Alla planerade anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde med promenadstråk, kafé mm i Luleå
Avser nytt bostadsområde genom att utvigda centrumhalvön med mudder/fyllnadsmassor. uppdelat i 8 bostadskvarter som är 5-6 våningar samt ett höghus på 30 våningar. I projektet finns planer om en strandpromenad, restauranger, kaféer och att anlägga en badstrand med hopptorn mitt emot badhuset och ett maritimt museum.
Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Projekt Malmporten består framför allt av muddringsåtgärder i Luleås farleder och hamnområde. Muddring av farled nr 701, nr 763, nr 764 samt muddring och utfyllnad av Skvampens djuphamn. Syftet med muddringen är att fördjupa och bredda farlederna in till Luleå Hamn. I projektet skapas också en ny djuphamn, med ny infrastruktur och helt nya landytor för lagring och hantering av gods till och från hamnen i Luleå. Pilotprojekt Provmuddring, rsm-id 2222198.
Nybyggnad av landbaserad fiskeodling i Luleå
Avser nybyggnation av landbaserad fiskeodling, slakteri och en pumpstation för vattenintag och en vattenreningsenhet samt möjligen en odling av fånggröda (foder).
Exploatering av infrastruktur för industri och logistikcentral i Luleå
Avser förberedande arbete och infrastuktur för ca 120 hektar industripark. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Industriparken kommer att byggas ut etappvis under en period om tio år. Totala projektkostnaden för samtliga etapper är ca 10 mdkr. Projektkostnad för respektive etapp är okänd.
Nybyggnad av järnvägsbro längs Norrbotniabanan vid Risön Öst
1 järnvägsbro. Mark, anläggning och BEST.
BEST-arbeten samt nya järnvägsbroar längs Norrbotniabanan vid Risön Väst
Mark och anläggning innehållande 2 järnvägsbroar samt 1 vägbro + BEST-arbeten.
Ombyggnad av bangård i Luleå
Mark, bana, el, signal, tele och kanalisation. Byte av signalställverk. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av pipeline, Norrbotten
Nybyggnad av pipeline.
Upphandling av konsult för upprättande av järnvägsplaner, Norrbotniabanan i Luleå kommun
Omfattningen är osäker då beslut om infart till Luleå C ej ännu är taget.
Utbyggnad av spår för personvagnsuppställning mm vid Luleå Centralstation
Flytt av personvagnsuppställning. Byggnation av fyra stycken 500-620 meter långa uppställningsspår, två lokuppställningsspår samt ett uppställningsspår för regionaltåg. Ca 4000 meter elektrifiering ingår. Rivning och demontering av 5000 meter spår, nybyggnad av 4000 meter spår, 21 nya växlar.
Nya 150 kV-kraftledningar i Bodens och Luleå kommun
Planer att bygga två nya 150 kV-kraftledningar mellan Svartbyn i Bodens kommun och Hertsöfältet i Luleå kommun. De planerade ledningarna sträcker sig mellan den befintliga transformatorstationen Svartbyn och en ny transformatorstation på Hertsöfältet. Ledningarna bedöms bli cirka 38-39 kilometer långa.
Exploatering för bostadsområde på Hertsön, Luleå
Exploatering. Planerat bostadsområde för 3000-4000 invånare.
Vägmarkering inom Norrbottens län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av parkeringshus i Luleå
Nybyggnad av flerfamiljshus med bostadsrätter på två till fem rum i kvarteren Kåsan och Ryggsäcken, totalt cirka 170 lägenheter, samt 18 radhus i kvarteret Termosen. Kvarteret Vandraren blir parkeringshus.
Nybyggnad av verksamhetsmark i Luleå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av industri och verksamheter. Del av Rutvik 14:17 m.fl.
