Alla planerade anläggningsprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde, va-ledning och väg/gata i Nacka
Avser exploatering av gata och va för nybyggnad av ca 450 nya bostäder samt arbetsplatser och lokaler för handel.
Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station
Ett förslag att höja upp Saltsjöbanan intill Sickla köpkvarter.
El och teleinstallationer längs nya tunnelbanan
400 V installationer (t.ex. belysning, kraftuttag) samt teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Avser sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan.
Bana, mark och strömskena för ny tunnelbana mellan Hammarby Kanal-Nacka
Spår, strömskena, frånskiljare, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår längs sträckan Hammarby Kanal-Nacka. 5 km lång sträcka under jord.
Återuppbyggnad av bro i Danvikstull
Samarbete mellan Trafikkontoret på Stockholms Stad och Storstockholms Lokaltrafik. Bron är idag en kombinerad öppningsbar spårbro för Saltsjöbanan och vägbro för kollektivtrafik. Mer information: regionstockholm.se/danviksbron.
Utbyggnad av gator & VA-ledningar i Nacka
Nacka kommun vill bygga ut industriområdet i Ältaberg genom att förvandla 7 500 kvadratmeter naturmark till industritomt.
Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1, etapp 1
Projektet avser utbyggnad söder om väg 222 för VA/gata inför ny F-6 skola. Samt upprusning av Boovägen med trafikplats. Söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen. Sanering sker på separat projekt: 1428337
Utbyggnad av gata/VA för bostäder i Sydöstra Boo, delomr 2
Projektet benämns: Mjölkudden-Gustavsviks gård-Bergholmen, tillhörande delområde 2.
Utbyggnad av gata/VA för bostäder i Sydöstra Boo, delområde 2
Utbyggnad gata/VA gällande förtätning av ca 10-15 nya bostäder.
Utbyggnad av gator & va-ledningar i Boo
Avser utbyggnad av kommunalt VA.
Signalarbeten för ny tunnelbana mellan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan
Signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system).
Integrerat brounderhåll Stockholm Syd
Integrerat Brounderhåll Stockholm Syd 2024-2026. Förutbestämda 570 broar, rensning av koner och rengöring av kantbalkar, räcken, övergångskonstruktioner, ytavlopp och pelare i vägmiljö. Tillståndbaserade 5 broar. Akuta och mindre underhållsåtgärder.
Nytt uppställningsspår samt lyfthall vid Neglingedepån
Uppställningsspår samt ny växel. Ny lyfthall, förstärkt elkraft.
Nybyggnad av väg/gata i Nacka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Nacka
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Exploateringsarbeten inför bostäder i Nacka kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Ombyggnad av gata i Nacka
Avser ombyggnad av gata samt utbyggnad av ledningsnät och hantering av skyfall.
Sanering av soptipp i Sydöstra Boo, delomr 1
Avser sanering och iordningställande av det gamla tippområdet söder om väg 222, söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen.
Upprustning av bussdepå i Nacka
Upprustning för elbussar.
Upprustning av vägar och parker i Sydöstra Boo, delområde 2
Projektet har ändrat benämning! Inga VA-atgärder på detta projekt. Översyn av bef vägar och parker. Etapp 2 omfattas av vägarna; Husarvägen, Kornettvägen, Roddarvägen, Drabantvägen och Galärvägen samt del av Jungmansvägen.
Exploatering för bostäder på Sicklaön
Exploatering för bostäder.
Finplanering Älta centrumkvarter, Nacka
Deletapp Entreprenad 2 omfattar finplanering.
Ombyggnad väg till gc-väg mm Älta centrumkvarter, Nacka
Deletapp Entreprenad 3 omfattar ombyggnad/avsmalnande av väg där man ska anlägga gc-väg mm.
Ny fördelningsstation i Storängen, Nacka
Kommunen avser markanvisa blivande kvartersmark till NEAB och upplåta marken för teknisk anläggning. Projektets syfte är att tillgodose långsiktig elförsörjning och effektbehov för tillkommande bebyggelse i Nacka med tyngdpunkt på Nacka stad efter år 2028.
Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1
På detta område planeras totalt ca 180 nya bostäder
Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1, etapp 2-3
Etapp 2 och 3 avser Norr om Värmdöleden, Dalkarsängen. Arbetena innefattar VA/gata utbyggnad för ny F-6 skola och nytt idrottsområde. Sanering och iordningställande av det gamla tippområdet. Samt upprusning av Boovägen med trafikplats.
Anläggande av park i Älta centrumkvarter, Nacka
Deletapp Entreprenad 4 omfattar anläggande av mindre park.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning mm av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på 6,8 MW.
Anläggande av gator och VA-ledningar i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation och betongarbeten vid Järla bro.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Fisksätra, Nacka
Anläggande av gator och VA-ledningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).