Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 306 st.

Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med 37 och 11 våningar med utrymme för restaurang, kafé, kultur och gym. Leed och Well certifierat
Nybyggnad av hotelltorn och entréfunktion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt, ca 100 meter högt, fjärde torn innehållande bl a ökad hotell- och kontorskapacitet, flexibla mötes- och eventytor.
Nybyggnad av sjukhus/förlossning/neonatal i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förlossning, neonatal och antenatal.
Om- och tillbyggnad av kontor mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. Rivnings- och markarbete påbörjas i november 2021.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 420 lägenheter i flerbostadshus och handel med 7 och 9 våningar.
Ny- och ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett servicehus innehållande bl a konferenslokaler, storkök, godsmottagning, bårhus, laboratorium samt ombyggnad av tre hus med befintliga verksamhetslokaler.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringsanläggning med ca 700 platser under vatten i 2 plan med in och utfart på vardera sida.
Nybyggnad av p-däck och upplevelsecentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av p-däck (som byggs av Liseberg AB) och ovanpå parkeringshuset byggs ett nytt upplevelsecentrum (22000 kvm), en stor rund byggnad i hållbara material (som byggs av Word of Volvo). Mark- och saneringsarbetet påbörjades i januari 2021.
Om- och påbyggnad av magasinbyggnad i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av magasinsbyggnad. Ombyggnad (ca 9000 kvm) och påbyggnad med tre våningar (ca 9000 kmv) med allmänplatsytor i mitten.
Ny- och ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad (ca 5000 kvm) och ombyggnad (ca 12000 kvm) kontor.
Nybyggnad av vård, skola och omsorg på parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av vård, skola och omsorg. Huset byggs på befintlig parkeringshus.
Nybyggnad av en F-6 skola i Torslanda
Projektet avser en ny skolbyggnad i tre våningsplan med idrottshall i markplan samt källare med teknikutrymmen för 580 elever samt grundsärskola för totalt 27 elever. Option 1: rivning av hus H och Option 2: rivning av hus G. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring på kontor, hyresgästanpassning plan 2-5 samt omklädningsrum och cykelrum.
Om och nybyggnad av skola och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola (4500 kvm) i två våningsplan innehållande klassrum, grupprum, slöjdsalar, bibliotek, matsal och tillagningskök och en fristående idrottshall samt ombyggnad av hus A.
Nybyggnad av lager och logistikhus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och logistikhus.
Rivning och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av hus C (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och ombyggnad av delar av hus A och B.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av kontor och nybyggnad av kontor. Markarbetet påbörjas i augusti 2021.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av ishall i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig ishall med tillhörande verkstadsbyggnad och kylmaskinbyggnad och nybyggnad av ishall. Den nya hallen ska vara en mötesplats för föreningslivet och anpassas för främst konståkning, teamåkning, kälkåkning och ishockey med en publikkapacitet om ca 400 personer.
Nybyggnad av kontor, lager, kyl- och frysrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, lager, kyl- och frysrum.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av förskola med vinkelbyggnad i 2 plan med 8 avdelningar och utvändig lekyta. Avser även en flytt av den befintliga gång- och cykelvägen.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar samt rivning av förskola. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hus G med kök och matsal med verksamhet på plan 2 och hus H (ÅV-hus).
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Ombyggnad av skrinnarhall i Göteborg
Projektet avser utbyte av kylrör till nya rör som skall gjutas in i betongen, byte av belysning och komplettering av mellandel.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola. Markarbetet påbörjas i december 2021.
Ombyggnad till utbildningslokal i Göteborg
Avser ombyggnad till evakueringslokaler åt Högskolan för scen och musik (HSM) medan permanenta lokaler färdigställs. Ombyggnadsytan är ca 7000 kvm.
Teknisk upprustning barnkliniken på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att göra en omfattande upprustning av de tekniska systemen på plan 03-06 i BK höghuset på Östra sjukhuset. Åtgärderna omfattar följande system och funktioner: el, ventilation, rör, styr, sprinkler, gas, kallelsesignalsystem, brandsäkerhet och byggåtgärder.
Upprustning fasad, tak och fönster på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att göra en omfattande upprustning av klimatskalet på infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Syftet är att byta fönster, tilläggsisolera fasaden och montera granitkeramikplattor samt tilläggsisolera taket.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser att befintliga utrymmen ska renoveras och tidstypiska detaljer bevaras samt tillbyggnad av gymnastiksal.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager.
Utvändig renovering samt byte av ventilationsaggregat på skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak samt byte av ventilationsaggregat och SRÖ i skola.
Om- och tillbyggnad av Billdals gård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av källare- och entréplan sam tillbyggnad i två plan (á 70 kvm) innehållande ett restaurangkök. Källardelen inrymmer teknik och förråd.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och underhåll av större delen av huset och dess omgivning.
