Alla aktuella bostadsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor, marina m m i Karlskrona
Ny stadsdel planeras med bostäder, kontors- och handelslokaler, skolor, trädgårdsanläggningar med mera. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Planer för ny stadsdel i Sölvesborg. Sölvesborgshem planerar bostäder i fem till sju våningsplan. Detaljplanen är lagakraftvunnen.
Exploatering för bostäder, trafik, m.m i Ronneby
Planer finns för exploatering för bostäder, flerbostadshus, trafik, kollektivtrafik på vatten m.m. i Ronneby.
Nybyggnad av bostäder i Mölletorp Karlskrona
Avser ca 300 bostäder i varierande bostadsformer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 187 lägenheter i 4 huskroppar samt gemensamhetslokaler och garage. Projektet kommer att byggas i 4 etapper med 2 hus i en etapp, 1 hus i en etapp, 1 hus i en etapp samt 1 gemensamhetslokal och garage i en etapp. Samma totalentreprenör för alla etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, omvårdnadsboende och p-hus i Karlskrona
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 platser i omvårdnadsboende och ett p-hus med ca 280 platser. Saneringsarbeten ska utföras. Saneringen finns på : 1591881
Nybyggnad av flerbostadshus, på Saltö.
Projektet omfattar 15-20 huskroppar samt 220 lägenheter, 5 kvarter
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att vidareutveckla och komplettera Nättraby centrum med ny struktur och bebyggelse. Med planläggningen prövas möjligheten för bostäder, centrum, vård, besöksanläggning, parkering och skola. Detaljplanen möjliggör för en varierad bebyggelse mellan 3 - 5 våningar med möjlighet till verksamheter i bottenplan och bostäder ovanpå.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 2
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. E Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Mölletorp Karlskrona
Avser ca 300 bostäder i varierande bostadsformer så som villor och flerbostadshus. Kommunen äger denna del av markområdet.
Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark.
Nybyggnad av studentbostäder i Gräsvik, Karlskrona
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra fem flerbostadshus i fyra till sex våningar samt även möjliggöra för kontor och centrumändamål. Planområdet föreslås utvecklas med nya studentbostäder som innebär att den befintliga bebyggelsen rivs och ersätts med fem nya byggnadsvolymer. Inom området föreslås en stadsmässig och varierad bebyggelse i fyra till sex våningar med möjlighet till inredd vind för en del av byggnaderna.
Totalrenovering av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser fortsatt totalrenovering av 121 lägenheter i 6 huskroppar, med bla byte av tak, fasader, balkonger, fönster, stambyte, elsanering, kök- och badrumsrenovering, yttre markarbeten mm.
Nybyggnation av flerfamiljsbostäder på Pantarholmen, Karlskrona
Avser rivning av befintligt parkeringsgarage samt nybyggnad av flerbostadshus på Barken 1 i Karlskrona omfattande totalt 75 lägenheter, varav 25 är studentlägenheter samt rivning av garage och nybyggnad av parkeringsgarage i två plan.
Nybyggnad av badhus på Saltö.
Projektet omfattar nybyggnad av badhus på Saltö i Karlskrona.
Nybyggnad av bostäder i Sölversborgs kommun
Planer finns för nybyggnad av 80-tals nya bostäder, en skola samt en förskola och/eller fritidshem med tillhörande skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus på Saltö
Första delen består av 80 lägenheter i en huskropp.
Nybyggnad av äldreboende i Olofström
Avser nybyggnad av äldreboende med 6 avd, ca 7000 kvm totalt.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Ca 40 bostadsrätter. Ett flerfamiljshus med 20 lägenheter och 20 st friliggande radhus/atriumhus. Radhusen i ett plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Planer finns för nybyggnation av flerbostadshus med 7 våningshus.
Nybyggnad av trygghetsboende i centrala Ronneby
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av radhus i Karlskrona
Nybyggnad av radhus, avser ca 20 - 21 villor
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser nybyggnad av höghus i trä i stadsdelen Espedalen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Trossö i Karlskrona
Planer i tidigt skede, nybyggnation av flerbostadshus på Trossö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Nybyggnad av flerbostadshus med fem våningar och 18 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborgs kommun
Planer finns för nybyggnad av bostäder i form av rad/parhus eller mindre flerbostadshus i 2-3 våningar.
