Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 482 st.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.
Upprustning av tunnelbana; Hässelbygrenen
Ca 10 km lång sträcka. Från Tranebergsbrons västra landfäste till station Hässelby strand. Omfattar 12 stationer och 24 broar.
Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Renovering av klaffbroar i Stockholm
Liljeholmsbroarna, i dagligt tal Liljeholmsbron, är två parallella klaffbroar mellan Södermalm och Liljeholmen som byggdes år 1928 respektive 1954. Liljeholmsbroarna passerar över Liljeholmsviken mellan Södermalm och Liljeholmen
Upprustning av tunnel i Stockholm
Objektet avser att förlänga tunnelns funktion 50 år avseende dess konstruktion och 30 år gällande installation, samt uppfylla de lagkrav som ställs på en tunnel av Klaratunnelns karaktär.
Basunderhåll av järnvägsanläggning i Stockholm Syd
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Ombyggnad till hotell, skola, handel och kontor på Kungsholmen, Stockholm
Kungsleden vill bygga hotell, skola, handel och kontor vid sina befintliga kontorsfastigheter Gladan 5, Gladan 6, och Gladan 7 vid Stadshagen på Kungsholmen, Stockholm
På/tillbyggnad av studentlägenheter på Gärdet, Stockholm
På- och tillbyggnad av befintliga byggnader inom fastigheten. Tillbyggnad med prefabricerad betongelement och bef. byggnader byggs på med 3 våningsplan. Bef länkbyggnad rivs till samma marknivå som bef. gård för att möjliggöra spridningsvägar. Bta 30 000 m2. Totalt ca 450 lägenheter.
Utveckling av centralstationen i Stockholm
Avser utveckling och förtätning av centralstationsområdet i Stockholm.
Tillbyggnad av kontor och nybyggnad av bostäder på Kungsholmen i Stockholm
Etapp 1B avser: - Utbyggnad av huvudkontoret längs Kellgrensgatan. - Nybyggnad av ca 150-200 bostäder - Nytt torg i korsningen S:t Göransgatan – Kellgrensgatan.
Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm, Stockholm
Ökning från 400 till 1200 elever.
Ombyggnad till hotell i Hjorthagen
Ombyggnad av hotell.
Upprustning alt utbyte av bro i Stockholm
Trafikkontoret avser genomföra en tillståndsutredning och projektering för renovering eller utbyte av Vasabron.
Om- till- och nybyggnad av skollokaler i Skärholmen, Stockholm
F-6 skola för 840 elever med möjlighet att ställa om till F-9 för 900 elever. Rivning av hus B, C & D samt nybyggnad av hus H & J. De nya byggnaderna ska projekteras för Miljöbyggnad nivå Silver.
Om- och tillbyggnad av skola i Farsta, Stockholm
Projektets mål är att öka skolans kapacitet med 520 elevplatser till totalt 1080 elevplatser, samt att möjliggöra för F-9 verksamhet.
Upprustning av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
- Nya spill-/tappvatten- och värmesystem i hela fastigheten. - Ny elanläggning i hela fastigheten. - Ventilation byggs om från självdrag till frånluftssystem med energiåtervinning. - Belysning i allmänna utrymmen byts ut och uppgraderas med närvarodetektorer och nya armaturer försedda med ljussensorer. - Asbestsaneringar i allmänna utrymmen och kök - Centralisering av dagens utspridda tvättstugor till tre platser. Totalt åtta tvättstugor, varav en obokningsbar spontantvättstuga. - Målning av trapphus, källare och övriga allmänna utrymmen. - Sektionering av källare och träförråd ersätts av gallerförråd. - Nytt digitalt passersystem i hela fastigheten. - Aluminiumportar ersätts med ekportar mer lika originalportarna från byggnadsåret. - Byte av lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar med senaste brand- och säkerhetsklassning. - Sophantering moderniseras, genom att bygga till mobilsopsug för hushållsavfallet. - Hissar moderniseras, genom att en stor del av befintliga hissdelar byts ut. - Renovering av fönster. - Upprustning av gårdshus. - Upprustning av lokaler. - Ytskiktsrenovering i lägenheter. - Nya kök. - Upprustning av badrum.