Renovering Oterdahlska huset i Göteborg
Projektet avser mestadels en invändig renovering inkl renovering fönster och entrédörrar. Ny el och VVS samt ytskikt och hiss. Oterdahlska huset klassas som en särskilt kulturhistorisk värdefull byggnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus inklusive tillhörande sprängnings- och markarbeten. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av förskola i Tynnered, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Renovering av förskola i Frölunda Långedrag
Avser renovering av förskola i Västra Frölunda. Arbetets omfattning: anpassa och renovera ytor och ytskikt, byte av fönster, ommålning fasad, klimatstyrande installationer, anpassning av kök och för tillgänglighet. Viss ombyggnation i form av att innerväggar rivs/byggs skall även utföras.
Renovering av hotell i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 66 hotellrum på plan 7, 8 och 9.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus med 72 platser(i anslutning till pågående byggnation av lägenheter vid Titteridammsvägen) vilket ska försörja bostadshusen. I entreprenaden ingår också att föra återstående finplanering i området samt utföra en toppbeläggning på hela Betselvägen.
Ombyggnad till affärslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till affärslokaler.
Nya rulltrappor och hissar i mässhallar i Göteborg
Projektet avser nya rulltrappor och hissar i mässhallar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser en "ny"- ombyggnation av kontor.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av skollokaler och administration i hus A, B och C. Anpassningen sker punktvis i byggnaderna.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder.
Nybyggnad för restaurangändamål i Göteborg
Det aktuella området är en vattenfastighet som ska markanvisas och är beläget i Lindholmshamnen och har en byggyta om 800 kvm BTA för restaurangändamål.
Nybyggnad av kontorshotell och restaurang i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av restaurang och kontorshotell samt rivning av befintlig bilverkstad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Invändig renovering inklusive installationer i skola i Göteborg, Huvuddel 2
Projektet avser invändig ytskiktsrenovering samt byte och underhåll av installationer i skola med fem plan samt källarplan och kallvind.
Invändig renovering inklusive installationer i skola i Göteborg, Huvuddel 1
Projektet avser invändig ytskiktsrenovering samt byte och underhåll av installationer i skola med fyra plan samt kulvertplan och kallvind.
Invändig renovering inklusive installationer i skola i Göteborg, Huvuddel 3
Projektet avser invändig ytskiktsrenovering samt byte och underhåll av installationer i skola med fyra plan samt kulvertplan och kallvind.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av familjecentral i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av familjecentral.
Ombyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser översyn och vid behov omdisposition av befintliga ytor, kompletteringar med skötselrum/WC som saknas samt ett nytt mottagningskök.
Ombyggnad av gymnasieskola i Göteborg
Avser ändrad användning av kontorslokaler till gymnasieskola. En byggnad med 4-6 våningar.
Renovering av skola i Göteborg
Projektet avser i huvudsak fasadmålning, fönsterbyte/renovering, takomläggning och lite invändiga ytskiktåtgärder i skola.
Nybyggnad av avfalls- och textilsugsystem på sjukhus i Göteborg
Avser ett avfalls- och textilsugsystem med tillhörande textilsugsterminal, samt nytt styrsystem till Östra sjukhuset i Göteborg.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Avser renovering av kontor på 2 plan.
Ombyggnad av golv löpargång i Ullevi i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av golvuppbyggnad på befintlig löpargång inomhus. Löpargången är en ca tre meter bred kommunikationsgång som sträcker sig under Ullevis läktare. I projektet ingår att åtgärda hela golvytan (ca 1800 kvm) och i arbetena ingår både asfaltläggning och betongarbeten.
Ombyggnad till restaurang i Göteborg
Avser ombyggnad av butik till en restaurang på Norra Hamngatan 8 i Göteborg.
Rivning av skoldel och anpassning av ny entré i Göteborg
Avser rivning av obrukbar skoldel och anpassning av ny entré vid Kalvhagsskolan.
Byte av ventilationsaggregat på sjukhus i Göteborg
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 5114,5176, 5477-79 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Ny järnvägsterminal för utlastning av bränsle i Göteborg
Projektet avser att bygga en ny järnvägsterminal för utlastning av flygbränsle i Skarvikshamnen.
Om- och tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Bodar samt markarbete i Göteborg och Kungälv
Projektet avser leverans och komplett installations färdigställande av: 2 stycken bodar till Renovas anläggning på Maireholmsgatan 98 i Göteborg 2 stycken bodar till Renovas anläggning på Bultgatan i Kungälv.
Renovering av skola i Göteborg
Projektet avser klassrumsrenovering, renovering av elev-WC, uppgradera u-värde på fönster på norr- och söderfasaden och renovering och tätning samt renovering av balkong ovanför södra entrén på skolan.
Renovering av kök i förskola i Göteborg
Projektet avser renovering av kök i förskola.
