Alla planerade anläggningsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av kraftledning mellan Nybro-Hemsjö
Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning. Ledningen blir ca 90 km.
Utbyggnad för mellanlagring av kärnavfall i Simpevarp, Oskarshamn
Mellanlagring av kärnavfall. Bilfinger Noell GMBH kommer att sköta själva inkapslingsprocessen.
Ombyggnad av E22 förbi Bergkvara
Utbyggnad till mötesfri väg, ny trafikplats med omstigningshållplats i korsningen med Torsåsvägen (länsväg 504).
Ny Centralstation i Kalmar
Det finns en tanke på att antingen bygga en ny centralstation i området, eller en hållplats. Byggstart tidigast om 10-20 år.
Nybyggnad av vindkraftspark i Västervik
Vindpark om 26 verk, 2,5 - 4 MW, 180 - 220 meter höga.
Ombyggnad av E22 mellan Gladhammar-Verkebäck
Delvis ny sträckning av E22, delar av befintlig väg byggs om till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, ny trafikplats och viltstängsel. Ca 4 km lång sträcka.
Sanering av kyrkfjärden i Kalmar
Avser sanering av Nötöfjärden. Mycket tidiga planer.
Ombyggnad av väg 37/47 mellan Århult/Lagmanskvarn-Oskarshamn södra tpl
Utbyggnad till mötesfri 2+1 väg. En ny sträckning av väg 37/47 mellan Århult och trafikplats Oskarshamn södra för att avlasta trafikplats Oskarshamn Centrum på E22.
Spårbyte sträckan Kalmar Södra-Blomstermåla
Standardhöjning av växel Kalmar S. Ca 32 km.
Ombyggnad av väg 136 mellan Algutsrum-Sönnerborg
2+1 väg på delen Algutsrum–Idehultet med ny sträckning öster om Algutsrum, övrigt i befintlig sträckning (alltså två körfält, 80km/h). Utökning med delen Trafikplats Färjestaden–Algutsrum, inklusive åtgärder för att höja hastigheten till 100km/h. Ny kollektivtrafikanläggning i Algutsrum, samt förbättrade hållplatslägen och andra kollektivtrafikåtgärder. Ett sammanhängande gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter, samt vägportar i Algutsrum.
Ombyggnad av E22 mellan Målbäcken-Bälö
Mittseparering, trimning och effektivisering. 9 km lång sträcka.
Nybyggnad av vindkraftspark i Kalmar kommun
Planer finns för uppförande av 25 vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter vid Ebbegärde, Kalmar kommun. Vindparken är belägen drygt två mil nordväst om Kalmar och cirka fem kilometer öster om Bäckebo.
Nybyggnad av vindkraftspark i Vimmerby och Västerviks kommuner
Planer finns för nybyggnation av vindkraftspark på gränsen mellan Vimmerby och Västerviks kommuner.
Nybyggnad av vindkraftpark i Hultsfred
Planer finns för uppförande av 16 vindkraftverk med totalhöjd på 270 m i Hultsfred kommun, 3 mil sydväst om Hultsfred och ca 6 km söder om Virserum.
Nybyggnad av vindkraftspark i Nybro kommun
Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Grindtorpet” i Nybro kommun. Området är beläget ca 12 km norr om Alsterbro i Kalmar län. Projektområdet är cirka 5,5 km2 stort och bedöms kunna rymma upp till 15 vindkraftverk med en höjd om maximalt 300 meter.
Nybyggnad av vindkraftpark i Kalmarsund
Nya Utgrunden ligger mellan Bergkvara och Degerhamn och det planeras att byggas mellan 13 och 17 stycken vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftpark i Ryningsnäs, Hultsfred
Planer finns för eventuellt framtida vindkraftspark i ett område ca 3 km öster om Ryningsnäs. Antal verk är ännu okänt.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mörbylånga
5 gamla vindkreftverk skall bytas ut mot 1 ny.
Nybyggnad av exploateringsområde för industri i Mörbylånga
Exploatering av mark för nybyggnad av industriområde i Färjestaden. Detaljplan finns.
Nybyggnad av industri, Oskarshamn
Nybyggnad av kapselfabrik för montering av kopparkapsalar.
Ombyggnad av E22 mellan Nygård-Målbäcken
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, 9 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 136 mellan Sönnerborg-Isgärde
Ett sammanhängande gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter samt gång- och cykelportar i Glömminge. Kollektivtrafikåtgärder med bland annat förbättrade hållplatslägen, två körfält i befintlig sträckning.
Nybyggnad av brandstation i Mörbylånga
Planer finns för nybyggnation av en brandstation i Mörbylånga.
Ombyggnad av väg 136 mellan Isgärde-Rälla
Ny korsning vid väg 136 och Stora Rörsvägen (väg 965), breddning, säkerhetsräcken, gc-port under väg 136, ny busshållplats med plattformar, väderskydd och belysning, bullerskydd.
Nybyggnad av vindkraftspark i Kalmar
Planer finns på nybyggnad av vindkraftpark.
Byte luftledning i Nybro
130 kV SSM-OFSV linbyte.
Ny tryckpunkt 50/10kV i Ljungbyholm
LJUN Ljungbyholm ny tryckpunkt 50/10kV
Totalombyggnad i Storebro
STBO Storebro Totalombyggnad.
Ombyggnad av regionnätstation i Degerhamn
DHN- Degerhamn ombyggnad.
Nybyggnad av brandstation i Mörbylånga
Nybyggnad av brandstation. Vagnhall med tillhörande tvätthall samt utrymme för omklädningsrum, gym och konferensrum.
