Alla planerade anläggningsprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Stenkumla, mark/bergtunnel
Anläggningsarbeten för 14 km dubbelspårig järnväg, inkluderande ett 10-tal broar samt 2,4 km tunnel, Tripphultstunneln, mellan Perstorp och Bållby (2 parallella enkelspårstunnlar). Bropaket norr med 2 broar ingår. Totalt 12 broar.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Stenkumla, BEST-arbeten
Bana, el, signaler och telekommunikation. BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård.
Ombyggnad av resecentrum i Örebro
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, bussterminal, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket. Ombyggnad av Södra Station: 1507590.
Basunderhåll på Västra stambanan mellan Hallsberg-Laxå
Basunderhåll Västra stambanan Hallsberg-Laxå samt Hallsberg rangerbangård. Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Installation av ATC längs järnväg i Hallsberg
Styrområde Hallsberg berör driftplats Hallsberg med driftplatsdelarna personbangården, rangerbangården, Posten, Tälle, Östansjö och Skymossen.
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 2
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Ombyggnad av bangård i Laxå
Ny gångbro över spåren med trappor och hissar, flytt och ombyggnad av spår, förlängning av plattformar, ny sidoplattform, byte av växlar, ombyggnad kontaktledningar och transformatorer, bullerskydd, förbigångsspår samt uppställningsspår.
Nybyggnad av vindkraftspark i Hallsbergs och Finspångs kommuner
Planer finns för nybyggnation 37 vindkraftverk i Finspång och Hallsbergs kommuner med en totalhöjd på 270 meter.
Nybyggnad av elväg längs väg E20 sträckan Örebro-Hallsberg
Sträckan går på E20 mellan trafikplats 106 vid Brändåsen och trafikplats 110 Adolfsberg. Ca 21 km lång sträcka med två körfält i vardera riktningen. Induktiv teknik. Kontaktledning ovanför fordon, elskenor i marken under fordonen samt induktiva spiolar i marken under fordonen.
Nybyggnad av vindkraftpark i Finspångs och Hallsbergs kommuner
Planer finns för nybyggnation av 34 vindkraftverk ca 6 kilometer nordost om Hjortkvarn i Finspångs och Hallsbergs kommuner. Totalhöjd 270 m.
Nybyggnad av överlämningsbangård i Frövi Lindesberg
Förlängning av spår 3 och 4, nya anslutningsväxlar samt slopande av en plankorsning. Driftplatsgränsen flyttas ca 1000 meter och frihöjden för Fröviforsvägen ökas. Ställverksbyte, ny skyddsväxel. Nytt uppställningsspår ca 780 meter samt ca 780 meter lång anslutning mot kommunens spår i Frövi.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Nora
Möjlig option om 1 eller 2 år.
Kontaktledningsupprustning sträckan Hallsberg-Sköldinge
Kontaktledningsupprustning + 20 kV hjälpkraft.
Kontaktledningsupprustning sträckan Östansjö-Laxå
Kontaktledningsupprustning + AT + 22 kV hjälpkraft. Högspänning.
Spår- och växelbyte längs Silverhöjdspåret mellan Ställdalen-Grängesberg
Spårbyte 18 022 m, växelbyte 8 st (1 flytt), ny kontaktledning. Ca 17,5 km lång sträcka.
Nybyggnad av vattenledning mm i Örebro län
Planer för nybyggnad av vattenförsörjningssystemet som innebär bortledning av vatten från Vättern via en cirka 36 km lång bergtunnel fram till ett nytt planerat vattenverk i Håkamo sydost om centrala Hallsberg,.
Nybyggnad av produktionsanläggning för fjärrkyla vid Universitetssjukhuset i Örebro
Avser ny fjärrkylcentral med redundans på Universitetssjukhuset i Örebro. Eon kommer att ansvara för drift av anläggningen.
Basunderhåll väg område Hallsberg
Väglängd ca 984 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av vindkraftpark vid Kedjeåsen, Karlskoga och Storfors kommuner
Planer finns för nybyggnad av vindkraftpark vid Kedjeåsen i Karlskoga och Storfors kommuner. Området är beläget cirka 15 km norr om Karlskoga och cirka 7 km öster om Storfors tätort, i Värmland och Örebro län. Projektområdet är ca 13 km² stort och bedöms kunna rymma upp till 17 vindkraftverk med en höjd om maximalt 250 meter.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Uppförande av nytt reningsverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lindesbergs kommun
Planer finns för etablering av vindkraft inom området "Norrmogen" i Lindesbergs kommun. Området är beläget cirka 12 km sydväst om Skinnskatteberg och drygt 23 km nordost om Lindesberg och bedöms rymma upp till 11 vindkraftverk med en höjd om max 250 m.
