Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (10)
Haparanda (5)
Jokkmokk (3)
Kalix (3)
Kiruna (16)
Luleå (30)
Pajala (2)
Piteå (18)
Älvsbyn (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av sjukhus i Kiruna
Max 40 000 kvm ovan mark, hälsocentral, tandvård, akutmottagning, helikopterplatta, parkeringshus delvis under mark med ca 340 p-platser. Ambulanshall. Byggs vid Tuolluvaaratornen.
Nybyggnad i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Befintligt Hus D (ca 19 000 kvm) på Campus Luleå är planerad att rivas och därmed skapas utrymme för en ny byggnad. Detaljplan som vunnit laga kraft 2020 möjliggör en byggrätt på 65 000 – 70 000 BTA. Den nya bebyggelsen på D-hustomten (arbetsnamn Deltakvarteret) kommer innehålla bl.a. kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar samt utåtriktade, publika funktioner.
Ny- och ombyggnad av sjukhus i Södra Sunderbyn, etapp 2 mfl
Ny och ombyggnad av lokaler på Sunderby sjukhus, övriga planerade etapper är: * Barnpsykiatrin 5 * Infektion 12
Tillbyggnad av anstalt i Haparanda
Planen är att anstalten ska byggas ut och få ett tillskott av 80 nya platser.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnation av kontor och verksamhetslokaler samt handel.
Renovering eller nybyggnad av simhallar i Piteå
Alternativen är att; renovera de befintliga simhallarna i Öjebyn, Munksund och Hortlax med ett 25-årigt perspektiv, bygga ett nytt badhus som ersätter de befintliga eller att renovera och bygga ut Öjebyns simhall för att ersätta de övriga två.
Nybyggnad av handelsområde i Boden
Syftet med aktuell detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar för handelsändamål genom att pröva detaljhandel utom handel med livsmedel.
Nybyggnad av hotell och kontor i Boden
Planer finns för ett nytt hotell och nya kontor. För att exploateringen ska kunna genomföras krävs att en ny detaljplan upprättas för området. Omfattningen av projektet kommer att klarläggas under arbetet med detaljplanen.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Piteå
Planeras för ca 200 bostäder fördelat på ca 70 villor, 50 par-/radhus samt 80–90 lägenheter.
Nybyggnad av kontorshus och hotell i Kiruna
Avser nybyggnad av kontor samt hotell. Har en byggrätt på 15000 kvm.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för handelsändamål
Nybyggnad av kulturbyggnad i Luleå
Avser nybyggnation av ett science center. Ett kulturhus för att demonstrera framtagandet av elektricitet och grönt fossilfritt stål. Som ska placeras i vattnet. Byggnadens form är som en upp och nedvänd pyramid. Byggnadens bas är 20x20 m. Bottenvåning innefattar hissar, trappor och ett kafé. Sedan blir ytorna allt större för varje våning. På taket placeras ett uterum med en trädgårdsodling och solceller som ska göra huset självförsörjande på el.
Nytt handelsområde i Piteå
Planer finns för etablering av handelsområde.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell, ca 300 bäddar. Boden 56:41 och del av fastigheten Boden 56:9.
Nybyggnad av verksamheter, handel, idrott mm i Boden
Möjliggöra för verksamheter, handel med skrymmande varor, idrott och restaurang samt allmän plats; gata, park/natur samt gång- och cykelväg. Detaljplanen syftar också till att hitta en lämplig dagvattenhantering för området.
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Luleå
Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för bostäder och centrumverksamhet upp till 15 våningar. Parkering föreslås lösas undergrävt i två plan.
