Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 165 st.

Nybyggnad av möbelvaruhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av möbelvaruhus.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola inklusive separat byggnad för idrott.
Nybyggnad av rättspsykiatri i Göteborg
NCC:s uppdrag är att bygga en administrationslokal samt en integrerad avdelning för rättspsykiatriska undersökningar med 14 platser. Lokalerna optimeras för verksamheten som ska bedrivas genom olika säkerhetsnivåer och zoner som ska ge en positiv och trygg utrednings- och arbetsmiljö. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggand Silver.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus. Byggarbetssamordnare (Bas-P): CMC Byggadministration AB, Anna-Clara Eggert.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus. Byggarbetssamordnare (BAS P): CMC Byggadministration AB, Anna-Clara Eggert.
Om-och tillbyggnad av Frölundabadet i Göteborg
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande om- och tillbyggnad och har i en första etapp rivits till stomrent. I kommande entreprenad ingår bland annat rivning, betonglagning, tätskikt, klinker, övriga ytskikt, inredning och installationer. Anläggningen kompletteras även med torn för ny vattenrutschbana samt en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Ombyggnad ca 4000 kvm varav tillbyggnad ca 1200kvm
Nybyggnad av hotell och flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 64 hotellrum i en huskropp och 40 lägenheter i ett flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av handelslokaler i Björlanda
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med butik i bottenplan.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Nybyggnad av stationshus med kontorslokaler, restaurang och butiker, vl.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg, Huvuddel 1-4
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor. Tillbyggnad i 4 våningar för domstolsytor samt kontor. Renovering av befintliga kontorsytor.
Om- och tillbyggnad av skola och gym i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola och gym.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 våningar samt rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Nybyggnad av förskola samt komplementbyggnader, murar och marklov för trädfällning.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar samt skyddsrum och tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 3 avdelningar och tillagningskök. I projektet ingår rivning av befintlig förskola, markarbeten med sanering av mark, angöring, erforderliga komplementbyggnader, parkeringsplatser och en förskolegård.
Nybyggnad av vårdbostad i Göteborg
Nybyggnad av boende med särskild service och komplementbyggnader bmss, samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 6 avdelningar och tillagningskök.
Installation av värmeåtervinningsrör mm vid Östra Sjukhuset i Göteborg, etapp 2
Entreprenaden omfattar installation av värmeåtervinningsrör, sprinkler, medicinsk gas, luft, kanalisations- och el/telesystem samt diverse byggnadskompletteringar i och kring den befintliga ATS-kulverten under hus IK, PK, MC, SH, KK, BK.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Ändring av skola och kontor.
Ombyggnad till bibliotek i Hjällbo, Göteborg
Mitt i hjärtat av Hjällbo kommer Hjällbo-bornas nya bibliotek att flytta in. Med 520 kvadratmeter fyllda av böcker, mötesrum och lugna läsplatser.
Renovering av storkök vid vård och omsorgsboende i Göteborg
Avser renovering Storkök på Svartedalens VOB. Arbetet innefattar renovering av samtliga ytskikt, komplettering av ny köksutrustning, dragning av ny el, VVS-arbeten samt brandåtgärder.
Ommålning av Kran 10 i Göteborg
Avser ommålning av Kran 10, vilken tidigare använts då Götaverken bedrev sin varvsverksamhet och är en del av Göteborgs typiska ”Skyline”. Kranen planeras nu att användas som museum och är i behov av upprustning och underhåll i form av rostlagning och ommålning.
Reinvesteringar av Konstepidemin i Göteborg, etapp 2
Etapp 2, omfattar underhåll av områdets tegelbyggnader. Samt optioner enligt nedan; Etapp 2 - HUS 4, HUS 5, HUS 7, HUS 9, HUS 10, HUS 13, och HUS 17. Fasad- och takunderhåll samt underhåll av balkonger, skärmtak, utvändiga trappor, räcken och smides detaljer. Option 1 – Takbyte Hus 2 & 3 - HUS 2 och HUS 3 Rivning och byte av tak. Underhåll och målning av takfot. Option 2 – Trappor och ramper Hus 2 & 3 - HUS 2 och HUS 3 Tillverkning och montering av trappor och ramper.
Säkerhetshöjande åtgärder på psykiatrisk vårdverksamhet i Göteborg
Objektet är en skyddsklassad anläggning där områdesskyddet ska uppgraderas och övervaknings- och kommunikationssystemet ska byggas ut. Objektet är beläget ca 15 km från centrala Göteborg.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
För att framtidssäkra fastigheten och klara kommande energikrav byts befintlig teknik ut, tak tilläggsisoleras, komfortkyla installeras och solceller installeras på tak.
