Aktuell nybyggnation i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Östersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendet kommer bestå av tre sammanhängande byggnader i olika höjder. Fasaden uppförs i underhållsfri i massiv furu i böljande former och på taket byggs en plats för umgänge och utomhusvistelse för de boende. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Inom kvarter E på Storsjö Strand planerar SHH Bostad 84 lägenheter i en mix av bostadsrätter och hyresrätter. Bostäderna planeras miljöceritfieras inom Miljöbyggnad, nivå silver.
Nybyggnad av lägenheter i Brunflo
Planer finns för nybyggnation av 134 lägenheter i Brunflo.
Nybyggnad av fabrik i Östersund
Avser nybyggnation av fabrik på 10000 kvm för Woolpower.
Nybyggnad av lägenheter i Torvalla
Planer finns för nybyggnation av 68 lägenheter i Torvalla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser 42 bostadsrättslägenheter i två fyravåningshus och ett tvåvåningshus. Solceller kommer att placeras på taken.
Ny GC-bro över järnväg i Östersund
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Östersund, bandel 222. Brons landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand, nya trapphus och hiss på stationsområdet och vid det södra landfästet. Ca 200 m lång bro med högsta höjd 18 meter. Belysning. Ny hiss upp till gc-bron samt teknikutrymme ingår.
Nybyggnad av kontorshus i Östersund
Nybyggnad av kontorshus på 6 750 kvm. Skatteverket kommer att hyra 4800 kvm. Byggnaden kommer att bestå av två huskroppar, ihopkopplade med en glasad mittdel, med öppna och flexibla lokaler som möjliggör för framtida anpassningar. Projektet uppförs med höga krav på utformning och miljö, med målsättningen att kunna certifiera huset enligt BREEAM Excellent
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Nybyggnad av kedjehus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus samt förråd, förråd.
Nybyggnad av bostäder-, och kontor i Östersund
Avser att möjliggöra bostäder, kontor och lokaler vid korsningen Ringvägen/Bangårdsgatan i Östersund. Omfattning oklar.
Anläggande av markkabel i Åsbygden, Österåsen
Avser förläggning av markkabel i Åsbygden och rasering av befintlig luftledning. Resurser och kompetens som krävs i denna entreprenad är entreprenadmaskiner, elmontörer, installationselektriker samt personal och utrustning för borrning och tryckning under väg
Anläggande av markkabel i Åkersjön, Österåsen
Avser förläggning av markkabel i Österåsen och rasering av befintlig luftledning. Resurser och kompetens som krävs i denna entreprenad är entreprenadmaskiner, elmontörer, installationselektriker samt personal och utrustning för borrning och tryckning under väg.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund,etapp 3
Avser nybyggnad flerbostadshus. Kommer ske i 3 kvarter och sammanlagt handlar det om ca 225 lägenheter.
Anläggande av markkabel i Östersund
Projektet omfattar förläggning av markkabel i Rörvattnet‐Stensjön och rasering av befintlig luftledning.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostadsmark för i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra att man ska kunna bebygga området med småhus.
Nybyggnad av brandstation i Östersund
Objektet avser rivning av befintlig brandstation och intilliggande skärmtak samt nybyggnad av Brandstation.
Anläggande av GC-väg i Östersund
Projektet avser nybyggnad av GC-väg ca 2 km.
Anläggande av GC-väg på Frösön
Projektet avser nybyggnad av GC-väg ca 2,2 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser detaljplan som möjliggör två nya flerbostadshus på fastigheterna Majoren 1 och 2. Fastigheterna ligger längs Fritzhemsgatan och Mälltorpsgatan centralt på Frösön.
Nybyggnad bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Anläggande av gc-väg på Frösön i Östersund
Avser nybyggnad av gång och cykelväg, ca 1700 meter efter Fritzhemsgatan mellan Nybovägen och Mällbyvägen och mellan Fritzhemsgatan och Konvaljevägen via Mällbyvägen.
Nybyggnad av område med småhustomter i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ska komplettera ett tidigare planlagt område för småhustomter i Torvalla med allmän plats (gata).
Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Exploateringsområde för enbostadshus ev grupphus.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av vägar, VA och infrastruktur i Östersund
Upphandlingen avser byggnation av vägar, VA och infrastruktur för del av Karlslund 2:1.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra för bostäder inom området.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör fyra enbostadshus på golfklubbens mark på sydvästra Frösön.
Nybyggnad av idrottshall i Östersund
Avser moduler, tälthall eller motsvarande som ska inrymma idrottshall med tillhörande omklädningsrum och dusch etc och skall placeras på området Blomstergården, Kv Karlslund 1:32 i Östersund.
Nybyggnation av ett komplett konstsnösystem i Litsbacken, Östersunds kommun
Avser nybyggnation av ett komplett snösystem, för tillverkning av konstsnö i Litsbacken.
Nybyggnad av idrottshall i Östersund
Bygglov för nybyggnad av sporthall.
Utökning av industriområde i Östersund
Planen avser utökning av industri/arbetsplatsområde i Verkmon i form av industri, kontor samt lokaler för utbildning.
Ny gång- och cykelväg längs väg 610 mellan Lugnvik-Åsvägen
500 m lång, 3 m bred. Byte av två vägtrummor, ombyggnad av bussrondellen vid Österhemsvägen till busshållplats.
Ramavtal avseende markarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för markarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28 Option:2025-03-01 - 2026-02-28
Nybyggnad av tennishall i Östersund
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Stängselbyte vid fördelningsstationer, Jämtkraft AB
Avser nytt stängsel vid fördelningsstationerna Odensvik och Duvedsbyn. Objektets läge: Odensvik fördelningsstation är belägen i Östersund Duvedsbyn fördelningsstation är belägen i Åre kommun
Nybyggnad av servicebyggnad på Östersunds Camping
Avser nybyggnad av ett nytt servicehus på Östersunds Camping. I entreprenaden ingår rivning av en befintlig servicebyggnad och 2 st mindre förrådsbyggnader.
Anläggande av rörsystem till pumpstation Fagerbacken
Avser leverans, montage och isolering av rörsystem för inkoppling av pumpstation i Jämtkrafts fjärrvärmenät.
Nybyggnad av stall i Östersund
Nybyggnad av stall.
Renovering av liftsystem Litsbacken, Östersunds kommun
Avser modernisering och renovering av den befintliga släpliften i Litsbacken. Liftsystemet ska uppdateras till modern standard för att förenkla start, stopp och drift av systemet.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Modulbyggnad vid Litsbackens Skidanläggning, Östersunds kommun
Objektet avser inköp av flyttbara lokaler, modulbyggnader till Litsbackens skidanläggning. Modulbyggnaden ska inrymma en värmestuga för besökarna samt en personaldel för driften.
Nybyggnad av samlingslokal i Östersund
Nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pistmaskinsgarage, Östersunds kommun
Avser nybyggnad av en isolerad stålhall, pistmaskinsgarage vid Litsbacken. Beställaren utför markarbeten och betongplattan för stålhallen.
Nybyggnad av växthus i Östersund
Anmälan för nybyggnad av växthus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppställningsyta för husvagnar.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Östersund
Bygglov nybyggnad av cisterner.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov nybyggnad av skärmtak (kundvagnsgarage).
Nybyggnad av återvinningsstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov Tidsbegränsat bygglov parkeringsplats.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av förråd.
Installation av laddstolpar i Östersund
Avser installation av laddstolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.