Alla planerade anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår genom Linköpings tätort
En kombination av korridorerna Steninge och norr om Malmslätt. Ny gemensam station för Ostlänken och Södra Stambanan byggs i området mellan Stångån och Bergsvägen. Anslutning till Södra Stambanan västerut vid Vikingstad/Sjögestad.
Ny höghastighetsjärnväg sträckan Linköping-Jönköping
Projektet startar i Linköping där Ostlänken slutar vid Bergsvägen och slutar vid förgreningen mot Göteborg/Malmö vid Jönköping. Även nya stationer i Tranås och Jönköping ingår.
Nybyggnad av badsjö och park mm i Folkungavallen, Linköping
En större badanläggning med en yta på cirka 5500 kvm. Runt badanläggningen finns en park med en bäck dragen längs badanläggningens södra sida mot den nya simhallen. Bäckens utformning gör det möjligt för parken att hantera stora vattenhöjningar vid skyfall och större regnmängder
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Vikingstad-Mjölby-Nässjö-Grevaryd.
Ombyggnad av väg 35 mellan Rösten-Sandtorpet
Mötesfri 2+1 väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats och möjlig nysträckning förbi Grebo. Totalt ca 8 km. Ny bro för vilda djur över väg 35 i höjd med Björntorp, söder om Grebovallen ingår.
Ny tunnel under Södra stambanan nordväst om Linghem
Bron över järnvägen vid Linghem behöver bytas ut, ersätts med tunnel under järnvägen i samma läge.
Exploateringsområde för ny stadsdel i Linköping
Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Exploatering för ny stadsdel i Linköping
Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg styrområde Bjärka Säby
Signal, förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/brunnar.
Ombyggnad av trafikplats Staby i Linköping
Trafikplats Staby (Linköping östra), med nya på- och avfarter mot Ekängen åt båda håll på E4 samt en ny rondell på den södra sidan.
Spårbyte av skarvspår sträckan Linköping-Hjulsbro
Spår och räl. Bandel 502 och 843.
Nybyggnad av resecentrum och perronger i Steninge, Linköping
Steningealternativet. Ett alternativ som placerar den nya stationen strax väster om Stångån.
Nybyggnad av brandstation i Ljungsbro
Nybyggnad av brandstation.
Ny rötkammare vid biogasanläggning i Linköping
The Purchaser plans to increase its biogas production and, as part of this expansion, construct two new digestion chambers (digesters) at its biogas plant in Linköping. One of the digesters will operate as a normal digester (primary) and the other one will operate as a secondary digester which substrate for the primary digesters. Scope: Two(2) digesters 6000 m3 according to specification. Detta delprojekt, 203 – Rötkammare, är uppdelat i nedanstående delentreprenader: - E1 – Rötkammare - E2 – Mark & bygg - E3 – Elinstallationer
Nybyggnad av torg och gata i Linköping
Lilla torget, Nygatan (trädgårdstorget-Snickaregatan), Göran Dyks gata
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Exploateringsområde för bostäder i Linköping
Cirka 110 nya bostäder i form av radhus och lägenheter i flerbostadshus.
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark. Ombyggnad av Åsmästardiket och en park ingår här.
Ny gc-port samt hållplatslägen vid väg 796 i Linghem
Gång- och cykelport under väg 796 samt ett hållplatsläge på vardera sidan om väg 796. GC-porten ska ansluta mot befintlig port under järnvägen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplatser (200 st) samt upplag (2 st).
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A)
Utbyggnad av gata, gc-väg för universitetssjukhuset i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping etapp 2
Objektet består av upprustning av Järnvägsparken. Järnvägsparken är en central och kulturhistoriskt viktig park i Linköping. Parken delas av Järnvägsaveny. I den södra delen av parken ska lekytor med olika innehåll skapas, vilket kommer att göra parken till en välkomnande plats även för barn. Även i den södra delen ska gångnätet förbättras och utökas så att fotgängare rör sig i fler delar av parken. Förhoppningen är dessutom att parken på sikt även ska kunna innehålla någon form av publik verksamhet, som till exempel ett café.
Nybyggnad av entrétorg i Linköping
Ett nytt torg planeras för angöring och vistelse i slutet av Konstruktörsgatan, där de nya funktionerna möts. En viktig målsättning har varit att uppnå en trygg och trafikseparerad miljö i området. För att skapa förutsättningar för en levande plats placeras bebyggelsens huvudentréer mot torget i så hög utsträckning som möjligt.
Upprustning av gator i Linköping
Objektet består av ombyggnad av Ekholmsvägen mellan Järdalavägen och infarten till Ekholmsskolan. Hela normalsektionen disponeras om för att bli en mer modern stadsgata. Ny belysning på aktuell sträcka.
Utbyggnad av va-ledningar i Linköping etapp 2
Utbyggnad av verksamhetsområdet
Exploateringsområde för bostäder i Linköping
Exploateringsområde för 600 bostäder
Ny bro över Stångån i Linköping
Stångån. Ny bro ska ersätta Färjebron (”Pumpbron”)
Byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadsverket i Linköping
Syftet med upphandlingen är att handla upp en (1) Leverantör för att genomföra byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadverket.
Utbyggnad av väg samt gc-väg i Linköping etapp 2
Objektet består av 500 meter lång vägutbyggnad med intilliggande GC på ca 650 meter. Gatan ska vara belyst och övrig el och opto ska förläggas i samband med utbyggnaden.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Anläggande av våtmarker i Linköping
Avser utredning för utbyggnad av eventuella dammanordningar/våtmark vid Björntorpekärr och Knutstorpekärr.
Anläggande av våtmark i Harvestad, Linköping
Avser utredning för ev anläggande av våtmark i Harvestad (Tinnerbäckens avrinningsområde).
Byte av EKO-paket (panneko) vid panna 3, Kraftvärmeverket (KV1) i Linköping
Omfattar byte av EKO paket (PANNEKO) inkl. ångsotblåsare, panna 3 (effekt panna 3 är ca 60 MW fastbränslepanna) KV1, Linköping såsom totalentreprenad. Med totalentreprenad menas såsom bland annat, rivning av befintlig utrustning, konstruktion, tillverkning och montering av ny utrustning.
Nybyggnad av cykelväg i Ryd, Linköping
Objektet består av byggnation av 370 m cykelväg med belysning.
Upprustning av park i Linköping
Klimatanpassningsprojekt: För att hantera lokala utmaningar med större regnmängder och främja hållbarhet. Upprustning av lekparken: En förbättrad lekplats för barnen att vistas i och utvecklas på. Ny och funktionell scen och eventyta: En ny plats för kulturella evenemang och gemenskap. Kvalitetshöjning av vistelseytor: För att skapa ännu trevligare platser att koppla av. Utveckling och översyn av användning för andra ytor och byggnader: Optimering av hela området för bättre användning.
Utredning gällande kollektivtrafikåtgärder i Linköping
Konsulten ska utreda och konsekvensbeskriva tre olika scenarier för ett framtida kollektivtrafiksystem i Linköpings stad för två olika tidshorisonter, år 2040 och år 2060.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).