Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 468 st.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.
Upprustning av tunnelbana; Hässelbygrenen
Ca 10 km lång sträcka. Från Tranebergsbrons västra landfäste till station Hässelby strand. Omfattar 12 stationer och 24 broar.
Renovering av klaffbroar i Stockholm
Liljeholmsbroarna, i dagligt tal Liljeholmsbron, är två parallella klaffbroar mellan Södermalm och Liljeholmen som byggdes år 1928 respektive 1954. Liljeholmsbroarna passerar över Liljeholmsviken mellan Södermalm och Liljeholmen
Drift och underhåll av järnvägsanläggningar och depåer i Stockholms län
Omfattar bandelarna Saltsjöbanan, Roslagsbanan samt pendeltågsdepåer i Bro, Älvsjö och Södertälje. Option ytterligare 1 år.
Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Drift och underhåll av spårvägsanläggningar i Stockholms län
Omfattar Tvärbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan och Spårväg City. Option ytterligare 1 år.
Upprustning av tunnel i Stockholm
Objektet avser att förlänga tunnelns funktion 50 år avseende dess konstruktion och 30 år gällande installation, samt uppfylla de lagkrav som ställs på en tunnel av Klaratunnelns karaktär.
Ombyggnad av galleria och flerbostadshus i Stockholm
Detaljplan för att möjliggöra en omdisponering av sina ytor för centrum och bostad, samt en utökning av byggrätten för bostäder. Planförslaget innebär cirka 400 bostäder i nya byggrätter ovan befintlig galleria. Danmark 2, 4, 5 och 8
Basunderhåll av järnvägsanläggning i Stockholm Syd
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Upprustning och ombyggnad av sim & sporthall i Vällingby, Stockholm
Anläggningen består av fem sammansatta huskroppar. Vällingby sim- och idrottshall är i kraftigt behov av ombyggnad och upprustning. En total ombyggnad behöver utföras för att möta dagens kravställningar. Detta innebär bl.a. att: - Samtliga tekniska system behöver bytas. - Befintliga bassänger och betongkonstruktioner kring dessa är skadade och behöver ersättas med nya konstruktioner. - Omfattande verksamhetsanpassningar - Tillgänglighetssanpassningar - Sanering från miljöfarliga ämnen såsom asbest och PCB. Utredningsarbeten har visat att anläggningen behöver rivas till stomrent för att sedan återuppbyggas. Endast den bärande stomkonstruktionen är tänkt att behållas.
Ombyggnad till hotell, skola, handel och kontor på Kungsholmen, Stockholm etapp 2och 3
Castellum vill bygga hotell, skola, handel och kontor vid sina befintliga kontorsfastigheter Gladan 5, Gladan 6, och Gladan 7 vid Stadshagen på Kungsholmen, Stockholm
På/tillbyggnad av studentlägenheter på Gärdet, Stockholm
På- och tillbyggnad av befintliga byggnader inom fastigheten. Tillbyggnad med prefabricerad betongelement och bef. byggnader byggs på med 3 våningsplan. Bef länkbyggnad rivs till samma marknivå som bef. gård för att möjliggöra spridningsvägar. Bta 30 000 m2. Totalt ca 450 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor och nybyggnad av bostäder på Kungsholmen i Stockholm
Etapp 1B avser: - Utbyggnad av huvudkontoret längs Kellgrensgatan. - Nybyggnad av ca 150-200 bostäder - Nytt torg i korsningen S:t Göransgatan – Kellgrensgatan.
Utveckling av centralstationen i Stockholm
Avser utveckling och förtätning av centralstationsområdet i Stockholm.
Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm, Stockholm
Ökning från 400 till 1200 elever.
Ombyggnad till hotell i Hjorthagen
Ombyggnad av hotell.
Upprustning alt utbyte av bro i Stockholm
Trafikkontoret avser genomföra en tillståndsutredning och projektering för renovering eller utbyte av Vasabron.
