Alla planerade anläggningsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikplatser i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Breddning av väg 259 till 2+2 körfält mellan trafikplatserna ca 4700 meter lång sträcka, 8 vägbroar, VA-anläggningar, bullerskyddsskärmar. Ny vägbro över befintligt spårområde för Nynäsbanan. Ca 5700 m lång gc-väg.
Ombyggnad av väg 257 (Tungelstavägen) i Haninge
Ny busshållplats vid Gråbergsvägen, ny passage under Tungelstavägen, säkrare övergångsställe vid Tungelsta skola, säkrare korsningar vid ICA/Parkvägen samt Mulstavägen, flytt av korsningen vid Hammarbergsvägen/Skolvägen, ombyggnad av busshållplats vid Hammarbergsvägen/Skolvägen, ny rondell vid korsningen Södertäljevägen/Tungelstavägen.
Nybyggnad av väg i Haninge
Ca 700-800 meter.
Utbyggnad av väg, vatten och avloppsledningar mm i Haninge
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Förbättra vägstandarden samt möjliggöra förtätning med utgångspunkt i områdets förutsättningar och karaktär. Området omfattas av ca 3 km väg. Delar av följande ska upprättas: VA-ledningar, gata, väg, belysning, el och opto, dagvattendiken, dagvattenpark, dagvattendammar etc.
Utbyte av ekonomisers vid P34 i Jordbro
Vattenfall AB Heat Generation Drefviken har för avsikt att byta ut ekonomisers/rökgaskylare av åldersskäl vid värmeverket i Jordbro. Ekonomiser 1 är kopplad till pannkretsen med ett paket och ekonomiser 2 är kopplad med 2 paket till fjärrvärmesystemet.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Haninge och Värmdö kommun
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Västra Vadviken, Boda brygga, Hagabergsvägen, Skeppsdalsström, Ryttingevägen, Strömmdal, Stavsnäs by, Hovnorsbacken, Fågelbrovägen. Breddning av väg, nya mittrefuger och sidoområdesåtgärder.
Ombyggnad till stadsgata i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandling av Vallavägen till stadsgata.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.