Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av Malmö Central
Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård, nya spår och plattformar Malmö C Övre samt dubbelspår Östervärns station-Malmö C.
Ombyggnad av bank i Malmö
Väsentlig ändring av ventilation, vs och planlösning. Två etapper; Etapp 1 väntas starta efter sommaren och pågå till sommaren -25, då börjar etapp 2 och väntas pågå till våren -26.
Ombyggnad av f.d verkstad till förskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av f.d Kockums verkstadsbyggnad till förskola med 12 avdelningar för 240 barn. Förskolegård med en yta på ca 6000 m2.
Nytt 130 kV stv & kontroll i Malmö
CTA- Centrala Statione Nytt 130 kV stv & kontroll.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad del av Pildammsvägen från tvåfältsväg till fyrfältsväg.
Ombyggnad av vind till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 9 lägenheter i flerbostadshus. Yta: 1300 m2.
Renovering av vattenverk i Malmö
Avser renovering av filterhus mm på Bulltofta vattenverk i Malmö. I entreprenaden ingår i huvudsak följande: Filterhus 4, renovering av ytskikt i filtersal och rörgalleri, Installation av 2 ytterdörrar, ny lastbrygga, igensättning av flera fönster, installation av ny till- och frånluftsventilation med avfuktning, Rivning av mellanbottnar i 3 filter och gamla systembottnar i 3 filter, Renovering av betongytor i samtliga filter, installation av nya systembottnar i samtliga filter, nya påfyllningsanordningar för sand i tre filter, nya rännor i samtliga filter inklusive höjning av desamma. Ny sand samtliga filter. Rivning av gammalt rörgalleri i huvudsak gjutjärnsrör, uppförande av nytt rörgalleri i rostfritt stål inklusive nya ventiler och instrument. Byte av elanläggning, apparatskåp med mera och införande av nytt styrsystem, programmering i befintligt 800xA- och AC450-system.
Ombyggnad av kontorshus till bostäder, handel och kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad delar av kontorshus till bostäder, handel och kontor. Omfattning är ej fastställd. Objektets läge: Hästhagenområdet.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Avser fortsatt renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av församlingshem till 14 lägenheter) samt fasadändring (ny takkupa, takfönster, terassdörrar, räcke återställande av fönster).
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Stambyte, Fasadändring (byte av tak, igensättning av takluckor samt byte av huvar och avvattning).
Utvändig renovering av lägenheter i Malmö
Projektet avser fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilklajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i gatuplan till lägenheter.
Utbyte av balkbromsar på Malmö rangerbangård
Utbyte av 3 balkbromsar och hydrauliksystem.
Kollektivtrafikåtgärder i Skåne län, etapp 3
Totalt 16 kollektivtrafikåtgärder i Skåne län; Balsby Brommagårdsvägen, Fjälkinge station, Rörum Sophiaskolan, Tryde Eke, Vollsjö Torg, Anderslöv Hemmansvägen. Beddingestrand Backsippevägen, Böste Östra, Böste Västra, Håslöv E6, Skegrie E6, Bara Linsbo, Höganäs S:t Andreas väg, Klågerup busstation, Stora Harrie Harrievägen och Bårslöv väg 109. Nya busskörfält, pendlarparkeringar, GC-vägar.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 14
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 17
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 20
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 18
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 21
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 16
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 15
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 22
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 23
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 19
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av skola till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av skola till bostäder med 9 lägenheter, fasadändring (nytt tak, nytt ventilationsrör och inklädnad av skorstenar) samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av vind till bostäder samt omläggning av tak på flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 5 lägenheter, nya takfönster samt omläggning av yttertak på flerbostadshus. Fastigheten har i dagsläget 25 lägenheter i 4 plan.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte i 37 st atriumhus. Kostnad okänd.
Ombyggnad av affärslokaler till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av affärslokal till 5 lägenheter samt fasadändring (nya fönster och entrédörrar, ändring av material på del av fasad).
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar fönsterbyte, fasadarbeten samt takbyte.
Byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus, Mellanheden
Avser byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning (vind till kontor) samt fasadändring (nya kupor, takfönster och takhuv).
Takarbeten på flerbostadshus i Malmö
Avser omläggning av papptak på 37 st atriumhus. Kostnad okänd.
