Alla planerade anläggningsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnvägsterrass inkl. station och broar sträckan Sävar Trp Syd-Pålböleån
Ny regionaltågstation i Sävar, 12 broar, järnvägsterrass.
Ny anläggning för infångning av koldioxid vid kraftvärmeverk i Umeå
Målsättningen med projektet är att minska koldioxidutsläpp vid Dåva kraftvärmeverk, med potential att bidra med uppemot 300 000 ton minusutsläpp.
Nybyggnad av Södra kajen inkl ny RoRo ramp i Umeå hamn
Avser nybyggnad av Södra kajen med ny RoRo ramp.
Nytt dubbelspår mellan Umeå C-Umeå Ö (Gimonäs)
Nytt ca 1600 meter långt dubbelspår, ombyggnad av flertalet broar samt nybyggnad av 2 större broar parallellt med befintliga järnvägsbroar.
Byte av järnvägsbroar över Ume älv
Ume älv östra älvfåran bro 3500-2400-1, Ume älv kraftkanalen bro 3500-2401-1 samt ny överbyggnad på Ume älv västra älvfåran bro 3500-2402-1.
Nybyggnad av stadsdel i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, handel, verksamheter, skola, park, gator, parkerings/mobilitetsanläggning och offentliga platser med mera.– Syftet är också att säkerställa ändamålsenlig trafikstruktur, teknisk infrastruktur och dagvattenhantering inom området samt siktlinjer mellan stadshuset och regementet kopplade till kulturmiljön.
Nybyggnad av brandstation i Umeå
Nybyggnad av brandstation i norra delen
Nybyggnad av kaj, pir och brygga i Umeå
Avser nybyggnad av kaj, pir och brygga.
Nybyggnad och rivning av kaj i Umeå
Avser rivning och nybyggnad av kaj med tillhörande oljeledning. En del av arbetet blir att också att renovera upp befintlig kaj för att "räta upp den".
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark-Hissjö
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny gång- och cykelväg Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, ca 8 km lång sträcka.
Nybyggnad av resecentrum i centrala Umeå
Avser nybyggnad av resecentrum.
Nytt resecentrum i Sävar
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utveckling av ett resecentrum längs med Norrbotniabanan i Sävar.
Nybyggnad av drivmedelsstation, restaurang och handel i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för drivmedelsstation, restaurang och handel. I samband med att Trafikverket påbörjar arbetet med järnvägsanläggningen under 2024 kommer befintlig bensinstation och butik att lösas in av Trafikverket och trafikplatsen kommer att byggas om. Befintlig rastplats utgår och en ny tillkommer som även ska ersätta den i Täfteböle
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Exploatering för nya bostäder.
Nya parallella gc-vägar längs E12 mellan Umeå-Vännäs
Ny gc-väg som binder ihop byn Brännland med vägen bredvid trafikplats Norrfors. Nya busshållplatser, stängning av befintlig anslutning mellan väg E12 och väg 629.
Anläggning för förbränning av avloppsslam, Umeå Energi AB
Umeå Energy is planning to set up a new business together with other municipalities in order to incinerate the sewage sludge. The scope includes material handling, incineration, waste water treatment, ash treatment, flue gases, heat recovery for a capacity of 100 000 tons of sewage sludge at dry content of 25%. Umeå Energy foreseen a lot of residual heat from other planned project and are there seeking technical solutions in order to utilize the residual heat.
Ny gång- och cykelväg längs väg 522 sträckan Sörmjöle-Åheden
Gc-väg mellan Lillskärsvägen och Laxvikenvägen.
Ny gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke
Gc-väg mellan Stöcksjö Tallskogsväg och idrottsplatsen samt från södra Stöcke och ca 200 m söderut till Norbäcksvägen. Nya säkra passager för oskyddade trafikanter ingår.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Exploatering för handelsområde Sandbäcken, Umeå
Avser exploatering med infrastruktur för tomter till handelsområde.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Komplettering av viltstängsel längs E4 mellan Kalix-Råneå, restaurering av ca 80 väganknutna kulturmiljöobjekt, vattenfaunapassager 3 + 4 objekt i Piteå och Älvsbyns kommuner.
Ny infrastruktur, Stenmorgärdet i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nybyggnad av vägar/broar på Norra Ön i Umeå
Nybyggnad av gc-broar. Befintlig bilbro upprustas/anpassas för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Nybyggnad av solcellspark i Umeå kommun
Avser planerad nybyggnad av solcellspark på ca 3MW Dåva Deponi.
Exploatering för bostäder i Täfteå
Syfte med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till planläggning av bostäder inom programområdet. Programmet syftar även till att ange planeringsförutsättningar samt utreda lämplig bebyggelsestruktur.
Nybyggnad av GC-bro i Umeå
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Exploateringsområde för bostäder mm på Ön i Umeå
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för en ny stadsdel med plats för cirka 2 800 nya bostäder med inslag av verksamheter.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av väg 503, Västra Esplanaden.
Nybyggnad av parkanläggning och park i Umeå
Ett gemensamt parkrum för boende, studenter och besökare. Sandbäcken sträcker sig genom området och utökas med en ny damm i norra delen av Campusparken.
Ombyggnad av pannor i Umeå
Umeå Energi utreder möjligheter att ersätta fossil olja med pulveriserad bränslepellets i sina två största pannor där oljan används som stöd och startbränsle. Detta för att minska koldioxidutsläppen och närma sig målet om fossilfri fjärrvärme.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom Övre Norrland
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Bandel 120 samt 124.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Nybyggnad av gc-bro från Ön-Teg i Umeå
Avser en ny bor i samband med etableringen av Västra länken.
Nybyggnad av spillvattenåtervinning, Tomtebo strand
Umeå Energi har i uppdrag att ta tillvara på värmen från spillvatten inom den planerade stadsdelen Tomtebo strand i Umeå kommun. Spillvattenåtervinningen ska klara av att ta tillvara på spillvattnet under hela uppbyggnadsfasen samt när området är fullt utbyggt.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom Övre Norrland
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Bandel 120.
Nybyggnad av GC-bro i Umeå
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Avser exploatering för bostadsmark.
Nybyggnad av gcm-väg i Umeå
Nybyggnad av gcm-väg.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Norra Obbolavägen. Cirka 500 meter ledning.
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Avser exploatering för bostadsmark.
Nybyggnad av elledning, va-ledning och väg/gata i Umeå
Avser nybyggnad av väg, VA-ledning och elledning. Planen ska skapa förutsättningar för verksamheter med tillhörande infrastruktur. Syftet är också att säkerställa riksintresset för vattenförsörjning, den gröna korridoren som löper genom området samt platsens naturvärden.
Nybyggnad av gc-väg i Umeå
Avser nybyggnad av gc-väg.
Utbyte av kylmaskin och ventilationsaggregat vid kraftvärmeverk i Umeå
I entreprenaden ingår installation av en ny kylmaskin i utrymme som gränsar till nuvarande kylmaskinrum. I det nya kylmaskinrummet installeras pumpar, utrustning för expansion, etc.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).