Nybyggnad av unik samlingslokal i Arvidsjaur
Med ett skelett av råstarkt norrländskt limträ, täckt av ett ytskikt som genomgått temperaturbehandling för att nå en naturtrogen färg och en i världsklass väderbeständig träyta, kommer Stoor´n pryda toppen på berget Vithatten. Inom sina 45 meters höjd, 47 meters längd och 12 meters bredd skall tre våningsplan på 500m² vardera husera en restaurang, ett konferensplan samt museum, konsertsal och utställningsyta av modernt snitt med influenser av naturen. Den bärande konstruktionen skall synliggöras invändigt, likaså älgens kroppsform vilket kommer att förstärka känslan av byggnadens unika typ. Stoor´n skall byggas på toppen av berget Vithatten, på gränsen mellan Norrbotten och Västerbotten. Med sin 511 meter över havet bjuder denna plats på en utsikt över kusten, skogarna och fjällen mellan Sverige och Norge.
Nytt verksamhetsområde i Luleå
Fler verksamhetstomter, ändamålsenliga ytor för idrottsändamål och att skapa bra kommunikationer för fordon, cyklister och gångtrafikanter.
Nybyggnad av F-6 skola i Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m. Förskola med fem avdelningar för 90 barn, rsm-id 1434930.
Nybyggnad av badhus i Pajala
Avser nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Luleå
Planer finns på att etablera en ny matbutik i Luleå.
Nybyggnad av krematorium och begravningsplats i Kiruna
Detaljplan för del av Kiruna 1:1 och del av Kiruna 1:173. Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för anläggande av ett nytt krematorium samt för en begravningsplats med tillhörande verksamheter.
Utveckling av område i Luleå
Luleå: Isbanan Förutsättningar: Runt Luleås centrumhalvö, med avstickare till Bergnäset, Mjölkudden och ön Gråsjälören på andra sidan sundet, sträcker sig en isbana. Isbanan etablerades 2003 och förvaltas av kommunen. Sedan etableringen är isbanan uppskattad av många och ses idag som ett modernt (temporärt) kulturarv. Isbanan – det tillfälligt permanenta rummet? Utmaning: Att bygga vidare på denna lokala pärla, som varje år drar tusentals människor under vintermånaderna, för att sedan smälta bort under midnattssolen. Trots sin popularitet har isbanans potential inte helt nyttjats under vintertid, och utvecklingsplaner för strandstråket runt omkring har huvudsakligen fokuserat på barmarkssäsongen. Teamet kommer att fokusera på frågan: Hur kan vi genom gestaltning av platsen och dess omgivningar höja dess status som modernt kulturarv året runt? Vilka modeller finns det för att stärka systemen för förvaltning och hur kopplar det an till civilsamhällets självorganiserade nätverk som är och kan bli kopplade till platsen?
Nybyggnad av hotell och bostäder i Luleå
22 nya bostäder med 1–3 rum och kök och 18 nya hotellrum för long stay på bottenplanet och en utökning med 23 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Kiruna
Detaljplanen omfattar 345 småhusfastigheter där det stora flertalet är upplåtna med tomträtt. Gatu-, park- och naturmark inom Lombolo 12:1 liksom skolfastigheten Kastanjen 1 är i kommunal ägo.
Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Avser nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Möjliggör byggrätt för handelsändamål.
Utveckling av område i Gällivare
Gällivare: Älvrummet, Vassara älv Förutsättningar: Vassaraälv ligger beläget mitt i Gällivare och utgör en möjlig knutpunkt mellan centrumkärnan och tätortens södra delar såsom andra sidan älven, Repisvaara och fjället Dundret. Marken runtom är fördelad mellan privata tomter och sammanhängande kommunägda markområden. Älven är hemvist för värdefulla arter och naturtyper och är utpekad som ett Natura 2000-område. Inom området finns ortens äldsta och viktigaste kulturmiljö och ett uppskattat rekreations- och kulturstråk längst älvkanten. Utmaning: Hur kan älvrummet med alla dessa befintliga värden stärkas för att bidra till hela Gällivares livsmiljö? Teamet kommer att utforska metoder och angreppsätt för att utveckla och samtidigt tillvarata befintliga odlingslotter, platsen vattennära läge samt tillskapa mötesplatser och låta konst och kultur ta plats i landskapet. Hur kan den framtagna och beslutade utvecklingsplanen för området omsättas till realistiska kvaliteter som är möjliga att genomföra? Vilka delar bör omprövas och vilka bör få leva vidare i kommunens fysiska planering? Hur kan gestaltning av platser och landskap skapa förutsättningar för att stärka utvecklingen av kvalitativa och hållbara boendemiljöer.
