Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av resecentrum i Örebro
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, bussterminal, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket. Ombyggnad av Södra Station: 1507590.
Installation av ATC längs järnväg i Hallsberg
Styrområde Hallsberg berör driftplats Hallsberg med driftplatsdelarna personbangården, rangerbangården, Posten, Tälle, Östansjö och Skymossen.
Basunderhåll på Västra stambanan mellan Hallsberg-Laxå
Basunderhåll Västra stambanan Hallsberg-Laxå samt Hallsberg rangerbangård. Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 2
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Ombyggnad av bangård i Laxå
Ny gångbro över spåren med trappor och hissar, flytt och ombyggnad av spår, förlängning av plattformar, ny sidoplattform, byte av växlar, ombyggnad kontaktledningar och transformatorer, bullerskydd, förbigångsspår samt uppställningsspår.
Nybyggnad av överlämningsbangård i Frövi Lindesberg
Förlängning av spår 3 och 4, nya anslutningsväxlar samt slopande av en plankorsning. Driftplatsgränsen flyttas ca 1000 meter och frihöjden för Fröviforsvägen ökas. Ställverksbyte, ny skyddsväxel. Nytt uppställningsspår ca 780 meter samt ca 780 meter lång anslutning mot kommunens spår i Frövi.
Spår- och växelbyte längs Silverhöjdspåret mellan Ställdalen-Grängesberg
Spårbyte 18 022 m, växelbyte 8 st (1 flytt), ny kontaktledning. 18 km lång sträcka.
Kontaktledningsupprustning sträckan Östansjö-Laxå
Kontaktledningsupprustning + AT + 22 kV hjälpkraft. Högspänning.
Basunderhåll väg område Hallsberg
Väglängd ca 984 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Kontaktledningsupprustning sträckan Hallsberg-Sköldinge
Kontaktledningsupprustning + 20 kV hjälpkraft.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Nora
Möjlig option om 1 eller 2 år.
Tillbyggnad av kontor och lager i Örebro
Planer för tillbyggnad av lager och kontor på ca 5500 kvm.
Ombyggnation av studentlägenheter och lokaler i Örebro
Avser renovering byggnader innehållande lokaler och studentlägenheter på Studentgatan 4,8 och 12. Studentlägenheter byggs om från korridorsboende till enskilda studentlägenheter samt renovering av övriga korridorslägenheter. Markarbeten kommer att ingå. Etapp 1 innefattar Studentgatan 4, 8, 12. Option: Etapp 2 innefattar Studentgatan 14, 16 som även är optionsdelen. Totala antalet lägenheter efter renovering/ombyggnation är ca 177 lgh i 5 huskroppar.
Upprustning av flerbostadshus inom Hagabergsområdet, Lindesberg
Hela lägenhetsbeståndet inom Hagaberg är i behov av upprustning. I ett första skede rustar man upp utemiljön och senare även invändig renovering. Detta projekt avser den invändiga renoveringen. Utemiljön finns på projektid: 1204914.
Upprustning av järnväg sträckan Stenkumla-Dunsjö
Upprustning av gamla banan kopplat till Hallsberg-Degerön.
ROT-renovering i flerbostadshus, Västhaga, Örebro, etapp 2
Avser ROT-renovering i flerbostadshus på Spanngatan och Stånggatan, Västhaga Örebro
Byte T2 och nytt 40kV ställverk i Vallby
VL-- Vallby Byte T2 och nytt 40kV ställverk.
Ombyggnad av skola till bostäder, äldreboende mm i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad till lägenheter, äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt föreningsverksamhet, kontor och arkiv i gamla Stadsskogsskolan.
Renovering av Samzeliibron i Hallsberg
Avser renovering av bro 18-209-1 allmänt känd som "Samzeliibron" i Hallsbergs tätort. Total brolängd är ca: 228 meter
Utveckling av centrum i Hällefors
Hällefors kommun ska under 2022 ta fram en ny detaljplan för Hällfors centrum. Detaljplanen ska visa hur Hällefors centrum kan användas.