Upprustning av järnväg sträckan Stenkumla-Dunsjö
Upprustning av gamla banan kopplat till Hallsberg-Degerön.
Nybyggnad av parkeringshus i Ormesta, Örebro,
Planer för nybyggnad av parkeringshus, Ormesta Örebro
Nybyggnad av vindkraftverk i Lindesberg
Byggnation av vindkraftverk. 3 st Maximal totalhöjd, 220 m.
Renovering av Samzeliibron i Hallsberg
Avser renovering av bro 18-209-1 allmänt känd som "Samzeliibron" i Hallsbergs tätort. Total brolängd är ca: 228 meter
Utveckling av centrum i Hällefors
Hällefors kommun ska under 2022 ta fram en ny detaljplan för Hällfors centrum. Detaljplanen ska visa hur Hällefors centrum kan användas.
Nybyggnad av parkering, torg m.m i Örebro
Markplanering för ny parkering och nytt torg. Detta avser delprojekt 3 av totalt 4.
Ny gång- och cykelväg längs väg 70 mellan Kumla kyrkby-Sala
Ca 7,7 km lång sträcka mellan trevägskorsningen vid Hustavägen i Kumla kyrkby till rondellen vid Ringgatan i Sala. Ombyggnad av busshållplatser.
Uppgradering av utdelssystem i signalanläggning vid driftplats Hallsberg
Omfattar installation av nytt signalutdelssystem samt leverans och installation av nya teknikkiosker med tillhörande elkraftförsörjning och transmission för telesystem. Ytteranläggningen i form av signalobjekt, kabel- och kanalisationsanläggning samt nya teknikhus anpassas för framtida införande av ERTMS.
Anläggande av spillvattenledning utmed Lillån, Örebro
Planen är spillvattenledning utmed Lillån.
Sanering av mark i Silvergruvan
Planer för sanering av mark.
Ev sanering vid fd sågverk i Nora kommun
Inom Objektet Stribergs före detta sågverk tillhör klass 1, enligt MIFO, och är högt prioriterat inom Länsstyrelsen i Örebro län. Objektet ligger strax nordväst om orten Striberg i Nora kommun.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Bergslagen
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Fjugesta
Avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Fjugesta. Verket ska bl.a kompletteras med en försedimenteringsbassäng och ny utrustning. Samt att befintliga delar i verket ska rustas upp och byggas om. Arbetena innefattar även rivning- och demonteringsarbeten.
Ny växelförbindelse i Sannahed
Två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda nedspåret med uppspåret i området invid Rala industriområde i Hallsberg i änden mot Kumla. Driftplatsgränsen flyttas ut ca 500 m och en ny driftplatsdel tillkommer.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Ny växelförbindelse i Hallsberg
Två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda spår 3 (Västra Stambanans U-spår) med spår 104 (Godsstråkets N-spår) i Hallsberg vid ca km 202+150 i Västra Stambanans längdmätning.
Nybyggnad av vattenverk i Silvergruvan
Planer finns på ev. nybyggnad av vattenverk, alternativt ny överföringsledning.
Ombyggnad av transformatorstation i Örebro
GR--, Glanshammar ny T2 ombyggnad 40kV.
Ombyggnad av station i Kumla
Ombyggnad 10kV kopplingsstation till 40/10kV.
Ledningsarbete Hjortkvarn-Grytgöl
ML 111 Hjortkvarn-Grytgöl.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Rivning och efterbehandling/sanering av markområde i Kopparberg
Detta uppdrag är en konsulttjänst för miljöstöd inom förorenade områden, under genomförandet av åtgärdsförberedelser/projektering och efterföljande rivning och efterbehandlingsåtgärder vid fd Kaveltorps koppar- och blyverk. Beställaren har beslutat att riva de flerbostadshus som finns på området då underhållsbehovet är stort. B har för avsikt att bygga nya flerfamiljshus men med ändrat utseende, vilket kräver en justering av detaljplanen.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Anläggande av kommunalt VA i Tysslinge by, Örebro
Tysslinge by, anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Renovering av tätskikt på vattentorn i Lindesberg
Renovering av tätskikt i betong i vattentorn. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2025.
