byte av balkonger på flerbostadshus.
Renovering av putsfasad och balkonger på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering av balkonger och putsfasad på flerbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Sanering av mark i Hallstahammars kommun
Avser sanering inför anläggande av bussgata vid Knektbacken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av takpannor samt renovering av putsfasad.
Underhåll av bro i Strömsholm
Ommålning, utbyte slitplank och slipers.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av laddstolpar för elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser tilläggsisolering av vindar samt lite snickeriarbeten i flerbostadshus.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Installation av laddstolpar till elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av entrédörrar (10st) samt byte av portlås.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar samt motorvärmare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).