Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och tillbyggnad idrottshall i Jönköping
Rivning och tillbyggnad Hisingstorpshallen. Ny byggnadsdel ska inrymma fullstor sporthall med läktare, omklädningsrum, teknikrum mm.
Ramavtal avseende drift av utemiljö 5-7, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende drift och underhållsentreprenad av grönyteskötsel och snöröjning inom fastighetsmark. Uppdraget omfattar Entreprenad 5 -7: Entreprenad 5 (Jönköping) Entreprenad 6 (Huskvarna) Entreprenad 7 (Gränna med landsbygd)
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupp FH 2201 Värme.
Trafiksäkerhetsarbete kring skol- och fritidsvägar i Jönköpings kommun
Avser trafiksäkerhetsarbete kring skol- och fritidsvägar inom Jönköpings kommun.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Renovering av kongress- och konserthus i Jönköping
Avser renovering av kongress- och konserthuset i Jönköping. Ytskikt ska renoveras samt utbyte av konsertstolar mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser tilläggsisolering och ny putsad fasad på fyra huskroppar, byte av fönster och fönsterdörrar, rivning och montering av nya balkonger.
Renovering av skola i Jönköping
Avser invändig och viss del utvändig renovering av skolbyggnad. Renoveringsarbeten under tid då pågående skolverksamhet
Tillbyggnad av industri i Jönköping
Avser tillbyggnad av industri med 1500 kvm.
Underhållsbeläggning varm/värme och tank i Region Syd
Omfattar 5 beläggningsgrupper; GK 2205 Varm, GK 2206 Varm/värme, GK 2207 Tank, FH 2209 Tank, FH 2210 Tank.
Utbyggnad av bilhall mm i Jönköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Sluttäckning av gamla deponi, etapp 4 Jönköping
Slutteckning av gamla deponi.. installation av tätskikt (LLDPE) samt ovanpåliggande dräneringsmatta. cirka 1,7 hektar deponiyta Option1 Etapp 5: Id 2163068 Option 2 Etapp 6: Id 2163071
Balkong- och fönsterbyte på flerbostadshus i Bankeryd, Jönköpings Kommun
Avser byte av fönster och fönsterdörrar, renovering av balkonger samt yttre underhåll. Totalt omfattas fyra fastigheter med därtill hörande byggnader. Adress: Stationsgatan 4 A, B, C, D Postgatan 3 A, B, C, D Postgatan 5 A, B, C Järnvägsgatan 6 A, B, C, D
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av yttertak och fönster. Tilläggsisolering och byte av fasad samt renovering och inglasning av balkonger mm Målning av fasad.
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Ombyggnad för att möjliggöra fler parkeringsplatser för lastbilar och parkeringsmöjligheter för övrig trafik. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser rivning av befintliga balkonger samt uppförande av nya balkonger samt renovering av balkongplattor placerade i innerhörn på respektive fastighet för inglasning. Arbetet omfattar fastigheterna Norrahammar 50:5 samt Norrahammar 54:1
Byte av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av balkonger och montering av nya balkongplattor med nya räcken , Erik Dahlbergsgatan 9 - 15, Gränna .
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Planer för tillbyggnad, fasadändring samt installation av solceller.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Huskvarna
Avser byte befintliga konstgräsmattor vid Zinkensdamm i Huskvarna.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser balkongrenovering med byte av balkongräcken , Södra Hökhultsvägen 19 A-B samt Mollbergsvägen 12 A-D och Hammarvägen 96, Norrahammar Jönköping
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 5st hissar som skall moderniseras enligt teknisk rambeskrivning.
Rivning av kontor i Jönköping
Avser rivning av affärs- och kontorshus.
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Renovering av rostfri bassäng vid Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Avser renovering av rostfri bassäng, avser ersätta befintlig botten och väggar med en ny på Norrahammars Sportcenter.
Ombyggnad av vind i Jönköping
Avser att bygga om kontor samt del av vind till 3 lägenheter.
