Alla planerade anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stambana längs Ostlänken mellan Loddby-Klinga
Markarbeten, broar och BEST-arbeten. Norrköpings resecentrum ingår (projektnr 1153650).
Ny stambana längs Ostlänken mellan Stavsjö-Loddby
15 km lång sträcka. Markarbeten, 10 broar och fixerat spår. Broar över väg 898 och väg 899, Malmölandet, Torshagsån, västra Bravikenvägen, Pjältån och Åksjöbäcken. Passage under Kardonbanan, Krusenhofsvägen och Skinnarbovägen. 760 m lång landskapsbro över Nyköpingsbanan.
Ny stambana längs Ostlänken mellan Klinga-Bäckeby
Ca 12 km lång sträcka. Broar över Eggebybäcken, Södra stambanan, väg 210, väg 795 och över Göta kanal/väg 793 (720 m lång bro). Ekodukt över järnvägen vid Landsjö.
Nybyggnad av centralstation i Butängen, Norrköping
Nybyggnad av resecentrum och tågstation. Fräsaren 10, Vulkan 7 och Sågaren 12 (Centralstationen), Butängen.
Ny tunnel genom Kolmårdsbranten
Tunnel mellan stationen i Norrköping och Klinga, ca 8 km. Servicetunnel, 19 tvärtunnlar och ett ventilationsschakt.
Ny tvärförbindelse E4/E22 i Norrköping
Tre nya vägsträckor; Händelöleden ca 3 km inkl ny bro, Johannisborgsförbindelsen ca 3 km med ny bro över Motala Ström och Sandbyhovskroken. Fyra nya körfält på Söderleden, nya busskörfält och anpassning av trafikplats Ljura.
Nybyggnad av järnvägstunnel genom centrala Norrköping
8 km lång tunnel under Motala ström och Himmelstalund på upp till 30 meters djup.
Ombyggnad av väg och rondell i Norrköping etapp 2
Rampen från E22 till Söderleden breddas till 3 körfält. Signalanläggning i korsningen Söderleden-Fjärilsgatan byggs om. Projektet omfattar huvudsakligen; bro, väganläggning, kaj och ledningsarbeten VA
Nybyggnad av järnväg mm i Norrköping
Möjliggöra utbyggnad av järnväg och stadskvarter med blandat innehåll som skapar förutsättningar för hållbart resande inom regionen och hållbar stadsutveckling i Norrköping.
Ev nybyggnad av vattenverk i Norrköpings alt Finspångs kommun
Avser utredning av möjligheter till nybyggnad av ett gemensamt vattenverk för Nodra och Finspångs Tekniska Verk som räknas vara i bruk 2029.
Basunderhåll väg i område Norrköping
Möjlig option 1 eller 2 år.
Ombyggnad av väg och rondell i Norrköping etapp 3
Projektet omfattar huvudsakligen; bro, väganläggning, kaj och ledningsarbeten VA
Utredning av regionalt samarbete för dricksvattenförsörjning mellan Norrköping, Linköping m fl
Nodra upphandlar en projektledare som ska utreda förutsättningarna för regional dricksvattensamverkan i Östergötland med utgångspunkt att förbinda kommunerna Linköping, Söderköping och Valdemarsvik i regionen med överföringsledningar. Eventuellt kommer även Finspång ingå beroende vad resultatet visar i utredningar som pågår parallellt med denna upphandling.
Ny bro mm i Norrköping
Ny dragning av lokalgatan Krusenhofsvägen samt möjliggör ny bro över järnvägen för att säkerställa passage för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik.
Ny 130/10kV i Norrköping
Bådstorp ny 130/10kV station ers. NYLU.
Nybyggnad av GC-vägar längs väg 215 genom Skärblacka
5 km lång sträcka, 3 m bred gc-väg med belysning. Delas upp i 4 delsträckor.
Nytt 130 kV stv ny kontrollutr i Norrköping
TRIA Triangeln Nytt 130 kV stv ny kontrollutr.