Nybyggnad av hotell i Arvidsjaur
Nybyggnad av hotellanläggning och garage. Hotell, spa, restaurang och lounge 1400 kvm Garage med loungdel 473 kvm Sprinklerhus 12 kvm
Nybyggnad av byggvaruhandel i Kiruna
Byggmaterialhandel inkl kontor.
Nybyggnad och rivning av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser nybyggnation av två nya skolbyggnader, en lågstadieskola och en mellanstadieskola, samt ett miljöhus, tre förråd och ett bullerplank, inklusive installationsarbeten och omgivande markarbeten. Samt rivning av två befintliga byggnader.
Ny- och ombyggnad av sjukhus i Södra Sunderbyn
Nybyggnad av lokaler för Läkemedelstillverkning.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Planer finns för nybyggnad av hotell på Kiruna Airport.
Nybyggnad av bandyhall i Kalix
Avser nybyggnad av ishall med tillhörande läktare.
Nybyggnad av ishall i Piteå
Ny ishall lf arena inkl infrastruktur mm
Tillbyggnad av hotell i Boden
Tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av handelshus i Luleå
Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handels- och industrihus i Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Lokalanpassningar på Piteå Sjukhus
Omflyttning av verksamhet, lab, medicin, endoskopi, ungdomsmottagning mm.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus F.
Nybyggnad av affärshus i Gällivare
Planer för nybyggnad av handel/varuhus. Byggrätt på 3.500 kvadratmeter vid östra infarten till Gällivare på Treenighetens handelsområde.
Flytt av byggnad i Kiruna
Pekinghuset, som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, ska flyttas från befintlig placering i gamla Kiruna till kvarter 97 i Nya Kiruna Centrum. Pekinghusets nock är för hög för angiven placering där nockhöjden begränsas till 9 meter i detaljplan. För att planenligt placera Pekinghuset i kvarter 97 krävs därmed en planändring.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Nybyggnad av personallokal mm i Piteå
Ny lokal för driftpersonal centrala stan.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Nybyggnad av förskola.
Utbyggnad av handelsområde i Gällivare
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt handels- och verksamhetsområde och justera gällande detaljplan genom att flytta gatan och ändra till huvudmannaskapet till kommunalt.
Nybyggnad alt ombyggnad av ishall i Boden
Nybyggnad alt ombyggnad av ishall.
Nybyggnad av hotell i Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för turistisk verksamhet i form av hotell- och serviceverksamhet inom planområdet.
Anläggande av stugby vid Lindbäcksstadion i Piteå
Intill Lindbäcksstadion kommer ev en stugby att anläggas. Detta ingick tidigare i projekt 235460 men kommer att senareläggas.
Om- och tillbyggnad av skola/förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola/förskola i Böle, Piteå.
Invändig renovering mm på skola i Piteå
Invändiga anpassningar, renovering av skador och ombyggnad av kök.
Nybyggnad av kyrklig verksamhet
Planer finns för nybyggnad av lokaler för kyrklig verksamhet.
Nybyggnad av centrumverksamhet i Kalix
Syftet med den nya detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla del av strandängesområdet för besöksnäringen. Detta genom att möjliggöra att området kan användas för centrumverksamhet. Planen syftar även till att anpassa delar av markanvändningen efter rådande förhållanden.
Byte av yttertak på skola i Piteå
Byte av tak på skola.