Om- till- och nybyggnad av skollokaler i Skärholmen, Stockholm
F-6 skola för 840 elever med möjlighet att ställa om till F-9 för 900 elever. Rivning av hus B, C & D samt nybyggnad av hus H & J. De nya byggnaderna ska projekteras för Miljöbyggnad nivå Silver.
Upprustning av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
- Nya spill-/tappvatten- och värmesystem i hela fastigheten. - Ny elanläggning i hela fastigheten. - Ventilation byggs om från självdrag till frånluftssystem med energiåtervinning. - Belysning i allmänna utrymmen byts ut och uppgraderas med närvarodetektorer och nya armaturer försedda med ljussensorer. - Asbestsaneringar i allmänna utrymmen och kök - Centralisering av dagens utspridda tvättstugor till tre platser. Totalt åtta tvättstugor, varav en obokningsbar spontantvättstuga. - Målning av trapphus, källare och övriga allmänna utrymmen. - Sektionering av källare och träförråd ersätts av gallerförråd. - Nytt digitalt passersystem i hela fastigheten. - Aluminiumportar ersätts med ekportar mer lika originalportarna från byggnadsåret. - Byte av lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar med senaste brand- och säkerhetsklassning. - Sophantering moderniseras, genom att bygga till mobilsopsug för hushållsavfallet. - Hissar moderniseras, genom att en stor del av befintliga hissdelar byts ut. - Renovering av fönster. - Upprustning av gårdshus. - Upprustning av lokaler. - Ytskiktsrenovering i lägenheter. - Nya kök. - Upprustning av badrum.
Upprustning av fastighet i Stockholm
Upprustning av installationer mm
Nybyggnad av skola m.m. i Stora Sköndal, Stockholm
Ingår i Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal. Denna etapp avser etapp 3b - Kyrkbyn. I denna etapp planeras det för renovering av högskolebyggnaden och utveckling av ny skola och en strandpark mot Drevviken. Befintlig miljö bevaras till största delen oförändrad.
Totalrenovering av Skogskrematoriet i Enskede, Stockholm
Projektet är planerat för en totalrenovering av hela fastigheten med byggnad, interiört samt markarbeten. Förstudien visar på lösningar för följande område behövs åtgärdas: - Fasadrenovering av sten, betong och puts, takplåt inklusive tak säkerhet, fönster, dörrar, smide mm. - Mark och terrassbjälklag inkl. byte av tätskikt. - Lokaldisposition. - Renovering av ytskikt och fast inredning. - Förslag till återställande av originalutföranden. - Lösningar som förbättrar tillgängligheten för personer med nedsatt funktion. - Förslag till användning av vissa outnyttjade rum. - El, tele-, belysningstekniska lösningar. - VVS-tekniska lösningar. - Energibesparande lösningar. - Renovering av kisthissar. - Renovering av orglar. - Brandskydd. - Skyltning. - Konservering och rengöring av murala konstverk i kapellen.
Om- och tillbyggnad av Årstabergs pendeltågsstation
Om- och tillbyggnad av stationshus, 2 nya bredare plattformar, fler entréer mm.
Byte av tätskikt på taket i tunnel samt ombyggnad av gata i Stockholm
Projektet avser upprustning av Götgatan, mellan Folkungagatan och Ringvägen. 8 m bred tunnel. Kommer att grävas upp i etapper från 2025 och 6 år framåt. Gatan kommer att få separerade cykelbanor och mer yta för gående. Gaturummet kommer att bli grönare och luftigare med nya trädplanteringar och fler bänkar att sitta på.
Renovering av flerbostadshus och lokaler i Stockholm
Stamrenovering, ny el, renovering av kök mm 211 lägenheter+lokaler.
Kapcitetsökning på skola i Bandhagen, Stockholm etapp 2
Projektets andra etapp innebär uppgradering av tekniska installationer och verksamhetsanpassningar i hus A, B och C, som används av årskurs 4–9.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 4
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm norrut till E18 västerut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Ombyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Ombyggnad av industri till kontor.