Utbyggnad av verksamhetsområde och ny trafikplats i Norrköping
Första etappen berör den söderliggande delen av planområdet och kommer främst att syfta till att ansluta planområdet till Europaväg 4 och hantering av dagvatten. I den mån det bedöms möjligt kommer verksamhetsmark för industrier planläggas. Den andra och tredje etappen delar av det resterande området och kommer att möjliggöra ytterligare verksamhetsmark för industri, småindustrier, kontor och eventuellt bostäder om kommande utredningar stödjer en sådan etablering. Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1
Spårbyte samt ballastrening mellan Fiskeby-Kimstad
Spårbyte inkl ballastrening uppspår km 196+805 - 200+752. Rälsbyte pga äldre räl från 1964.
Utbyggnad av allmän platsmark inom Butängen samt Ostlänken i Norrköping
Uppdraget avser ett förprojekterat förslag för allmän platsmark inom Butängen inklusive passager över/under nya järnvägsbro i Butängen samt en översiktlig höjdsättning av kvartersmark. I uppdraget ingår förprojektering av gata/mark, dagvatten, VA, spårvagnsspår inkl. KTL och landskap även ledningssamordning, kalkyler, riskanalyser spår och BAS-P.
Utökning av hjälpkraft i Eksund
Utökning hjälpkraft för nya godsbangården/Kardonbanan. Bandel 505 (km 190+500).
Ombyggnad av biologisk kväverening vid Slottshagens ARV i Norrköping
I framtiden vid 250 000 pe, beräknas det att kvävereningen och efterpolering behöver kunna ta emot 6 000 m³/h, klara en större belastning samtidigt som utsläppskraven skärps. Därför behöver kvävereningen och efterpolering på Slottshagens reningsverk designas och byggas om.
Justering av räls på spårväg i Norrköping
Fortsättning av justering av räls på Nygatan
Exploateringsarbete för bostäder i Norrköping, etapp 2
Beställare = markägare. 150 bostäder ska byggas här. Projektet kallades tidigare för Södra Vrinnevi.
Exploatering av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter. Borg 17:6 östra delen
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Norrköping
Nybyggnad av drivmedelsanläggning
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Ny GC-väg mm i Norrköping, etapp 3b
Nybyggnad av gator, gc-vägar, konstbyggnader och park/torg mm.
Ombyggnad av gata mm i Norrköping etapp 3
Ombyggnad av Garvaregatan, Bredgatan och Västgötegatan. Lite torgytor mm
Nytt exploateringsområde i Norrköping
Exploateringsområde för ca 40-50 st tomter. Breddning av gc-väg mm
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Utbyte av el och styrsystem på klaffbro över Göta kanal vid Norsholm
Utbyte av el och styrsystem samt kablage. Södra Stambanan bandel 505.
Pålning av inre hamnens södra delen i Norrköping
Pålning av inre hamnens södra del
Upprustning av park i Ektorp
I hjärtat av Ektorp ligger Karlshedsparken som under 2025 kommer rustas upp och utvecklas med miljöer för återhämtning, samvaro, lek och lärande.
Nybyggnad av spårväg i Norrköping
Från Resecentrum-Drottninggatan
Utbyggnad av allmän platsmark i Norrköping etapp 2
För att möjliggöra exploateringen krävs ombyggnation av gator, gång- och cykelvägar i området. Två nya vändplatser ska anläggas, en på Takläggaregatan och en på Egnahemsgatan. En ny park som inkluderar dagvattenanläggning samt ett torg ska anläggas. Denna del innehåller utbyggnad och justering av Takläggaregatan, Grundläggaregatan och gång- och cykelväg utmed Balkongen 1.
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Utbyggnad av gata mm i Norrköping
Förlängning av Lenningsgatan ut till Linköpingsvägen.
Exploatering för bostäder i södra Brånnestad
Exploateringsområde för ca 500 bostäder
Nybyggnad av väg, VA mm i Norrköping etapp 2 b
Exploatering för 20- 25 tomter.
Ombyggnad av park i Norrköping
Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm
Renovering av staket runt kyrkogård i Norrköping
Järnstaket, kommer att utföras etappvis under 4 års tid.
Nybyggnad av gc-väg mm i Norrköping
Ny gång- och cykelväg med belysning ska byggas mellan Dragaregatan och Värmaregatan. På Dragaregatan ska det även byggas ett farthinder, samt binda ihop förskolans parkering till gångvägen in till förskolan. För att stärka kopplingen till Vrinneviskogen ska parkområdet färdigställas med plantering av en trädallé.
Installation av laddstolpar för elbilar i Norrköping
Installation av laddstolpar för elbilar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).