Nybyggnad av bostäder och skola i Sölvesborgs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Avser nybyggnad av flerbostadshus, ett vinkelhus med 16 lägenheter, 2 våningar.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av bostäder i Blekinge län
Söker tomter i Karlskrona samt kringliggande kommuner. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av bostadsbebyggelse, kontor och vårdverksamhet, i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus, kontor samt vårdverksamhet i Karlshamn, ca 500 meter öster om Stortorget i Karlshamn, vid polishuset.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende Elarbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem. Möjlighet till förläning 1+1
Förtätning av bostäder i Ronneby
Syftet med detaljplanen är att för möjliggöra en förtätning med nya bostäder i kvarteret Gertrud i ett centralt och kollektivtrafiknära läge samtidigt som den befintliga kvartersstrukturen kan fullföljas.
Nybyggnad av parhus i Hasslö
Hyresrätter. Tanken är att bygga prefab. Avvaktar finansiering.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gräsvik i Karlskrona
Planer i tidigt skede. Omfattar nybyggnad av flerbostadshus, parkering i källare och under gård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Nybyggnad av fem flerbostadshus, parkeringsplatser och undercentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för renovering av badrum i lägenheter. Oklart med antal badrum.
Ombyggnad av gruppbostad i Karlskrona
Avser ombyggnad av gruppboende (elineberg).
Nybyggnad av radhus i Karlskrona
Avser nybyggnad av 4 stycken radhus.
Renovering av lägenheter Minervavägen, Karlskrona
Avser renovering av 40 studentlägenheter. Tidplanen kommer pågå under 3 år., dessa 40 lägenheter kommer delas in i etapper ca 12-16 lägenheter per år och sedan i deletapper om 2-4 lägenheter per gång..
Nybyggnad av grupphus i Karlshamn
Nybyggnad av 4 enbostadshus med komplementbyggnad och garage, Vettekulla 1:216,1:215,1:226.
Nybyggnad av bostäder i Hörvik, Sölvesborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nyb av enbostadshus och/eller markbostad i Olofström
Planer finns för nybyggnad a enbostadshus eller evt markbostäder i Olofström.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Omfattar nybyggnad av två lägenheter på 5 RoK med en Boyta av 104 m2. Befintlig fastighet har sedan tidigare en byggnad med fyra lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet avser ombyggnation av fem tidigare affärslokaler till bostäder i projektet ingår även rivning såsom nybyggnation.
Återuppbyggnad i flerbostadshus i Ronneby
Avser återuppbyggnad av 3 st lägenheter där det innan var 5 st på befintligt betongbjälklag. Arbetet omfattar bl.a byte av tak på befintlig byggnadsdel samt renovering av källare.
Ombyggnad till marklägenheter i Asarum, Karlshamn
Avser ombyggnad av fd vårdmottagning till 3 st marklägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fönsterbyte i flerbostadshus.
Ramavtal avseende målningsarbeten i Ronneby
Avser målningsarbeten och omfattar planerade och löpande underhållsåtgärder, reparationer, mindre om- och tillbyggnader samt anpassningar. Avtalstid: 2021-07-01 - 2024-06-30 Option: 2024-07-01 - 2025-06-30
Ramavtal avseende ventilationsarbeten i Ronneby
Avser ventilationsservice, planerade och löpande underhållsåtgärder, reparationer, mindre om- och tillbyggnader samt anpassningar. Avtalstid: 2021-07-01 - 2024-06-30 Option: 2024-07-01 - 2025-06-30
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av balkonger av flerbostadshus. Omfattning är oklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Ändrad användning och ombyggnad från kontor/verksamhet till 6 st. lägenheter.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för El-arbeten; distributionselektriker/elmontör. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet avser byte av fönster samt fönsterpartier (rivning och deponi av befintliga, leverans och montage av nya, invändig listning) samt erforderliga plåtarbeten på flerbostadshus.
Takrenovering på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet avser takrenovering samt erforderliga plåtarbeten på tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av nya hissar, ombyggnad i tvättstuga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för yttre ändring av byggnad, lägenheter och galleria.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för yttre ändring av byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Nybyggnad av flerbostadshus (x st lgh) samt carport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Anmälan om installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för utvändigt underhåll som avser en takomläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inglasning av uteplats.
Tillbyggnad av fritidshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av gäststuga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för byte av entrépartier.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Jämjö 6:15,6:16.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Karlskrona
Anmälan om rivning av enbostadshus samt garage/förråd.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Ronneby
Anmälan om ändring i brandskydd i äldreboende.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Karlshamn
Anmälan takkupa/or enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Ronneby
Anmälan inredande av ytterligare bostad (9.4) enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av fönster och entrédörrar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.