Tillbyggnad av skola i Bandhagen, Stockholm
Volymstudie att utöka Ormkärrsskolan till en F-9 skola för 900 elever.
Åtgärdsvalsstudie vid Järvakilen och Brunnsviksrektangeln, Stockholm
Framkomlighet och tillgänglighetsåtgärder längs sträckan E4.18 från Sörentorp (söder om trafikplats Kista) – Norrtull och sträckan trafikplats Järva krog (E4.18) – Bergshamraleden (E18) – trafikplats Bergshamra – E18.20 Frescati (nedfart till Norra länken).
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 1
Breddning av E18 med utökning av antalet körfält till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta samt ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplats Barkarby och trafikplats Hjulsta.
Upprustning av Stadsbiblioteket i Stockholm
Stadsbiblioteket är i behov av en omfattande teknisk upprustning och verksamhetsutveckling. Stockholms stadsbibliotek är byggnadsminne sedan 2017 och är blåklassat enligt Stadsmuseets klassificeringen av kulturhistoriska byggnader. Fastighetskontorets inriktning är att genomföra projektet som en utförandeentreprenad med utökad samverkan.
Underhåll och verksamhetsanpassning i skola i Farsta, Stockholm
SISAB behöver renovera och uppgradera samtliga tekniska installationer, stammar, ventilation, el- och teleinstallationer samt dränering.
Upprustning av kontor m.m. i Stockholm
Byggnaden Klamparen 11 är i stort behov av upprustning då i stort sett alla tekniska installationer har uppnått sin tekniska livslängd. Fastighetskontoret planerar en genomgående upprustning av byggnadens tekniska installationer, yttre skal och ytskikt. Byggnadens befintliga ytor och planlösningar kommer att anpassas för att möjliggöra en bättre tillgänglighet och tillgodose brandutrymningskrav samt effektiviseras utifrån hyresgästbehov. Fastighetskontoret tillskapar en modern byggnad som möter kommande verksamheters behov. Alla kontorsytor kommer ses över för att skapa öppna moderna ytor med samtalsrum och mindre mötesrum. Ytterligare mindre kontorsplatser skapas genom att arkiv- och förrådsytor minskas. Gymnastik- och motionslokalen ska behålla sin nuvarande utformning men får ett uppdaterat utseende.
Ny ventilation i Årstaskolan, Stockholm
Årstaskolan, Ny ventilation Hus Hus B, C, D, E, F, G och H
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Bygeln 5 är nu aktuell för en total byggteknisk upprustning och ombyggnation med målsättning att inrymma ett förvaltningskontor med 265 fullständiga arbetsplatser. Kontoret i sin nuvarande utformning omfattar 5639 m² och kommer inrymmas i de sydöstra delarna av fastighetens låghusdelar samt i ett av punkthusen. Inriktningen är att förutom förvaltningskontoret inrymma ca 109 seniorbostäder i fastigheten vilket innebär en utökning med 70 bostäder.
Verksamhetsanpassning av skola i Vasastan, Stockholm
Avser bla ventilation och kapcitetsökning.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Kvarnbyskolan, ombyggnation hus A,C,D,F.
Utbyggnad av sjukhus i Stadshagen, Stockholm
På fastigheten ligger S:t Görans sjukhus. Regionen har ansökt om planändring för att kunna utvidga vårdverksamheten inom fastigheten.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Underhåll av el, VVS m.m.
Utveckling av kontorsfastighet i Södra hammarbyhamnen, Stockholm
Ombyggnad och tillbyggnad av kontorsfastighet. Fastigheten totalrenoveras och byggs till inom detaljplan. Bta 28 100 m2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Renovering av 80 bef. lägenheter samt tillskapande av 10 nya lägenheter i souterrängplan. Yttre ändringar i form av nya fläktrum på taken, nya tak och nya skärmtak över entréer m.m. Bta ca: 10 180 m2.
