Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 55 mellan Örsundsbro-Kvarnbolund
Ca 15,7 km lång sträcka. Ombyggnad till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med målhastighet 100 km/h. En ny gång- och cykelväg byggs längs hela sträckan, delvis på den gamla järnvägsbanken. Det planeras också för fyra planskilda passager för gående och cyklister. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, nya pendlarparkeringar.
Nybyggnad av vattenverk i Uppsala
Uppsalas tredje vattenverk för framtida behov planeras mellan norr Uppsala och Lövstalöt. Det beräknas vara i drift runt 2050.
Byte av spår och kontaktledningar längs järnväg sträckan Uppsala Norra-Sala
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår och kontaktledningar.
Rivning & nybyggnad av flerbostadshus på Svartbäcken, Uppsala
Rivning av 4 bostadshus, nybyggnad av ca 130 hyreslgh i 6 huskroppar, 4-5 våningar.
Om- och nybyggnad av skola i Uppsala
Om- och nybyggnad, utökning till totalt 700 elevplatser.
Ombyggnad av studentlägenhet i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från restaurang och kårhusbyggnad till studentbostäder.
Anpassning av järnväg för nya tåg mellan Uppsala-Gävle
Stationsanpassning, plant insteg mellan perrong och tåg samt förlängning av perronger. Kommer att utföras i 3 etapper (A, B och C).
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Idag äger Uppsala kommun hospitalsbyggnaden och den omgivande historiska parkmiljön. Genom en försäljning vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärden och natursköna läge. Visionen är en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnation av hus 65 till förskola. Förskolan planeras ha 8 st avdelningar för 144 barn. Produktionskök. Markarbeten och lekutrustning på gård ingår.
Utbyggnad av krematorium i Uppsala
Upprustning och tillbyggnad av krematorium.
Tillbyggnad av kontor och handel i Uppsala
Möjliggöra ytterligare ytor för kontor och handel genom en tillbyggnad till pantbankshuset.
ROT-åtgärder på byggnader vid Uppsala Garnison samt Marma Läger
Avser att ta fram förfrågningsunderlag för att kunna upphandla ROT av fyra byggnader på utförandeentreprenad. Två av byggnaderna är belägna på Uppsala garnison och de andra två på Marma läger utanför Älvkarleby. Flera byggnader vilka är statliga byggnadsminnen omfattas. Upphandlingens delområden är: 1. Generalkonsult projektering exkl projekteringsledning (A, K, El, VVS, Mark, Styr,) 2. Projekteringsledare/byggledare för projektering och byggnationsskedet samt 3. KA inklusive under projekteringsskedet.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 1
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Ombyggnad av skola mm i Uppsala, Etapp 2
Totalt ska Fredrike Bremeskolan ha en elevkapacitiet på ca 540 elever och nu planeras en nybyggnad för 180 elever samt en ombyggnad av gamla skolan för 360 elever. I nybyggnationen ingår även ny gymnastiksal, tillagningskök och matsal. I andra etappen ska ombyggnationen göras.
Ombyggnad av lägenheter i Uppsala etapp 1
Ombyggnad av Q märkta fastigheter som är belägna mitt emellan Linnéträdgården och Fyrisån.
Integrerat brounderhåll i Uppsala län
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll, MHU, Trafikskador. IB paket 2025-2028.
Inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region Mellersta
Huvudinspektion och särskild inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region Mellersta - Uppsala, Södermanland, Västmanlands, Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborgs län (ev Östergötlands län).
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 2 mfl
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Upprustning av flerbostadshus i Uppsala
* Takarbeten, tilläggsisolering * Fasadarbeten, puts * Fönsterbyte * Stamrenovering i källare mm * Elrenovering * Dränering och tilläggsisolering av källare * Radonåtgärder * Ev påbyggnad av 1 extra våning för flera lägenheter
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Rivning av vårdcentral i Flogsta
Rivning av vårdcentral
Renovering av grundskola i Uppsala
Invändig renovering av grundskola.
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggning, Uppsala
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggningen i Uppsala.
Ny gödselmottagning vid biogasanläggning, Uppsala
Nybyggnad av gödselanläggning vid biogasanläggningen i Uppsala.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 4
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Ny gasuppgradering vid biogasanläggning, Uppsala
Gasuppgradering vid biogasanläggningen i Uppsala.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 3
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Upprustning av torg mm i Uppsala
Arbetet med Green line omfattar fyra delområden: Hamnesplanaden Kungsängstorg Samaritergränd Hamnplan Stråket byggs ut i etapper, i takt med den pågående stadsutvecklingen. Det kommer att finnas bostäder, kontor, affärer och kaféer längs stråket
Värmekonvertering i Rasbo kyrka
Byte av värmesystem, klimatstyrning, elsystem.
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 4
Utbyte av tak, ventilation och styr
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 3
Utbyte av tak, ventilation och styr
Klimatåtgärder i Vaksala kyrka i Uppsala
Ombyggnad av VVS-tekniska system.
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnad till förskola
Hyresvärdsupphandling av vårdcentral i Storvreta
Upphandlingen omfattar en hyresvärdsupphandling med hyresavtal och tillhörande entreprenad- och projekteringsupphandling av vårdlokaler, administrativa lokaler, personalutrymmen, övriga utrymmen, samt tillhörande teknikutrymmen enligt rumsfunktionsprogram (RFP).
Fasadrestaurering på prefektbostaden (muséet) vid Linnéträdgården i Uppsala
Entreprenaden omfattar fasadrestaurering av Prefektbostaden (museet) vid Linnéträdgården. Entreprenadens omfattning: 1. Putslagning och kalkavfärgning Bomputs som bedöms att ej kunna sitta kvar hugges bort. Sprickor upphugges varsamt. 2. Justering av fönster- och dörrsnickerier. Rengöring för målning med linoljefärg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av balkonger och fönster.
Renovering av tak på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tak med tegelpannor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av fasad och fönster.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för omläggning av tegeltak samt installation av solceller på flerbostadshus i Uppsala.
In och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Byte av stuprör. Renovering trapphus och källargångar. Byte termostater element, kontroll radiatorer. Stamspolning. Översyn fönster
Installation av passersystem i flerbostadshus i Uppsala
Avser installation av entrésystem.
Asfaltering av väg vid flerbostadshus i Uppsala
Asfaltering av rundslingan vid flerbostadshus
OVK besiktning i flerbostadshus i Uppsala
OVK besiktning i 24 lägenheter.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av hissar (7st) i flerbostadshus i Uppsala.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för målning av trapphus.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för asfaltering av parkering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).