Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Nybyggnad av 2 huskroppar om 35000 kvm samt ombyggnad av 1 huskropp om ca 11000 kvm. Projektet har höga hållbarhetsambitioner och avsikten är att söka certifiering enligt miljöbyggnad, nivå guld, för nybyggnationen och nivå silver för ombyggnaden.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 420 lägenheter i flerbostadshus och handel med 7 och 8 våningar. Markarbeten och pålning startar i augusti 2022.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en sjätte byggnad på Geelys företagscampus på Lindholmen i Göteborg med kontor, bottenvåningen kommer fyllas med restauranger av olika slag samt en butik.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Markarbetet påbörjas under sommaren 2022. Byggnaden kommer att hållbarhetscertifieras enligt BREEAB-rankningen nivå Excellent.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser utvändig underhåll av alla byggnader med bl a om fogning av alla fasader, betongsockel byte, byte av avlopp. Ombyggnad av hus A: bl a upprusning av ytskikt, nya rumsbildningar och akustikåtgärder samt installationer av nya WC och RWC inkl tillbyggnad ÅV-hus. Ombyggnad hus B: ca 1750 kvm enklare ombyggnad i expeditions/elevhälsa, större ombyggnad i diskrum/matsal samt tillbyggnad av matsal ca 120 kvm. Ombyggnad hus C: större och mindre ombyggnationer ca 680 kvm. Nybyggnad hus E: ca 4125 kvm inkluderar en fullstor idrottshall. Nybyggnad hus G: ca 560 kvm inkluderar mindre idrottshall.
Markarbeten inför nybyggnad av förlossning och neonatalvård i Göteborg, etapp 1
Projektet avser schakt, grundläggning samt betongarbeten för källare inför nybyggnad av förlossning och neonatalvård (Etapp 2 med objektnummer 2199578).
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola (Hus C) som ska sammankopplas med de befintliga byggnaderna (Hus B och D).
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola (4500 kvm) i två våningsplan innehållande klassrum, grupprum, slöjdsalar, bibliotek, matsal och tillagningskök och en fristående idrottshall. Nybyggnad av hus G ÅV-hus. Ombyggnad av hus C plan 2 med bl a reception vaktmästeri, personalutrymmen, kontor, pausrum, omklädningsrum. Rivning hus A innehållande idrottshall, omklädningsrum, matsal mm. Byggnaden ska rivas för att göra plats åt skolgård.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av huset med ett plan med kontorslokaler och en fasadrenovering som ombesörjer målning fasad och byte av fönster.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola inklusive separat byggnad för idrott.
Nybyggnad av ishall i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig ishall med tillhörande verkstadsbyggnad och kylmaskinbyggnad och nybyggnad av ishall. Den nya hallen ska vara en mötesplats för föreningslivet och anpassas för främst konståkning, teamåkning, kälkåkning och ishockey med en publikkapacitet om ca 300 personer och kommer även inrymma café.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av befintligt kontor och nybyggnad av kontor, bojverkstad. Markarbetet och invändig rivning utförandes i etapp 1, påbörjades i augusti 2021 och avslutades i november 2021. Rivningsarbetet påbörjades i juni 2022. Solskydd: Eneroths Markiser AB, Verkstadsgatan 10, 434 42 Kungsbacka, Emili van Huizen 070-6244214. Natursten: RK Natursten AB, Analysvägen 6, 435 33 Mölnlycke, Simon Rekonius 073-0985880.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola. Markarbetet påbörjades i september 2022.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar.
Upprustning av Feskekörka i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning, underhåll och lokalanpassning av byggnadsminnesförklarade Feskekôrka.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor samt rivning av befintligt kontor. Markarbetet påbörjas i september 2022.
Ombyggnad av förskola i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser översyn och vid behov omdisposition av befintliga ytor, kompletteringar med skötselrum/WC som saknas samt ett nytt mottagningskök.
Ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan.
Nya krematorieugnar och rivning av befintlig anläggning i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig anläggning samt erforderlig projektering, leverans och montage av en komplett krematorieanläggning. Anläggningen ska byggas upp med två krematorieugnar med separata egna rökgasreningslinjer.
Nybyggnad av förskola i Tynnered, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av sjukhus, öron, näsa, hals.