Ombyggnad av fastigheter i Stockholm
Möjliggöra för kontor, centrumändmål och skola.
Ombyggnad av fastigheter i Stockholm
Möjliggöra för kontor, centrumändmål och skola.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Slakthusområdet, Stockholm
Castellum ska utveckla en fastighet där vissa delar av en befintlig byggnad sparas. Byggnaden kommer innehålla kontor och lokaler för handel och service- kvarter T.
Bräddutloppsledning för Henriksdals reningsverk i Stockholm
Betongarbete vid kaj och land och 200 m Dn2000 sjöledning
Renovering och verksamhetsanpassning på Södermalm, Stockholm
Byggnaden är i undermåligt skick och har ett akut behov av genomgripande renovering avseende tak, fasad, bärande stomme och ytskikt. Fastighetens innergård vilar på ett betongbjälklag vars balkar börjat korrodera till den grad att hållfastheten dömts ut. Balkarna vittrar sönder och ger upphov till att betongputs från undersidan släpper, lossnar och sedan ramlar av från konstruktionen. Innergårdens konstruktion har passerat sin tekniska livslängd
Fasadarbeten mm på konserthus i Stockholm
Projektet omfattar bl a Putsarbeten fasad, Fönsterrenovering (karm och båge) med ev restaurering fönsterspanjoletter, Byte kopparplåt balustrad terrass, Översyn av befintliga exteriöra byggnadsdelar i natursten på fasad, Utvändiga smidesarbeten på fasad mm.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Stockholm
Projektet syftar till att utöka kök och matsal för att klara det ökade antalet elever. I utredningen har köket dimensionerats för att kunna tillaga 2000 portioner och matsalen ska ha plats för 1900-2000 elever samt personal. Även café och upphållsyta samt WC- grupper till matsalen har ingått i utredningen. Man har även sett över förbättringar utav flödet vid huvudingången.
Ombyggnad och teknisk upprustning i fastighet i Rinkeby
Fastigheten består idag av 2 byggnader med 4 bostadsplan, ett lokalplan, källarvåning samt 2 gårdar. Idag består bostadsdelen av 76 lägenheter om 1 och 2 rum och kök. Byggnaden står nu inför en total upprustning med ny lägenhetsfördelning. Ombyggnaden omfattar ca 5000 kvm.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Ombyggnad av skola i Stadshagen, Stockholm
Entreprenaden avser teknisk upprustning, renovering och verksamhetsanpassning av Stadshagsskola, även benämnd Kungsholmens grundskola, Kungsholmen, Stockholm. Entreprenaden omfattar bland annat: - Nytt ventilationssystem inklusive nya aggregat - Utbyggnad av fläktrum på plan 400 och nytt fläktrum på plan 900 - Ny el & tele inkl. belysning och datanät - Nytt värmesystem - Nya stammar - Ny anläggning för styr-och övervakning. - Nytt brandlarm - Nytt inbrottslarm - Åtgärder på skolgård såsom exempelvis ny ramp och konstgräsplan - Ytskiktsrenovering såsom nya undertak, mattor och målning - Underhåll och utbyte av dörrar och partier - Åtgärder på yttertak – ny taksäkerhet m.m. - Dränering - Rivning och saneringsarbete (bland annat PCB och asbest). - Anpassning av gymnastiksal på plan 900 till musiksal - Anpassning av lokaler på plan 200 till sal för bildundervisning - Nya omklädningsrum för kökspersonal på plan 900 - Tillgänglighetsåtgärder såsom ex åtgärder på befintlig hiss, uppställningsplatser, skyltning och nya RWC Entreprenaden innehåller en option på solkraftsanläggning.
Ombyggnad för intensivvård på sjukhus i Stockholm
Uppgradering av tekniska system, nya el-centraler och fläktrum, byte stammar och el-kanaler. Byggnad 01, 02, 07 och 09 berörs. 22 vårdplatser.
