Alla planerade anläggningsprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4/E20 mellan trafikplats Hallunda-Fittja
Objektet omfattar trimning av ett körfält från Hallunda södra fram till Hallunda norra (900 meter), breddning till fyra körfält från Fittja och norrut (1 500 meter), breddning till fyra körfält från Vårby till Hallunda (3 500 meter), breddning av Vårbybron i båda riktningarna, ombyggnad av bro över E4 vid Fittja samt ITS-åtgärder.
Ny- och ombyggnad av väg vid Infart Riksten
Ny väg, ca 2,5 km lång, som ska gå från väg 226 (Huddingevägen) via en bro över pendeltågspåren mellan Flemingsberg och Tullinge, förbi Hantverksbyn, för att slutligen kopplas ihop med väg 571 (Pålamalmsvägen). Ny gc-väg mellan Flaggplan, Södra Parkhemsvägen till Blickagången, Flemingsbergs station.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Tumba
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av dagvattendamm i Botkyrka
Skapa robusta anläggningar och eftersträva bästa möjliga reningsgrad utifrån förutsättningar och känd kunskap. Genom öppna dagvattenlösningar utveckla stadsdelen och tillgängliggöra naturområden och närheten till vatten. Omvandla grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential till välbesökta attraktiva mötesplatser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta området. Säkerställa ett fortsatt rent dricksvatten genom att rena dagvatten som tillförs Albysjön och vidare Mälaren (Östra Mälarens Vattenskyddsområde). Förskolor och skolor ska få möjlighet till utomhuspedagogik genom att platser inom parkerna utformas med syfte att lära sig om natur och kretslopp.
Underhåll och kapacitetshöjande åtgärder i järnvägstunnlar i Tullinge
Reparation av befintliga anläggningsdelar, kapacitetshöjande åtgärder för minsta sektion A.
Utökning av räddningsområde i Botkyrka
Utökad utbildnings- och övningsverksamhet för brandförsvaret intill Botkyrka brandstation vid Tunarondellen.
Utbyggnad av va-ledningar/gator i Rikstens företagspark, detaljplan 2
Rikstens företagspark detaljplan 1: 1096767
Ny belysning med energistyrning i vattenverk i Stockholm
Utbyte av belysning, kraft, el-centraler samt kablage för västra verket
Ombyggnad av väg 225 vid Slättmalm
Vägkorsning typ C, hållplatslägen samt flytt av befintlig GC-väg.
Ledningsrivning mm i Lindhov
Lindhov-Högdalen Rivn KL23 inkl omkoppl Hågelby
Nybyggnad av gc bro i Botkyrka
Avser nybyggnad av GC-bro över Huddingevägen/SJ/Römossevägen.
Nybyggnad av bro i Botkyrka
Avser nybyggnad av bro över SJ, KP Arnoldsvägen.
Upprustning av park i Botkyrka kommun
Avser upprustning av park.
Nybyggnad av gc-väg i Botkyrka kommun
Avser nybyggnad av GC-bana Pålamalmsvägen, mellan Riksten DP4 och Företagsparken.
Om/nybyggnad av torg i Alby
En plats för liv och rörelse för ökad trygghet och trivsel som en del av stråket från tunnelbanan till bostadsområdet. De 8 delprojekten i Alby Centrum kommer att utföras under en 6-10 års period.
Om/nybyggnad av torg i Alby
Handelstorg mellan centrumbyggnaden och kommande torghus
Om/nybyggnad av torg i Alby
Bidra till förbättring av den offentliga miljön och rummet mellan centrumet och bostadsområdet genom att bilda en länk mellan dessa
Nybyggnad av allmän platsmark och torg i Fittja
Avser nybyggnad av torg och park.
Exploatering för ny stadsdel i Tullinge, detaljplan 6
Avser exploatering för ny stadsdel.
Upprustning av park i Botkyrka kommun
Avser upprustning av park.
Nybyggnad av gångbana i Botkyrka kommun
Avser ombyggnad av gångbana.
Nybyggnad av parkering i Alby
Att öka parkeringsmöjligheterna i Alby Centrum som samverkar på ett bättre sätt med platsen som helhet än hur det ser ut idag.
Utvidgning av kyrkogård i Botkyrka
Planer att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård med cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastigheterna Eriksberg 2:27 och 2:1.
Upprustning av park i Botkyrka kommun
Avser upprustning av Tornbergsparken.
Ombyggnad av gata i Botkyrka kommun
Avser ombyggnad av gata.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).