Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 153 st.

Utveckling av centralstationsområdet i Göteborg
Projetet avser utbyggnad av stationsområdet med bl a stations och centrumbebyggelse. Koncept tas fram av ett Skandinaviskt arkitektteam bestående av HNAP, Danmark, Reiulf Ramstad Arkitekter och Kanozi Arkitekter. Projektet kommer att indelas i etapper.
Utveckling av evenemangsområdet i Göteborg
Projektet avser en utveckling av Göteborgs evenemangsområde som sträcker sig från Korsvägen och Örgrytevägen i söder till Ullevi i norr. Planer finns att ersätta arenorna Scandinavium och Lisebergshallen och avser en multiarena, annex med ca 3000 sittplatser och 3 stycken sporthallar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 7000-8000 kvm kontor med 10-12 våningar. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av kontors- och stationsbyggnad i Göteborg
Projektet avser att utforma en byggnad för Västlänkens östra stationsbyggnad vid Centralen. En byggnad som är 5-7 våningar hög, 150 meter lång och med en blandning av arbetsplatser, service, handel, restauranger och järnvägsstation.
Nybyggnad av hotelltorn och entréfunktion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt, ca 100 meter högt, fjärde torn innehållande bl a ökad hotell- och kontorskapacitet, flexibla mötes- och eventytor.
Nybyggnad av kommersiella lokaler och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ny stadsdel innehållande ca 1000 lägenheter och ca 20000 kvm kommersiella lokaler.
Nybyggnad av förlossning och neonatalvård i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av förlossning och neontalvård. Markarbetet utförs i etapp 1 med objektnummer 1199257.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två kontorshus med 24 och 12 våningar.
Nybyggnad av multiarena i Göteborg
Ca 45000 - 50000 BTA med plats för ca 15000-17000 personer. Projektet är under utredning.
Nybyggnad av kontor och handel i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel.
Till- och ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad (ca 10000 kvm) och ombyggnad (ca 6000 kvm) av sjukhus, Centralklinkiken IVA och HBO.
Nybyggnad av kontor mm Gamlestaden, Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av kontor, hotell, parkeringshus, restaurang och livsmedelsaffär. Projektet kommer att indelas i etapper och pågå under flera år.
Tillbyggnad av rättscentrum i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av rättscentrum.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum. Det innebär att museet kommer att bli nästan dubbelt så stort.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handelslokaler.
Rivning och nybyggnad av kontor/flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av kontorshus och/eller flerbostadshus. Omfattningen är inte fastställd.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Ny- till- och ombyggnad av verksamheter Söder om Wieselgrensplatsen, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av Lundbybadet, uppförande av en ny ishall som ska ersätta ishallen Rambergsrinken. Parkeringsbehovet ska hanteras i en gemensam parkeringsanläggning för verksamheternas samlade behov, vilket möjliggörs i detaljplanen.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontors- och handelslokaler med 8-14 våningar med en byggrätt på ca 20-30000 kvm.
Nybyggnad av högskola med integrerad stationsentré i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål med en integrerad stationsentré för Haga Station, Västlänken. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2020. Delar av markarbetet med huvuddel 2 (integrerad stationsentré) pågår. Byggstart för huvuddel 3 (högskolelokaler) påbörjas i december 2022.
Nybyggnad av närsjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av närsjukhus.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Om- och påbyggnad av magasinbyggnad i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av magasinsbyggnad. Ombyggnad (ca 9000 kvm) och påbyggnad med tre våningar (ca 11000 kvm) med allmänplatsytor i mitten.
Ny- och ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad (ca 5000 kvm) och ombyggnad (ca 12000 kvm) kontor.
Om- och tillbyggnad av kontorsfastighet i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad (ca 6500 kvm) av kontorsfastighet.
Nybyggnad av idrottshall och flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en modern "superhybrid" där samma yta rymmer en idrottshall (ca 1200 kvm) och ca 120 lägenheter och ett underjordiskt garage som byggs under fastigheten (antal våningar okänt).
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två kontorshus med 10 och 12 våningar.
Om- och nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser reinvestering och ombyggnad av hus A, B, C, F och A1, nybyggnad av matsal, storkök samt skollokal för mellanstadiet. Ombyggnad och anpassning av skolgård. Rivning av hus D, E och A1 (A1 rivs i slutskedet av projektet).
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 217 rum.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Göteborg
Projektet avser att bygga en ny idrottsanläggning med funktion för friidrotts-, gymnastik- och bollsportsverksamhet samt skyddsrum och större driftutrymme för maskinförvaring mm. Anläggningen ska i viss omfattning vara anpassad för skolidrott.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av F-6 (ca 6500 kvm) och ca 570 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av hotell och restaurang i Göteborg
Avser nybyggnad av ett hotell med 200 rum i 16 våningar samt en restaurang. Omfattar även en parkträdgård med orangeri och pool.
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet.
Nybyggnad av kontor och hotell i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell.
Nybyggnad av centralbad mm i Göteborg
Projektet avser planering för del av evenemangområde med syfta att möjliggöra nya arenor, centralbad och blandstad.