ROT-renovering av flerbostadshus i Örebro, etapp 10
Avser ROT-renovering av sju st flerbostadshus med adresserna Varbergagatan 177-205. Byte av stammar, renovering av kök och badrum.
Ombyggnad på Universitetssjukhuset Örebro
Avser ombyggnad med med nya moderna nya labmiljöer med tillhörande utrustningar. Ombyggnationerna är planerade i O-husets lokaler på BV med ca 100 kvm och plan 1 med en areaomfattning om ca 1000 kvm.
Uppgradering av utdelssystem i signalanläggning vid driftplats Hallsberg
Omfattar installation av nytt signalutdelssystem samt leverans och installation av nya teknikkiosker med tillhörande elkraftförsörjning och transmission för telesystem. Ytteranläggningen i form av signalobjekt, kabel- och kanalisationsanläggning samt nya teknikhus anpassas för framtida införande av ERTMS.
Ombyggnad av befintliga lokaler till trygghetsbostäder i Nora
Avser ombyggnation av befintliga lokaler till trygghetsbostäder vid Åkerby Herrgård i Nora.
Reonvering/nybyggnad av skola och badhus i Örebro
Planer för renovering av Brickebackens skola och eventuell nybyggnation av badhus. Samarbete mellan ÖBO och Futurum fastigheter. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad till vårdcentral och tandläkarmottagning i Karlskoga
Ombyggnad av vårdcentral och tandläkarmottagning.
Utbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Rinkaby, Örebro
Utreder olika alternativ för antingen utbyggnad av förskolan eller en nybyggnation.
ROT-renovering av idrottshall i Örebro
Avser underhåll och tillgänglighetsanpassning av idrottshall och omfattar: - ROT-renovering med ny planlösning i omklädningsdelen. - nuvarande fläktrum med utrustning flyttas till källarens befintliga rum avsedda för ventilation. - ny tillgänglig ramplösning mellan omklädningsdelen och idrottshallen - nytt sportgolv i idrottshallen - nya värmesystem - ny taklösning med ändrad lutning som även ska inrymma ventilationskanaler - tilläggsisolering av idrottshallens tak - ny takavvattning kopplad till befintlig dagvattenledning
Anpassning och ROT-renovering av skola i Örebro
Avser anpassning samt ROT- renovering av Tullängsgymnasiets hus K för utökning till 168 elever.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 11067m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 22083m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 13783m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Fjugesta
Avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Fjugesta. Verket ska bl.a kompletteras med en försedimenteringsbassäng och ny utrustning. Samt att befintliga delar i verket ska rustas upp och byggas om. Arbetena innefattar även rivning- och demonteringsarbeten.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Området byggs ut i totalt 4 etapper och bildar i framtiden ett större verksamhetsområde som knyter ihop Bettorp med Munkatorp på andra sidan E20-E18.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 11067m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Ombyggnad av station i Kumla
Ombyggnad 10kV kopplingsstation till 40/10kV.
Ombyggnad av transformatorstation i Örebro
GR--, Glanshammar ny T2 ombyggnad 40kV.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Bergslagen
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Utbyggnad av va-ledningar vid bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Avser utbyggnad av Va -ledning vid befintligt bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Renovering och ombyggnad av kommunhuset i Lekeberg
Planer för ombyggnad och renovering av kommunhuset i Lekeberg. Ombyggnaden kan skapa ytterligare 20-30 kontorsplatser.
Ombyggnad av teaterbiografen i Nora
Planer finns på om- och tillbyggnad av Teaterbiografen. Tillgänglighetsanpassning.
Anläggande av kommunalt VA i Tysslinge by, Örebro
Tysslinge by, anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Renovering av tätskikt på vattentorn i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2025. Renovering av tätskikt.
Åtgärder för lakvatten vid deponi i Hallsberg
Planer är åtgärder för lakvatten vid deponi.
