Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Ny- och ombyggnad av kontorsbyggnad i Eskilstuna, Fortifikationsverket
Projektet omfattar verksamhetsanpassning med ny- och ombyggnation av befintlig kontorsbyggnad, Tullgatan 8. Byggnaden som omfattar ca 7 000 kvm ska genomgå totalrenovering då dess tekniska livslängd passerat. Renoveringen innefattar byte av installationer, ytskikt, fasader, fönster, dörrar, tak samt inre rumsbildningar mm. Utöver ombyggnation av befintlig kontorsbyggnad innefattar projektet nybyggnation av arkivlokaler, försörjningsbyggnad, vaktlokaler, och rivning av befintlig garagebyggnad. I samband med rivning omfattar projektet hantering av miljöfarligt avfall. Vapnet 2, den större angränsande personalparkeringen ska anpassas för verksamheten. Projektet omfattar även utvändiga markarbeten och nytt perimeterskydd, (grindar och stängsel) runt området. Hela området är ett skyddsobjekt.
Kontaktledningsupprustning sträckan Katrineholm-Åby-Mjölby
Kontaktledningsupprustning (hängverk och utliggare) + 20 kV hjälpkraft.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Mariefred
Eventuellt även byte av kök och fönster.
Om-, till-, och nybyggnation av förskola och skola i Eskilstuna
Entreprenad avseende Kv Hildero 1:6, Tegelvikens skola samt förskola. Kvicksund växer och skola/förskola behöver rustas upp och tillskapa nya platser och funktioner. Detta kommer ske genom nybyggnation av förskola med 6 avdelningar. Om- och tillbyggnation av skola F-9 samt nybyggnation av idrottshall samt utemiljö.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad (logistikbyggnad).
Ombyggnad till gymnasium i Eskilstuna
Ombyggnad från affärslokaler till gymnasium för 800 elever.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Strängnäs
Stamrenovering och säkerhetshöjande åtgärder.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Efter ombyggnaden/tillbyggnaden kommer skola ha plats för ca 420 elever i årskurs F-6. Även ombyggnation av utemiljön ska ingå i projektet.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Påbyggnad med ca 50 lgh, 200 befintliga lägenheter.
ROT-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
ROT-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av fällningsbyggnad vid Brandholmen ARV i Nyköping
Ombyggnation av fällningsbyggnaden på Brandholmens ARV i Nyköping. Renoveringen omfattar byggnaden, processdelen, samt samtliga installationer. Entreprenaden omfattar projektering och uppförande av bygg- och installationsdelar samt ombyggnation process- och maskinanläggning I entreprenaden ingår även viss rivning av befintliga byggnadsdelar, installationer mm.
Tillbyggnad av kyrka i Eskilstuna
Avser tillbyggnad av en administrationsdel samt renovering av invändiga ytskikt.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av kök och vitvaror, värmestammar och radiatorer, fönsterbyte, FTX Aggregat med återvinning, enerigieffektiviseringar, takbyte inkl solceller. En huvuddel med 122 Lgh, uppdelad på 5 st etapper. Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264426, 2264429 samt 2264431.
Ombyggnad av torg i Torshälla
Östra torget ska utvecklas. Målet är en attraktiv och levande mötesplats till vardag och för fest, över året och dygnet för både barn och vuxna
Utbyggnad av industri i Eskilstuna
Utbyggnad av industri genom bland annat fastighetsreglering, där del av Torshälla 5:8 införlivas i befintlig industrifastighet Torshälla 5:43.
Invändig renovering av lägenheter i Nyköping
Renovering av lägenheter Sellerigången 17-54 (jämna nummer).
Ombyggnad till lägenheter i Flen
Planer på att utveckla området med boende eller andra verksamheter.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 7, 4 hus med 4- 6 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Planer finns för tillbyggnad av industrifastighet, flytt av silo (trycksatt tank) samt rivning av tält och förråd.
Ombyggnad av fastighet i Eskilstuna
Fastigheten ägs av Volvo CE och ligger intill deras museum och de kommer själva nyttja lokalen efter ombyggnationen.
Invändig renovering av hotell i Nyköping
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter för Region Sörmland, Västmanland, Örebro mfl
Avser ramavtal för upphandlingskonsulter åt 5 regioner. Option på ytterligare 2 år.
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Torshälla
I den gamla anrika industribyggnaden Gjutaren planeras för bostäder och nya verksamheter.
Ombyggnad av Nygatan i Eskilstuna
Ombyggnad av gatan till gångfartsområde.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 12 1 hus med 17 våningar.