Ombyggnad av skolkök i Piteå
Anpassningar till tillagningskök
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Inom planområdet finns idag en förskola uppdelad i två byggnadskroppar, en huvudbyggnad och en paviljong. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av förskolan med ett gemensamt kök och två nya avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av fd vattentorn till kontor och konferens i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.
Invändig renovering av bibliotek i Haparanda
Anpassning av gamla äldreboendet.
Nybyggnad av hotell och stugor i Boden
Nybyggnad av hotell och stugor.
Nybyggnad av Kallbadhus/utomhuspool i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av kombinerat kallbadhus och utomhusbad.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärslokaler Sunderbyn 90:6,90:2.
Paviljonger för lärosalar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Avser upphandling av fabriksnya moduler för 9 lärosalar i tre plan inklusive förråd, plattformshiss, WC och RWC mm. I entreprenörens åtagande ingår bland annat anlägga väg, mark och grundarbeten, montage av hyresobjektet, felavhjälpande underhåll av hyresobjektet under hyrestiden samt avetablering av objektet vid hyrestidens utgång.
Rivning av skola i Kiruna
Avser rivning av skola samt gymnastikhall.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Pajala hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 106 på Pajala Hälsocentral.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser påbyggnad av en till våning på kontorsbyggnad för Ripan 13. Planområdet avgränsas i söder av Varvsgatan, i norr av Sandviksgatan, i öster av Nygatan och i väster av Kyrkogatan.
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Överkalix hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 105 på Överkalix hälsocentral.
Nybyggnad av zipline och aktivitetstorn, Luossavaara
Avser ett aktivitetestorn med tillhörande klättervägg samt station för zipline-bana. Ziplinebanan är planerad från toppen till botten av lusovaarabacken och blir då ca 950 meter lång.
Reinvestering i Persöskolans sporthall i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Byte av sporthallsgolv inkl målning av linjer, Höjning och tilläggsisolering av yttertak. Byte råspont och takpapp, förlängning av takfot, ny takavvattning, Byte av fönster, Byte av fasadmaterial på del av byggnad, Rivning av bef silo, uppbyggnad av nytt pumphus, Lagning av tegelfasad, Byte av ventilationsaggregat, Åtgärder av befintligt innertak i omklädningsrum, Akustikåtgärder i sporthall, Tillskapande av ny utrymningsväg i yttervägg i sporthallen, Montage av duschbås, Tillskapande av ny RWC samt Nya utvändiga ramper.
Nybyggnad av skate och parkourpark i Kalix
Avser nybyggnad av skate och parkourpark.
Tillbyggnad av kontor i Arvidsjaur
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av tak på Medborgarhuset i Arvidsjaur
Avser ny takkonstruktion med utvändig takavvattning.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Utvändig ändring/ändrad användning av kontorshus.
Lokalanpassning av kontor för HSO på Runabacken, Kiruna
Avser ombyggnation av befintliga kontorslokaler/verksamhetsanpassning samt anpassning av installationer.
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Avser rivning av Norrmalmsskolan efter att Christina skolan är färdigställd.
Ombyggnad av fastighet för besöksnäring vid Riksgränsen
Ombyggnad av hangar. Anpassa den nuvarande byggnaden inom fastigheten för kommande verksamheter kopplade till turism och uthyrning.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Ombyggnad av förskola i Luleå
Storköket på Spira förskolan skall byggas om till förskoleavdelning. Ombyggnadssyta: BTA ca 130 m2.
Utveckling av campingområde i Kvikkjokk
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vidareutveckling av befintlig husvagnscamping med ytor för uppställningsplatser, stugor för uthyrning samt servicefunktioner.
Nybyggnad av markmålbana i Jokkmokk
Avser avtäckning av jordmassor, sprängning och krossning. Schaktning för nybrytning av väg och byggande av väg med tillhörande slänter och diken samt ett antal trummor.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.
Nytt konstgräs på fotbollsplan i Piteå
Konstgräs Bergsvikens fotbollshall.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Tillbyggnad av kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).