Förlängningsrenovering av förskola i Guldheden, Göteborg
Förskolan ska nu renoveras och projektet omfattar bl.a. åtgärder på utvändiga och invändiga ytskikt, vissa planlösningsändringar, renovering av installationssystem, utbyte av delar av dräneringen samt installation av fettavskiljare.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg.
Förlängningsrenovering av förskolor i Göteborg
Entreprenaden innefattar två objekt och entreprenaden delas i två huvuddelar: Ljusstöparegatan och Lillängsgatan. Ljusstöparegatan: Renovering av förskola med två avdelningar i suterränghus. Fettavskiljare ska installeras. Byggnaden ska förses med solceller Lillängsgatan: Förskola med två avdelningar i suterränghus. Byggnaden innehåller ett aktivt skyddsrum. Förskolan renoveras och förses med luftvattenvärmepump.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Invändig upprustning och flytt av vägg/öppning av vägg. Totalt 4 lokaler blir berörda.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 2
Projektet avser ombyggnad av huskropp C vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 grupprum, 1 studieyta (ca 40 kvm), 2 stycken WC och studielandskap.
Lokalanpassning av bibliotek i Frölunda Kulturhus i Göteborg
Avser lokalanpassningar och renoveringar i biblioteket på Frölunda Kulturhus. Entreprenaden ska utföras i etapper och ska pågå parallellt: Etapp 1: Kontor och bakutrymmen. Etapp 2: Övriga lokaler i biblioteket.
Renovering och anpassning Kusten i Göteborg
Hotell Kusten behöver renoveras och anpassas för att inrymma de verksamheter som tillfälligt ska flyttas från Dalheimers hus samt mottagningsboende för flyktingar på 3 våningsplan.
Markåtgärder vid skola i Göteborg
Skolgården ska rustas upp med ny utrustning, ytskikt, planteringar mm. Yttre VA samt belysning.
Lokalanpassning Barken Viking i Göteborg
Projektet avser att delar av befintligt restaurangyta omdisponeras till hotellhytter. Barken Viking består av 31 stycken hotellhytter och innebär en utökning till 51 stycken hotellytter.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av butik till kontor.
Förlängningsrenovering av förskola i Göteborg
Inom detta projekt tillskapas nytt tillagningskök och viss ombyggnad sker. Ny bergvärmeanläggning installeras och borrhål utökas. För nytt tillagningskök ska en tillbyggnad- och viss ombyggnad invändigt utföras. Objektet ska förses med solceller.
Belysningsbyte LED i Sappören, Dragonen m fl vid Göteborgs Universitet
I detta projekt ingår belysningsbyte i byggnaderna Sappören och Dragonen som ligger i Linné och Arbets- och miljömedicin som ligger på Medicinareberget. Som option finns Handelshögskolan med och denna avses också ropas av och genomföras under 2024.
Renovering av gymnastikbyggnad samt hemkunskap vid skola i Göteborg
Avser ombyggnad och underhåll av lokaler och installationer på Bergsjöskolan, där renovering och ombyggnad av omklädningsrum, gymnastiksalar, hemkunskapssalar och en hel del annat skall göras.
Nya konstgräsplaner i Kviberg, Göteborg
Objektet avser: Rivning av 2 bef. konstgräsplaner och anläggning av 2 st fotbollsplaner med konstgräs samt omkringliggande ytor, Belysning och elarbeten, Markarbeten, asfaltering, trappor och murar, Utrustning, staket, cykeställ mm samt VA anläggning.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Ändring av planlösning i kontor.
Energibesparande åtgärder för Brewhouse i Göteborg
Brewhouse - ett kreativt centrum med studios, kontor, restaurang och arena. I huvudsak ingår följande delar i entreprenaden: Ombyggnation och anpassning av ventilation för café, kök, entré, Ventilationsaggregat LB04 byts till nytt och förses med kyla, Ventilationsaggregat LB05 byggs om samt förses med kyla och vätskekopplad värmeåtervinning, Utbyte av tillufts-, frånluftsaggregat för garage LB07 samt Provisorisk frånluftsventilation för restaurangen så att verksamheten kan fortgå under entreprenaden.