Ombyggnad av kontor mm i Nyköping
Nyköpings kommun inbjuder härmed byggherrar som är intresserade av att delta om tilldelning av markanvisning för fastighet Polisen 1 i centrala Nyköping. Tilldelningsområdet omfattar del av Polisen 1 och är ca 2000m2stort. Detaljplanearbete pågår och det finns befintliga byggnader på fastigheten. Tilldelad aktör kommer erbjudas möjlighet att inkluderas i planarbetet. Befintliga byggnader har tidigare använts som bland annat polisstation, vårdmottagning och kontor åt kommunen. Byggnaderna, exklusive garagelänga, har en total BTA om 2749m2
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Blåklintsvägen 31-43.
Ombyggnad längs Nyköpingsbanan
Brobyten, samtidig infart i Nyköping mm.
Utveckling av camping i Katrineholm
Avser utveckling av campingområde.
Ombyggnad samt stamrenovering av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser stamrenovering i Kv. Föreningen 17 som är fördelat på två huskroppar i kvarteret. Adress: Östra Storgatan 16A-B samt Östra Kyrkogatan 20C i Nyköping.
Tillbyggnad av bensinstation i Eskilstuna
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning/butik.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad (padelhall) till kyrka och församlingshem.
Ombyggnad av bro över Eskilstunaån i Eskilstuna
Bro över Eskilstunaån och allmän väg sv Ärna i Eskilstuna.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av kök och vitvaror, värmestammar och radiatorer, ej fönsterbyte, enerigieffektiviseringar, takbyte samt förstärkning för att förbereda för solceller, 29 st lägenheter. En huvuddel med 2 st etapper. Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264411, 2264429 samt 2264431.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Flen
Två tätortsentréer med passage, två tätortsentréer utan passage, nytt hastighetssäkrat övergångställe, totalt 5 åtgärder.
Ombyggnad av stora torget i Gnesta
En helombyggnad av stora torget och lågfartsgata.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Renovering av mur vid kaj.
Invändigt underhåll av kyrka i Mellösa
Åtgärda sprickor invändigt i valvet m.m.
Ombyggnad av reningsverk i Gnesta
Gnesta kommun avser att bygga om biologiska steget i Gnesta reningsverk till en MBBR anläggningen.
Om- och tillbyggnad av församlingshem och garage i Björnlunda
Om- och tillbyggnad av församlingshem och garage. Nybyggnad av kallgarage.
Breddning av gc-väg i Eskilstuna
Breddning av gångbana till gc-väg.
Tilläggsisolering och fasadbyte på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av fasad och tilläggsisolering på flerbostadshus på Gökropet 4 och Gökropet 5.
Rivning av ladugård i Eskilstuna
Rivning av ladugård och stall.
Utbyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en utbyggnad av Kjula skola med planerad start 2023.
Utvändig renovering av Magasinet i Nyköping
Projektet består av renovering av putsfasad, fönster, dörrar samt ramp, utvändig scen och takavvattning. Allt arbete sker i samarbete med byggnadsantikvarie då Magasinet är klassat som särskilt värdefull byggnad.
Byte av tak på flerbostadshus i Nyköping
Byte av tak samt vattenavrinning på flerbostadshus. Projektet kan bli etappindelat.
Ombyggnad av gata i Gnesta
Ombyggnad av Mejerigatan.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Byte av fönster i flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för byte av fönster.
Byte av fönster på flerbostadshus i Nyköping
Avser byte av fönster, ca 135 st.
Betong och stålarbeten på kyrka i Oxelösund
Ansökan om bygglov för renoveringsarbeten på S:t Botvids kyrka. Arbete på betong och stålkonstruktioner.
Installation av solceller på flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för installation av solceller.
Installation av solceller på skola i Strängnäs
Planerar att sätta solceller på fler skoltak SFAB håller på att ta fram en plan för att sätta upp solceller på fler fastigheter.
Renovering av Lerbo kyrka
Renovering av Lerbo kyrka.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för fönsterbyte/renovering på flerbostadshus i Eskilstuna.
Byte av fönster på flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för fönsterbyte/renovering på flerbostadshus i Eskilstuna.
Reparation av bro i Eskilstuna
Reparation av bro över cykelväg. Tätskiktsarbeten.
Reparation av bro i Eskilstuna
Reparation av bro över cykelväg. Tätskiktsarbeten.
Renovering av skyddsrum i Flen
Renovering av skyddsrum.
Ny solcellsanläggning med energilager för Region Sörmland
Tak på byggnader alternativt yta på mark.
Rivning av församlingshem i Trosa
Rivning inför nybyggnad av klimatsmart enplansbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola (frontespis).
OVK besiktning i flerbostadshus i Flen
OVK besiktning i flerbostadshus.
Isolering på vind i flerbostadshus i Flen
Tilläggsisolering på vinden

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).