Utbyggnad av reservkraft i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att anlägga en ny tankanläggning mellan nuvarande reservkraftbyggnad och smittreningsbyggnad i en ny byggnad. Befintliga dieselcisterner och den gamla reservkraftbyggnaden rivs. Byggentreprenaden innehåller bl a nybyggnation av förrådsbyggnad, uppdatering av skalskydd, trappa för underhållsarbeten på tak samt mark- och elarbeten. Befintlig smittreningsbyggnad behålls med rustas upp. Huvudinnehållet i reservkraftsentreprenaden är två nya reservkraftsaggregat 2500 kVA (PRP) nytt styrsystem, reläskyddsbyte samt komplettering och tillpassning av luftintag, utblås och akustikåtgärder.
Byte av ventilationsaggretat mm i sjukhus i Göteborg
Projektet avser byte av ventilationsaggregat i sjukhus och i samband med detta asbetssaneras, rivs och byggs även vissa ventilationskanaler i byggnadens våningsplan med vårdverskamhet.
Ombyggnad i arena i Göteborg, etapp 2B
Projektet avser grundförstärkning för teleskopläktare och utbyggnad för tillkommande läktarplatser i arenan.
Ombyggnad av lokaler för buk och kärl i sjukhus i Göteborg
Projektet avser arbeten i 5028 plan 2 där där befintliga lokaler kommer att byggas om för buk och kärls övriga verksamheter, innehållande ultraljudsrum, genomlysnings lab, manöverrum, granskningsplatser, konferens, desinfektion, brygga/reception, sänguppställning, väntrum förberedelserum, förråd och administrativa rum.
Byte av ventilationsaggretat mm i sjukhus i Göteborg
Avser byte av ventilationsaggregat 5029-LB02 vilket är beläget i byggnad 5029B plan 06 på Sahlgrenska Sjukhuset.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Fasadändring på kontor och ändrad planlösning.
Byte av ventilationsaggretat i sjukhus i Göteborg
Avser utbyte av ventilationsaggregat LB11, LB21 samt LB31, vilka betjänar allmänventilationen i byggnad 5206 kvinnokliniken.
Nybyggnad av förskola i Önnered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av publiktoaletter i Göteborg, Huvuddel 2 (option)
Projektet avser att publiktoaletterna på Ullevi ska moderniseras och kapacitet utökas.
Utvändigt underhåll av skola i Västra Frölunda
Fasadändring på Dalaskolan med utrymningstrappa och fönster.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skola.
Ut- och invändiga åtgärder på skola i Göteborg
Projektet avser invändiga ytskiktsrenovering med byte av mattor samt målning väggar och snickerier. Renovering av befintliga toaletter. Vissa rumsförändringar för anpassning av klassrum samt ljudklassning av rektorsrum och skolhälsa. Utvändig målning av fasad och fönster samt takarbete.
Renovering av utbildningskök i gymnasium i Göteborg, etapp 2
Projektet avser bl a renovering av samtliga ytskikt, installation av ny köksutrustning, dragning av ny el, VVS-arbeten samt vissa brandsäkerhetsåträder i två utbildnigskök.
Invändig renovering inklusive installationer i skola i Göteborg, Huvuddel 3
Projektet avser invändig ytskiktsrenovering samt byte och underhåll av installationer i skola med fyra plan samt kulvertplan och kallvind.
Ny- och ombyggnad av mötesplats och lek i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av mötesplats och lek.
Nybyggnad av handelslokaler i Björlanda
Projektet avser nybyggnad av handelshus.
Renovering omklädningsrum och gymnastikhall i Göteborg
Projektet avser renovering omklädningsrum och gymnastikhall med bl a ny ventilation och styr- och regler.
Hyresgästanpassning av lokal i Göteborg
Projektet avser inredning och installationer i en tom nybyggnad lokalyta.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Anmälan för anpassning av lokal, kontor.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Bygglov för ändrad användning av restaurang till kontor.
Ombyggnad plastikmottagning i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att anpassa lokaler för plastikmottagningen.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Anmälan för ändrad planlösning och ventilation i kontor.
Tillbyggnad av personallokal i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad vid golfbana, verkstad- och personalbyggnad.
Ombyggnad av Plåtverkstaden i Göteborg
Projektet avser ombyggnad i två huskroppar där ca 25 % omfattar produktionsyta och ca 75 % kontorsyta och marksanering.
