Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Uppsala län

Enköping (20)
Heby (10)
Håbo (6)
Knivsta (8)
Tierp (6)
Uppsala (101)
Östhammar (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 178 st.

Ombyggnad av väg 288 mellan Gimo-Börstil
Ombyggnad till mötesfri väg, ny väg runt Hökhuvud. Ca 15 km lång sträcka varav ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar. Förbättring av korsningar, ny gc-väg mellan Gimo och Hökhuvud.
Ny/om eller tillbyggnad av centrumfastighet i Enköping
Den befintliga tvåplansgallerian, med en uthyrningsbar area om cirka 7 500 kvm, ska rivas och projektet omfattar en detaljplaneändring och nybyggnation. Den potentiella byggrätten omfattar totalt cirka 26 500 kvm, varav cirka 8 500 kvm handel, cirka 7 500 kvm kontor, cirka 4 000 kvm bostäder samt cirka 6 500 kvm parkering.
Ombyggnad av väg 55 mellan Örsundsbro-Kvarnbolund
Ca 15,7 km lång sträcka. Ombyggnad till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med målhastighet 100 km/h. En ny gång- och cykelväg byggs längs hela sträckan, delvis på den gamla järnvägsbanken. Det planeras också för fyra planskilda passager för gående och cyklister. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, nya pendlarparkeringar.
Nybyggnad av vattenverk i Uppsala
Uppsalas tredje vattenverk för framtida behov planeras mellan norr Uppsala och Lövstalöt. Det beräknas vara i drift runt 2050.
Tillbyggnad av hotell i Knivsta
Tillbyggnad av hotell ca 6-7000 kvm.
Byte av spår och kontaktledningar längs järnväg sträckan Uppsala Norra-Sala
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår och kontaktledningar.
Ombyggnad av väg 55 mellan Enköping-Litslena
Ca 6,5 km lång sträcka. Ombyggnaden startar vid trafikplats Annelund (korsning E18/55) och slutar vid cirkulationsplats Litslena (korsning väg 55/väg 263). Vägen byggs om till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med målhastighet 100 km/h. En ny gång- och cykelväg byggs längs hela sträckan. Vi bygger även en planskild korsning för gående och cyklister i Skolsta.
Rivning & nybyggnad av flerbostadshus på Svartbäcken, Uppsala
Rivning av 4 bostadshus, nybyggnad av ca 130 hyreslgh i 6 huskroppar, 4-5 våningar.
Ombyggnad av studentlägenhet i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från restaurang och kårhusbyggnad till studentbostäder.
Om- och nybyggnad av skola i Uppsala
Om- och nybyggnad, utökning till totalt 700 elevplatser.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Alunda, Östhammar kommun
Alunda Avloppsreningsverk behöver byggas om och utökas för att kunna ta emot mer avloppsvatten från en förväntad befolkningsökning. Ökningen är från 2 000 pe (personekvivalenter) till 3 500 pe. Byggnaden ska byggas ut och processen ska förändras. Befintlig process består idag av förbehandling, biologisk behandling i en aktivslamanläggning (luftningsbassäng och mellansedimentering) och kemisk behandling i flockningsbassänger och slutsedimentering. Ny process ska utföras med grovrening, försedimentering, biobädd och kemisk rening.
Anpassning av järnväg för nya tåg mellan Uppsala-Gävle
Stationsanpassning, plant insteg mellan perrong och tåg samt förlängning av perronger. Kommer att utföras i 3 etapper (A, B och C).
Om- och nybyggnad av Ulmus (fd Studenthuset) vid Campus Ultuna i Uppsala
Om- och tillbyggnad av SLU:s bibliotek, beläget i Ultuna, Uppsala. När ombyggnaden är klar kommer både bibliotek, tentamenslokaler samt kårhus finnas i byggnaden. Idag finns en innergård som ska ersättas med en tillbyggnad, där bokhallen för biblioteket ska placeras. Byggnaden kommer ha en BTA på ca 6 200 kvm fördelat på tre plan. Plan 0 i källaren innehåller installationsutrymmen samt ett bokmagasin och skyddsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Idag äger Uppsala kommun hospitalsbyggnaden och den omgivande historiska parkmiljön. Genom en försäljning vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärden och natursköna läge. Visionen är en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnation av hus 65 till förskola. Förskolan planeras ha 8 st avdelningar för 144 barn. Produktionskök. Markarbeten och lekutrustning på gård ingår.
