Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Ombyggnad av E22 förbi Bergkvara
Utbyggnad till mötesfri väg, ny trafikplats med omstigningshållplats i korsningen med Torsåsvägen (länsväg 504).
Ombyggnad av E22 mellan Gladhammar-Verkebäck
Delvis ny sträckning av E22, delar av befintlig väg byggs om till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, ny trafikplats och viltstängsel. Ca 4 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 37/47 mellan Århult/Lagmanskvarn-Oskarshamn södra tpl
Utbyggnad till mötesfri 2+1 väg. En ny sträckning av väg 37/47 mellan Århult och trafikplats Oskarshamn södra för att avlasta trafikplats Oskarshamn Centrum på E22.
Ombyggnad av E22 mellan Målbäcken-Bälö
Mittseparering, trimning och effektivisering. 9 km lång sträcka.
Renovering och klimatinvesteringar i fastigheter i Kalmar
Klimatinvestering i Norrliden, även invändig renovering av ca 470 hus.
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ombyggnad av skola och skolmiljö. Rumsbildning, renovering av ytskikt samt ventilationsarbeten. Eventuell tillbyggnad.
Ombyggnad av E22 mellan Nygård-Målbäcken
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, 9 km lång sträcka.
Renovering och klimatinvesteringar i fastigheter i Kalmar
Klimatinvestering i 2 fastigheter i Norrliden. Kvarteret Flintan 1 och Gnejsen.
Betongreparationer på Ölandsbron, etapp 1
Betongreparationer på undersidan av bron på stöd 38-51. Avvattningsåtgärder samt provgjutningar på pelare på stöd 15.
Ombyggnad av väg 136 mellan Isgärde-Rälla
Ny korsning vid väg 136 och Stora Rörsvägen (väg 965), breddning, säkerhetsräcken, gc-port under väg 136, ny busshållplats med plattformar, väderskydd och belysning, bullerskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ny tryckpunkt 50/10kV i Ljungbyholm
LJUN Ljungbyholm ny tryckpunkt 50/10kV
Totalombyggnad i Storebro
STBO Storebro Totalombyggnad.
Ombyggnad av regionnätstation i Degerhamn
DHN- Degerhamn ombyggnad.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Västervik
Avser nybyggnad av 20 st lägenheter och 17 st radhuslägenheter.
Förnyelse av infrastrukturen i Rosenfors, Hultsfred
Projektet fokuserar på förnyelse av infrastrukturen i Rosenfors och har döpts till Rosenfors Innovation.
Nybyggnad av 72,5 KV GIS-ställverk i Väderum, Oskarshamn Energi Nät AB
På grund av ökande kapacitetsbehov vill Oskarshamn Energi bygga ut sin station Väderum med ett helt nytt 72.5kV-ställverk. Det nya ställverket ska vara i GIS utförande och placeras inomhus i en ny byggnad avsedd för GIS.
Påbyggnad med bostäder i Västervik
Planer finns på påbyggnad av galleria, det kan generera 35–40 nya lägenheter i centrum. Man vill bygga på med våningsplan för bostäder på höjden. Parkeringsdäcket kommer att behållas.
Tillbyggnad av industri mm i Västervik
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av Ölandsbron, etapp 2 och 3
Utbyte av brons skyddande tätskikt under beläggningen på lågbrodelen, betongreparationer på underbyggnaden.
Ändring av verksamhet i fastighet i Torsås
Möjliggöra bostads-, centrum-, och vårdanvändning för fastigheten Taltrasten 7.
Ombyggnad av infart längs E22 vid Saltvik
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Tillbyggnad av kontor i Vimmerby
Tillbyggnad för mer personalyta och försäljning.
Tillbyggnad av logistikfastighet i Kalmar
Avser tillbyggnad av logistikfastighet med ca 1800 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från verksamhetslokaler till bostäder på termiten 13 och 18.
Rivning av byggnader vid Länssjukhuset i Kalmar
Avser rivning av hus 08, 40 och 41 inom fastigheten Kungsljuset 3 (Länssjukhuset i Kalmar län). Byggnaderna är äldre, uttjänta och rivs för att lämna plats till nybyggnationer. Hus 08 ligger längs med Stensbergsvägen. De andra byggnaderna är Gudmundsgården och den så kallade vaktmästarboden – hus 40 och 41.
Förstärkningsåtgärder av kaj i Gamleby hamn, Västerviks kommun
Planer finns för förstärkningsåtgärder i Gamleby hamn, Västeviks kommun.
Invändig renovering av hotell i Oskarshamn
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Renovering och tillbyggnad av simhall i Emmaboda
Emmaboda har en befintlig simhall som passerat en ålder på 50 år. Planen just nu är en totalentreprenad gällande renovering och tillbyggnad av befintlig simhallsbyggnad.
Stambyte och renovering av lägenheter i Emmaboda
Avser stambyte och renovering av 20 st lägenheter på Linnégatan 5 och 7 i Emmaboda.
Upprustning av bangårdsbelysning inom Sydöstra regionen
Omfattar Hultsfred, Jönköping C och godsbangård Kalmar södra.
