Alla planerade anläggningsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Sandhamn
Projekt Delta är en planerad vindkraftspark, belägen i mellersta Östersjön, omkring 100 kilometer öster om Stockholm och 55 kilometer öster om Sandhamn. Delta planeras bestå av uppemot 300 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade produktionen beräknas uppgå till omkring 20 TWh per år, vilket motsvarar cirka 3,2 miljoner villors hushållsel. Vindkraftparken förväntas vara i drift omkring år 2030. Området kommer att delas upp i olika delar.
Ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik-Ålstäket
Avser förbättringar av framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Basunderhåll väg i område Värmdö
Väglängd ca 224 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av trafikcentrum på Värmdö
Omfattar trafikplats Gustavsberg, trafikplats Hålludden, Värmdö marknad, Gustavsbergsvägen fram till Charlottendalsvägen och ett område nordväst om tpl Gustavsberg.
Exploateringsområde för nya bostäder, Värmdö
Nybyggnad av nya bostäder i småhus. Exploateringen kan bli en utbyggnad av infrastrukturen med gång-och cykelväg samt en förbättrad framkomlighet för buss till Aspvik samt fortsatt VA-utbyggnad.
Ombyggnad av väg i Gustavsberg, Värmdö
Planer finns att alla vägar kring Blekängsvägen ska byggas om.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hemmesta
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats. Avser korsningen mellan Fagerdalavägen (väg 667) och Värmdövägen/Skärgårdsvägen (väg 274). Även en gc-väg planeras längs Värmdövägen/Skärgårdsvägen.
Sanering av mark i Ekobacken/Värmdö företagspark i Gustavsberg
Planer finns för sanering av markanläggning i Gustavsberg.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Hemmesta, Värmdö
Avser exploatering, utbyggnad av gata och va för ca 500-600 nya bostäder.
Utbyggnad av va-ledningar i Värmdö
Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen.
Utbyggnad av va-ledningar vid Återvall, Värmdö
Avser utbyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av vatten och avlopp på Värmdö
Kommunalt vatten och avlopp till 15 fastigheter i Torpa
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 222 i Värmdö
Ny gångpassage med refug i anslutning till hållplatsläget. Berör endast hållplatsen söder om väg 222.
Nybyggnad av busstorg i Gustavsberg, Värmdö
Planer för busstorget runt Runda huset
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för installation av laddstolpar.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Gustavsberg
Avser installation av laddstolpar för bilar vid flerbostadshus i Gustavsberg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).