Nybyggnad av ett torrt kyltorn, 45 MW med sluten kretslösning i Malmö
Avser att integrera ett kyltorn (ett torrt kyltorn, 45 MW, sluten kretslösning) inklusive tillhörande processutrustning för två av förbränningsledningarna. En nyckelfärdig lösning som inkluderar även anläggningsbyggandet, eventuella styrsystem och elarbeten, integration av fjärrvärme till anläggningen samt all nödvändig rörledning och installation.
Ombyggnad av centralstation i Malmö
Fasadändring (byte av fönster och entrépartier, restaurering av fasad, inklädnad av lastbrygga, byte av räcke) vit sekretess.
Ombyggnad av affärshus i Malmö
Ombyggnad av lokal samt ändring av ventilation och brandskydd.
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar byte av fönster och fönsterdörrar, nya balkongfronter, åtgärder av tvättstugor mm i flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 8 lägenheter.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter med en yta på 250 m2.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av flerbostadshus där arbetena omfattar omfogning av fasad, fönsterbyte m.m.
Rivning av skola i Malmö
Planer finns för rivning av en sammanbyggd huskropp inrymmande skola med industrilokal, kontor m.m.
Stambyte i flerbostadshus i Nydala
Avser stambyte i flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus med 32 lägenheter.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnad av vindsvåning till lägenheter samt takrenovering i Malmö
Planer finns för ombyggnad av förråd på vindsvåning till bostäder. I projektet ingår även renovering av tak. Yta: ca 88 m2.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Energisparande åtgärder av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för åtgärder för fjärrvärmesystem/energisparande åtgärder.
Rivning av bensinstation i Malmö
Rivning av bensinstation.
Hissrenovering i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för renovering av hissar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (tilläggsisolering, nytt fasadmaterial) samt tillbyggnad av teknikutrymme på tak.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Byte av maskinutrustning till mätkammare, VA Syd AB
Sydvatten är ägare till mätkammaren som i och med denna entreprenad ska få nya funktioner. I entreprenaden ingår i huvudsak, material, mekaniskt montagearbete samt elinstallation. Tidpunkt för mekaniskt arbete i mätkammaren ska göras i mars 2025. Mekaniska installationsarbetet är mycket tidskritiskt.
Relining av stammar i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för relining av stammar i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang till kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad av befintlig restaurang till kontor samt fasadändring (nytt fönster samt fasadplåt).
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Åtgärder av yttergård vid bostadsområde i Malmö
Projektet avser åtgärder av innergård i anslutning till flerbostadshus.
Elomdragning i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för elomdragning i flerbostadshus inom MKB:s fastighetsbestånd.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fasadarbeten som omfattar omfogning av tegelfasader på två huskroppar med 60 lägenheter i 3-4 plan.
Fönsterrenovering på kyrka i Malmö
Projektet avser renovering av fönster på kyrka.
Hyresgästanpassning av kontor i Malmö
Avser ändrad användning av butik till kontor. Avser hyresgästanpassning där arbetena främst avser målningsarbeten, nytt undertak, nytt pentry, wc-utrymmen, väggarbeten, inredande av samtalsrum och mötesrum m.m.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Fönsterbyte på fastighet i Malmö
Planer finns för fönsterbyte på en fastighet inom MKB:s fastighetsbestånd.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för grunddränering och handikappanpassning av utemiljö.
Ombyggnad av vindsvåning till lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av förråd på vindsvåning till bostad alternativt utökning av lägenhetsyta. Yta: ca 35 m2.
Ny värmeväxlare till flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av värmeväxlare i anslutning till flerbostadshus med 12 lägenheter.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Hissrenovering i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för hissrenovering i flerbostadshus med 12 lägenheter.
Fasadarbeten på radhus i Malmö
Avser åtgärder av träfasader på radhus.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Malmö
Framtida planer finns för balkongrenovering på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus.
Åtgärder av värmeväxlare i flerbostadshus i Malmö
Framtida planer finns för åtgärder av värmeväxlare i bostadshus med 127 lägenheter.
Åtgärder av utomhusmiljö vid bostadsområde i Malmö
Avser utomhusåtgärder vid bostadsområde.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Malmö
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Malmö
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).