Alla planerade anläggningsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av CCS-anläggning i Södertälje
Anläggning för koldioxidavskiljning på Igelstaverket.
Ny förstärkningslina samt kontaktledningsupprustning sträckan Järna-Sköldinge
Ny förstärkningslina, kontaktledningsupprustning samt 22 kV hjälpkraft.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Svealandsbanan
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Nybyggnad av kopplingscentral i Gerstaberg
Nybyggnation av Gerstaberg kopplingscentral för att sammankoppla Ostlänkens nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan samt anslutning av nya AT-matarledningar från Järna omformarstation. Komplettering av Järna omformarstation för att möjliggöra anslutning av de nya matarledningarna.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Järna
Möjlig option om 1 eller 2 år. Väglängd ca 347 km.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Södertälje
Vindkraftsprojektet bedöms kunna rymma ca fem vindkraftverk med en förväntad produktion på omkring 110 GWh per år.
Exploatering av utvecklingsområde i Södertälje
Syftet med att ta fram ett planprogram är att ta fram en målbild för den övergripande stadsbyggnadsidén för området. Kommunen vill utreda förutsättningarna för att omvandla området för bostäder, handel och verksamheter.
Ombyggnad av godsbangård vid Södertälje Hamn
Upprustning av godsbangårdens spåranläggning, justering av signalanläggningen.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Utbyggnad av gravplats mm, Södertälje kommun
Nya markytor för kistgravplatser mm.
Vattenskyddsåtgärder vid Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt nya bussfickor.
Upprustning av bussdepå i Södertälje
Upprustning för elbussar.
Nybyggnad av va-ledning i Södertälje
Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken, Enhörna och för att skapa förutsättningar för permanentboende.
Nybyggnad av va-ledning i Södertälje
Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken, Enhörna och för att skapa förutsättningar för permanentboende.
Exploateringsområde för bostäder i Pershagen
Exploatering inför nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Exploatering inför bostäder i Vårdinge, Södertälje
Exploatering inför nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vårdinge
Ledig mark för nybyggnad av bostäder i Västra delen av Visbohammar 1:20.
Nybyggnad av stadspark i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att skapa en park för allmänheten på Slussholmen samt att säkra slussens verksamhetsområde för sjöfart. Visionen för Slussholmen är en attraktiv parkmiljö med lekplats, vistelseytor, promenadstråk, samt restaurangområde med uteserveringar på den södra delen av Slussholmen som kallas Lotsudden.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av exploateringsområde i Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan och pröva förutsättningar för nya enbostadshus i en lantlig miljö.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Avser tillbyggnad av verksamhet.
Ny överföringsledning mellan Mölnbo och Hölö
Avser överföringsledning mellan Mölnbo och Hölö.
Upprustning av Grödingebanan
På Grödingebanan, strax innan Södertäljebron, planeras underhållsåtgärder för att rusta upp påldäcket under järnvägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).