Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i 7-9 våningar. Markarbeten påbörjades våren 2022.
Nybyggnad av kontors- och stationsbyggnad i Göteborg
Projektet avser att utforma en byggnad för Västlänkens östra stationsbyggnad vid Centralen. En byggnad som är 5-7 våningar hög, 150 meter lång och med en blandning av arbetsplatser, service, handel, restauranger och järnvägsstation.
Om- och tillbyggnad av kontor mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. Markarbete påbörjas i november 2021.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Nybyggnad av 2 huskroppar om 35000 kvm samt ombyggnad av 1 huskropp om ca 11000 kvm. Projektet har höga hållbarhetsambitioner och avsikten är att söka certifiering enligt miljöbyggnad, nivå guld, för nybyggnationen och nivå silver för ombyggnaden.
Nybyggnad av kontor och handel i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel.
Nybyggnad av kontor mm Gamlestaden, Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av kontor, hotell, parkeringshus, restaurang och livsmedelsaffär. Projektet kommer att indelas i etapper och pågå under flera år.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 420 lägenheter i flerbostadshus och handel med 7 och 8 våningar. Markarbeten och pålning startar i augusti 2022.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i källarplan. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av högskola med integrerad stationsentré i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål med en integrerad stationsentré för Haga Station, Västlänken. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2020. Delar av markarbetet med huvuddel 2 (integrerad stationsentré) pågår. Byggstart för huvuddel 3 (högskolelokaler) påbörjas i december 2022.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola med plats för 570 elever. Kommer att byggas i 2 våningar med integrerad idrottshall och matsal. Avser även rivning av bef skola.
Om och nybyggnad av hotell vid Liseberg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 217 rum.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av hotell och restaurang i Göteborg
Avser nybyggnad av ett hotell med 200 rum i 16 våningar samt en restaurang. Omfattar även en parkträdgård med orangeri och pool.
Ombyggnad av hotell i Göteborg
Projektet omfattar helrenovering av hotellets 14 våningar, inklusive reception och restaurang samt totalt 336 hotellrum. I arbetet ingår byte av fasad, nytt storkök, renovering av samtliga ytskikt, badrum samt konferensrum.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg, Huvuddel 1-4
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor. Tillbyggnad i 4 våningar för domstolsytor samt kontor. Renovering av befintliga kontorsytor.
Ombyggnad till grundskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till grundskola för ca 700 elever.
Om- och tillbyggnad av skola och gym i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola och gym.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Nybyggnad av hotell med 50 rum samt restaurang.
Ombyggnad och lokalanpassningar i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av 5 våningsplan till aktivitetsbaserat centrum för ca 1600 medarbetare. I entreprenaden ingår underhålls- och kompletteringsarbeten för bland annan VVS, SRÖ, el, larm och säkerhet.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar samt skyddsrum under förskolan längs Trollbärsvägen.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av skollokaler och administration i hus B och C samt ombyggnad av skolgård.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Avser nybyggnad av huvudkontor åt BRA Bygg, i fyra våningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 6 avdelningar och tillagningskök.
Renovering och anpassning Kusten i Göteborg
Projektet avser att Hotell Kusten behöver renoverings och anpassas för att inrymma de verksamheter som tillfälligt ska flytts från Dalheimers hus.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser arbeten i byggnad 5150 plan 02 på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.
Ombyggnad och renovering av Utrustningsverkstaden på Lindholmen, i Göteborg
Avser in- och utvändig renovering av delar av Utrustningsverkstaden. Ombyggnaden omfattar ca 1 950 kvm kontorsyta och ca 1 750 kvm verkstadsyta. Utrustningsverkstaden ligger inom Götaverkens gamla varvsområde på Hisingen i Göteborg
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Ombyggnad av lokaler m.m på Östra sjukhuset i Göteborg
Avser ombyggnad av lokaler och tekniskutrustning av Op-salar, korridorer och övriga utrymmen inne på operationsavdelningar på plan 5 och 4 i byggnad 4233 KK, Östra sjukhuset, under pågående verksamhet. Utförs i ettaper.
Utbyggnad av reservkraft i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att anlägga en ny tankanläggning mellan nuvarande reservkraftbyggnad och smittreningsbyggnad i en ny byggnad. Befintliga dieselcisterner och den gamla reservkraftbyggnaden rivs. Byggentreprenaden innehåller bl a nybyggnation av förrådsbyggnad, uppdatering av skalskydd, trappa för underhållsarbeten på tak samt mark- och elarbeten. Befintlig smittreningsbyggnad behålls med rustas upp. Huvudinnehållet i reservkraftsentreprenaden är två nya reservkraftsaggregat 2500 kVA (PRP) nytt styrsystem, reläskyddsbyte samt komplettering och tillpassning av luftintag, utblås och akustikåtgärder.