Nybyggnad av vindkraftpark i Mönsterås kommun
Planer finns för nybyggnad av vvindpark i Mönsterås kommun. Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma åtta vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter.
Nybyggnad av brandstation i Järnforsen
Efter färdigställande av brandstationen ska den uthyras till Hultsfreds kommun under en period om 25 år.
Sanering av mark inför kommande bostadsområde i Torsås
Planer finns för nybyggnation av bostäder i Bergkvara hamn. Innan det kan ske måste marken saneras. Nybyggnad finns på projektid: 2082293
Nybyggnad av vindkrafspark i Mönsterås kommun
Planer finns för nybyggnation av 7 vindkraftverk i Vindpark Kärnebo, Mönsterås kommun.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper. Projekten kommer utföras i följande ordning, etapp 1, etapp 4, etapp 2&3 och slutligen etapp 5.
Nybyggnad av mobilitetshus i Kalmar
Planförslaget möjliggör ett nytt mobilitetshus som innefattar plats för cyklar och parkering för cirka 500 bilar och kan även inrymma andra funktioner som uthyrning och laddning av fordon.
Renovering av Ölandsbron, etapp 2 och 3
Utbyte av brons skyddande tätskikt under beläggningen på lågbrodelen, betongreparationer på underbyggnaden.
Ny planskildhet för gång- och cykeltrafik i Nybro
Befintlig korsning väg 558/Mineralvägen stängs, väg 558 dras i en ny sträckning längre västerut.
Ny omstigningshållplats vid E22 i Mönsterås
Trimning och effektivisering.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper. Projekten kommer utföras i följande ordning, etapp 1, etapp 4, etapp 2&3 och slutligen etapp 5.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 400 parkeringsplatser.
Nybyggnad av reningsverk i Borgholm
Borgholm 11:45 bygglov för nybyggnad av processhus reningsverk.
Tillbyggnad av logistikfastighet i Kalmar
Avser tillbyggnad av logistikfastighet med ca 1800 kvm.
Ny 22/11kV transformator i Nybro kommun
Avser en ny 22/11kV transformator med märkeffekt 10 MVA ONAN. i station H2 Mejslen som ersättning för en befintlig transformator.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Nya havsbaserade vindkraftverk på Södra Victoria
Avser ca 120 havsbaserade vindkraftverk med en effekt på 15-20 MW per verk. Södra Victoria ligger cirka 70 km sydost om Ölands södra udde, mot gränsen till Polens ekonomiska zon. Vindparken omfattar upp till 100 vindkraftverk som totalt beräknas producera 6–8 TWh el årligen, motsvarande användningen av hushållsel i omkring 1,2–1,6 miljoner villor. Vindparken kan minska utsläppen med upp till 4,8 miljoner ton per år, lika mycket som nästan tre miljoner vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut varje år. Den planerade installerade effekten är totalt 1,5–2 GW.
Byte luftledning i Nybro
130 kV OFSV-NBO linbyte.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen. Detaljplaneändring kommer att krävas.
Nybyggnad av va-ledning i Mörbylånga
Planer finns för utbyggnad VA-ledningar och skall läggas från Rönningevägen i Mörbylånga till Mysinge och Bårby, Mörbylång kommun.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter i Påskallavik. Området ligger i centrala Påskallavik. Planområdet utgörs av en areal på cirka 9 000 kvm.
Nybyggnad av bilverkstad i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad (bilverkstad).
Exploatering för ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar
Exploatering för ny stadsdel. Projektet kan komma starta 2023.
Ombyggnad av kaj i centrala Kalmar
Kajförstärkning - gata och utbyte av ledningar
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Timmernabben
Detaljplanen är klar. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017 - 2019. Uppskattad kostnad och start.
Ev sanering av förorenad mark i Hultsfred
Under 2019 och 2020 genomförde SGU en schaktsanering av förorenade massor ovan grundvatten. Den kvarvarande föroreningen förekommer under grundvattenytan på fastigheten Husbyggaren 6, samt del av nuvarande Husbyggaren 5 och är föremål för projektets aktuella inriktning.
Marksanering för bostäder i Oskarshamn
En marksanering skall göras inför byggnation av bostäder på id: 2188830
Nybyggnad av gångbro i Västervik
Avser nybyggnad av en gångbro ifrån stadskärnan ut till Slottsholmen.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 1
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Ny bro över kommunal väg och järnväg i Nybro
Bro över kommunal väg (Järnvägsgatan) och järnväg.
Höjning av spår vid Nelhammar
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning. ALEX byggnation.
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Sanering av förorenad mark i Nybro
Uppskattad start och kostnad.
Exploatering av mark i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Exploatering för nya enbostadshus i Mönsterås
Detaljplan finns. Avser 8 tomter. Husen kommer att byggas av privata byggherrar.
Ombyggnad av väg i Smedby, Kalmar kommun
Avser ombyggnation av ca 360 meter gata med tillhörande gc-vägar och belysning samt ny hållplatsläge s.k ”Smedby centrum”. Omfattar även ledningsdragning av el- och fiberkablar.
Upprustning av delar av hamnplanen i Mönsterås, etapp 2
Avser upprustning av delar av hamnplanen i Mönsterås och består huvudsakligen av anläggande av ny överyta, planteringar, regnbäddar, belysning, VA‐ledningar, linjeavvattning, fiberdragning, bryggdäck och ramper.
Rivning av vattenverk i Påskallavik
Finns ingen tidsplan.
Nybyggnad av bro till Badholmen i Oskarshamn
Uppskattad byggstart och kostnad. Träbro.
Exploatering för nya enbostadshus i Mörbylånga
Omfattning oklar. 10-13 tomter.
Utbyte av gångbro i Högsby
Utbyte av gångbro.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).