Alla planerade anläggningsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnvägsterrass inkl. station och broar sträckan Sävar Trp Syd-Pålböleån
Ny regionaltågstation i Sävar, 12 broar, järnvägsterrass. Ombyggnad E4 inkl. 2 nya trafikplatser.
Nybyggnad av järnvägsterrass samt broar sträckan Sundbäck-Sävar Trafikplats Syd
Järnvägsterrass och 5 broar inklusive ekodukt E4 Sävar Syd.
Ny anläggning för infångning av koldioxid vid kraftvärmeverk i Umeå
Målsättningen med projektet är att minska koldioxidutsläpp vid Dåva kraftvärmeverk, med potential att bidra med uppemot 300 000 ton minusutsläpp.
Nybyggnad av Södra kajen inkl ny RoRo ramp i Umeå hamn
Avser nybyggnad av Södra kajen med ny RoRo ramp.
Nytt dubbelspår mellan Umeå C-Umeå Ö (Gimonäs)
Nytt ca 1600 meter långt dubbelspår, ombyggnad av flertalet broar samt nybyggnad av 2 större broar parallellt med befintliga järnvägsbroar.
Byte samt reparation av järnvägsbroar över Ume älv
Ume älv östra älvfåran bro 3500-2400-1, Ume älv kraftkanalen bro 3500-2401-1 samt ny överbyggnad på Ume älv västra älvfåran bro 3500-2402-1.
BEST-arbeten längs Norrbotniabanan, sträckan Umeå GBG-Sundbäck
Spår- el och teleentreprenad för järnväg Umeå-Dåva.
Nybyggnad av brandstation i Umeå
Nybyggnad av brandstation, Tomtebo strand.
Nybyggnad av stadsdel i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, handel, verksamheter, skola, park, gator, parkerings/mobilitetsanläggning och offentliga platser. Umeå 5:1 och 4:1 m.fl.
Nybyggnad av kaj, pir och brygga i Umeå
Avser nybyggnad av kaj, pir och brygga.
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark-Hissjö
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny gång- och cykelväg Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, ca 8 km lång sträcka.
Nybyggnad av resecentrum i centrala Umeå
Avser nybyggnad av resecentrum.
Nybyggnad av logistikterminal i Umeå
Nybyggnad av logistikcentrum, yta på runt 65 000 m2 med befintliga järnvägsspår.
Nybyggnad av drivmedelsstation, restaurang och handel i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för drivmedelsstation, restaurang och handel. I samband med att Trafikverket påbörjar arbetet med järnvägsanläggningen under 2024 kommer befintlig bensinstation och butik att lösas in av Trafikverket och trafikplatsen kommer att byggas om. Befintlig rastplats utgår och en ny tillkommer som även ska ersätta den i Täfteböle
Nya parallella gc-vägar längs E12 mellan Umeå-Vännäs
Ny gc-väg som binder ihop byn Brännland med vägen bredvid trafikplats Norrfors. Nya busshållplatser, stängning av befintlig anslutning mellan väg E12 och väg 629.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Norr
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning.
Integrerat brounderhåll för Västerbottens län
Tillståndsstyrda och förutbestämt brounderhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser.
Nybyggnad av väg mm i Umeå
Ombyggnationer av Kungsvägen och Generalsvägen skulle kunna påbörjas detta år. Kungsvägen och del av Generalsvägen kommer att byggas om i etapper, för att minska trafikstörningar.
Ny 170 kV luftledning i Dåva Sävar, Umeå
Entreprenaden omfattar uppförande av ny 170 kV ledning mellan befintlig ledning vid Dåva och ny fördelningsstation vid Sävar samt ombyggnation av befintlig luftledning vid ny station Sävar. Rasering av delar av befintlig luftledning vid Dåva samt vid ny fördelningsstation vid Sävar.
Nybyggnad av automatstation i Umeå
Planer finns för nybyggnad av vätgastankstation och produktionsanläggning för vätgas.
