Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Om-, till- och nybyggnad av anstalt i Göteborg
Projektet avser om-, till- och nybyggnad av anstalten med fler platser för intagna, sysselsättningslokaler, kontor, industri och infrastruktur. Förberedande markarbeten påbörjades i januari 2022.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 420 lägenheter i flerbostadshus och handel med 7 och 8 våningar. Markarbeten och pålning startar i augusti 2022.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel med 3 och 12 våningar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en sjätte byggnad på Geelys företagscampus på Lindholmen i Göteborg.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i bottenplan. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Om- och påbyggnad av magasinbyggnad i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av magasinsbyggnad. Ombyggnad (ca 9000 kvm) och påbyggnad med tre våningar (ca 9000 kmv) med allmänplatsytor i mitten.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Markarbetet påbörjas under sommaren 2022.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola projekt D grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring på kontor, hyresgästanpassning plan 2-5 samt omklädningsrum och cykelrum.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola (4500 kvm) i två våningsplan innehållande klassrum, grupprum, slöjdsalar, bibliotek, matsal och tillagningskök och en fristående idrottshall. Nybyggnad av hus G ÅV-hus. Ombyggnad av hus C plan 2 med bl a reception vaktmästeri, personalutrymmen, kontor, pausrum, omklädningsrum. Rivning hus A innehållande idrottshall, omklädningsrum, matsal mm. Byggnaden ska rivas för att göra plats åt skolgård.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ny skolbyggnad innefattande storkök, matsal samt specialsalar som slöjd, musik, hemkunskap samt NO och Teknik.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av befintligt kontor och nybyggnad av kontor, bojverkstad. Markarbetet och invändig rivning utförandes i etapp 1, påbörjades i augusti 2021 och avslutades i november 2021.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av förskola med vinkelbyggnad i 2 plan med 8 avdelningar och utvändig lekyta. Avser även en flytt av den befintliga gång- och cykelvägen.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och tillagningskök som ska förläggas ovanpå befintligt skyddsrum.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2,5 våning med kontorslokaler.
Upprustning av Feskekörka i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning, underhåll och lokalanpassning av byggnadsminnesförklarade Feskekôrka.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar.
Ombyggnad till filmstudio och kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till filmstudio och kontor.
Rivning av parkeringshus och nybyggnad av förskola i Backa, Kvarter 4, option
Projektet avser rivning av parkeringshus och nybyggnad av 6-avdelningars förskola. Markarbetet påbörjas i augusti 2022.
Tillbyggnad av kontor och lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor och lager samt ny parkering.
Ramavtal avseende styr- och reglerentreprenader, Higab AB
Ramavtal avseende styr- och reglerentreprenader för Higab AB. Avtalstid:2022-08-22 - 2026-08-21
Upprustning fasad, tak och fönster på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att göra en omfattande upprustning av klimatskalet på infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Syftet är att byta fönster, tilläggsisolera fasaden och montera granitkeramikplattor samt tilläggsisolera taket.
Renovering av förskola i Göteborg
Projektet avser renovering av förskola med fyra avdelningar och ett mottagningskök. Nytt tak inkl förstärkningsåtgärder inför solceller, tilläggsisolering, fönsterbyte, nytt ventilerat golv, nya el-installationer, nytt aggregat, ombyggnad av mottagningskök inkl nytt kylrum, fettavskiljare mm.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor i del av huset.
Ringmatad värmeåtervinning i sjukhus i Göteborg
Projektet avser uppbyggnad av ett nytt system för värmeåtervinning från BOIC (byggnad 5071) till central delarna av sjukhusområdet.
Renovering och tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser renovering och tillbyggnad av förskola i suterräng med 5 avdelningar och ett tillagningskök. Vissa ytor ska omdisponeras, fettavskiljare ska installeras och ett nytt tekniskrum ska byggas.
Fönsterbyte och fasadåtgärder på Traktören i Göteborg
Projektet avser komplett fönster- och fönsterdörrs byte samt fasadåtgärder på plan 1-5 på Traktören. I projektet ska även fasader tvättas i sin helhet.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Fasadändring på kontor och ändrad planlösning.
Nybyggnad av hamburgerbar i Göteborg
Nybyggnad av restaurang, mcdonald’s.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager samt rivning av befintlig byggnad.
