Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Utveckling av centralstationsområdet i Göteborg
Projetet avser utbyggnad av stationsområdet med bl a stations och centrumbebyggelse. Koncept tas fram av ett Skandinaviskt arkitektteam bestående av HNAP, Danmark, Reiulf Ramstad Arkitekter och Kanozi Arkitekter. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 7000-8000 kvm kontor med 10-12 våningar. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av sjukhus/förlossning/neonatal i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av förlossning, neonatal och antenatal.
Nybyggnad av kontors- och affärshus mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av affärs- och kontorshus (ca 2000 kvm) på fastighet 12:2, påbyggnad av kontor på tre fastigheter (fastigheterna Inom Vallgraven 12:10, 12:8 samt 12:9). Rivning och grundförstärkning pågår.
Nybyggnad av stationsbyggnad i Göteborg
Projektet avser att utforma en byggnad för Västlänkens östra stationsbyggnad vid Centralen. En byggnad som är 5-7 våningar hög, 150 meter lång och med en blandning av arbetsplatser, service, handel, restauranger och järnvägsstation.
Nybyggnad av hotelltorn och entréfunktion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt, ca 100 meter högt, fjärde torn innehållande bl a ökad hotell- och kontorskapacitet, flexibla mötes- och eventytor.
Nybyggnad av kommersiella lokaler och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ny stadsdel innehållande ca 1000 lägenheter och ca 20000 kvm kommersiella lokaler.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två kontorshus med 24 och 12 våningar.
Nybyggnad av multiarena i Göteborg
Ca 45000 - 50000 BTA med plats för ca 15000-17000 personer. Projektet är under utredning.
Om-, till- och nybyggnad av anstalt i Göteborg
Projektet avser om-, till- och nybyggnad av anstalten med fler platser för intagna, sysselsättningslokaler, kontor, industri och infrastruktur. Förberedande markarbeten påbörjades i januari 2022.
Nybyggnad av kontor och handel i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel.
Nybyggnad av kontorshus på Kallebäck
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av kontor mm Gamlestaden, Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av kontor, hotell, parkeringshus, restaurang och livsmedelsaffär. Projektet kommer att indelas i etapper och pågå under flera år.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum. Det innebär att museet kommer att bli nästan dubbelt så stort.
Rivning och nybyggnad av kontor/flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av kontorshus och/eller flerbostadshus. Omfattningen är inte fastställd.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus (10000-20000 kvm).
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontors- och handelslokaler med 8-14 våningar med en byggrätt på ca 20-30000 kvm.
Utveckling av evenemangsområdet i Göteborg
Projektet avser en utveckling av Göteborgs evenemangsområde som sträcker sig från Korsvägen och Örgrytevägen i söder till Ullevi i norr. Planer finn att ersätta arenorna Scandinavium och Lisebergshallen.
Nybyggnad av högskola med integrerad stationsentré i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål med en integrerad stationsentré för Haga Station, Västlänken. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2020. Delar av markarbetet med huvuddel 2 (integrerad stationsentré) pågår. Byggstart för huvuddel 3 (högskolelokaler) påbörjas i december 2022.
Om- och påbyggnad av magasinbyggnad i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av magasinsbyggnad. Ombyggnad (ca 9000 kvm) och påbyggnad med tre våningar (ca 9000 kmv) med allmänplatsytor i mitten.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Markarbetet påbörjas under sommaren 2022.
Nybyggnad av idrottshall och flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en modern "superhybrid" där samma yta rymmer en idrottshall (ca 1200 kvm) och ca 120 lägenheter och ett underjordiskt garage som byggs under fastigheten (antal våningar okänt).
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två kontorshus med 10 och 12 våningar.
Nybyggnad av specialistsjukhus på Hisingen, Göteborg
Specialistsjukhuset är beräknat att omfatta ca 25 000 m2 BTA och att omfatta flertalet medicinska specialiteter inkl sex dagkirurgiska OP-salar.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser utvändig underhåll av alla byggnader med bl a om fogning av alla fasader, betongsockel byte, byte av avlopp. Ombyggnad av hus A: bl a upprusning av ytskikt, nya rumsbildningar och akustikåtgärder samt installationer av nya WC och RWC inkl tillbyggnad ÅV-hus. Ombyggnad hus B: ca 1750 kvm enklare ombyggnad i expeditions/elevhälsa, större ombyggnad i diskrum/matsal samt tillbyggnad av matsal ca 120 kvm. Ombyggnad hus C: större och mindre ombyggnationer ca 680 kvm. Nybyggnad hus E: ca 4125 kvm inkluderar en fullstor idrottshall. Nybyggnad hus G: ca 560 kvm inkluderar mindre idrottshall.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola projekt D grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 (ca 6500 kvm) och ca 570 elever.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av hotell och restaurang i Göteborg
Avser nybyggnad av ett hotell med 200 rum i 16 våningar samt en restaurang. Omfattar även en parkträdgård med orangeri och pool.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Det nya kvarteret kommer vara ca 40000 kvm BTA varav 10000 kvm avser ombyggnad av befintlig byggnad.
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet.
Nybyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser kommersiella lokaler i Frihamnsprojektet, ca 7000 kvm handel och stadsdelsservice i bottenvåningarna.
Nybyggnad av centralbad i Göteborg
Göteborg behöver ett nytt och modernt centralbad med stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet. Gullbergsvass har utretts som huvudalternativ, men utredningen har också tittat på alternativen Ringön, Heden och evenemangsområdet.
Nybyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell.
