Alla planerade anläggningsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan i Gerstaberg
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan där planskild anslutning (flyover bro) ska byggas.
Nybyggnad av CCS-anläggning i Södertälje
Anläggning för koldioxidavskiljning på Igelstaverket.
Ny förstärkningslina samt kontaktledningsupprustning sträckan Järna-Sköldinge
Ny förstärkningslina, kontaktledningsupprustning samt 22 kV hjälpkraft.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Svealandsbanan
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Basunderhåll väg område Järna
Möjlig option om 1 eller 2 år.
Nybyggnad av vindkraftverk i Södertälje
Vindkraftsprojektet bedöms kunna rymma ca fem vindkraftverk med en förväntad produktion på omkring 110 GWh per år.
Ombyggnad av godsbangård vid Södertälje Hamn
Upprustning av godsbangårdens spåranläggning, justering av signalanläggningen.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Utbyggnad av gravplats mm, Södertälje kommun
Nya markytor för kistgravplatser mm.
Vattenskyddsåtgärder vid Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt nya bussfickor.
Ombyggnad av bränslehantering för panna 3 vid Igelstaverket i Södertälje
Avser ombyggnad av komplett anläggning gällande bränslehanteringen för panna3 (IGV3).
Exploateringsområde för bostäder i Pershagen
Exploatering inför nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Exploatering inför bostäder i Vårdinge, Södertälje
Exploatering inför nybyggnad av bostäder.
Anläggande av pålgrundad järnvägsbank i Södertälje
Två st nya järnvägsspår a 150 meter.
Exploateringsområde för bostadsområde i Enhörna, Södertälje
Projektet och uppdraget består av att projektleda arbetet med framtagandet av detaljplan och att vara drivande, samordna, informera och bevaka att samt tidplanen efterlevs.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Grödingevägen, Tältvägen.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Växelbyte vid Östertälje
Byte av 4 växlar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan och pröva förutsättningar för nya enbostadshus i en lantlig miljö.
Dilatationsbyte inom Region Stockholm/Öst
Byte av dilatationsanordningar i spår på 4 platser; Södertälje, Läggesta, Kungsör och Ekolsund inom Stockholms, Västmanlands och Södermanlands län.
Ny överföringsledning mellan Hölö-Pilkrog i Järna
Avser överföringsledning mellan Hölö och Pilkrog. Ledningssträckan avser 2 parallella tryckavloppsledningar med dimension PE 450 sdr 11 (2 x 5 000 meter) och PE 400 sdr 11 (2 x 3000 meter) samt två pumpstationer. Ledningssträcka 8 km.
Dilatationsbyte vid Södertälje syd övre
Byte av 6 st dilatationer längs bandel 418 vid spår U6 och N7.
Upprustning av grönytor vid flerbostadshus i Södertälje
Avser upprustning av grönytor, trädgård och växter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).