Nybyggnad av skola m.m. i Stora Sköndal, Stockholm
Ingår i Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal. Denna etapp avser etapp 3b - Kyrkbyn. I denna etapp planeras det för renovering av högskolebyggnaden och utveckling av ny skola och en strandpark mot Drevviken. Befintlig miljö bevaras till största delen oförändrad.
Ombyggnad av skola i Vällingby, Stockholm
Tidigare planer för nybyggnad för 100 elever är inte längre aktuell. Projektet omfattar fortsatt ombyggnation av kök och matsal, NO-salar, tillgänglighetsanpassningar, tillskapandet av toaletter och utökad ventilation.
Om- och tillbyggnad av Årstabergs pendeltågsstation
Om- och tillbyggnad av stationshus, 2 nya bredare plattformar, fler entréer mm.
Nybyggnad samt upprustning av skola i Vällingby, Stockholm
Kapacitetsökning från 900 till 1170 elever. Projektet omfattar ombyggnation av hus A samt byggnation av en ny skolbyggnad.
Byte av tätskikt på taket i tunnel samt ombyggnad av gata i Stockholm
Projektet avser upprustning av Götgatan, mellan Folkungagatan och Ringvägen. 8 m bred tunnel. Kommer att grävas upp i etapper från 2025 och 6 år framåt. Gatan kommer att få separerade cykelbanor och mer yta för gående. Gaturummet kommer att bli grönare och luftigare med nya trädplanteringar och fler bänkar att sitta på.
Stambyte samt köksombyggnad av skola i Skärholmen, Stockholm
Projektet omfattar stambyte, tappvatten-, spillvatten- och värmestammar byts i alla hus, utom hus V. Ett antal aggregat kommer att bytas i hus A, I, H och V. Ett nytt fläktrum om 40 kvm kommer att byggas i hus V. Belysning kommer att bytas ut överallt utom i korridorer och trapphus. Skolan får en ny inkommande elservis inklusive fördelningscentral och nya elnischer i korridorer i samtliga byggnader. Nytt brand- och inbrottslarm installeras i alla byggnader. Ytskikten är i gott skick så endast återställning ingår.
Åtgärdsvalsstudie vid Järvakilen och Brunnsviksrektangeln, Stockholm
Framkomlighet och tillgänglighetsåtgärder längs sträckan E4.18 från Sörentorp (söder om trafikplats Kista) – Norrtull och sträckan trafikplats Järva krog (E4.18) – Bergshamraleden (E18) – trafikplats Bergshamra – E18.20 Frescati (nedfart till Norra länken).
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 4
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm norrut till E18 västerut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Basunderhåll väg område Södra Roslagen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 829 km.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 1
Breddning av E18 med utökning av antalet körfält till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta samt ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplats Barkarby och trafikplats Hjulsta.
Tillbyggnad av skola i Bandhagen, Stockholm
Volymstudie att utöka Ormkärrsskolan till en F-9 skola för 900 elever.
Ombyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Ombyggnad av industri till kontor.
Basunderhåll av järnvägsanläggning på bangårdar i Stockholm
Bandel 402, 403, 405, 406 och 407. 5 års kontraktstid + 2 optionsår.
Underhåll och verksamhetsanpassning i skola i Farsta, Stockholm
SISAB behöver renovera och uppgradera samtliga tekniska installationer, stammar, ventilation, el- och teleinstallationer samt dränering.
Ombyggnad av skola i Enskede, Stockholm
Ombyggnad av ventilation i hela skolan. Byte av avloppsstammar, el, ytskikt mm. Evakuering av skolans elever kan bli nödvändig på grund av projektets omfattning.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Bagarmossen, Stockholm
Entreprenaden omfattar renovering med kvarboende hyresgäster i fastigheterna Socialministern 1, Försvarsministern 1 och Handelsministern 1 belägna på Byälvsvägen 12-38 i Bagarmossen. Avser stambyte och renovering i fastigheterna, samt uppgradering EL till 5-ledarsystem och åtgärder på dagvattenledningar. Lägenhetsrenoveringarna ska ske enligt varsam renovering och är koncentrerade till i huvudsak kök, garderober, WC/bad, samt mindre åtgärder på fönster och balkongdörrar.