Tillbyggnad av förskola i Göteborg
Mölnesjögatan 165-166 är en förskola med fyra avdelningar uppdelat på två byggnader. I projektet ska dessa sammanfogas, justering av planlösning i befintliga lokaler samt tillbyggnad för att rymma storkök, fläktrum etc.
Upphandling av provisoriska paviljonger mm i Göteborg
Projektet avser upphandling av två provisoriska paviljonger till sjukhuset. I entreprenaden ingår att projektera och uppföra en förbindelsegång i fyra våningar upp mellan dessa paviljonger. Byggkostnad är inte utskriven då modulerna hyrs över en längre period.
Nytt takfall på sjukhus i Göteborg
Projektet avser förstärkning av takkonstruktion, takomläggning, samt ny takfot på BK Lågdel på sjukhus.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 1
Projektet avser ombyggnad av huskropp D vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 stycken grupprum, 4 stycken WC, förråd och studielandskap.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokaler, frälsningsarmén det blir 4 huskroppar som blir berörda. Bygglov för rivning och nybyggnad av plank Haga 30:10.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 2
Projektet avser ombyggnad av huskropp C vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 grupprum, 1 studieyta (ca 40 kvm), 2 stycken WC och studielandskap.
Ombyggnad till projektkontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av tidigare apotekslokaler till kontor. I projektet ingår bl a nya mellanväggar, innerdörrar, glaspartier och anpassning av installationer.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Liseberg AB skall bygga om sitt kontor på 2600 kvm från cellkontor till öppet landskap, nya toalettpaket, nya ytskikt och inredning. Ventilationsarbeten och elarbeten skall utföras för att möta de nya planlösningarna. Omklädningsrum flytta till ny yta och byggs om helt. (rivning ingår i denna entreprenad, nytt omklädningsrum ingår i annan entreprenad).
Ombyggnad i vårdbostad i Göteborg
Projektet avser byte av fem ventilationsaggregat och ombyggnad av värmeanläggning på Bagaregården vård och omsorgsboende..
Fasadarbeten på kontorshus i Göteborg etapp 1
Fasadarbeten på kontor etapp 1
Ombyggnad av folkhögskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till folkhögskola.
Lokalanpassning Barken Viking i Göteborg
Projektet avser att delar av befintligt restaurangyta omdisponeras till hotellhytter. Barken Viking består av 31 stycken hotellhytter och innebär en utökning till 51 stycken hotellytter.
Nybyggnad av vårdcentral i Göteborg
Nybyggnad av vårdcentral, Carlanderska sjukhuset.
Uppgradering av omklädningsrum i Göteborg, etapp 1
Projektet avser uppgradering av omklädningsrum inklusive duschutrymmen.
Ombyggnad av publiktoaletter i Göteborg, etapp 2, Huvuddel 2 (option)
Projektet avser ombyggnad av publiktoaletter vid publikentréer 8 och 9 (sektion VX och STU).
Ombyggnad av publiktoaletter i Göteborg, etapp 2, Huvuddel 1
Projektet avser ombyggnad av publiktoaletter vid publikentréer 2 och 3 (sektion DEF och GHI).
Nybyggnad av skola i Gunnilse
Projektet avser nybyggnad av 4-9 skola.
Förlängningsrenovering av förskola i Göteborg
Bredfjällsgatan 72 är en förskola med sex avdelningar som ska renoveras. Entreprenadarbetena ska utföras etappvis under pågående verksamhet. Renoveringen består av följande delar: fönsterrenovering, tak- och fasadrenovering av vissa delar, byte av ytskikt, ny inredning, mindre justering av planlösning.
Ramavtal hyra och drift av mobila toaletter i Göteborg
Ramavtal avseende uthyrning av mobila toaletter av följande modeller: standard, RWC, urinoar samt duschvagn i samband med evenemang på olika idrottsplatser inom Göteborgs kommun. Avtalstid 2023-12-01 - 2025-11-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Förlängningsrenovering av förskola i Göteborg
Prilyckegatan 147 är en förskola med fyra avdelningar som skall renoveras. Projektet består av följande delar: Tillagningskök utökas, fettavskiljare installeras, nytt ÅV hus uppförs på gård och nytt fläktrum byggs på tak. Solcellsinstallation och solcellsentreprenaden handlas upp via ramavtal. Markarbeten beräknas påbörjas jan-feb 2024 som sidoentreprenad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Två lokaler i bottenplan slås samman till en större lokal. Butiken byggs om till EL-grossist med en butiksdel och lagerdel.
