Alla planerade byggprojekt i Hallstahammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Hallstahammar
Projektet avsåg tidigare ombyggnation av Ädelstenen äldreboende, det är nu beslutat om en nybyggnad på annan placering istället. Lokaliseringsutredningen pekade ut Herrevadsvägen i Kolbäck som ett av de bästa alternativen. För att det ska vara möjligt att bygga ett nytt särskilt boende på platsen krävs det att marken prövas genom detaljplaneläggning
Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
Planer att möjliggöra bostadsbebyggelse vid rondellen mellan Sörkvarnsvägen och Västeråsvägen.
Nya bostäder i Hallstahammar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för flerbostadshus med eventuella centrumfunktioner i bottenplan samt tillhörande friytor och gator.
Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
Planuppdrag för att pröva lämplighet för bostäder i form av flerbostadshus samt kedjehus och radhus
Ny förskola samt nya bostäder i Hallstahammar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder samt förskola.
Nya bostäder i Hallstahammar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus samt radhus.
Nya bostäder i Hallstahammar
Planer finns på nybyggnad av ca 50 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av pulverfabrik i Hallstahammar
Den nya pulverfabriken beräknas bli en ca 110 m bred och 185 m lång rektan- gulär byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nybyggnad av ca 25-30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av småhus i Hallstahammars kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för småhusbebyggelse.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hallstahammars kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av pumptrack, Hallstahammar
Planer finns på nybyggnad av pumptrack.
Nybyggnad av resecentrum i Hallstahammar
Planer för 4 busshållplatser med väderskydd, Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett, Cirka 200 cykelparkeringar, Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar, Cykelväg, gångstråk och torgyta, Träd och buskar, Belysning, bänkar, papperskorgar.
Nybyggnad av GC-väg i Hallstahammar
Sanering behöver göras på delar av området, utredningar pågår, se projektnummer:1483725.
Byte av tak på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Nya balkonger på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nya balkonger på flerbostadshus.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Sanering av mark i Hallstahammars kommun
Avser sanering inför anläggande av bussgata vid Knektbacken.
Ny gång- och cykelväg över E18 i Hallstahammar
20 meter tunnel under den nya av- och påfarten norr om E18 (från Västerås) och en 70 meter lång stålbro över motorvägen. Två busshållplatser vid Lyckhem. Hallstahammars kommun är medfinansiärer.
Installation av laddstolpar för elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Anläggande av bussgata i Hallstahammars kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra anläggande av bussgata mellan Knektbacken och Brinkvägen.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar till elbilar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.