Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av resecentrum i Örebro
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, bussterminal, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket. Ombyggnad av Södra Station: 1507590.
Basunderhåll på Västra stambanan mellan Hallsberg-Laxå
Basunderhåll Västra stambanan Hallsberg-Laxå samt Hallsberg rangerbangård. Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Installation av ATC längs järnväg i Hallsberg
Styrområde Hallsberg berör driftplats Hallsberg med driftplatsdelarna personbangården, rangerbangården, Posten, Tälle, Östansjö och Skymossen.
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 2
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Ombyggnad av bangård i Laxå
Ny gångbro över spåren med trappor och hissar, flytt och ombyggnad av spår, förlängning av plattformar, ny sidoplattform, byte av växlar, ombyggnad kontaktledningar och transformatorer, bullerskydd, förbigångsspår samt uppställningsspår.
Nybyggnad av överlämningsbangård i Frövi Lindesberg
Förlängning av spår 3 och 4, nya anslutningsväxlar samt slopande av en plankorsning. Driftplatsgränsen flyttas ca 1000 meter och frihöjden för Fröviforsvägen ökas. Ställverksbyte, ny skyddsväxel. Nytt uppställningsspår ca 780 meter samt ca 780 meter lång anslutning mot kommunens spår i Frövi.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Nora
Möjlig option om 1 eller 2 år.
Spår- och växelbyte längs Silverhöjdspåret mellan Ställdalen-Grängesberg
Spårbyte 18 022 m, växelbyte 8 st (1 flytt), ny kontaktledning. Ca 17,5 km lång sträcka.
Kontaktledningsupprustning sträckan Östansjö-Laxå
Kontaktledningsupprustning + AT + 22 kV hjälpkraft. Högspänning.
Kontaktledningsupprustning sträckan Hallsberg-Sköldinge
Kontaktledningsupprustning + 20 kV hjälpkraft.
Påbyggnad av fastighet med bostäder i Karlskoga
Avser påbyggnad av Galleria Kulan och biblioteket med nya bostäder och funktioner. 155 lägenheter: 12 st 1:or, 60 st 2:or, 69 st 3:or, 6 st 4-5:or i etage.
ROT-renovering av flerbostadshus i Örebro, etapp 10
Avser ROT-renovering av sju st flerbostadshus med adresserna Varbergagatan 177-205. Byte av stammar, renovering av kök och badrum.
Upprustning av flerbostadshus inom Hagabergsområdet, Lindesberg
Hela lägenhetsbeståndet inom Hagaberg är i behov av upprustning. I ett första skede rustar man upp utemiljön och senare även invändig renovering. Detta projekt avser den invändiga renoveringen. Utemiljön finns på projektid: 1204914.
Upprustning av järnväg sträckan Stenkumla-Dunsjö
Upprustning av gamla banan kopplat till Hallsberg-Degerön.
Tillbyggnad av kontor och lager i Örebro
Planer för tillbyggnad av lager och kontor på ca 3500 kvm.
Ombyggnad av skola till bostäder, äldreboende mm i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad till lägenheter, äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt föreningsverksamhet, kontor och arkiv i gamla Stadsskogsskolan.
Stamrenovering i flerbostadshus i Örebro
Entreprenaden innefattar stam- och badrumsrenovering samt installation av el, VVS och IMD på adresserna Björkrisvägen 20 - 37, exklusive Björkrisvägen 26 och 31 som är tvättstuga, på fastigheten Björkstammen 1 och Grantoppen 4 i Örebro. Även installationer för tapp- och spillvatten i kök ingår i entreprenaden.
Renovering av Samzeliibron i Hallsberg
Avser renovering av bro 18-209-1 allmänt känd som "Samzeliibron" i Hallsbergs tätort. Total brolängd är ca: 228 meter
Ombyggnad på Universitetssjukhuset Örebro
Avser ombyggnad med med nya moderna nya labmiljöer med tillhörande utrustningar. Ombyggnationerna är planerade i O-husets lokaler på BV med ca 100 kvm och plan 1 med en areaomfattning om ca 1000 kvm.
Utveckling av centrum i Hällefors
Hällefors kommun ska under 2022 ta fram en ny detaljplan för Hällfors centrum. Detaljplanen ska visa hur Hällefors centrum kan användas.
Nybyggnation alt renovering av förskola i Karlskoga
Nybyggnad alternativt renovering av förskola, tänkt omfattning på denna byggnad är att sex avdelningar med kapacitet för 120 barn skall erbjudas i lokalen.