Byte av andningskompressorer i by 5377 vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
De befintliga andningskompressorerna i byggnad 5377 har nått sin tekniska livslängd och är i behov av ett byte. Projektet omfattar utbyte av två andningskompressorer i byggnad 5377. Förutom byte av kompressorer, byts även en del av dessa kringutrustning och anpassningar för det nya systemet.
Renovering av bjälklag, balk och mur mm vid skola i Göteborg
Entreprenaden är del i större ombyggnation (projekt 2225463). Denna entreprenad omfattar åtgärder av skadad balk och bjälklag hus B. Ny vägg, dränering, igenfyllning oanvända utrymmen. Arbetet påverkar befintliga ledningar såsom dagvatten, spillvatten, el mm. Byggnad i tegelfasad från 1914 samt mur är under bevarandeprogram.
Verksamhetsförändring till förskola i Torslanda, Göteborg
Projektet är befintlig byggnad som använts för grundskoleverksamhet. Den ska nu anpassas för förskoleverksamhet och samtidigt för viss renovering invändigt och anpassning utvändigt.
Utvändigt och invändigt underhåll av förskola i Göteborg
Renoveringen planeras omfatta målning av fasad och fönster, fasadpanelbyte, renovering av skärmtak och burspråkstak, nya kombihuvar på yttertak, rivning av bef. ventilationstakhuvar, utbyte hängränna och stuprör, invändig ytskiktsrenovering samt ut- och invändig fönstermålning, därtill installationsarbeten så som byte av el-centraler, belysningsarmaturer och ventilationsaggregat mm. LOA för Hus A plan 1–2 är ca 692 kvm.
Anpassning utemiljö på skola i Göteborg
Avser anpassning av utemiljö för tillgänglighet och lekmiljö för yngre barn. Omfattar mark-, el- och dräneringsarbeten av del av skolgården samt hela skolans parkerings- och angöringsyta. Det ingår även nybyggnation av ett förråd.
Ombyggnad av stokök vid skola i Göteborg
I nuvarande Johannebergsskolan, en F-6, ska det ske en ombyggnation av storköket och källarplanen som befinner sig i hus B. Det kommer att vara pågående verksamhet under ombyggnationen.
Byte av ventilationsaggregat vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Avser utbyte av befintliga ventilationsaggregat då dessa är i slutet av sin livslängd. Projektet syftar även till att sänka energianvändningen genom höjning av temperaturverkningsgrad, anpassning av luftflöden och lägre SFP-tal. Entreprenaden avser utbyte av aggregat 5308-04-LB1 och 5358-03-LB1 som betjänar allmänventilationen i hus 5308 resp 5358.
Nybyggnad av idrottsplats i Göteborg
Nybyggnad av idrottsplats.
Mark och dränering vid skola i Göteborg
Uppdraget omfattar ny dränering runt skolbyggnad, dagvattensystem samt VA samt ny mark runt skolbyggnad inkl. överbyggnader, utrustning m.m. Ska genomföras i etapper.
Byte av 4 rulltrappor inom Lisebergs nöjespark i Göteborg
Avser utbyte av 4 st utomhusrulltrappor, belägna under ett skärmtak inom Lisebergs nöjespark.
Nybyggnad av cafébyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en cafébyggnad.
Ombyggnad av Plåtverkstaden i Göteborg
Projektet avser ombyggnad i två huskroppar där ca 25 % omfattar produktionsyta och ca 75 % kontorsyta och marksanering.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Ändring av planlösning, kontor.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Ändrad användning av tandläkarmottagning till kontor.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Nybyggnad (återuppförande) av kontor. Flytt av herrgård.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Ändrad användning i lokal.
Ombyggnad av affärshus i Göteborg
Ändring i planlösning och bärande konstruktion i lokal för handel.
Hyresgästanpassning av kontorshus i Göteborg
Hyresgästanpassning för Forest X. 375 kvadratmeter kontorsyta på plan 18 i Citygate.
Ombyggnad av förskola i Göteborg
Fasadändring, inredande av ytterligare avdelning samt ändrad planlösning i förskola.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Ändring i brandskydd och konstruktion i kontor.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Nybyggnad av murar, markförändringar och bottenplattor.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Göteborg
Tillbyggnad (entrébyggnader), fasadändringar samt 4 skyltlådor och leddisplayer på idrottsarena.
Dränering kring Gamla Hovrätten i Göteborg
Gamla Hovrätten beläget i Renströmsparken skall dräneras om både på innergård samt runt om. Fastigheten är för närvarande tomställd.