Lokalanpassning Barken Viking i Göteborg
Projektet avser att delar av befintligt restaurangyta omdisponeras till hotellhytter. Barken Viking består av 31 stycken hotellhytter och innebär en utökning till 51 stycken hotellytter.
Ombyggnad av lokaler för buk och kärl i sjukhus i Göteborg
Projektet avser arbeten i 5028 plan 2 där där befintliga lokaler kommer att byggas om för buk och kärls övriga verksamheter, innehållande ultraljudsrum, genomlysnings lab, manöverrum, granskningsplatser, konferens, desinfektion, brygga/reception, sänguppställning, väntrum förberedelserum, förråd och administrativa rum.
Renovering av utbildningskök i gymnasium i Göteborg, etapp 1
Projektet avser bl a renovering av samtliga ytskikt, installation av ny köksutrustning, dragning av ny el, VVS-arbeten samt vissa brandsäkerhetsåträder i två utbildnigskök.
Invändiga åtgärder på skola i Göteborg
Projektet avser renovering av invändiga åtgärder med 38 stycken toaletter, ny belysning och byte av mattor. I huvudsak är arbetsområdet i korridorer med ytskikt men belysningsbyte sker i större delen av skolan.
Ny- och ombyggnad av mötesplats och lek i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av mötesplats och lek.
Invändig renovering inklusive installationer i skola i Göteborg, Huvuddel 2
Projektet avser invändig ytskiktsrenovering samt byte och underhåll av installationer i skola med fem plan samt källarplan och kallvind.
Nybyggnad av aktivitetsyta i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av aktivitetsyta med ytor för lek, sport och mötesplats. Yta som berörs är ca 3000 kvm.
Installation av fiber i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att stärka upp befintligt ledningsnät med nya fiberdragningar på hela sjukhusområdet och säkerställa att Sahlgrenska sjukhuset fortsätter hålla en robust driftmiljö.
Byte av konstgräsplan i Göteborg
Projektet avser att befintliga konstgräsplaner ska bytas, den befintliga rivs, befintligt konstgräs ska åter installeras på 2 stycken 7-manna planer samt diverse markarbeten runt dessa planer.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av administrativa lokaler till nya vårdrum med tillhörande RWC för verksamheter på avdelningen neurorehab samt ombyggnation av ett desinfektionsrum. Ytorna består av 6 stycken vårdrum, t stycken RWC, 1 sköljrum och 1 förråd.
Ombyggnad av gymnasieskola i Göteborg
Avser ändrad användning av kontorslokaler till gymnasieskola. En byggnad med 4-6 våningar.
Ombyggnad till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av mässlokal till vandrarhem.
Ombyggnad av familjecentral i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av familjecentral.
Ombyggnad av Plåtverkstaden i Göteborg
Projektet avser ombyggnad i två huskroppar där ca 25 % omfattar produktionsyta och ca 75 % kontorsyta.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad användning från förråd till kontor.
Utbyggnad av reservkraft i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att anlägga en ny tankanläggning mellan nuvarande reservkraftbyggnad och smittreningsbyggnad i en ny byggnad. Befintliga dieselcisterner och den gamla reservkraftbyggnaden rivs. Byggentreprenaden innehåller bl a nybyggnation av förrådsbyggnad, uppdatering av skalskydd, trappa för underhållsarbeten på tak samt mark- och elarbeten. Befintlig smittreningsbyggnad behålls med rustas upp. Huvudinnehållet i reservkraftsentreprenaden är två nya reservkraftsaggregat 2500 kVA (PRP) nytt styrsystem, reläskyddsbyte samt komplettering och tillpassning av luftintag, utblås och akustikåtgärder.
Utvändig renovering samt byte av ventilationsaggregat på skola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak samt byte av ventilationsaggregat och SRÖ i skola.
Resurskonsult projekteringsledare för ombyggnad/nybyggnad av Trafikcentraler, region Syd
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 12 + 6 + 6 + 6 månader (totalt 30 månader). Placering Göteborg.
Utvändiga åtgärder på skola i Göteborg
Projektet avser främst av utvändiga åtgärder på Hus A och B som fasadrenovering, fönsterbyte, renovering takavvattning, taktvätt mm samt invändiga ytskiktsrenovering av omklädningsrum Hus C.
Utvändigt underhåll av affärshus i Göteborg
Avser fasadrenovering och byte av dörr och fönsterpartier på gatuplan och plan 2.