Renovering till förskola i Karlskoga
Planer finns för att köpa en fastighet och byggnaden skall renoveras/ombyggas till en förskola. Tänkt omfattning på denna byggnad är att sex avdelningar med kapacitet för 120 barn skall erbjudas i lokalen. Projektet kommer även hantera utemiljöer och anslutande ytor.
Uppgradering av utdelssystem i signalanläggning vid driftplats Hallsberg
Omfattar installation av nytt signalutdelssystem samt leverans och installation av nya teknikkiosker med tillhörande elkraftförsörjning och transmission för telesystem. Ytteranläggningen i form av signalobjekt, kabel- och kanalisationsanläggning samt nya teknikhus anpassas för framtida införande av ERTMS.
Ombyggnad av lokal på lasarettet i Karlskoga
Endoskopimottagningen på Karlskoga lasarett ska få större lokaler som kan tillgodose de behov som framtidens hälso- och sjukvård kommer att ställa. Byggprojektet innebär att bygga om en tidigare vårdavdelning till en modern, framtida endoskopimottagning.
Utbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Rinkaby, Örebro
Utreder olika alternativ för antingen utbyggnad av förskolan eller en nybyggnation.
Ombyggnad och renovering av skola i Åmmeberg
Planer för ombyggnad och renovering av Åmmebergs skola.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 3 Poesigatan Hållplats Poesigatan tas bort och dagens hållplats Vivalla centrum flyttas ca 100 meter österut till Poesigatan där övergångsställe anläggs vid hållplatsläget.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 1 Tegnérlunden – Trafikplats Hedgatan Körfält tas från motortrafik till kollektivtrafik mellan Hertig Karls allé och Trängkårsvägen (460m) samt mellan Hjalmar Bergmans väg och Trafikplats Hedgatan (440 meter). Hållplatserna vid Stångjärnsgatan samt Lövstagatan flyttas och anpassas till busskörfälten. GC-bana längs stråket breddas mellan Ullavigatan och Grundläggaregatan samt mellan Trängkårsvägen och Slöjdgatan. Nya och förbättrade korsningar tillskapas för oskyddade trafikanter genom övergångsställen, breddade refuger och ytterligare en trafiksignal i korsningen med Stångjärnsgatan. Smidesgatan och Tackjärnsgatan signalregleras.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 2 Tegnérlunden – Trafikplats Ekersvägen Körfält tas från motortrafik till kollektivtrafik på en sträcka om 1km. Korsningen med Lertagsvägen signalregleras samtidigt som Örnsköldsgatan endast får tillåten höger in och höger ut för att biltrafik inte ska korsa busskörfälten. Hållplatserna vid Markbackens centrum samt Apelvägen anpassas till busskörfälten där den senare också kompletteras med hastighetssäkring. Dagens hållplats vid Västerplan är belägen inom 400 meter från hållplatserna Markbackens centrum och Tegnérlunden och tas därför bort för att minimera restiden.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 11067m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 22083m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 13783m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Fjugesta
Avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Fjugesta. Verket ska bl.a kompletteras med en försedimenteringsbassäng och ny utrustning. Samt att befintliga delar i verket ska rustas upp och byggas om. Arbetena innefattar även rivning- och demonteringsarbeten.
Ny växelförbindelse i Sannahed
Två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda nedspåret med uppspåret i området invid Rala industriområde i Hallsberg i änden mot Kumla. Driftplatsgränsen flyttas ut ca 500 m och en ny driftplatsdel tillkommer.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Bergslagen
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Ny växelförbindelse i Hallsberg
Två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda spår 3 (Västra Stambanans U-spår) med spår 104 (Godsstråkets N-spår) i Hallsberg vid ca km 202+150 i Västra Stambanans längdmätning.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Ombyggnad av transformatorstation i Örebro
GR--, Glanshammar ny T2 ombyggnad 40kV.
Ombyggnad av station i Kumla
Ombyggnad 10kV kopplingsstation till 40/10kV.
Renovering och ombyggnad av kommunhuset i Lekeberg
Planer för ombyggnad och renovering av kommunhuset i Lekeberg. Ombyggnaden kan skapa ytterligare 20-30 kontorsplatser.
Tillbyggnad av hotell i Örebro
Planer finns för tillbyggnad av befintligt hotell.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Ombyggnad av kontorslokaler i Hallsberg
Avser ombyggnation av kontorslokaler och va-anpassning i Kommunaltekniska huset (KTH).
