Alla planerade anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde med promenadstråk, kafé mm i Luleå
Avser nytt bostadsområde genom att utvigda centrumhalvön med mudder/fyllnadsmassor. uppdelat i 8 bostadskvarter som är 5-6 våningar samt ett höghus på 30 våningar. I projektet finns planer om en strandpromenad, restauranger, kaféer och att anlägga en badstrand med hopptorn mitt emot badhuset och ett maritimt museum.
Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Projekt Malmporten består framför allt av muddringsåtgärder i Luleås farleder och hamnområde. Muddring av farled nr 701, nr 763, nr 764 samt muddring och utfyllnad av Skvampens djuphamn. Syftet med muddringen är att fördjupa och bredda farlederna in till Luleå Hamn. I projektet skapas också en ny djuphamn, med ny infrastruktur och helt nya landytor för lagring och hantering av gods till och från hamnen i Luleå. Pilotprojekt Provmuddring, rsm-id 2222198.
Exploatering av infrastruktur för industri och logistikcentral i Luleå
Avser förberedande arbete och infrastuktur för ca 120 hektar industripark. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Industriparken kommer att byggas ut etappvis under en period om tio år. Totala projektkostnaden för samtliga etapper är ca 10 mdkr. Projektkostnad för respektive etapp är okänd.
Spårbyte längs Pite- och Skelleftebanan, etapp 2
Spårbyte och ballastrening, bandel 141 och 143. Spårbyte på Bastuträsk driftplats bandel 124 ingår, spår 3 och 4. Piteå-Älvsbyn och Skellefteå-Bastuträsk.
BEST-arbeten samt nya järnvägsbroar längs Norrbotniabanan vid Risön Väst
Mark och anläggning innehållande 2 järnvägsbroar samt 1 vägbro + BEST-arbeten.
Nybyggnad av pipeline, Norrbotten
Nybyggnad av pipeline.
Nybyggnad av järnvägsbro längs Norrbotniabanan vid Risön Öst
1 järnvägsbro. Mark, anläggning och BEST.
Utbyggnad av spår för personvagnsuppställning mm vid Luleå Centralstation
Flytt av personvagnsuppställning. Byggnation av fyra stycken 500-620 meter långa uppställningsspår, två lokuppställningsspår samt ett uppställningsspår för regionaltåg. Ca 4000 meter elektrifiering ingår. Rivning och demontering av 5000 meter spår, nybyggnad av 4000 meter spår, 21 nya växlar.
Utbyggnad av infrastruktur vid Uddebovägen på Svartön i Luleå
Inom Svartöns industriområde (Luleå industripark) skapas utrymme för satsning på framtidens industri. Denna entreprenad avser nyförläggning av VA och dagvattenledningar, fjärrvärmeledningar och gatuarbeten med tillhörande arbeten.
Exploatering för bostadsområde på Hertsön, Luleå
Exploatering för bostadsområde.
Nybyggnad av parkeringshus i Luleå
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med omkring 135 parkeringsplatser för bil.
Nybyggnad av resecentrum i Luleå
Nybyggnad av resecentrum.
Växelbyte i Luleå
Omfattar 8 växlar.
Ny plattform vid Luleå bangård
Ny sidoplattform, färdigställande av mellanplattform och plattformsförbindelse samt signal- och telearbeten.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan
Förstärkt vägskydd vid Holmvägen, Degervattnet, Åsens Kolonat, Särkirovavägen.
Åtgärdande av vandringshinder i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv
Åtgärdande av 7 vandringshinder för vattenlevande djur i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv. Njokabäcken, Lillbäcken, Björktjärnsbäcken, Bergmyrsbäcken, Bergträskbäcken, Kettisträskbäcken, Ormgräsbäcken.
Exploatering för nybyggnad av bostäder mm i Luleå
Planer för exploatering för ca 700 bostäder, lokaler för handel, skolor mm. Del av Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2.
Upprustning av strandstråk i Luleå
Gestaltningsprogram för hela det vattennära stråket längs Luleås centrumhalvö. Strandstråket sträcker sig från Norra Hamn till Södra Hamn och i uppdraget ingår att gestalta 10 st områden längs stråket och även att binda ihop stråket så det bildar en helhet.
Ombyggnad av gata i Luleå
Ombyggnad av gata.
Nybyggnad av landbaserad fiskeodling i Luleå
Avser nybyggnation av landbaserad fiskeodling, slakteri och en pumpstation för vattenintag och en vattenreningsenhet samt möjligen en odling av fånggröda (foder).
Nybyggnad av kallbadhus i Luleå
Nybyggnad av kallbadhus i Luleå.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel 2.
Exploatering för styckebyggda enbostadshus i Sunderbyn, Luleå
10 st tomter säljer man från kommunens tomtkö.
Nybyggnad av VA-ledning i Luleå
Planer för anläggande av VA-ledningar i Lövskär.
Ombyggnad av bagagehantering vid Luleå Airport
Swedavia needs to obtain information for an upcoming procurement of a solution for Luleå airport, which is intended to be a pilot project. The objective of this RFI is to obtain information to understand the supplier´s ability to deliver, and to gain an understanding of the associated costs.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Körfältsjustering vid trafikplats Gäddvik
Justering av södergående körfält på E4 vid trafikplats Gäddvik genom målning samt rivning av väg. Viltstängsel längs Gamla Riksvägen och väg 968 förlängs.
Ny infart och panncentral i Luleå, etapp 7
Avser ny infart och panncentral.
Nybyggnad båthall, bryggor och hamn i Harrviken, et 4
4 etapper kommer att pågå under en 5 års period.
Nytt gårdsbjälklag i Luleå
Avser nytt gårdsbjälklag över parkering.
Nybyggnad båthall, bryggor och hamn i Harrviken, et 3
4 etapper kommer att pågå under en 5 års period.
Nybyggnad båthall, bryggor och hamn i Harrviken, et 2
Nybyggnad av marina, ca 100 st båtplatser.
Ny gång- och cykelväg i Luleå
Avser en gång- och cykelväg från Björkskataleden till Sinksundet.
Markarbeten vid flerbostadshus i Luleå
Markarbeten med avsikt att tjälsäkra marken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).