Ny ledningshytt mm på arena i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avse ny ledningshytt (säkerhetslokal) mm i två Huvuddelar. Huvuddel 1: En ny lokal - ledningshytt - för arenans säkerhetsfunktioner ska byggas på arenans södra sida. Huvuddel 2: Den befintliga ledningshytten på östra långsidan ska samtidigt konverters till en mindre lounge.
Utemiljö vid skola i Göteborg
Projektet avser anläggning av ny skolgård med dränering samt plantering och asfaltering.
Byte av transformatorer och ställverk i sjukhus i Göteborg
Avser byte av transformatorer och lågspänningsställverk med tillhörande utrustning i station TS5032Ö, beläget på Sahlgrenska sjukhuset, samt utföra brandcellsindelning av ställverk och transformatorer.
Förlängningsrenoveringar i förskola i Göteborg
Projektet avser förlängningsrenovering av en förskola med fyra avdelningar och ett tillagningskök och innebär att invändiga ytskikt (golv, väggar och tak) ska bytas, belysning ska bytas och ventilation och rör ska bli nytt. Dessutom ska gården göras om och förskolan ska få ett nytt ÅV-hus.
Invändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser bl a renovering av ytskikt samt elarbeten i skola.
Utvändigt underhåll av hotell i Göteborg
Projektet avser nytt tak installation av solceller på hotell.
Ombyggnation av ventilation och värmesystem i skola i Västra Frölunda
Avser ombyggnation av ventilation och värmesystem samt byte av styr och övervakningssystem i Fiskebäcksskolan.
Renovering av Ågrenska villan i Göteborg
Projektet avser renovering av Ågrenska villan. Ågrenska villan är en q-märkt byggnad. Detta innebär att alla åtgärder och allt underhåll måste genomföras på ett sådant sätt att det tillvaratar det kulturhistoriska värdet.
Ut- och invändiga åtgärder på skola i Göteborg
Projektet avser utvändiga åtgärder och består i huvudsak av fasadrenovering av trä- och tegelfasader samt renovering och målning av fönster. Invändiga åtgärder består i huvudsak av byte av mattor och målning.
Ombyggnad till grundsärskola i Göteborg
Projektet avser att anpassa förskola till grundsärskola. Det handlar om tillgänglighet, ljud och ljus samt komplettering av RWC samt pedagogiska kök med en smärre ändring av rumsbildning.
Ut- och invändig renovering av skola och gymnastikhall i Göteborg
Projektet avser att skolans A hus ska genomgå utvändiga åtgärder av främst fasad- och fönsterrenovering och gymnastikbyggnaden B-huset ska invändiga åtgärder göras.
Utvändig renovering av klimatskal på förskola i Göteborg
Projektet avser utvändig renovering av klimatskal på förskola och innebär att tegelfasaden ska fogas om, fönster ska bytas och taket ska rengöras och plåtdetaljer ska bättringsmålas.
In- och utvändig ombyggnad av lokal i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av expedition, nytt större fönster och ny ytterdörr.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Göteborg
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik och nybyggnad av komplementbyggnader.
Invändigt underhåll förskola i Göteborg
Projektet avser invändig renovering samt en del el- och teleinstallationer och ventilationsarbeten i förskola.
Lokalanpassning till kontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning till kontor.
Installation av fjärrvärme i förskola i Göteborg, Huvuddel 1
Projektet avser installation av fjärrvärme och avser vvs-, el-, srö-. brand och konstruktionsåtgärder på förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Göteborg
Projektet avser målning av tak samt fasad, renovering av utvändiga trappor samt byte av trasiga fasadskivor på skola.
Renovering av VA i skola i Göteborg
Projektet avser renovering av VA i skola.
Ombyggnad av ventilation i restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilation för restaurang i bottenvåning.
Utbyte av hissar på Chalmersområdet i Göteborg
Projektet avser utbyte av två hissar belägna på Chalmersområdet. Hissarna ska bytas ut med syfte att öka kapaciteten, högre tillgänglighet för personer med olika funktionshinder, säkerställa tillgången på reservdelar och minska energiförbrukning.
Byte sedumtak på förskola och gymnastiksal i Göteborg
Projektet avser byte av befintligt sedumtak mot nytt sedumtak på hela förskolan inklusive förrådsbyggnad samt på grundskolas gymnastiksal och en intilliggande förrådsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Ändrad användning gym till kontor.