Ombyggnad av teaterbiografen i Nora
Planer finns på om- och tillbyggnad av Teaterbiografen. Tillgänglighetsanpassning.
Anläggande av kommunalt VA i Tysslinge by, Örebro
Tysslinge by, anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Tillbyggnad av hamburgerbar i Örebro
Tillbyggnad av hamburgerbar.
Renovering av tätskikt på vattentorn i Lindesberg
Renovering av tätskikt i betong i vattentorn. Eventuellt kan det bli aktuellt med relining. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2024-2028.
Åtgärder för lakvatten vid deponi i Hallsberg
Planer är åtgärder för lakvatten vid deponi.
Elektrifiering av järnvägsspår vid Örebro Central
Elektrifiering av spår 25 och 26. Poster för lokvärme och tågvärme. Personskyddsstängsel runt järnvägsområdet.
Utbyte av stålöverbyggnad på järnvägsbro över Lillån vid Örebro Västra
Rostskyddsbehandling ingår. Lillån Örebro C, spår 3. Målning, stålarbeten, betongarbete.
Renovering av badanläggning i Örebro
Avser renovering av badanläggning för rehabiliteringen i M-huset på Universitetssjukhuset Örebro.
Ombyggnad vid plankorsningar i Karlskoga och Kil
Byggande av 2 st vägskyddsanläggningar med Alex teknik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 7 st lägenheter på vindsvåning
Anläggande av kommunalt VA i Sticksjö, Örebro
Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Ombyggnad i byggnad vid Alfred Nobels torg, Karlskoga
Planer för ombyggnad i befintlig byggnad.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Utbyggnad av va-ledning i Brånsta
Planerat projekt ur kommunens flerårsplan.
Rivning av bensinstation i Örebro
Avser rivning av bensinstation samt ev sanering.
Rivning av flerbostadshus i Hällefors
Planer för rivning del av flerbostadshus. Start tidigast hösten 2024.
Rivning av flerbostadshus i Hällefors
Planer för rivning del av flerbostadshus.
Förstärkning av bro över Bårsån vid Frövi
Spännarmerad balkbro av betong. BK4.
Underhåll av järnvägsbro vid Sällinge
Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, målning av räcke samt injektering och impregnering.
Underhåll av järnvägsbro över Essingeån vid Fellingsbro
Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, målning av räcke samt injektering och impregnering.
Reparation av järnvägsbro över Spannarbodaån
Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, målning av räcke samt injektering och impregnering.
Förstärkning av bro vid trafikplats Storå i Lindesberg
Bro över grenväg i tpl Storå längs väg 50 i Lindesberg, BK4. Betongbalkbro tre spann.
Ommålning av bro över Ställdalsån
Del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan sträckan Ställdalen-Grängesberg.
Rivning av lager inför bostadsbebyggelse i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Aspholmen, Örebro. Om bostadsbebyggelse blir av på Virkeshandlaren 1 kommer ett lager troligtvis rivas för att göra plats för bostäderna.
Ombyggnad av ishall i Hallsberg
Avser ombyggnad av ispist med sarg samt delar av läktare,
Rivning av bensinstation i Örebro
Rivning drivmedelsstation.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av bostad på vinden samt tillbyggnad med 8 st. takkupor och byte av takmaterial från tegelpannor till röda betongpannor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kumla
Ändring planlösning i flerbostadshus.
Installation av sprinkler i vårdboende i Hallsberg
Avser projektering, montage och driftsättning av boendesprinkler på del av vårdboendet Esslatorp, i Vretstorp. I vissa delar på vårdboendet finns idag sprinkler installerade som ska ersättas med nya sprinkler.
Renovering av slussbron i Örebro
Avser av renovering av bro 1880-81-1, Slussbron i Örebro.
Nytt tillagningskök i servicehus i Pålsboda, Hallsberg.
Planer finns för nytt tillagningskök.
Ombyggnad av GC-väg i Laxå
Avser Säker gång- och cykelväg Midsommarberget/Centralskolan Upptagen i investeringsbudget 2023-2025
Rivning av flerbostadshus i Örebro
Planer för rivning flerbostadshus samt en gårdsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser installation av solceller på tak.
Rivning av grupphus i Lindesberg
Planer för rivning av en- tvåbostadshus, garage/uthus, Bågen 1,2,7,8.
OVK besiktning i flerbostadshus i Örebro
Planer för OVK besiktning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Ändring fasader på handelslokal. Byte av entré.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).