Upphandling av paviljong till skola i Göteborg
Avser inhyrning av tillfälliga moduler till Karl Johansskolan F-6 för evakuering under 24 månader. Modulerna ska innehålla 8 klassrum/240 elever i 3 plan. I entreprenaden ingår även erforderliga markarbeten för grundläggning, anslutning av teknisk försörjning, inhägnad och trafik.
Byte av konstgräsplan i Majorna, Göteborg
Objektet avser: Rivning av en bef. Konstgräsplan, bollbinge och anläggning av 1 st 11-manna fotbollsplan med konstgräs samt omkringliggande ytor. Konstgräsplanen kommer flyttas ca 30 meter från sitt befintliga läge. Belysning och elarbeten. Träd intill konstgräsplanen ska få växtbäddsrenovering. Markarbeten och asfaltering. Utrustning, staket, cykeställ mm. VA anläggning.
Renovering av idrottshall i Majorna, Göteborg
Åtgärder omfattar renovering av träfönster, tegelfasad och omläggning av bandplåttak. Utöver detta ska invändig renovering utföras i 4 st omklädningsrum, idrottshall och övriga utrymmen. Moment som förekommer är bland annat putslagning och målning. I två av omklädningsrummen är föreskrivna åtgärder mer omfattande med rivning av kakel och plastmatta inkl. återställning. Det förekommer fuktskador i tak, fasader samt källare, även dessa ska åtgärdas.
Ombyggnad av ventilation och värmesystem på skola i Göteborg
Avser ombyggnad av ventilation och värmesystem. Entreprenaden delas in i två etapper.
Invändigt underhåll i skola i Göteborg
Projektet avser att renovering ytskikt (golv, väggar, tak) samt installera ny belysning i klassrum och korridorer.
Byte av koppartak i Hisingsbacka, Göteborg
Avser byte av kopparplåt och avvattningssystem i dess helhet med traditionella metoder och material. Projektet genomförs med pågående verksamhet. Objektet ligger i Säve, Hisings backa i närheten av Skogome skolan.
Utvändigt underhåll av kyrka i Göteborg
Fasadändring på kyrka. Målning av fasad och byte av fönster.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Ändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av restaurang i Göteborg
Fasadändring på restaurang. Skylt.
Modernisering av hissar på sjukhus i Göteborg
Projektet avser modernisering av befintliga hissar 95-99 i byggnad 5150 på Sahlgrenska sjukhuset.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Tillbyggnad av kontor.
Modernisering av fastighetsstyr (DDC byte) vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Befintliga DDC:er av fabrikat Kabona är drygt 13 år gamla och uppfyller idag inte de krav som Västfastigheter ställer gällande verifieringar, valideringar och härdning av styrsystem och överordnat system. Befintliga DDC:er behöver bytas ut som en konsekvens av ovanstående.
Nybyggnad av idrottsplats i Göteborg
Nybyggnad av idrottsanläggning samt rivning.
Ombyggnad till Budo-lokal i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och renovering av bef lokal i vilken tidigare varit utbildningslokaler, till ny lokal för Budo-verksamhet.
Tillbyggnad av idrottshall i Göteborg
Tillbyggnad av sporthall.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Fasadändring på kontor samt anmälningspliktiga åtgärder brand och konstruktion.
Utvändigt underhåll av förskola i Göteborg
Fasadändring på förskola. Fasadbyte.
Ombyggnad av förskola i Göteborg
Hissinstallation i förskola.
Tillbyggnad av samlingslokal i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad och inredning av samlingslokal i bergrum.
Byggnation av ny multisportarena på Vrångö i Göteborg
Objektet avser: Byggnation av ny multisportarena med tillhörande markanläggningar, Belysning och elarbeten, Markarbeten och asfaltering, Utrustning, staket, cykeställ mm samt VA-anläggning.
Rivning av skolbyggnader i Göteborg
Entreprenaden omfattar att riva och sanera 10 st skolbyggnader, tillhörande lastkaj, stödmurar, skärmtak, uthus, lekutrustning, belysningsstolpar och staket som finns inom arbetsområdet.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Ändring av planlösning i kontor.
Rivning av kontor i Göteborg
Rivning av kontor.
Ombyggnad till verksamhetslokal i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av förskola till verksamhetslokal.
Fönsterrenovering på skola i Göteborg
Avser fönsterrenovering av samtliga fönster på fasader mot söder och väster på Schillerska Gymnasiet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).