Alla planerade anläggningsprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde, va-ledning och väg/gata i Nacka
Avser exploatering av gata och va för nybyggnad av ca 450 nya bostäder samt arbetsplatser och lokaler för handel.
Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station
Ett förslag att höja upp Saltsjöbanan intill Sickla köpkvarter.
Bana, mark och strömskena för ny tunnelbana mellan Hammarby Kanal-Nacka
Spår, strömskena, frånskiljare, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår längs sträckan Hammarby Kanal-Nacka. 5 km lång sträcka under jord.
Ombyggnad av vägar och va-ledningar i Boo
Avser nya vägar och va ledningar för bef fritidsbebyggelse, ca 100 bostäder samt nybyggnad av 15-20 st bostäder.
Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1, etapp 1
Projektet avser utbyggnad söder om väg 222 för VA/gata inför ny F-6 skola. Samt upprusning av Boovägen med trafikplats. Söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen. Sanering sker på separat projekt: 1428337
Utbyggnad av gator & va-ledningar i Boo
Avser utbyggnad av kommunalt VA.
Utbyggnad av gata/VA för bostäder i Sydöstra Boo, delområde 2
Utbyggnad gata/VA gällande förtätning av ca 10-15 nya bostäder.
Nybyggnad av väg/gata i Nacka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Nytt uppställningsspår samt verkstadshall vid Neglingedepån
Ny verkstadshall med två underhållsplatser, lagerutrymmen samt lokaler för teknik och personal. Den befintliga byggnaden på depåområdet kommer att anpassas för hantering av de nya fordonen.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Nacka
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Exploateringsarbeten inför bostäder i Nacka kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Ombyggnad av gata i Nacka
Avser ombyggnad av gata samt utbyggnad av ledningsnät och hantering av skyfall.
Nybyggnad av uppställningsbyggnad samt nya järnvägsspår vid Storängen
Ny uppställningsbyggnad för museifordon med tillhörande personal-, lager- och teknikytor. Ny spår till depåbyggnad, rivning av spår/växlar. Flytt av befintlig teknikbyggnad. Ny hårdgjord yta.
Upprustning av bussdepå i Nacka
Upprustning för elbussar.
Ombyggnad av gata i Nacka kommun
Planer att bygga om Jarlabergsvägen till en trygg och grön stadsgata samt förbättra torget och parken.
Upprustning av vägar och parker i Sydöstra Boo, delområde 2
Projektet har ändrat benämning! Inga VA-atgärder på detta projekt. Översyn av bef vägar och parker. Etapp 2 omfattas av vägarna; Husarvägen, Kornettvägen, Roddarvägen, Drabantvägen och Galärvägen samt del av Jungmansvägen.
Finplanering Älta centrumkvarter, Nacka
Deletapp Entreprenad 2 omfattar finplanering.
Ombyggnad väg till gc-väg mm Älta centrumkvarter, Nacka
I den nya detaljplanen genomgår Älta Centrum en modernisering och förtätning med en ny centrumbyggnad för kultur och fritid, ca 900 bostäder, förskola, äldreboende, parkområde samt torgytor. Entreprenad 3 omfattar breddning av GC-bana och finplanering av Almvägen samt förläggning av el, belysning och VA. I entreprenaden ingår också finplanering av Älta torg.
Nybyggnad av gata, ledningar, dagvattendamm mm i Nacka
Ny dagvattenpark vid Augustendalsvägen ner mot kajen. Strandparken skall förnyas. Nya gator mm
Ny fördelningsstation i Storängen, Nacka
Kommunen avser markanvisa blivande kvartersmark till NEAB och upplåta marken för teknisk anläggning. Projektets syfte är att tillgodose långsiktig elförsörjning och effektbehov för tillkommande bebyggelse i Nacka med tyngdpunkt på Nacka stad efter år 2028.
Anläggande av park i Älta centrumkvarter, Nacka
Deletapp Entreprenad 4 omfattar anläggande av mindre park.
Exploatering för bostäder i Nacka
Exploatering för bostäder.
Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1, etapp 2-3
Etapp 2 och 3 avser Norr om Värmdöleden, Dalkarsängen. Arbetena innefattar VA/gata utbyggnad för ny F-6 skola och nytt idrottsområde. Sanering och iordningställande av det gamla tippområdet. Samt upprusning av Boovägen med trafikplats.
Rivning och nybyggnad av GC-bro i Saltsjöbaden
Avser rivning och ersättning av den befintliga Tattbybron i Saltsjöbaden, Nacka.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation och betongarbeten vid Järla bro.
Anläggande av gator och VA-ledningar i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön.
Underhåll av bro över ledningskulvert vid Älta
Utbyte tätskikt, betongreparationer.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).