Rivning av underjordiskt garage i Hammarkullen i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av ett underjordiska garage. Har tidigare ingått i objektnummer 2057217.
Utvändig renovering av skola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av tegelfasad och fönsterrenovering på gymnasieskola (fasad mot öster + norr). Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll på Djurgårdskolan i Göteborg
Avser utvändigt underhåll och omfattar renovering av spill- och dagvattenledningar samt åtgärder i grund och källare. På byggnad omfattar det åtgärder av fasad och fönster samt renovering av skiffervägg på fasad syd. Djurgårdsskolan Stenhuset är en byggnad uppförd 1864 med två våningar, tegeltäckt sadeltak och fasader av gult tegel. Fasaden mot syd är klädd med skiffer och mot gården finns även en glasad träveranda.
Ombyggnad av akutmottagningen gynekologi, Sahlgrenska sjukhuset
Avser ombyggnad av akutmottagningen gynekologi vid Sahlgrenska sjukhuset. Skjutluckor: Svalson Aktiebolag.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Göteborg
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik och nybyggnad av komplementbyggnader.
Tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av förskola för bergvärmepumputrustning.
Ombyggnad för ny CT till strålbehandlingen i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att fd strålbehandlingsrum 1 och 2 ska byggas om för att fungera som manöverrum och behandlingsrum för CT. I förrummen 055 och 062 ska ytskikten renoveras.
Renovering av förskola i Göteborg
Projektet avser fönsterbyte och invändig ytskiktsrenovering samt ommålning av fasader på förskola med fyra avdelningar, personadel och tillagningskök.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Projektet avser ommålning av fasad samt renovering tak på kontor.
Upprustning av hissar i sjukhus i Göteborg
Projektet avser modernisering av 3 stycken personhissar och utbyte av 2 stycken sänghissar i huvudtrapphus i barnkliniken i sjukhus.
Ombyggnad akutmottagningens triage på sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutmottagningen för att få en snabbare triage med läkarbedömning i initiala skedet för att öka patientflödet och minska väntetiderna. Syftet med ombyggnationen är att koppla ihop triage-delen med övriga akutmottagningen för bättre överblick och kommunikation.
Ramavtal avseende passersystem, Räddningstjänsten Storgöteborg
Ramavtal avseende leverans av komponenter till integrerat säkerhetssystem till samtliga av Räddningstjänsten Storgöteborgs fastigheter.
Byte av spillvattenledningar under bottenplatta på studios mm i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintliga spillvattenledningar under bottenplatta som pga bristfällig klamring har sättskador. Utbyte ska göras av spill- och vattenledningar samt svep och pendlar inklusive nya infästningar i bottenplattan.
Rivning av affärshus mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser rivning av fastighet som inrymmer handel, butiker samt kommunal verksamhet inom Backa 75:19 samt option på rivning av del av ett intilliggande parkeringshus i betong inom Backa 866:724.
Utvändig renovering av skola i Göteborg, option 2
Projektet avser renovering av skiffertaket på huvudbyggnaden.
Utvändig renovering av idrottshall i Göteborg, option 1
Projektet avser renovering av fönster på idrottshallen inklusive omfogning av fasaden.
Tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av förskola för installation av fjärrvärme.
Tillbyggnad av matsal i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring av befintlig matsal på skola.
Rivning av skola i Göteborg
Projektet avser rivning och sanering av Hus B, D och E samt inom området ska två träd tas ned och en telemast demonteras.
Ombyggnad av värmeåtervinning mm i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av värmeåtervinning samt utbyte av fläktar för ventilationssystem, allmänventilation i akutvårdsbyggnader i sjukhus.
Byte takplåt på sjukhus i Göteborg
Projektet avser omläggning av befintligt tak till nytt tak där takpapp och plåt ska ersättas med nytt samt även nytt åskskydd ska installeras.
Skiffertaks- och fönsterrenovering på Chalmers i Göteborg
Projektet avser omläggning av skiffertak samt berörda plåtarbeten, fönsterrenovering fasad mott norr på norra flygeln.
Ombyggnad till restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till pizzeria.
Nybyggnad av servicebyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av servciebyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Göteborg
Projektet avser fasadändring på skola, ändring färgsättning 6 st byggnader och nya utrymningsvägar.
Fasadtvätt garage i Göteborg, Option 2
Projektet avser fasadtvätt på garage.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser målning av fönster på gymnasium.
Utvändiga åtgärder fönsterbyte mm på förskolor i Göteborg, Del 1
Projektet avser i huvudsak fönsterbyte samt målning av fasader på förskolor. Huvuddel 1 - Hagkroksvägen 1 och Huvuddel 2 - Hyltevägen 51.
Hyresgästanpassning av lokal i Göteborg
Projektet avser inredning och installationer i en tom nybyggnad lokalyta.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.