Renovering av kontor mm inom kv Lejonet på Norrmalm, Stockholm
En större renovering av kvarteret Lejonet har bedömts nödvändig. Avser åtgärder på tekniska system, arbetsmiljö och tillgänglighet. Stora delar av kvarteret är av stort kulturhistoriskt värde Arvfurstens palats, Torstensonska palatset är statliga byggnadsminne samt fasaden på Tengboms arkivbyggnad. Största delen av kvarterets byggnader har blå klassificering enligt Stockholm stad. Kvarteret omfattar ca 16 000 kvm LOA.
Teknikbyggnader E4 Förbifart Stockholm
Tillverkning och montage av UHPC (Ultra-High Performance Concrete) element på följande byggnader: Mottagningsstation 26K och 46B, VA station 282, Luftutbytestorn 47A till och med 47E och 57A, Teknikkiosker 16A, 16B, 26C, 56A, 56B och 66B, Brandgasstation 279. Totalt 16 objekt.
Upprustning av F-3 skola i Husby, Stockholm
Byte av syll, ny ventilation, nya Platonmattor, byte av fönster och yttertak, ny el och belysning.
Finplaneringsarbeten i Kista Äng, Stockholm
Objektet avser gatu- och parkbyggnad, vägar, VA, belysning och trafiksignal inom exploateringsområde Kista Äng. Utsedd konsult för ledningssamordning är Helm Project Management AB.
Renovering och nybyggnad av teknikrum vid Södersjukhuset
Nybyggnad och renovering av teknikrum för datautrustning. Ca 150 teknikrum. utbyggnad/renovering av centrala system för el, kyla och datakablage. Total BTA ca 3000 m2.
Teknisk upprustning av fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning av Separatorhuset.
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i Spinnhuset, del av Alstavik 1.
Drift och underhåll av VVIS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i region Öst
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning.
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i fastighet i Stockholm
Teknisk upprustning och utveckling av ateljéer i Midsommarkransens gamla skola,
Ombyggnad för konsthall, restaurang och konferens i Hjorthagen, Stockholm
Markanvisningstävlingen omfattar Vattengasverkets befintliga byggnad. Den befintliga byggnaden är cirka 1 500 kvadratmeter stor och ska kompletteras med en ny byggnad på 375 kvadratmeter.
Påbyggnad av bostäder i Hagsätra, Stockholm
Inom kvarteret planeras en påbyggnad på befintlig lågdel som vänder sig mot entrén till tunnelbanestationen. Genom förändring av byggrätten med en högre tillåten totalhöjd kan ytterligare en våning och teknikutrymmet tillskapas. Fokus Hagsätra Rågsved delprojekt Hagsätra centrum- Ormkärr.
Till,- om- och påbyggnad av kontor och centrumlokaler i Johanneshov
Kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål
Ombyggnad och invändigt underhåll av kontorsfastighet i Stockholm
Ombyggnad och invändiga renoveringar av Riksbankhuset.
Nedmontering och återbruk av betongstomme i Stockholm
Betongstomme på ca 10 000 kvm som skall nedmonteras och återbrukas på annan plats.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Råcksta
Hus C är den enda befintliga byggnaden inom planområdet. I hus C möjliggörs för cirka 110 bostäder. Byggnaden stomme bevaras och ytskiktet byts ut. Byggnaden tilläggsisoleras och får en ny fasad. Inom ramen för detaljplanen kan huset byggas på med tre våningar. Vid hus C föreslås ett upprustat entrétorg med sittmöjligheter i solläge. Mot naturmarken behålls befintlig utemiljö, som inkluderar bollplan, lek- och viloplatser.
Ombyggnad av tekniska installationer i skola på Östermalm, Stockholm
Östermalmsskolan, ombyggnad tekniska installationer, hus A

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).