Nybyggnad av kontorshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av växthus och besökscentrum i Göteborg, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 6600 kvm varav växthus ca 2800 kvm, teknikutrymmen 720 kvm, verksamhetsytor inkl besökscentrum ca 2900 kvm. I entreprenaden ingår avancerad växthusteknik så som t ex klimatdator som styr vävar, ventilationsluckor, assimillaitonsbelysning och befuktning för att rätt klimat ska kunna upprätthållas i de olika växthusen året runt. Det ingår även rivning av befintliga växthus och markarbeten.
Nybyggnad av skola i Kyrkbyn, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny skola för cirka 300 elever. Bakgrunden till planläggningen är att fler skolplatser behövs i området, bland annat på grund av den kommande befolkningstillväxten och det ökade antalet bostäder i området.
Nybyggnad av kontorshus och tennishall i Ullevi, Göteborg
Planer finns för nybyggnation av kontorshus och tennishall/banor på Smålandsgatan.
Nybyggnad av hotell och flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 64 hotellrum i en huskropp och 40 lägenheter i ett flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av lokaler till bl a kontor och restauranger.
Nybyggnad av kontor i Gamlestaden, Göteborg
Nybyggnad av 20 000 kvm kontor i Gamlestaden. Den nya byggnaden utgörs av tre sammanbyggda huskroppar med olika höjd, från tre till fjorton våningar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Planer finns på ca 10 000-15 000 kvm kontorsytor.
Nybyggnad av verksamhetslokaler, kontor och butiker i Torslanda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, kontor och butiker.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skolbyggnad för 388 elever i två paralleller. särskola för 20 elever inriktning ämnesområden och 20 elever inriktning ämnen med tillhörande skolgård. Projektet har fokus på återbruk.
Nybyggnad av kontor på Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola inklusive separat byggnad för idrott.
Om- och utbyggnad av varuhus i Göteborg
Projektet avser om- och utbyggnad av varuhus.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg, Huvuddel 1-4
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av skola och gym i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola och gym.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och bostäder.
Ombyggnad till kontor och två restauranger i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor och två restauranger (5000-6000 kvm).
Renovering. om- och tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser renovering, om- och tillbyggnad av hotell.
Hyresvärdsupphandling för lokaler för riksarkiv i Göteborg
Projektet avser nya lokaler till Riksarkivets verksamhet med bl a publika ytor, kontor och personalutrymmen (upp till 2-2500 kvm), arkivlokal, parkeringsmöjligheter.
Utveckling av kontorsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg
Avser utveckling av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden. Möjligheter för på- och tillbyggnader gällande bostäder och hotellverksamhet lämpar sig liksom mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera.
Nybyggnad av kontor och undervisningslokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor (för ca 100 personer) och undervisningslokaler.
Nybyggnad av kontor, miljöhall, kallförråd mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, miljöhall & övernattningsrum ca 7000 kvm.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Tillbyggnad av F-3 till F-6 skola i Göteborg
Avser tillbyggnad av f-3 skola till F-6 skola. Tillbyggnad BTA ca 3000 kvm. Befintlig byggnad har en BTA på totalt 5200 kvm.
Nybyggnad av affärshus, Backaplan, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av affärshus. Tomträtten är på totalt 18.200 kvm.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser en byggrätt om ca 20-30000 kvm BTA för kontors- och handelsytor som bl a innefattar en av uppgångarna från Västlänkens blivande Station Centralen.
Ombyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av hotell.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar i två våningar med tillagningskök. Markarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av förskola i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 våningar samt rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Beslut taget i stadsdelsnämnden. Förslag finns på skollokaler för 200 elever.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av skollokaler och administration i hus B och C samt ombyggnad av skolgård.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av kontor/småindustri/kultur i Göteborg
Fastigheten har en markareal om 6 311 kvadratmeter. Detaljplanen medger en byggrätt för kontor, småindustri och kultur i tre våningsplan motsvarande 2000 BTA på fastigheten.
Nybyggnad av centrumverksamheter och bostäder i Göteborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett centrumområde med en ny livsmedelsbutik, butikslokaler samt bostäder.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar samt skyddsrum under förskolan längs Trollbärsvägen.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Om- och nybyggnad Dalheimers Hus i Göteborg
Projektet avser att genom denna om- och nybyggnation kommer Dalheimers Hus bl a få en helt ny konstruktion och versamhetsanpassning.
Renovering och anpassning Kusten i Göteborg
Projektet avser att Hotell Kusten behöver renoverings och anpassas för att inrymma de verksamheter som tillfälligt ska flytts från Dalheimers hus.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 6 avdelningar och tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av matsal i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad av matsal (tillbyggnad ca 300 kvm).
Nybyggnad av stuglägenheter m m på Liseberg
Projektet avser nybyggnad av stuglägenheter mm. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av Billdals gård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av källare- och entréplan sam tillbyggnad i två plan (á 70 kvm) innehållande ett restaurangkök. Källardelen inrymmer teknik och förråd.
Nybyggnad av förskola i Göteborg, option
Projektet avser nybyggnad av förskola med 3-4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av förskola i Göteborg (option)
Projektet avser rivning av befintlig förskola nybyggnad av förskola med 5 avdelningar med förskolegård och tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med förskolegård och tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Göteborg, option
Projektet avser nybyggnad av förskola med 3-4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg, option
Projektet avser nybyggnad av förskola med 3-4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg, option
Projektet avser nybyggnad av förskola med 3-4 avdelningar.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor i del av huset.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).