Ombyggnad till bostäder, kontor och handelslokaler på Stora Essingen
JM AB och NREP AB planerar för totalt ca 200-300 bostäder på fastigheterna Tvålen 4 och Ångtvätten 16. Joint venture projekt mellan NREP AB och JM AB.
Verksamhetsanpassning av skola i Vasastan, Stockholm
Avser bla ventilation och kapcitetsökning.
Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm
Byggnadsvolymen utökas från dagens 40 000 kvadratmeter BTA till 44 980 kvadratmeter BTA. Utökningen sker genom en påbyggnad med två kontorsvåningar på befintlig byggnad samt en inbyggnad av den terrass som finns mot Mäster Samuelsgatan med en volym i fyra våningar.
Upprustning av krematorium m.m. i Enskede
Renovering av Skogskrematoriet med de tre kapellen: Trons, Hoppets och Heliga korsets kapell. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: - Mark, stenbeläggning, träd och vegetation - Anläggning för dagvatteninfiltration - Fasadrenovering innefattande stenbeklädnad, betong, puts, fönster, dörrar, smide mm - Renovering av plåttak inklusive ny taksäkerhet - Renovering av terrassbjälklag - Renovering och återställande av interiöra ytskikt och fast inredning - Renovering och utbyte av vatten-, avlopps-, värme- och ventilationssystem - Renovering och utbyte av el-, tele- och datasystem - Renovering av kisthissar samt installation av ny personhiss - Renovering av originalorglar och återställande av spelbord (sidoentreprenad) - Renovering av originalarmaturer för belysning - Konservering och rengöring av muralt måleri i kapellen - Tillgänglighetsåtgärder - Åtgärder för förbättring av brandskydd och utrymning - Ny interiör skyltning
Ombyggnad av skola i Stockholm
Underhåll av el, VVS m.m.
Utbyggnad av sjukhus i Stadshagen, Stockholm
På fastigheten ligger S:t Görans sjukhus. Regionen har ansökt om planändring för att kunna utvidga vårdverksamheten inom fastigheten.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Kvarnbyskolan, ombyggnation hus A,C,D,F.
Renovering av bergrum på Östermalm, Stockholm
Ur investeringsplan för 2020 med inriktning 2021-2024.
Ny ventilation i Årstaskolan, Stockholm
Årstaskolan, Ny ventilation Hus Hus B, C, D, E, F, G och H
Utveckling av kontorsfastighet i Södra hammarbyhamnen, Stockholm
Ombyggnad och tillbyggnad av kontorsfastighet. Fastigheten totalrenoveras och byggs till inom detaljplan. Bta 28 100 m2.
Upprustning av brandstation på Kungsholmen, Stockholm
Konsulter anlitade för Farsta brandstation (pnr 1485874) samt Kungsholmens brandstation med option på Johannes Brandstation (pnr 1479869).
Ombyggnad av torg på Östermalm, Stockholm
Objektet är beläget på Östermalm Stockholm, mellan Nybrogatan och Sibyllegatan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Renovering av 80 bef. lägenheter samt tillskapande av 10 nya lägenheter i souterrängplan. Yttre ändringar i form av nya fläktrum på taken, nya tak och nya skärmtak över entréer m.m. Bta ca: 10 180 m2.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Lokalanpassningar på Konsthögskolan, Skeppsholmen
Projektet Ombyggnad av Kasern III för KKH på Skeppsholmen i Stockholm omfattar en ombyggnad av Kungliga konsthögskolans lokaler om ca 10 000 kvm.
Ny beläggning på torg i Stockholm
Trafikkontoret avser att rusta upp Sergels torg. Sergels torg är Stockholms mest centrala offentliga plats. Projektområdet omfattar Sergels torgs nedre nivå med det svartvita triangelmönstret bestående av Plattan och Sergelarkaden, samt rampen längs med Brunkebergsterrassen. Projektet omfattar byte av samtliga plattor, underliggande markvärmeslingor samt tätskikt.
