Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad, SamC i Lund
Avser om- och tillbyggnad av lokalerna för Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Ombyggnaden av de två befintliga husen M och O har en BTA om ca 6000kvm. Tillbyggnaden mellan M och O, kallat hus C, beräknas bli ca 4500kvm.
Ombyggnad av stationsområdet i Lund C
Avser ombyggnad av stationsområdet i centrala Lund.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Planer finns för en tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Tillbyggnad av centrumverksamhet, hotell i Lund
Planer finns för utbyggnad av hotell/affärsverksamhet på innergården och som kopplas till befintligt hotell.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 11/102 vid Lund och Dalby
Supercykelstråk. Väg 102 östra Lund kollektivkörfält Skåneexpressen och väg 11 Dalby breddning av befintlig väg.
Om-/tillbyggnad av kontorshus samt nybyggnad av bostäder i Lund
Planer finns för utveckling av befintligt kontorshus genom en om- eller tillbyggnad samt uppförande av nytt flerbostadshus på tomten.
Renovering av Universitetshuset i Lund
Universitetshuset i Lund står inför en omfattande renovering med en projekteringsstart under våren 2023. Utöver åtgärder för förbättring av innemiljön – åtgärdande av fuktproblematik i källaren, sanering/isolering av kontaminerat material och ny ventilationsanläggning för balanserad ventilation – kommer vissa planlösningsförändringar och ytskiktsrenovering att genomföras.
Utbyggnad av gång- och cykelstråk och torg i Lund
Avser nybyggnad av cykel- och gångstråk (Idépromenaden) samt utbyggnad av torg.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för renovering samt tillbyggnad av Parkskolan för framtida behov av undervisningslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Projektet avser en större ombyggnad av flerbostadshus som planeras och kommer kommer läggas ut i början på nästa år!
Ombyggnaden av universitetsbiblioteket i Lund
Universitetsbiblioteket i Lund - förnyelse av entré och publika ytor. Universitetsbiblioteket består av totalt ca 16 000 kvm BTA varav cirka 2000 kvm BTA berörs av den planerade ombyggnaden.
Ombyggnad av vägnät i Lund
Planer finns för ombyggnad av vägnät i västra Lund. Utredningsarbeten skall utföras. Projektet ligger många år framåt.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 11 i Vasaholm
Passage för gång- och cykeltrafik över eller under väg 11 vid busshållplats Vasaholm, tillgänglighetsanpassning av busshållplats Vasaholm, förlängda accelerationskörfält för buss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för spolning av stammar.
Underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum i Lund
Avser underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning med marklager och energicentral vid Kemicentrum och gå över till CO2-värmepumpdrift.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser en påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för OVK-besiktningar på lägenheter, ca 116 st.
Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund
Under 2022 ska en programhandling för om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård tas fram för att etablera en temporär lösning för lokalproblematiken som gör att verksamheten kan fortgå på ett patientsäkert sätt till nya permanenta lokaler finns på plats. Uppdraget omfattar projektledare bygg för programhandlingsarbetet.
Ombyggnad av växthus, Lund
Projektet avser en verksamhetsanpassning av befintliga lokaler med bla ett nytt högre palmhus och en ny entrébyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Avser Våtrumsrenovering m.m i flerbostadshus .
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av 20 lägenheter.
Ombyggnad och renovering av skola i Södra Sandby
Avser ombyggnad och köksrenovering av Byskolan i Södra Sandby, Lund.
Tillgänglighetsanpassning vid Lunds Centralstation
Tillgänglighetsanpassningar mm.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Lund
Planer finns för installation av laddstolpar vid flerbostadshus
Ombyggnad med padelbanor på parkeringshus i Lund
Planer finns för padelhall och tillhörande omklädningsrum med mera i det översta våningsplanet av parkeringshus. Avser ca 7 banor. Byggnadens totalhöjd behöver ökas 4 till 5 meter i samband med detta
Ny och ombyggnad av G&C-väg i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget. Planer finns att anlägga en rak stäcka med cykelväg för pendlare mellan Lund och Malmö.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Planer för tillbyggnation av affärshus pågår.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Lund
Avser OVK-besiktning i 14 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av yttertak på fastigheten Sydgården.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser spolning av stammar i 14 lägenheter.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Lund
Avser OVK-besiktning i fastigheten Ymer.
Upprustning och utveckling av utemiljön i området Offerkällan i Lund, Etapp 3
Avser renovering, upprustning och utveckling av utemiljön Offerkällan. Etapp 3 omfattar områdena kring gård och garage 1, 2 och 3. Arbetet omfattar: • Upprustning och utveckling av hela utemiljön med dess gårdar, lek- och aktivitetsplatser, stråk, entréområden och planteringar. • Nya tätskikt på garage, liksom att skapa nya vistelsemiljöer på taken. • Förnyelse av belysning och ledningar inom området då ledningarna är utdömda och belysningen otillfredsställande. • Kanalisation av framtida installationer till elbilar i garage. • Renoverings- och förnyelseåtgärder av VA anläggningen i området.
Anläggande av gata, va-ledning i Lund
Planer finns för anläggande av gata, va-ledning på en yta mellan Kävlingevägen och Korsåkervägen inför nytt bostadsområde vid Korsåkersparken i Lund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för fönsterbyte, 59 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser solceller samt energisparande åtgärder i flerbostadshus.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Lund
Avser omläggning av tak flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser balkongrenovering
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser tillbyggnad av solceller på fastigheten Sydgården.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för byte av tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Invändigt underhåll av lägenheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Lund
Planer finns för utvändigt underhåll av solceller på fastigheten, trädgårdsstaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ombyggnad av tak på fastigheten trädgårdsstaden.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Lund
Planer finns för laddstolpar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser tillbyggnad av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).