Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Pilothall Bioraffenaderi i Örnsköldsvik
Aktuell upphandling syftar till att tillhandahålla en byggnad (pilothall) för det utökade antalet testbäddar vid RISE verksamhet i Örnsköldsvik. Byggnaden kommer preliminärt att omfatta c:a 3 800 m2 BTA, och innehålla kontor, testhallar och utrymmen för forskningsverksamhet.
Nybyggnad av eMetanol-anläggning i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av eMetanol-anläggning. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeverket. Den totala investeringen beräknas ligga på 1,5 miljard kronor.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser nybyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av bioreningsanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri, bioreningsanläggning för processavloppsvatten.
Nybyggnad av verkstad/lager i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad/lager.
Nybyggnad av magasin i Örnsköldsvik
Nybyggnad av magasin och flytt av tält, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av industrihus i Gålnäs i Örnsköldsvik
Det finns ca 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet.
Nybyggnad av industrihus i Bjästa i Örnsköldsvik
Sammanlagt finns ca 10 hektar ledig industrimark inom området.
Nybyggnad av industrihus i Husum i Örnsköldsvik
Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri. Det finns ca 1,5 hektar ledig industrimark på området.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, loket 2 och 3.
Nybyggnad av industriområde i Örnsköldsvik
I anslutning till bangårdsområdet finns cirka 2 hektar ledig mark reserverad för verksamhet kopplat till logistikverksamhet.
Nybyggnad av industriradhus i Timrå
Avser nybyggnad av industriradhus.
Nybyggnad av biltvätt i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av två byggnader för biltvätt.
Nybyggnad av industri i Sundsvall
Inom det planlagda området finns cirka 6 430 m2 ledig industrimark. Västlands industriområde ligger vid Galaxvägen i Västland, cirka 9 km norr om Sundsvall.
Nybyggnad av småindustri i Matfors
Område 1 cirka 8 900 kvadratmeter ledig mark för småindustriändamål. OBS! Varav område om cirka 3 220 kvadratmeter upplåtet för kommunal snötippsverksamhet.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 14. ca 18 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 18. ca 17 600 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 19. ca 34 500 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2 cirka 18 300 m2 ledig industrimark. OBS! varav område om ca 7500 kvm tillfälligt nyttjanderättsområde i järnvägsplan åt Trafikverket.
Nybyggnad av småindustri i Matfors
Område 2 cirka 7 500 kvadratmeter ledig mark för småindustriändamål.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3 ca 4 700 m2 ledig industrimark. OBS! hela området tillfälligt nyttjanderättsområde i järnvägsplan åt Trafikverket
Nybyggnad av småindustri i Ljustadalen
Område 3 cirka 10 900 m2 ledig mark för allmänt- och industriändamål, benämning i detaljplan: Ajm
Nybyggnad av småindustri och kontor i Ljustadalen
Område 4 ca 7 800 m2 ledig mark för småindustri-, hantverk- och kontorsändamål.
Nybyggnad av småindustri i Kovland
Område om cirka 5 000 m2 ledig mark för småindustriändamål. Kovlands industriområde ligger cirka 13 km nordväst om Sundsvalls centrum, intill riksväg 86 och avgränsas i norr av väg 320 mot Holm.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Härnösand
Befintligt reningsverk ska byggas om för att uppnå anläggningens nya miljötillstånd. Det innebär i korta drag att befintliga luftningsbassänger byggs om med ett biosteg kallat MBBR (Moving Bed Biofilm Reactors). Tillbyggnaden ska förutom de gamla luftningsbassängerna inrymma den första kemiska fällningssteget med efterföljande trumfilter samt en ev. pumpstation.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Nybyggnad för verksamhet och handel i Örnsköldsvik
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter och handel. Inom fastigheten har det funnits verksamhet inom bilservice.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus/lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, själevads-dal 1:41.
Tillbyggnad av industrihall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Nybyggnad av industribyggnad i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med kyllager och vädertätningar.
Nybyggnad av lager i Kramfors
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av anläggning för gas- och värmedistribution i Härnösand
En ny anläggning för gas- och värmedistribution
Rivning av fastigheter i Ljungaverk och Alby
Avser rivning av en fastighet i Ljungaverk (1 objekt) samt tre fastigheter i Alby (4 objekt). Komplett rivning av samtliga byggnader på fastigheterna Ovansjö 1:122, 1:307, 1:382 och Västerhångsta 35:2.
Ombyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av slakteri mm i Kramfors
Ombyggnad av slakteri och tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av bageri i Sundsvall
Anmälan för ändring i brandskydd och ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skoindustri i Kramfors
Nybyggnation skofabrik, lager, förråd, kontor och fabriksbutik.
Ombyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av industribyggnad med lager och kontor.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nybyggnad av sprinklertank vid pilothall, hörnett 52:1.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, husum 2:132.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, ny utvändig trapp, dörr och vindfång, högland 8:26.
Tillbyggnad av kallförråd i Kramfors
Tillbyggnad av komplementbyggnad med kallförråd/vagnslider.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Uppföra tält på industriområde, svartby 2:289.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sundsvall
Bygglov för upplag (återvinningsstation) samt nybyggnad av plank.
Fasadändring på industribyggnad
Bygglov/startbesked - fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov/startbesked - nybyggnad av hus för mulltoalett.
Ombyggnad av förråd i Kramfors
Byte av rastplatsbyggnad till likvärdig.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av en sandficka.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sandficka.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av trädäck med väggar.
Nybyggnad av växthus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härnösand
Bygglov - återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för anläggande av återvinningsstation (avfallsmoloker) samt uppförande av stödmurar inkl. markåtgärder.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för avfallsanläggning.
Tillbyggnad av entresol i industrihus i Sundsvall
Avser tillbyggnad av entresol i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lastkaj i Kramfors
Fasadändring - tak över lastkaj.
Ändring av ventilation i vattenverk i Kramfors
Avser ändring av ventilation.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av komplementbyggnad, själevads-prästbord 1:56.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad - förråd.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad - lusthus.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd och omklädningsrum, kroksta 1:11.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, bredånger 1:3.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, mo 35:1.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av ligghall.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, hörnett 1:198.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningsstation, hörnett 29:1.
Nybyggnad av lager i Kramfors
Nybyggnad av öppen lagerbyggnad.
Rivning av sophus i Sundsvall
Rivning av miljöhus.
Rivning av skorsten i Sundsvall
Rivning av skorsten och kolficka.
Tillbyggnad av skärmtak på flerbostadshus i Sollefteå
Avser tillbyggnad av tre skärmtak vid entréer.
Hyresgästanpassning av industrilokal i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av industrilokal.
Nybyggnad av skärmtak i Sollefteå
Nybyggnad av skärmtak vid grillplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.