Nybyggnad av kontorshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av växthus och besökscentrum i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av besökscentrum och växthus.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av lokaler till bl a kontor och restauranger.
Nybyggnad av hotell och flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 64 hotellrum i en huskropp och 40 lägenheter i ett flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av kontorshus och tennishall i Ullevi, Göteborg
Planer finns för nybyggnation av kontorshus och tennishall/banor på Smålandsgatan.
Nybyggnad av kontor i Gamlestaden, Göteborg
Nybyggnad av 20 000 kvm kontor i Gamlestaden. Den nya byggnaden utgörs av tre sammanbyggda huskroppar med olika höjd, från tre till fjorton våningar.
Nybyggnad av skola i Kyrkbyn, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny skola för cirka 300 elever. Bakgrunden till planläggningen är att fler skolplatser behövs i området, bland annat på grund av den kommande befolkningstillväxten och det ökade antalet bostäder i området.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Planer finns på ca 10 000-15 000 kvm kontorsytor.
Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av F-6 skolbyggnad för 388 elever i två paralleller. särskola för 20 elever inriktning ämnesområden och 20 elever inriktning ämnen med tillhörande skolgård.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola inklusive separat byggnad för idrott.
Nybyggnad av kontor på Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Om- och utbyggnad av varuhus i Göteborg
Projektet avser om- och utbyggnad av varuhus.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och bostäder.
Om- och tillbyggnad av skola och gym i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola och gym.
Renovering. om- och tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser renovering, om- och tillbyggnad av hotell.
Utveckling av kontorsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg
Avser utveckling av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden. Möjligheter för på- och tillbyggnader gällande bostäder och hotellverksamhet lämpar sig liksom mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera.
Nybyggnad av kontor och undervisningslokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor (för ca 100 personer) och undervisningslokaler.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser en byggrätt om ca 20-30000 kvm BTA för kontors- och handelsytor som bl a innefattar en av uppgångarna från Västlänkens blivande Station Centralen.
Nybyggnad av affärshus, Backaplan, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av affärshus. Tomträtten är på totalt 18.200 kvm.
Nybyggnad av kontor, miljöhall, kallförråd mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, miljöhall & övernattningsrum ca 7000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av förskola i Gamlestaden, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en ny förskola med 8 avdelningar i 2 våningar. Vid planens genomförande kommer befintlig förskola att rivas och ersättas.
Nybyggnad av kontor och handelslokaler i Göteborg
Planer finns på fortsatt nybyggnad.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola. Omfattning är inte beslutat.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och tillagningskök som ska förläggas ovanpå befintligt skyddsrum.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Castellum har byggrätt på 4000 kvm.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Beslut taget i stadsdelsnämnden. Förslag finns på skollokaler för 200 elever.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av kontor/småindustri/kultur i Göteborg
Fastigheten har en markareal om 6 311 kvadratmeter. Detaljplanen medger en byggrätt för kontor, småindustri och kultur i tre våningsplan motsvarande 2000 BTA på fastigheten.
Nybyggnad av centrumverksamheter och bostäder i Göteborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett centrumområde med en ny livsmedelsbutik, butikslokaler samt bostäder.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola.
Nybyggnad av F-6 skola i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av skola i två plan.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola.
Rivning av parkeringshus och nybyggnad av förskola i Backa, Kvarter 4, option
Projektet avser rivning av parkeringshus och nybyggnad av 6-avdelningars förskola. Markarbetet påbörjas i augusti 2022.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Göteborg, option
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4-8 avdelningar inkl komplementbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 6 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 4 avdelningar och tillagningskök.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor (5000-6000 kvm).
Om- och tillbyggnad av matsal i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad av matsal (tillbyggnad ca 300 kvm).
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan.
Ombyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser översyn och vid behov omdisposition av befintliga ytor, kompletteringar med skötselrum/WC som saknas samt ett nytt mottagningskök.
Nybyggnad av stuglägenheter m m på Liseberg
Projektet avser nybyggnad av stuglägenheter mm. Uppskattad kostnad.
Nya krematorieugnar och rivning av befintlig anläggning i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig anläggning samt erforderlig projektering, leverans och montage av en komplett krematorieanläggning. Anläggningen ska byggas upp med två krematorieugnar med separata egna rökgasreningslinjer.
Om- och tillbyggnad av Billdals gård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av källare- och entréplan sam tillbyggnad i två plan (á 70 kvm) innehållande ett restaurangkök. Källardelen inrymmer teknik och förråd.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor i del av huset.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Ombyggnad av ventilation och kylaggregat i Frölunda Kulturhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilationsanläggning samt DUC för biblioteksblock (Del 1) och samlingssalsblock (Del 2). Verksamheterna i Del 1 och Del 2 innefattar bibliotek, tandläkarmottagning, biografen, utställningssalarna, öppna verkstäderna, konferensrummen samt cafeteria.
Nya rulltrappor och hissar i mässhallar i Göteborg
Projektet avser nya rulltrappor och hissar i mässhallar.
Rivning och nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med åtta avdelningar i två våningar med tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar längs Trollbärsvägen.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av skollokaler och administration i hus A, B och C. Anpassningen sker punktvis i byggnaderna.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokaler, frälsningsarmén det blir 4 huskroppar som blir berörda. Bygglov för rivning och nybyggnad av plank Haga 30:10.
Nybyggnad av förskola i Önnered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 2
Projektet avser ombyggnad av huskropp C vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 grupprum, 1 studieyta (ca 40 kvm), 2 stycken WC och studielandskap.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).