Ramavtal avseende brounderhåll, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende brounderhåll och omfattar årlig spolning/rengöring av kantbalkar, huvudbärverk, övergångskonstruktioner, ytavlopp o stuprör samt övriga konstruktionselement, impregnering (enbart år 1) av kantbalkar och vingmurar. Avtalstid 2022-07-11 - 2026-07-10.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser utvändig målning av flerbostadshus.
Utbyggnad av Kärrarps fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad med 2 st 12 kV ställverksfack vid Kärrarp fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av balkonger samt byte av balkongräcken på Lövstigen 4-18 . Option 1 omfattar balkongrenovering samt renovering av balkongräcken på Bottnaryds prästgård 1:189.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industribyggnad efter brand.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser att anpassa lokalen och ytskikt efter moderna regler och riktlinjer. Lokalen nyttjas av Junehem inom fastighetsskötsel och lokalvård.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 4 st broar: 680-1001-1 (Cirkelvägen, Jönköping) 680-4003-1 (Attarpsvägen, Bankeryd) 680-4101-1 (Torpleden, Bankeryd) 680-4102-1 (Torpleden, Bankeryd)
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 2 st broar: 680-3302-1 (Öxnehagaleden, Huskvarna) 680-5501 (Tahevägen, Taberg)
Bergarbete intill E4 vid Gränna
Ca 5 veckors byggtid.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser tilläggsisolering och ny puts på flerbostadshus.
Ombyggnad av bro över Nissan vid Alabostock
Utbyte av tätskikt, borttagning av kantskoningar samt betongreparationer.
Ombyggnad av bro längs väg 675 vid Gunnarsö
Utbyte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt sprutbetongsarbeten.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av entrétrappa till Puls Arena i Öxnehaga, Huskvarna
Ny entrétrappa till PULS Arena med ett smidesräcke med dold belysning undertill. Arbetet omfattar schakt och fyllning samt dragning av elledningar till belysning. Även borttagning av befintlig betongtrappa och återställande av mark ingår.
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd
Delområde A Jönköping och Kalmar län (2022-09-30 tom 2024-09-30), delområde B Kronoberg och Blekinge län (2022-08-09 tom 2024-08-09) och delområde C Skåne Öst och Skåne Väst (2022-08-09 tom 2024-08-09). Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Samverkansledare för basunderhåll järnväg Distrikt Syd
Avseende Samverkansledare för projekten BAS Underhållskontrakten jvg Väst Kust banan Syd (VKB), Kust till Kust banan / Blekinge kustbana (KTK/BKB), Södra Stambanan (SSB), Jönköpingsbanan, Länsbanorna i Östergötland och Östra Småland, Malmö och Sydöstra Skåne (MSös), City- och Hallandsåstunneln. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med 1+1 år till och med 2025-05-30.
Nytt utegym på Råslätt i Jönköping
Befintligt utegym ska bortmonteras och ny utrustning, 10 maskiner ska monteras på befintliga, eller nya betongfundament.
Underhåll av växthus i Jönköping
Avser byte av skuggväv i växthus och omfattar bla plastdetaljer, vändhjul, dragwire, kallrasfickor i tak och en långsida.
Renovering av tak till kraftstation i Röttle, Gränna
Avser ställningsarbete, nermontering av befintligt taktegel i syfte att merparten ska återanvändas, rivning av läkt, underlagspapp och uttjänat plåtarbeten. Därefter återställande efter utbyte av uttjänad råspont.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal industribyggnad samt ändring av fasad.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Mindre omdisponering av ytor samt tillgänglighetsanpassning. Korskyrkan i Jönköping.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser att mura igen en ingång, bygga till en mindre lastbrygga.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av 2 st verksamhetslokal
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av fönster på flerfamiljshus.
Ändring och flytt av moduler i Jönköping
Ändring och flytt av moduler för kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Mindre fasadändring på flerfamiljshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Jönköping
Avser att byta ut ett fönster till en utrymningsdörr.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Planer för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser fasadändring av affärs- och kontorshus samt rivning av förråd.
Rivning av paviljong vid skola i Jönköping
Rivning av paviljong vid skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Liten tillbyggnad på flerfamiljshus
Ventilationsbyte i kontor och lager, Gränna
Avser ventilationsbyte i Jönköping Energi AB´s kontor och lager.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).