Upprustning av skolgård i Göteborg
Projektet avser attt skolgården ska rustas upp med bland annat ny lekutrustning, planteringar, fallskydd, asfalt, belysning, dagvattendränering samt avvattning.
Hissombyggnad hydraulhissar i Göteborg, etapp 2
Projektet avser modernisering av hydraulhissar. Hissarna ska moderniseras med syfte att öka kapaciteten, högre tillgänglighet för personer med olika funktionshinder.
Utvändiga åtgärder fönsterbyte mm på förskolor i Göteborg, Del 2
Projektet avser i huvudsak fönsterbyte samt målning av fasader på förskolor. Huvuddel 3 - Munspelsgatan 6 och Huvuddel 4 - Stomvägen 1.
Dränering vid skola i Göteborg, Huvuddel 1
Projektet avser dränering vid skola.
Modernisering av fastighetsstyrning-SRÖ DUC-byten i förskola i Göteborg, option 1
Projektet avser att befintlig styr- och reglersystem för ventilation och värme har blivit föråldrat och ska bytas ut. DDC och komponenter ska bytas och kopplas upp till LF:s ÖS (Citect) via IP.
Fönsterbyte och fasadåtgärder på Traktören i Göteborg, Option 1-3
Projektet avser komplett fönster- och fönsterdörrs byte samt fasadåtgärder på plan 1-5 på Traktören. I projektet ska även fasader tvättas i sin helhet.
Modernisering av fastighetsstyrning-SRÖ DUC-byten i förskola i Göteborg, option 2
Projektet avser att befintlig styr- och reglersystem för ventilation och värme har blivit föråldrat och ska bytas ut. DDC och komponenter ska bytas och kopplas upp till LF:s ÖS (Citect) via IP.
Utbyte av befintligt styr och övervakningssystem på skola i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintligt styr och övervakningssystem i skola.
Modernisering av fastighetsstyrning-SRÖ DUC-byten i förskola i Göteborg, option 3
Projektet avser att befintlig styr- och reglersystem för ventilation och värme har blivit föråldrat och ska bytas ut. DDC och komponenter ska bytas och kopplas upp till LF:s ÖS (Citect) via IP.
Hyresgästanpassning av lokal i Göteborg
Projektet avser inredning och installationer i en tom nybyggnad lokalyta.
Modernisering av fastighetsstyrning-SRÖ DUC-byten i förskola i Göteborg, option 4
Projektet avser att befintlig styr- och reglersystem för ventilation och värme har blivit föråldrat och ska bytas ut. DDC och komponenter ska bytas och kopplas upp till LF:s ÖS (Citect) via IP.
Utbyte av befintligt styr och övervakningssystem på skola i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintligt styr och övervakningssystem i skola.
Modernisering av fastighetsstyrning-SRÖ DUC-byten i förskola i Göteborg, option 5
Projektet avser att befintlig styr- och reglersystem för ventilation och värme har blivit föråldrat och ska bytas ut. DDC och komponenter ska bytas och kopplas upp till LF:s ÖS (Citect) via IP.
Lokalanpassning i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning till kontor.
Lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av kontor.
Lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av kontor.
Lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av kontor.
Byte av ventilationsaggretat mm i sjukhus i Göteborg
Projektet avser byte av ventilationsaggregat i sjukhus och i samband med detta asbetssaneras, rivs och byggs även vissa ventilationskanaler i byggnadens våningsplan med vårdverskamhet.
Rivning av sjukhus i Göteborg
Rivningslov för rivning av sjukhus.
Nya sprinkler installationer i sjukhus i Göteborg
Projektet avser installation av Tryckstegringspumpar i sprinklercentral i 5032 Sahlgrenska sjukhus
Nya sprinkler installationer i sjukhus i Göteborg
Projektet avser nyinstallationer Sprinkler i byggnad 5078 i Sahlgrenska sjukhus
Byte av konstgräsplan på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser att befintlig konstgräsplan ska bytas. Befintlig rivs, ny matta installeras samt diverse markarbeten runt dessa planer.
Invändigt underhåll i skola i Göteborg
Projektet avser att renovering ytskikt (golv, väggar, tak) samt installera ny belysning i klassrum och korridorer.
Ombyggnad av tak på skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad bandplåttak på skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).