Ombyggnad av yttertak på pensionärsbostad i Degerfors
Avser ombyggnation av tak. Entreprenaden omfattar ändring från invändig till utvändig takavvattning. Befintligt tak skall rivas och ersättas. Anpassning av det nya taket med ändrade taklutningar. Markanpassningar för nya takavvattningar. Fasadskivor byts samt kompletteras. Solpaneler skall installeras, monteras och driftsättas, på yttertak.
Anläggande av kommunalt VA i Latorp, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Utbyte av stålöverbyggnad på järnvägsbro över Lillån vid Örebro Västra
Rostskyddsbehandling ingår. Lillån Örebro C, spår 3. Målning, stålarbeten, betongarbete.
Renovering av badanläggning i Örebro
Avser renovering av badanläggning för rehabiliteringen i M-huset på Universitetssjukhuset Örebro.
Byte av ventilation vid skola i Degerfors
Avser installation av från- och tilluftsventilation i skola
Rivning av industrihus i Hallsberg
Avser rivning av 5 industribyggnad.
Anläggande av kommunalt VA i Sticksjö, Örebro
Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Planer för ombyggnad av Alfred Nobels torg i Karlskoga.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Renovering av fasad vid Nora kyrka
Avser putslagning och ommålning av fasad och fönster vid Nora Kyrka.
Utbyggnad av va-ledning i Brånsta
Planerat projekt ur kommunens flerårsplan.
Rivning av flerbostadshus i Hällefors
Planer för rivning del av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Hällefors
Planer för rivning del av flerbostadshus.
Reparation av bro vid Aspen
Reparation av betongtråg.
Förstärkning av bro vid trafikplats Storå i Lindesberg
Bro över grenväg i tpl Storå längs väg 50 i Lindesberg, BK4. Betongbalkbro tre spann.
Betongreparationer på järnvägsbro över Essingeån vid Fellingsbro
Betongreparationer samt mindre målningsarbeten.
Reparation av järnvägsbro i Örebro län
Betongreparationer samt mindre målningsarbeten.
Ommålning av bro över Ställdalsån
Del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan sträckan Ställdalen-Grängesberg.
Förstärkning av bro över Bårsån vid Frövi
Spännarmerad balkbro av betong. BK4.
Reparation av järnvägsbro i Örebro län
Betongreparationer samt mindre målningsarbeten.
Byte av industrispår på järnvägsbro över Kumlaån
Utbyte av broöverbyggnad stål, bandel 591 industrispår Närkes-Kvarntorp.
Rivning av lager inför bostadsbebyggelse i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Aspholmen, Örebro. Om bostadsbebyggelse blir av på Virkeshandlaren 1 kommer ett lager troligtvis rivas för att göra plats för bostäderna.
Ombyggnad av badplats i Laxå
Stöd och skydd för vall mot Röforsvägen behöver åtgärdas, Midsommarbadet. Upptagen i investeringsbudget 2023-2025
Nytt system gällande fasadhissar i Örebro
Avser insamlande av information gällande nytt system för fasadunderhåll.
Utbyte av värmecentral i flerbostadshus i Degerfors
Avser utbyte av VS-komponenter i Flerbostadshus på Västra Jannelund 1–4 samt Västra Jannelund 17 A och B i Degerfors.
Renovering av tak på skola i Degerfors
Avser renovering av 1 tak vid Stora Vallaskolan.
Ombyggnad vid plankorsningar i Karlskoga
Omfattar plankorsning vid Selma Lagerlöfs väg.
Ombyggnad av GC-väg i Laxå
Avser Säker gång- och cykelväg Midsommarberget/Centralskolan Upptagen i investeringsbudget 2023-2025
Rivning av affärshus i Örebro
Rivning av handelslokal.
Rivning av grupphus i Lindesberg
Planer för rivning av en- tvåbostadshus, garage/uthus, Bågen 1,2,7,8.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Tillbyggnad av annan byggnad.
OVK besiktning i flerbostadshus i Örebro
Planer för OVK besiktning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).