Alla planerade anläggningsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg mellan Olofström-Blekinge kustbana
Ny bana mellan Olofström-Blekinge kustbana mot Karlshamn. Ca 17 km lång sträcka. 3 nya stationer i Olofström, Lönsboda och Vilshult utreds samt 1 nytt mötesspår.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraftspark i Blekinges skärgård
Projekt Beta är en planerad vindkraftspark i södra Östersjön, omkring 85 km öster om Simrishamn, 85 km sydost om Karlshamn och 48 km söder om Blekinges sydostligaste hörn (Torhamns Udde) och 63 km från Bornholm. Parken planeras bestå av upp till 127 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade produktion från vindkraftparken beräknas uppgå till omkring 10,5 TWh per år, vilket motsvarar ungefär 1,7 miljoner villors hushållsel. Ansökan om tillstånd för Baltic Offshore Beta lämnades in till regeringen 2 juni 2023. Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2030.
Ombyggnad av E22 mellan Björketorp-Nättraby
Ombyggnad till motorväg, breddning och delvis ny sträckning. Nuvarande E22 byggs om till 7-metersväg med utökat utrymme för gång- och cykelbana. Nya trafikplatser i Björketorp, Listerby, Vambåsa och Nättraby vid väg 670 och väg 672. Även ombyggnad av Nättraby trafikplats och rastplatsen i Förkärla. Ca 13 km lång sträcka. Bullerskyddsåtgärder, viltstängsel.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraft i Hanöbukten
Planer finns för nybyggnad av upp till ca 70 vindkraftverk med totalhöjd på upp till 330 meter i Hanöbukten, drygt 5 kilometer öster och sydost om Hanö i Sölvesborgs och Karlshamn kommuners havsområden.
Nybyggnad av exploatering och nybyggnad av kontor, bostäder och butiker i Karlskrona
Detta avser även exploatering och nybyggnation. Planer är för nybyggnad av kontor, bostäder och butiker.
Skapande av ny stadsdel i Ronneby
En förstudie har utförts om hur markområdet kan användas. Området ligger nära Blekinge flygflotilj. Översiktsplan är under bearbetning. Området kan rymma bostäder, skoka/förskola, handel, idrottscenter/arenacenter med löparslingor m m
Anläggnings- och drivmedelsentreprenad etapp 3, Fortifikationsverket
Anpassning av klargörningsplatser för flyg med tillhörande drivmedels anläggning. Södra Sverige. Plats: Blekinge.
Ombyggnad av väg 15 mellan Pukavik-Olofström
Etapp 1 Olofström-Gränum (6,5 km lång sträcka), etapp 2 Gränum-Pukavik.
Ombyggnad av bangård i Olofström
Två nya bangårdsdelar (Sjötorp och Olofströms godsbangård), det nya avgångs- och ankomstspåret utrustas med gångbanor och belysning, befintliga spår elektrifieras, kontaktledning dras fram till spåren inne på fabriksområdet.
Renovering av kajer i centrala Karlskrona
Avser renovering av kajer på Trossö i centrala Karlskrona.
Nya mötesspår och åtgärder för hastighetshöjning längs Blekinge Kustbana, Kristianstad-Karlskrona
Ny mötesstation i Kallinge, växelbyten i Bromölla och Nättraby, rälsförhöjning på sträckan Nättraby-Karlskrona och trimningsåtgärder i Sölvesborg. Skyddsräcken och signalåtgärder samt justering av plankorsningar i Karlshamn och Kristianstad. Nytt mötesspår vid Bredåkra-Kallinge.
Nybyggnad av brandstation i Karlshamn
Ny brandstation i Karlshamn med därtill tillhörande kringarbeten. Brandstationen blir en huvudbrandstation för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Brandstationen planeras att uppföras på Tubbarydområdet i karlshamn.
Nybyggnad av brandstation i Ronneby
Planer finns för nybyggnad av brandstation i Ronneby.
Ombyggnad av väg 27 delen förbi Hallabro
2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar. 2+1-väg med mitträcken.
Ny infartsled till Karlskronas centrala delar
Avser nya infartsleden, Stadens entré. Delprojekt Brohålan - Blekingegatan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sölvesborg
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Ombyggnad av Skeppsbrokajen i Karlskrona
Avser ombyggnad av Skeppsbrokajen samt anläggande av byggata i Karlskrona .