Upprustning av Lågdel IK (Infektionskliniken) vid Östra sjukhuset i Göteborg
Objektet avser den västra lågdelen (hus C) på IK (Infektionskliniken) på Östra sjukhuset i Göteborg. Arbetet omfattar i huvudsak byte av fönster och dörrar men även byggnation av nytt skärmtak med tillhörande markåtgärder.
Reinvesteringar Konstepidemin i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av tak och fasader på Konstepidemin som består av 14 stycken byggnader med bl a ateljeér, lokaler för utställningar, restaurang samt lokaler för verksamheten. Denna etapp kommer att innehålla husnummer 1, 2, 3, 6 och 21.
Installation av värmeåtervinningsrör mm i Göteborg.
Projektet avser installation av värmeåtervinningsrör, sprinkler, gas, kanalisations- och el/telesystem samt diverse byggnadskompletteringar i och kring den befintliga ATS-kulverten under Centralkliniken med utstickare vid Östra sjukhuset.
Nybyggnad av cafébyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en cafébyggnad.
Tillbyggnad av konserthus i Göteborg
Tillbyggnad av administrativa lokaler och övningsrum.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Invändig ombyggnad av kontor och butik.
Tillbyggnad av personallokal i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad vid golfbana, verkstad- och personalbyggnad.
Om- och tillbyggnad av restaurangentré mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av restaurangentré och installation av en ny hiss.
Utvändigt underhåll av affärshus i Göteborg
Byte av fasad, tak och ventilationsaggregat
Ombyggnad av ventilationssystem på idrottscentrum i Göteborg
Avser ombyggnad av ventilationssystem, nytt aggregat, ombyggd styr samt takomläggning, nya belysningsarmaturer samt undertak i del av Slottskogsvallens idrottscentrum.
Fönsterrenovering på skola i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser renovering av träfönster på Buråsskolan i Krokslätt.
Ombyggnad av befintlig kontorslokal på Östra sjukhuset i Göteborg
Avser ombyggnad av befintlig kontorslokal till MIV, logistiklokal samt lagerlokal (avemballering och transitthall). Objektet är beläget på plan 99 inom byggnad 4234 Centralkliniken (CK) Östra Sjukhuset i Göteborg.
Ombyggnad av miljö- och teknikrum på Östra sjukhuset i Göteborg
Avser rivning av automatiskt Transport System (ATS ) och rum ska iordningsställas för miljörum och rum för teknisk försörjning. Entreprenaden omfattar installation av kanalisations- och el/telesystem, gas, kyla, ventilation och byggnadsarbeten i och kring befintliga miljörum.
Nybyggnad av restaurang i Göteborg
Avser uppförande av ny restaurangbyggnad inklusive tillhörande markarbeten på fastigheten.
Ombyggnad till förskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till förskola med utökning med en avdelning (ca 200-300 kvm).
Ombyggnad av gymnasieskola i Göteborg
Ändrad användning av kontor till gymnasieskola.
Rivning av skoldel och anpassning av ny entré i Göteborg
Avser rivning av obrukbar skoldel och anpassning av ny entré vid Kalvhagsskolan.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Tillbyggnad av kontor.
Förlängningsrenoveringar i förskola i Göteborg
Projektet avser förlängningsrenovering av en förskola med fyra avdelningar och ett tillagningskök och innebär att invändiga ytskikt (golv, väggar och tak) ska bytas, belysning ska bytas och ventilation och rör ska bli nytt. Solceller på taket och tillbyggnad med fläktrum. Dessutom ska gården göras om.
Beläggningsarbeten Slottsskogsvallen i Göteborg
Projektet avser att friidrottsanläggningen på Slottsskogsvallen ska renoveras/byggas om så att den uppfyller kraven för en elitarena. Aktuella arbeten omfattar i stort byte av syntetisk beläggning ca 9650 kvm för friidrott samt diverse tillhörande mark- och ledningsarbeten och vissa förändringar av anläggningens layout. vidare ska ny bevattningsanläggning och ombyggnader av nedre delar av läktare utförans.
Dränering vid skola i Göteborg
Avser omdränering, nya dagvattenledningar samt återställning efter utfört arbete vid Annedalsskolan.