Åtgärdande av vandringshinder vid biflöden till Torne älv i Pajala och Övertorneå kommuner
Omfattar 6 vandringshinder för vattenlevande djur; Ruuttijärvi och Härkäjoki längs väg 99, Pesosenjoki längs väg 394, Kaijavaaranoja och Särkijoka längs väg 857 samt Myllyoja Niskanpää längs väg 99.
Nybyggnad av resecentrum i Luleå
Nybyggnad av resecentrum.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan
Förstärkt vägskydd vid Holmvägen, Degervattnet, Åsens Kolonat, Särkirovavägen.
Växelbyte i Luleå
Omfattar 8 växlar.
Nya fundament för kontaktledningsstolpar längs Malmbanan
Ca 1200 nya fundament. Möjlighet till upprepad beställning för flera etapper.
Upprustning av strandstråk i Luleå
Planer för ett nytt upprustat strandstråk runt Luleå centrum. Strandstråket sträcker sig från Norra till Södra Hamn och är en viktig del av Luleås gröna ytor.
Exploatering för nybyggnad av bostäder mm i Luleå
Planer för exploatering för ca 700 bostäder, lokaler för handel, skolor mm. Del av Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2.
Ombyggnad av gata i Luleå
Ombyggnad av gata.
Konsult för analys av basunderhåll järnväg Luleå-Murjek samt Haparandabanan (Södra malmbanan)
Analys av data om anläggningens status och skick i syfte att utvärdera åtgärder, ge förslag på åtgärder, identifiera rotorsaker till avvikelser och brister.
Besiktningsorganisation till projekt Norrbotniabanan
Besiktningsorganisation för olika teknikområden exempelvis; Allmän väg (mark, anläggning, beläggning), El väg (belysning, pumpstationer, trafiksignaler), Berg (byggnadsverk tunnel, bergslänt/bergskärning), Byggnadsverk (bro, stödkonstruktion, bullerskydd), Allmän järnväg (mark, anläggning), VA (vatten och avlopp, fjärrvärme), Grönytor (träd och växter), BEST (Bana, El, Signal, Tele).
Nybyggnad av kallbadhus i Luleå
Nybyggnad av kallbadhus i Luleå.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel 2.
Ombyggnad av bagagehantering vid Luleå Airport
Swedavia is asking for a solution for which improves the current process and working environment from the aircraft to the arrival hall. The preferred future solution should be a baggage process without manual interference or lifting of bags, and it is of importance that the solution requires none or as few adaptations of the Airports current facilities as possible. The preferred future solution should also shorten the process time for the arrival process. Scope: 1. Adapted luggage facility LLA 2. Service and Support contract (option) 3. Complementary equipment (option)
Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen
Bastuträsk, Norra Sunderbyn, Piteå, Skelleftehamn övre.
Nybyggnad av VA-ledning i Luleå
Planer för anläggande av VA-ledningar i Lövskär.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Körfältsjustering vid trafikplats Gäddvik
Justering av södergående körfält på E4 vid trafikplats Gäddvik genom målning samt rivning av väg. Viltstängsel längs Gamla Riksvägen och väg 968 förlängs.
Ny infart och panncentral i Luleå, etapp 7
Avser ny infart och panncentral.
Nytt gårdsbjälklag i Luleå
Avser nytt gårdsbjälklag över parkering.
Nybyggnad båthall, bryggor och hamn i Harrviken, et 4
Nybyggnad av marina. 4 etapper kommer att pågå under en 5 års period.
Nybyggnad båthall, bryggor och hamn i Harrviken, et 3
Nybyggnad av marina. 4 etapper kommer att pågå under en 5 års period.
Byggledare vägmarkering inom Norrbottens län
Avser 1 byggledare och 1 biträdande byggledare. Kontraktstid 1+1+1+1 år.
Nybyggnad av datorhall i Luleå
Nybyggnad av datorhall samt uppförande av antenn.
Ny gång- och cykelväg i Luleå
Avser en gång- och cykelväg från Björkskataleden till Sinksundet.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).