Utvändigt underhåll av affärshus i Göteborg
Byte av fasad, tak och ventilationsaggregat
Nybyggnad av cafébyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en cafébyggnad.
In-och utvändigt underhåll på skola i Västra Frölunda
Avser fasad renovering, byte av fönster, samt WC renovering på Flatåsskolan i Västra Frölunda.
Ombyggnad av läkarcentral i Göteborg
Ändrad användning av kontor, till läkarmottagning.
Ombyggnad av familjecentral i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av familjecentral.
Renovering av fönster, fasad och tak på skola i Göteborg, Huvuddel 2
Projektet avser renovering av fönster, fasad och tak på skola.
Fönsterbyte på skola i Göteborg
Projektet avser byte av fönster på skola.
Renovering av tak och fasad på kyrka i Göteborg
Projektet avser renovering av tak och fasad på kyrka.
Byte av ventilation på skola i Västra Frölunda
Avser byte av bla ett till- och frånluftsaggregat i hus A och komplettering av till- och frånluft i trappa C. Säkerhetsställa att samtliga rum ventileras fullgott. Samt utbyte av elva stycken apparatskåp på Flatåsskolan i Västra Frölunda.
Ombyggnad av röntgenlabb i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av röntgenlabb i sjukhus.
Nybyggnad av lekplatsbyggnad i Angered
Avser nybyggnation av lekplatsbyggnad med tillhörande personalutrymmen för Hjällbo Parklek på befintlig bottenplatta. Option: Omfattar entreprenad av 1 st fristående cykelförråd.
Förlängningsrenoveringar i förskola i Göteborg
Projektet avser förlängningsrenovering av en förskola med fyra avdelningar och ett tillagningskök och innebär att invändiga ytskikt (golv, väggar och tak) ska bytas, belysning ska bytas och ventilation och rör ska bli nytt. Dessutom ska gården göras om och förskolan ska få ett nytt ÅV-hus.
Anpassning av lokaler på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg
Avser anpassning av befintliga lokaler för ändamålet fryshotell på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.
Förlängningsrenovering förskolor i Göteborg
Projektet avser renoveringsarbeten av förskolor i enplanshus byggnad under 1970-talet och avsikten är att förlänga förskolornas livslängd med 10-20 år. Projektet avser option för ytterligare fem liknande förskolor.
Förlängningsrenoveringar i förskola i Göteborg
Projektet avser förlängningsrenovering av en förskola med fyra avdelningar och ett tillagningskök och innebär att invändiga ytskikt (golv, väggar och tak) ska bytas, belysning ska bytas och ventilation och rör ska bli nytt. Solceller på taket och tillbyggnad med fläktrum. Dessutom ska gården göras om.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Ändring av ventilation, ändrad planlösning kontor.
Rivning av förskola i Göteborg
Rivningslov för rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Fasadändring på kontor samt ändring av vatten och avlopp.
Installation av ventilationssystem i sjukhus i Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem i sjukhus.
Förlängningsrenovering förskolor i Göteborg
Projektet avser renoveringsarbeten av förskolor i enplanshus byggnad under 1970-talet och avsikten är att förlänga förskolornas livslängd med 10-20 år. Projektet avser fem förskolor, preliminärt: Bredfjällsgatan 72, Dragonörtsgatan 1, Fjällkåpan 2, Kummingatan 132 och Äringsgatan 4 A.
Förlängningsrenovering förskolor i Göteborg
Projektet avser renoveringsarbeten av förskolor i enplanshus byggnad under 1970-talet och avsikten är att förlänga förskolornas livslängd med 10-20 år. Projektet avser fem förskolor, preliminärt: Askims Domarringsväg 103, Fredagstomten 23, Nymilsgatan 6-8, Skogshyddegatan 23 och Smörgatan 80.
Ombyggnad av konserthus i Göteborg
Ändrad användning av kontor till eventlokal.
Ombyggnad av veterinärstation i Göteborg
Fasadändring samt ändrad användning av en våning på djurhus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad och inredning av samlingslokal i bergrum.
Ombyggnad av vårdhem i Göteborg
Ändrad planlösning i hvb-hem.
Lokalanpassning i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning till kontor.