Anläggande av konstgräsplan i Göteborg
Avser leverans och installation av färdig hybridgräsmatta av typen "Synthetic Carpet Based Natural Playing Surface” för elitfotbollsmatcher till Gamla Ullevi. Gräsmattans mått: Långsida: 107,4 m Kortsida: 68,6 m Total yta: ca 7 370 m²
Utbyte av DDC:er vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Avser utbyte av befintliga DDC:er av fabrikat TREND i byggnader, 5042, 5028, 5352 och 5363 på Sahlgrenska sjukhusområde. Behovet av byte är inte akut men behöver utföras under de närmaste åren för att säkerställa service, support och drift. Bytet är komplex och behöver planeras noga för att inte störa pågående verksamheten.
Upprustning av skolgård i Göteborg
Avser upprustning av Ånässkolans skolgård med ny utrustning, ytskikt, planteringar mm. Samt yttre-VA och belysning.
Omdränering vid skola i östra Göteborg
Avser omdränering, nya dagvattenledningar samt återställning efter utfört arbete vid Fjällboskolan i Göteborg.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Ändrad användning från butik och källare till restaurang, från lägenheter till kontor, från lokal till lägenhet samt fasadändring.
Utvändig renovering av bibliotek i Göteborg
Projektet avser målning av fönster på bibliotek.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Lokal har använts som lager idag och skall byggas om till restaurang verksamhet / cafe
Utbyte av solcellsanläggning vid Ullevi Arena, Göteborg
Avser utbyte av solcellsanläggning på Ullevi, Göteborg.
Tillbyggnad av butik i Göteborg
Tillbyggnad av skärmtak varumottagning och entré i öster. Tillbyggnad av lokal för post samt öppen förvaring och tre bodar.
Invändigt underhåll i förskola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ytskiktsrenovering samt byte av avdelningskök, undertak, armaturer mm i tre avdelningar inkl ateljé.
Ombyggnad av affärshus i Göteborg
Ombyggnad för ny Sushilokal i Gårdstens Centrum i yta som tidigare varit pizzabutik/lager/annat. Ny fönstersättning och ändrad fasad i samband med detta.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Göteborg
Avser fasadrenovering av tre fasader på Landstatshus B inkl fönsterbyte. Aktuella fasader är de båda långfasaderna mot norr och söder samt gavelfasaden mot Stora Badhusgatan. Byggnaden kommer inom kort att bli ett statligt byggnadsminne, resterande del av kv Residenset är redan statligt byggnadsminne.
Utvändigt underhåll av kyrka i Göteborg
De lägre plåttaken på Vasakyrkans församlingshem renoveras med utbyte av kopparplåt till aluminiumplåt.
Invändigt underhåll av museum i Göteborg
Avser ytskiktsrenovering av utställningslokaler på plan 1. Renovering av el. Omfattardet totalt 7 rum, varav 6 är utställningslokaler. Total golvyta för samtliga rum är på ca 920kvm.
Ombyggnad av cafeteria i Göteborg
Ändring av verksamhet samt ombyggnad av utställningshall till personalcafé.
Nyinstallation brandlarm i Göteborg
Projektet avser installation av adresserbara automatiska brandlarmssystem för att tillgodose försäkringskrav och då som en del av fastighetsskydd.
Upprustning av skolgård i Göteborg
Projektet avser att skolgården ska rustas upp med bland annat ny lekutrustning, planteringar, fallskydd, asfalt, belysning, dagvattendränering samt avvattning.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Nötkärnan BVC är idag en del av grannlokalen som är en del i Familjecentralen. BVC & BMM har länge haft behov av större lokaler och därför växer BVC in i vakanta lokalen medan BMM sitter kvar i befintlig lokal.
Styrsystem till autoklaver i Göteborg
Projektet avser leverans och installering av tre stycken styrsystem till befintliga barriärautoklaver.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser målning av fönster på gymnasium.
Utvändigt underhåll av förskola i Göteborg
Byte av yttertak till svart plåttak med integrerade solceller.
Rivning av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av förskola. Hårdytor mm inklusive vegetation ska behållas.
Ombyggnad av butik i Göteborg
Ny dörr samt bredda så man kan ha en smalare dubbeldörr. Rivning gamla kyl och frysrum baktill i lokalen. Inne i lokalen: Avbärande balk i bärande vägg.
Rivning av fastighet på Holmen i Göteborg
Avser rivning av kontor, restaurangbyggnad med sanering och demolering på Holmen i Göteborg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).