Avveckling/rivning av Äspö Berglaboratorium i Figeholm
Entreprenadens omfattning innebär kortfattat att riva system/installationer i anläggningens underjordsdel, för att sedan permanent stänga öppningar in till anläggningen (Tunnelramp samt Hissoch ventilationsschakt). Viss anpassning av befintliga system ovan jord kommer krävas som t.ex ventilation. Efter avslutat projekt ska underjordsdelen vara permanent stängd utan behov av tillsyn eller underhåll.
Tillbyggnad av verksamhetslokal mm i Kalmar
Tillbyggnad av lager-, kontor- och verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Borgholm
Böda kronopark 2:114 tillbyggnad av hotell, 40 rum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Stamrenovering samt mindre ändringar av ventilation för 49 lägenheter på Alen 14, 15.
Till och ombyggnad av skola i Vimmerby
Till och ombyggnad av skola
Till och ombyggnad av skola i Vimmerby
Till och ombyggnad av skola
Tillbyggnad av kontor i Emmaboda
Tillbyggnad av industribyggnad, lagerlokal och kontor.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Renovering av kommunhus i Emmaboda
Entreprenaden består av renovering av befintlig lokaler i Emmabodas Kommunhus, Emmaboda kommun. Del A, B. plan 0-3. Etapp 1, Etapp 2 och Etapp 3.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering. Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier. Ny värmekälla till Överums kyrka.
Åtgärder i vattenverk i Fårbo
Planerat under 2024.
Renovering av förskola i Lindås
Entreprenaden består av renovering av befintlig förskola i Lindås, Emmaboda kommun. Förskolan kommer ha 3 mindre avdelningar och ett mottagningskök.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning.
Ombyggnad av Stångådalsbanan sträckan Hultsfred-Blomstermåla
Omfattar 3 åtgärder; Målilla-Tillingeby, Målilla samt Rynningsnäs/Kvarntorpsvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser ändrad användning från lokaler (garage/förråd och vind) till lägenheter.
Ombyggnad av broar över Toftaån samt över allmän väg i Vimmerby
Utförande av underhållsarbete på bro över Toftaån i Sävsjö 6-983-1 i Jönköpings län och bro över allmän väg 1 km V Vimmerby bro 8-553-1 i Kalmar län.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning. ALEX byggnation.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning. ALEX byggnation.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilager.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utökning av campingplats i Lofterud, Västervik
Det behövs en ny plan som gör det möjligt att utveckla campingen. Detta innebär att det ska vara möjligt att förnya byggnader och anläggningar. Det ska också vara möjligt att bygga nytt om det finns ett behov av det. Uppställning av husvagnar och husbilar ska tillåtas under en längre tid. Därtill ska badplatsen göras tillgänglig för allmänheten
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Om- och tillbyggnad av begravningskapell i Borgholm
Ny fjärrvärme och fläktsystem, flytt av kök mm.
Värmekonvetering i en fastighet i Torsås
Avser konvertering av nuvarande system med direktverkande el till central fjärrvärmeanläggning med placering i en separat byggnad för gemensam undercentral och en tillbyggnad för kulvertuppgång vid husfasad.
Förnyelse av infrastruktur vid Storgatan i Västervik tätort
Objektet avser förnyelsearbeten av VMEAB:s infrastruktur i Västervik centrum. Infrastrukturen som ska bytas och moderniseras innefattar ledningsnät för vatten- och avlopp, el- och belysning, fjärrvärme samt stadsnät. Arbeten som ska utföras innefattar bland annat rivning av nuvarande asfaltsbeläggning, schaktning, lednings- och kabelförläggning, fyllningsarbeten samt återställning med temporär asfaltsbeläggning till marknivå.
Upprustning av delar av hamnplanen i Mönsterås, etapp 2
Avser upprustning av delar av hamnplanen i Mönsterås och består huvudsakligen av anläggande av ny överyta, planteringar, regnbäddar, belysning, VA‐ledningar, linjeavvattning, fiberdragning, bryggdäck och ramper.
Rivning av vattenverk i Påskallavik
Finns ingen tidsplan.
Ombyggnad av gata i Mönsterås, etapp 4
Byta VA-ledningar och bygga nya GC-vägar.
Utbyte av gångbro i Högsby
Utbyte av gångbro.
Ombyggnad av ventilationssystem på skola i Högsby
Avser ombyggnad av ventilationen på Fröviskolan hus C och D. Ventilationsaggregat skall placeras i källarvåningen för mellanstadiet/administrationsbyggnaden. Ventilationskanaler mellan byggnaderna skall markförläggas.
Tilläggsisolering av flerbostadshus i Vimmerby
Tilläggsisolering av vind / tak.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Renovering av tegeltak på Ankarsrums kyrka
Tegeltak, läkt och tjärpapp.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Vimmerby
Byte av balkonger på flerbostadshus som kommer att utföras under flera år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tilläggsisolera, puts av fasad, fönsterbyte och takbyte på flerbostadshus på Boken 6 och Boken 7.
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet i Oskarshamn
Luftbehandlingsåtgärder på gymnasiet.
Ombyggnad av gata i Kalmar
Avser ombyggnad av ca 300 gata med tillhörande dagvattenledningar, gatubelysning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av (1) lägenhet för LSS-boende med särskilt stöd.
Byte av garageportar i Kalmar
Byte av garageportar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).