Renovering av fasad och byte av fönster på kontor m.m. i Stockholm
Byte av fönster, renovering av fönster och fasad.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Ingår i Fokus Hagsätra Rågsveds fjärde etapp – Rågsvedsvägen. Micasa Fastigheter i Stockholm AB, föreslås få en markanvisning för cirka 5000 kvadratmeter kontor inom sin befintliga tomträttsfastighet Bygeln 5. Kontorsytorna planeras som arbetsplatser för Enskede-Årsta-Vantörs (EÅV) stadsdelsförvaltning som planerar att flytta sitt förvaltningskontor från Slakthusområdet till Rågsved.
Ombyggnad av skola i Stadshagen, Stockholm
Projektet avser bl.a. att byta ut tekniska installationer för ventilation, el värme, vatten och sanitet. Verksamhetsanpassningar kommer att göras för bl.a. musik, bild, expedition samt tillgänglighet och frångänglighet
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Råcksta
Hus C är den enda befintliga byggnaden inom planområdet. I hus C möjliggörs för cirka 110 bostäder. Byggnaden stomme bevaras och ytskiktet byts ut. Byggnaden tilläggsisoleras och får en ny fasad. Inom ramen för detaljplanen kan huset byggas på med tre våningar. Vid hus C föreslås ett upprustat entrétorg med sittmöjligheter i solläge. Mot naturmarken behålls befintlig utemiljö, som inkluderar bollplan, lek- och viloplatser.
Renovering av kontor mm inom kv Lejonet på Norrmalm, Stockholm
En större renovering av kvarteret Lejonet har bedömts nödvändig. Avser åtgärder på tekniska system, arbetsmiljö och tillgänglighet. Stora delar av kvarteret är av stort kulturhistoriskt värde Arvfurstens palats, Torstensonska palatset är statliga byggnadsminne samt fasaden på Tengboms arkivbyggnad. Största delen av kvarterets byggnader har blå klassificering enligt Stockholm stad. Kvarteret omfattar ca 16 000 kvm LOA.
Underhåll av Citybanan i Stockholm
Pumpstationer och tillhörande teknik, tunnelventilationssystem, fastighetsteknik, styr- och reglerteknik, lågspänningsutrustning, UPS och reservkraft, brandskydd, säkerhetssystem tunnel. Bandel 409, 6 km lång pendeltågstunnel.
Påbyggnad av bostäder i Hagsätra, Stockholm
Inom kvarteret planeras en påbyggnad på befintlig lågdel som vänder sig mot entrén till tunnelbanestationen. Genom förändring av byggrätten med en högre tillåten totalhöjd kan ytterligare en våning och teknikutrymmet tillskapas.
Påbyggnad av flerbostadshus i Hässelby Strand, Stockholm
Befintlig bebyggelse kompletteras med en påbyggnad på vardera byggnad om 2 våningar.
Om- och tillbyggnad av kontorshus på Kungsholmen
En del utav ombyggnation på Paradiset 23 är påbörjad (pnr 1530599).
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
Renovering av brandstation i Farsta, Stockholm
Konsulter anlitade för Farsta brandstation samt Kungsholmens brandstation (pnr 1479864) med option på Johannes Brandstation (pnr 1479869).
Förstärkning av tvärbalkar/huvudbalkar på Karlbergsbroarna i Stockholm
Förstärkning av konstruktionsdelar, främst balkar, på Karlbergsbroarna, 2-2045-1 - 3 på Essingeleden E4/E20, Stockholm.
Finplaneringsarbeten i Kista Äng, Stockholm
Utsedd konsult för ledningssamordning är Helm Project Management AB.
Ombyggnad för publik verksamhet i Hjorthagen, Stockholm
Markanvisningstävlingen omfattar Vattengasverkets befintliga byggnad. Den befintliga byggnaden är cirka 1 500 kvadratmeter stor och ska kompletteras med en ny byggnad på 375 kvadratmeter.
Upprustning av F-3 skola i Husby, Stockholm
Byte av syll, ny ventilation, nya Platonmattor, byte av fönster och yttertak, ny el och belysning.
Ombyggnad av tekniska installationer i skola på Östermalm, Stockholm
Östermalmsskolan, ombyggnad tekniska installationer, hus A

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).