Åtgärder för lakvatten vid deponi i Hallsberg
Planer är åtgärder för lakvatten vid deponi.
Nybyggnad av Gång- och cykelbro i Örebro
Entreprenaden omfattar byggnation av bro över Svartån för gång- och cykeltrafik samt anslutande gång- och cykelvägar.
Leverans av 2 st variabla Shuntreaktorer 145 kV 40-100 Mvar i Örebro och Borlänge, Ellevio AB
Avser leverans av 2 st Variabla Shuntreaktorer 145 kV 40-100 Mvar. 1 st för Lindbacka, Örebro och 1 st för Repbäcken, Borlänge.
Exploatering inför kommande bostadsområde i Örebro, etapp 3:2
Avser färdigställande av bostadsområde efter byggnation. . Arbetet kommer att delas upp i två deletapper. Deletapp 1: 2304904 Etapp 1: Id 1404119 Etapp 2: Id 1655052
Ombyggnad vid plankorsningar i Karlskoga och Kil
Byggande av 2 st vägskyddsanläggningar med Alex teknik.
Ny planskild passage för gång- och cykeltrafik under E18 i Örebro
Ny gång- och cykeltunnel vid Karlskogavägen och Mossbergavägen.
Utbyte av stålöverbyggnad på järnvägsbro över Lillån vid Örebro Västra
Rostskyddsbehandling ingår. Lillån Örebro C, spår 3. Målning, stålarbeten, betongarbete.
Exploatering inför kommande bostadsområde i Örebro, etapp 3:1
Avser färdigställande av bostadsområde efter byggnation. Arbetet kommer att delas upp i deletapper. Deletapp 2:2024151 Etapp 1: Id 1404119 Etapp 2: Id 1655052
Nybyggnad av tvätthall i Hallsberg
Avser nybyggnad av tvätthall för kommunens Gata-/ parkavdelning.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder i Nora
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför byggnation av bostäder.
Anläggande av kommunalt VA i Sticksjö, Örebro
Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Anläggande av VA-ledningar, Lekeberg
Ny VA-ledning Hagakorset-Hidinge. Upptagen i investeringsbudget 2022
Ombyggnad i byggnad vid Alfred Nobels torg, Karlskoga
Planer för ombyggnad i befintlig byggnad.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Utbyggnad av va-ledning i Brånsta
Planerat projekt ur kommunens flerårsplan.
Rivning av bensinstation i Örebro
Avser rivning av bensinstation samt ev sanering.
Leverans och installation av laddningsinfrastruktur för elbussar i Askersund
Avser el- och laddinfrastruktur för 10 stycken laddplatser på Svealandstrafikens bussdepå i Askersund, Ullavivägen 4.
Ommålning av bro över Ställdalsån
Del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan sträckan Ställdalen-Grängesberg.
Förstärkning av bro över Bårsån vid Frövi
Spännarmerad balkbro av betong. BK4.
Underhåll av järnvägsbro vid Sällinge
Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, målning av räcke samt injektering och impregnering.
Reparation av järnvägsbro över Spannarbodaån
Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, målning av räcke samt injektering och impregnering.
Förstärkning av bro vid trafikplats Storå i Lindesberg
Bro över grenväg i tpl Storå längs väg 50 i Lindesberg, BK4. Betongbalkbro tre spann.
Underhåll av järnvägsbro över Essingeån vid Fellingsbro
Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, målning av räcke samt injektering och impregnering.
Rivning av bensinstation i Örebro
Rivning drivmedelsstation.
Ombyggnad av GC-väg i Laxå
Avser Säker gång- och cykelväg Midsommarberget/Centralskolan Upptagen i investeringsbudget 2023-2025
Renovering av slussbron i Örebro
Avser av renovering av bro 1880-81-1, Slussbron i Örebro.
Nya bryggor till Alsundet i Askersund
Objektet som ska upphandlas består i sektionsbryggor som skall ligga i året runt och utrustas med förtöjningsbommar. Båtplatsbryggan är 200 meter lång och skall rymma så många 2,5 meters platser som bryggan klarar av.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Hallsberg
Planer för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).