Rivning av befintlig automatisk transportsystem (ATS) på Östra sjukhuset i Göteborg.
Avser rivning av befintlig automatisk transportsystem (ATS) i befintliga kulvertar och schakter på Östra sjukhuset i Göteborg.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Projektet avser byte av tak, renovering av fönster på kontorshus samt byte av en del lampor invändigt.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Ändring av planlösning, ändring av vvs kontor.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Bygglov för fasadändring på kontor, ventilation.
Förlängningsrenovering förskolor i Göteborg, Option
Projektet avser renoveringsarbeten av förskolor i enplanshus byggnad under 1970-talet och avsikten är att förlänga förskolornas livslängd med 10-20 år. Projektet avser option för ytterligare fem liknande förskolor.
Nybyggnad av butik i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av sex förråd, tre butiker och plank samt rivning av lokal. Projektet ligger ute på en ö.
Ombyggnad av utbildningslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och anpassning av utbildningslokaler på plan 3 och 4 då Polhemsgymnasiet ska lokaliseras dit.
Byte av transformatorer och ställverk i sjukhus i Göteborg
Avser byte av transformatorer och lågspänningsställverk med tillhörande utrustning i station TS5032Ö, beläget på Sahlgrenska sjukhuset, samt utföra brandcellsindelning av ställverk och transformatorer.
Ombyggnad till förskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till förskola med utökning med en avdelning (ca 200-300 kvm).
Om- och tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att utrusta ännu ett interventions lab för den ablationsverksamhet som bedrivs på avdelningen. Ombyggnadsyta är ca 130 Kvm.
Utvändigt underhåll på skola i Göteborg
Avser byte av tak och och solcells montage. Utöver takomläggning skall fönster, fönsterdörrar samt entrédörrar bytas. Två av byggnaderna har vatten/fuktskador från läckande takpapp som ska åtgärdas, även följdskadorna invändigt ska åtgärdas.
Tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av förskola för bergvärmepumputrustning.
Invändigt underhåll förskola i Göteborg
Projektet avser invändig renovering samt en del el- och teleinstallationer och ventilationsarbeten i förskola.
Rivning av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola.
Yttre underhåll Prästgården i Göteborg
Projektet avser fasad och fönstermålning, byte skadat snickeri och byte av brandtäckt tak samt målning och byte av plåtdetaljer mm på föreningslokal.
Rivning av byggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av en byggnad.
VVS-ombyggnad i förskola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser VVS- (till stor del aggregatbyte), el-, SRÖ- och brandskyddsåtgärder i förskola.
VVS-ombyggnad i förskola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser VVS- (till stor del aggregatbyte), el-, SRÖ- och brandskyddsåtgärder i förskola.
Ombyggnad till verksamhetslokal i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av förskola till verksamhetslokal.
Modernisering av hissar i sjukhus i Göteborg
Projektet avser modernisering av hiss 110,111 och 112 på Sahlgrenska sjukhuset by 5124.
Utvändig renovering av hotell, äldreboende och studenthem i Göteborg
Projektet avser utvändiga tak- och fasadrenovering samt garageåtgärder på byggnaden som innehåller bl a hotellverksamhet, äldreboende och studenthem.
Ombyggnad av cafeteria i Göteborg
Ändrad användning från handel till café samt fasadändring, ljunggrens café.
Utvändiga åtgärder på förskola i Göteborg, Huvuddel 1
Projektet avser utvändiga åtgärder, fönsterbyte, byte av papptak och omfogning av fasad på förskola.
Skjutbanor Grimmered i Göteborg
Polismyndigheten etablerade en gemensam samlingsplats för utbildning i Grimmered Göteborg. För att kunna bedriva en modern och attraktiv anläggning behöver antalet skjutbanor och utbildningslokaler utökas. Utbildningsplatsen ska ge bästa möjliga förutsättningar för att bedriva en kvalitativ taktikutbildning med skarpt skytte samt annan utbildning och fortbildning inom polkonområdet (Polisiär konflikthantering). Därmed kommer tre olika skjutbanor att byggas i de befintliga fastigheterna/lokalerna.P
Utvändiga åtgärder på förskola i Göteborg, Huvuddel 2
Projektet avser utvändiga åtgärder, fönsterbyte, byte av papptak och omfogning av fasad på förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).