Anläggning för förbränning av avloppsslam, Umeå Energi AB
Umeå Energy is planning to set up a new business together with other municipalities in order to incinerate the sewage sludge. The scope includes material handling, incineration, waste water treatment, ash treatment, flue gases, heat recovery for a capacity of 100 000 tons of sewage sludge at dry content of 25%. Umeå Energy foreseen a lot of residual heat from other planned project and are there seeking technical solutions in order to utilize the residual heat.
Ny gång- och cykelväg längs väg 522 sträckan Sörmjöle-Åheden
Gc-väg mellan Lillskärsvägen och Laxvikenvägen.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Exploatering för handelsområde Sandbäcken, Umeå
Avser exploatering med infrastruktur för tomter till handelsområde.
Byte av sidoväggar och frontvägg till panna 8, Dåva kraftvärmeverk, Umeå
Upphandlingen avser demontage, konstruktion, tillverkning, leverans och montage för byte av sidoväggar under år 2025 med möjlighet till option på byte av frontvägg och näsa på bakvägg.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Ny infrastruktur, Stenmorgärdet i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nybyggnad av vägar/broar på Norra Ön i Umeå
Nybyggnad av gc-broar. Befintlig bilbro upprustas/anpassas för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Nybyggnad av solcellspark i Umeå kommun
Avser planerad nybyggnad av solcellspark på ca 3MW Dåva Deponi.
Exploatering för bostäder i Täfteå
Preliminärt syfte med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till planläggning för bostäder. Ett annat syfte är att ge underlag för kommande utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät inom programområdet.
Ombyggnad av torg i Umeå
Ombyggnad av torg, i syfte att skapa bättre förutsättningar för folkliv och för att få en bättre beläggningsstandard. Rör och ledningar under mark är gamla och behöver bytas ut.
Nybyggnad av GC-bro i Umeå
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Exploateringsområde för bostäder mm på Ön i Umeå
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för en ny stadsdel med plats för cirka 2 800 nya bostäder med inslag av verksamheter.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av väg 503, Västra Esplanaden.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Nybyggnad av spillvattenåtervinning, Tomtebo strand
Umeå Energi har i uppdrag att ta tillvara på värmen från spillvatten inom den planerade stadsdelen Tomtebo strand i Umeå kommun. Spillvattenåtervinningen ska klara av att ta tillvara på spillvattnet under hela uppbyggnadsfasen samt när området är fullt utbyggt.
Nybyggnad av parkanläggning i Umeå
Ett gemensamt parkrum för boende, studenter och besökare. Sandbäcken sträcker sig genom området och utökas med en ny damm i norra delen av Campusparken.
Nybyggnad av transformatorstation 170/12 kV i Sävar, Umeå
Objektet avser nybyggnation av transformatorstation Sävar 130/40/10 kV. Entreprenaden består av följande två huvuddelar: Huvuddel Mark - Markarbeten och fundament Huvuddel Station - Byggnad av ny station och rivning av befintlig station
Nybyggnad av gc-bro från Ön-Teg i Umeå
Avser en ny bor i samband med etableringen av Västra länken.
Nybyggnad av fördelningsstation 130/40/10 kV, Umeåker
Umeå Energi inbjuder härmed Entreprenörer att lämna information avseende lösningsalternativ för byggnation av ställverk i fördelningsstation, 130 samt 40 kV.
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Avser exploatering för bostadsmark.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Norra Obbolavägen. Cirka 500 meter ledning.
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Avser exploatering för bostadsmark.
Nybyggnad av elledning, va-ledning och väg/gata i Umeå
Avser nybyggnad av väg, VA-ledning och elledning. Planen ska skapa förutsättningar för verksamheter med tillhörande infrastruktur. Syftet är också att säkerställa riksintresset för vattenförsörjning, den gröna korridoren som löper genom området samt platsens naturvärden.
Om-och tillbyggnad av kylsystem vid kraftvärmeverk i Umeå
Kontraktsarbetena omfattar rivning och installation av en ny kylmaskin inklusive rördragningar. Kylsystem anpassas mot befintlig rörinstallation för kyla.
Upprustning av park i Umeå
Planer för upprustning av parken Brinklunden.
Nybyggnad av gc-väg i Umeå
Avser nybyggnad av gc-väg.
Installation av laddstolpar i Umeå
Nybyggnad av ca 10 st laddstolpar

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).