Utbyggnad av krematorium i Uppsala
Upprustning och tillbyggnad av krematorium.
Tillbyggnad av kontor och handel i Uppsala
Möjliggöra ytterligare ytor för kontor och handel genom en tillbyggnad till pantbankshuset.
Utbyggnad av skola i Alunda
Utbyggnad av skolan.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 1
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
ROT-åtgärder på byggnader vid Uppsala Garnison samt Marma Läger
Avser att ta fram förfrågningsunderlag för att kunna upphandla ROT av fyra byggnader på utförandeentreprenad. Två av byggnaderna är belägna på Uppsala garnison och de andra två på Marma läger utanför Älvkarleby. Flera byggnader vilka är statliga byggnadsminnen omfattas. Upphandlingens delområden är: 1. Generalkonsult projektering exkl projekteringsledning (A, K, El, VVS, Mark, Styr,) 2. Projekteringsledare/byggledare för projektering och byggnationsskedet samt 3. KA inklusive under projekteringsskedet.
Ombyggnad för kulturskolan i Enköping
I ombyggnaden till Kulturhus Joar planeras gång- och cykelvägen mellan byggnaderna ersättas med en glasbyggnad som sammanbinder huskropparna. Efter ombyggnad av den större huskroppen ska denna innehålla lokaler för biograf, kultur- och musikskola, teater, konferens, café och personal. I biblioteksbyggnaden ska arbeten med installationer, larmsystem, sprinkler och passersystem ske.
Ombyggnad av skola mm i Uppsala, Etapp 2
Totalt ska Fredrike Bremeskolan ha en elevkapacitiet på ca 540 elever och nu planeras en nybyggnad för 180 elever samt en ombyggnad av gamla skolan för 360 elever. I nybyggnationen ingår även ny gymnastiksal, tillagningskök och matsal. I andra etappen ska ombyggnationen göras.
Nybyggnad av sorteringsplatta till Hovgårdens avfallsanläggning i Uppsala
Avser anläggning av ny avfallssorteringsplatta om cirka 15 000 kvm, på avfallsanläggningen Hovgården i Uppsala kommun.
Integrerat brounderhåll i Uppsala län
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll, MHU, Trafikskador. IB paket 2025-2028.
Vattenskyddsåtgärder längs E18 i Bålsta
Ca 4,9 km lång motorvägssträcka med 2 körfält i vardera riktningen.
Till- och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Kontaktledningsupprustning mellan Samman-Örbyhus
Byte av äldre stolpar längs uppspåret. Byte av signalställverk i Örbyhus.
Renovering och tillbyggnader av skolor i Gimo, Östhammar
2 skolor i Gimo som behöver renoveras in/utvändigt. Förskolan Rubinen mfl
Ombyggnad till kontorslokal i Enköping
Objektet avser ombyggnation av en tidigare livsmedelsbutik till kontorslokal.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 2 mfl
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Lokalanpassning av kontor i Enköping
Lokalanpassning av kontor.
Upprustning av flerbostadshus i Uppsala
* Takarbeten, tilläggsisolering * Fasadarbeten, puts * Fönsterbyte * Stamrenovering i källare mm * Elrenovering * Dränering och tilläggsisolering av källare * Radonåtgärder * Ev påbyggnad av 1 extra våning för flera lägenheter
Ombyggnad av skola i Håbo kommun
Ev ny, ombyggnad och renovering av Vibyskolan.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Invändig renovering badrum i flerbostadshus.
Inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region Mellersta
Inspektioner av broar och broliknande konstruktioner i region Mellersta 2025-2027, 3 års kontrakt fördelat på 7 brogrupper. Omfattar vägbroar i Uppsala, Södermanland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborgs och Värmlands län.
Upprustning av norra Dragarbrunnsgatan i Uppsala
Uppdraget avser upprustning av gatusträckningen mellan Bangårdsgatan och Sankt Olofsgatan. De angränsande torgen Dragarbrunnstorg och Vårfrutorg ingår i grunduppdraget. Gatusträckan som hanteras i projektet mäter ca 550 m.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Skomakargatan 3 A – B, 5, 7, Skomakargatan 18 B-D, 20 A-H, 22 A, 24 och Källparksgatan 11 A-D, 13 A-E. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Flytt och förnyelse av VA-ledningar i Älvkarleby
Flytta och förnya VA-ledningar längs Kronsågsvägen i Älvkarleby under 2024 och 2025.
Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Anpassningar vid resecentrum i Skutskär
Utbyggnad av parkeringar och bussterminalen.
Rivning av vårdcentral i Flogsta
Rivning av vårdcentral
Renovering av Alundabadet i Östhammar
Alundabadet är ett utomhusbad med 3 st pooler/bassänger. Byggnaden som tillhör Alundabadet är uppförd på 1970-talet. I den del av byggnaden som huvudsakligen berörs av denna ombyggnad och renovering inryms befintlig vattenbehandlingsanläggning och tillbyggnad med kallförråd. Utomhuspoolerna har behov av renovering och utbyte av reningssystem mm, akuta åtgärder kommer att utföras under våren 2024 och resterande del kommer ligga med i totalentreprenaden.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 3
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggning, Uppsala
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggningen i Uppsala.
Ny gasuppgradering vid biogasanläggning, Uppsala
Gasuppgradering vid biogasanläggningen i Uppsala.
Renovering av grundskola i Uppsala
Invändig renovering av grundskola.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 4
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Knivsta
Stambyte i 45 lägenheter
Om- och tillbyggnad av MekS vid Enköpings garnison
FORTV avser upphandla en totalentreprenör för ny-/tillbyggnation av MekS på Enköpings garnison.
Renovering av vattenrening på äventyrsbad i Uppsala
Avser upprustning och renovering av vattenreningsanläggning för äventyrsbadet i Fyrishov.
Upprustning av torg mm i Uppsala
Arbetet med Green line omfattar fyra delområden: Hamnesplanaden Kungsängstorg Samaritergränd Hamnplan Stråket byggs ut i etapper, i takt med den pågående stadsutvecklingen. Det kommer att finnas bostäder, kontor, affärer och kaféer längs stråket
Byte av yttertak mm på flerbostadshus i Uppsala
Byte av yttertak, solceller, vattenavrinning
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Tillbyggnad av hotell i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Installation av FTX-ventilation i kvarterslokaler/tvättstugor i Uppsala, etapp 1
Avser energibesparande åtgärder i kvarterslokaler och tvättstugor genom att installera FTX-ventilation. Omfattar lokaler på Solistvägen, Dirigentvägen samt Flöjtvägen, Gottsunda 44:3 samt Gottsunda 45:1.
Omläggning av tak på Fridegårdsgymnasiet i Bålsta
Arbetet gäller totalomläggning av samtliga takytor i sin helhet, taket är idag i bärande konstruktion och beställare önskar yttre och inre tätskikt, råspont.
Värmekonvertering i Rasbo kyrka
Byte av värmesystem, klimatstyrning, elsystem.
Tillbyggnad av kloster i Alsike
Tillbyggnad för retreat, boende för volontärer, lekutrymmen för flyktingbarn mm. 1 våning + vind. Uppskattad oklar byggstart, finansieringsfrågan är ej löst.
Utbyggnad av församlingshem och parkering i Enköping
Utbyggnad av församlingshem och en parkering.
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 3
Utbyte av tak, ventilation och styr
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 4
Utbyte av tak, ventilation och styr
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).