Alla planerade anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stambana längs Ostlänken mellan Loddby-Klinga
Markarbeten, broar och BEST-arbeten. Norrköpings resecentrum ingår (projektnr 1153650).
Ny stambana längs Ostlänken mellan Stavsjö-Loddby
15 km lång sträcka. Markarbeten, 10 broar och fixerat spår. Broar över väg 898 och väg 899, Malmölandet, Torshagsån, västra Bravikenvägen, Pjältån och Åksjöbäcken. Passage under Kardonbanan, Krusenhofsvägen och Skinnarbovägen. 760 m lång landskapsbro över Nyköpingsbanan.
Ny stambana längs Ostlänken mellan Klinga-Bäckeby
Ca 12 km lång sträcka. Broar över Eggebybäcken, Södra stambanan, väg 210, väg 795 och över Göta kanal/väg 793 (720 m lång bro). Ekodukt över järnvägen vid Landsjö.
Nybyggnad av resecentrum i Butängen, Norrköping
Nybyggnad av resecentrum och tågstation
Ny tunnel genom Kolmårdsbranten
Tunnel mellan stationen i Norrköping och Klinga, ca 8 km. Servicetunnel, 19 tvärtunnlar och ett ventilationsschakt.
Ny tvärförbindelse E4/E22 i Norrköping
Tre nya vägsträckor; Händelöleden ca 3 km inkl ny bro, Johannisborgsförbindelsen ca 3 km med ny bro över Motala Ström och Sandbyhovskroken. Fyra nya körfält på Söderleden, nya busskörfält och anpassning av trafikplats Ljura.
Ombyggnad av väg och rondell i Norrköping etapp 2
Rampen från E22 till Söderleden breddas till 3 körfält. Signalanläggning i korsningen Söderleden-Fjärilsgatan byggs om. Projektet omfattar huvudsakligen; bro, väganläggning, kaj och ledningsarbeten VA
Ev nybyggnad av vattenverk i Norrköpings alt Finspångs kommun
Avser utredning av möjligheter till nybyggnad av ett gemensamt vattenverk för Nodra och Finspångs Tekniska Verk som räknas vara i bruk 2029.
Ombyggnad av väg och rondell i Norrköping etapp 3
Projektet omfattar huvudsakligen; bro, väganläggning, kaj och ledningsarbeten VA
Stationsförnyelse Kimstad, Norrköping
Befintlig station har uppnått sin livslängd och ska förnyas i sin helhet. Stationen förnyas på samma plats som den befintliga stationen. Ledningsåtgärder ingår.
Ny gång- och cykelväg längs väg 881 mellan Ljunga-Djurön
Etapp 1 omfattar sträckan Arkösundsvägen (väg 209) till Marbyvägen (väg 882) inklusive omstigningshållplats med planskild passage vid väg 209/Arkösundsvägen i Ljunga. Även tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ingår. Etapp 2 omfattar sträckan Marbyvägen (väg 882) till Djurö. Även tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ingår. Ca 6 km gc-väg längs väg 881 Djurövägen, omstigningshållplats med pendlarparkering, gc-tunnel, ca 5 busshållplatser.
Utredning av regionalt samarbete för dricksvattenförsörjning mellan Norrköping, Linköping m fl
Nodra upphandlar en projektledare som ska utreda förutsättningarna för regional dricksvattensamverkan i Östergötland med utgångspunkt att förbinda kommunerna Linköping, Söderköping och Valdemarsvik i regionen med överföringsledningar. Eventuellt kommer även Finspång ingå beroende vad resultatet visar i utredningar som pågår parallellt med denna upphandling.
Utbyggnad av verksamhetsområde och ny trafikplats i Norrköping
Första etappen berör den söderliggande delen av planområdet och kommer främst att syfta till att ansluta planområdet till Europaväg 4 och hantering av dagvatten. I den mån det bedöms möjligt kommer verksamhetsmark för industrier planläggas. Den andra och tredje etappen delar av det resterande området och kommer att möjliggöra ytterligare verksamhetsmark för industri, småindustrier, kontor och eventuellt bostäder om kommande utredningar stödjer en sådan etablering. Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1
Nybyggnad av GC-vägar längs väg 215 genom Skärblacka
5 km lång sträcka, 3 m bred gc-väg med belysning. Delas upp i 4 delsträckor.
Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
Ny Gc-bro över Motala Ström
Spårbyte samt ballastrening mellan Fiskeby-Kimstad
Spårbyte inkl ballastrening uppspår km 196+805 - 200+752. Rälsbyte pga äldre räl från 1964.
Utbyggnad av allmän platsmark inom Butängen samt Ostlänken i Norrköping
Uppdraget avser ett förprojekterat förslag för allmän platsmark inom Butängen inklusive passager över/under nya järnvägsbro i Butängen samt en översiktlig höjdsättning av kvartersmark. I uppdraget ingår förprojektering av gata/mark, dagvatten, VA, spårvagnsspår inkl. KTL och landskap även ledningssamordning, kalkyler, riskanalyser spår och BAS-P.
Utökning av hjälpkraft i Eksund
Utökning hjälpkraft för nya godsbangården/Kardonbanan.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3b
Nybyggnad av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3c
Nybyggnad av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats.
Exploatering av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter. Borg 17:6 östra delen
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Norrköping
Nybyggnad av drivmedelsanläggning
Utvidgning av kvarter i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att avgränsa och utforma kvarteret Stjärnan som ska utvidgas med del av Järnvägsparken och där stor hänsyn till den värdefulla parkmiljön måste tas.
Exploateringsarbete för bostäder i Norrköping, etapp 2
Beställare = markägare. 150 bostäder ska byggas här. Projektet kallades tidigare för Södra Vrinnevi.
Ombyggnad av biologisk kväverening vid Slottshagens ARV i Norrköping
I framtiden vid 250 000 pe, beräknas det att kvävereningen och efterpolering behöver kunna ta emot 6 000 m³/h, klara en större belastning samtidigt som utsläppskraven skärps. Därför behöver kvävereningen och efterpolering på Slottshagens reningsverk designas och byggas om.
Nybyggnad av bussverkstad i Norrköping
Utveckla fastigheterna med bland annat en bussverkstad.
Utbyggnad av järnväg i Norrköping
Herstadberg 9:1 (järnvägsmark Ingelsta golfbana – Slottshagen), Kvillinge
Justering av räls på spårväg i Norrköping
Fortsättning av justering av räls på Nygatan
Ombyggnad av gata mm i Norrköping etapp 3
Ombyggnad av Garvaregatan, Bredgatan och Västgötegatan. Lite torgytor mm
Nytt exploateringsområde i Norrköping
Exploateringsområde för ca 40-50 st tomter. Breddning av gc-väg mm
Ny och ombyggnad av gata och va i Nordantill, Norrköping
Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde, Nordantill
Nybyggnad av spårväg i Norrköping
Från Resecentrum-Drottninggatan
Utbyggnad av allmän platsmark i Norrköping etapp 2
För att möjliggöra exploateringen krävs ombyggnation av gator, gång- och cykelvägar i området. Två nya vändplatser ska anläggas, en på Takläggaregatan och en på Egnahemsgatan. En ny park som inkluderar dagvattenanläggning samt ett torg ska anläggas. Denna del innehåller utbyggnad och justering av Takläggaregatan, Grundläggaregatan och gång- och cykelväg utmed Balkongen 1.
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Utbyte av el och styrsystem på klaffbro över Göta kanal vid Norsholm
Utbyte av el och styrsystem samt kablage. Södra Stambanan bandel 505.
Utbyggnad av gata mm i Norrköping
Förlängning av Lenningsgatan ut till Linköpingsvägen.
Renovering och byte av vattenledningar i Norrköping
Som ett led i att säkra vattentjänster i övre Jursla kommer vi påbörja ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar i området. Korsningen Linnévägen/Rullstensvägen till slutet av Rullstensvägen, samt hela Knallvägen.
Nybyggnad av cykelbana i Norrköping
Sträckan mellan Värmlandsgatan och Norr tull längs med Norra promenaden.
Byte av rörbro vid Torshagaån
Bdl 421 Åby-Gtå.
Nybyggnad av väg, VA mm i Norrköping etapp 2 b
Exploatering för 20- 25 tomter.
Ny pendlarparkering i Norrköping
En pendlarparkering ska byggas för att göra det smidigare för pendlare och den befintliga Bossgårdsvägen utanför Vikbolandsskolan byggs om till en bussgata för en tryggare och för en mer trafiksäkermiljö för skolbarnen. Samtidigt byggs en ny väg på fältet för allmän trafik som ersätter befintliga Bossgårdsvägen utanför Vikbolandsskolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).