Sanering av kaj, ny marina och vägar i Sölvesborg
Sanering och renovering kommer ske samtidigt av kajen. Renoveringen: 1072743
Utökade körfält på österleden i Karlskrona
Avser utökande körfält på österleden
Utbyggnad av avloppsledning i Köpegårda
Avser utbyggnad av avloppsledning i Köpegårda .
Renovering av kaj, ny marina och vägar i Sölvesborg
Exploateringsarbeten inför kommande byggnation av ny stadsdel. Renovering och stabilisering av kaj och ny marina för småbåtar samt va-ledningar, vägar, elledningar m m. Sanering: 2136837
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Rödeby och Nävragöl.
Tillbyggnad av fjärrvärmeanläggning i Ronneby-Kallinge
Avser en hetvattenpanna, biobaserad produktionskapacitet för fuktig flis med en kontinuerlig värmeeffekt av cirka 5 MW. Komplett i s k containerutförande.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda
Drift och underhåll av tekniska system på öppningsbara broar i Blekinge och Skåne län
Hybridkontrakt alla tekniska system på infradelarna el- och styr i ett.
Ny cirkulationsplats mm vid väg 123/väg 552 i Mjällby
Ny CPL i korsning Lv 123/552, ny vägstreckning av Lv 505, stängning av bef. korsningspunkt Lv 505/12, passage i plan för gång- och cykel över Lv 123.
Kabling i Olofström
50 kV HEÖ-SSA kabling pga Svk Nybro-Hemsjö.
Nybyggnad av småbåtshamn på Saltö
Planer finns för nybyggnad av en småbåtshamn på Saltö .
Nybyggnad av solcellspark i Ronneby
Planer i tidigt skede. Statliga bidrag söks. Uppskattad kostnad.
Ny bro över allmän väg vid Trensums station
1,5 km OSO Trensums station. BK4.
Nytt exploateringsområde i Sölvesborg
Det kan bli aktuellt med nybyggnad av markanläggning, samt av mindre handelsbodar.
Utbyggnad av va-ledning i Sillnäs, Sölvesborg
Projektet avser fortsatt utbyggnad av va-ledning.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg etapp 1
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad av avloppsledning i, Gustavstorp
Avser utbyggnad av avloppsledning i Gustavstorp .
Utbyggnad av gata i Sölversborgs kommun
Planer för utbyggnad av gata, Vitahallslätten. Nybyggnation: 1553789
Nybyggnad av cirkulationsplats i Ronneby
Avser nybyggnad av cirkulationsplats som ska koppla samman tillfarten med befintligt vägnät.
Utbyggnad av kommunalt VA-nät i Sölvesborg
Område som kan komma att byggas ut med VA-ledningar i framtiden. Upptaget i plan för kommande utbyggnader.
Utbyggnad av kommunalt VA-nät i Sölvesborg
Område som kan komma att byggas ut med VA-ledningar i framtiden.
Utbyggnad av det allmänna VA-nätet i Sölvesborg
Område som kan komma att byggas ut med VA-ledningar i framtiden.
Utbyggnad av det allmänna VA-nätet i Sölvesborg
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Nybyggnad av bensinstation i Ronneby
Nybyggnad av bensinstation.
Renovering av vattentorn i Bräkne-Hoby, Ronneby kommun
Avser renovering av tak på Bräkne-Hoby vattentorn. Arbetet omfattar montage av tätskikt och plåtarbeten på takterrassen. Samt rivningsarbeten av räcken och manlucka och montage av nytt säkerhetsräcke och manlucka, markplan till tornhustak är ca. 32 m.
Leverans av nollpunktsreaktorer till station KHN T i Karlshamn
Karlshamn Elnät AB avser att köpa två nya nollpunktsreaktorer för placering i station KHN T. Omfattar även avstämningsautomatik och ströminjicering. Anslutning av utrustning som levereras görs i sidoentreprenad.
Åtgärdande av vandringshinder i Gummagölsmåla
Projektering gällande avsänkning av Gummagölsmåladammen, Bräkneån, Ronneby kommun, Blekinge. I uppdraget ingår även projektering av biotopvård av flottledsrensade sträckor nedströms och eventuellt uppströms dämmet.
Tillbyggnad av laddningsstation i Ronneby
Planer finns för tillbyggnad av laddningsstation till fastigheten brf Ronnebyhus 9.
Nybyggnad av en drivmedelstation, Ronneby
Detta är ett litet projekt där man sätter upp en färdig container och i princip ansluter el, så det kommer inte bli någon upphandling.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).